Рефераты на украинском
Облік прибутку і його використання - Бухгалтерський облік, оподаткування -води з державних водогосподарських систем);

за прострочені банківські позички;

за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;

за інші порушення.


З урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності підприємств, що функціонують в різних сферах економіки, можуть стягуватися за рахунок прибутку й інші штрафи. Особливо це стосу­ється комерційних банків, страхових компаній. Отже, чистий при­буток — це частина прибутку, що залишається в підприємства після сплати податків та можливих штрафів (фінансових санкцій).

Використання чистого прибутку

Використання чистого прибутку підприємство може здійснювати шляхом попереднього формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат. Мож­ливий також розподіл чистого прибутку частково для формування цільових фондів, а частково на безпосереднє фінансування витрат.

На рис. 5 зображено структурно-логічну схему використання чистого прибутку підприємства.

Як уже було сказано, за рахунок прибутку підприємство формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрямовуються на фінансування певних витрат, задоволення відповідних погреб. Використання чис­того прибутку на виплату дивідендів здійснюється безпосередньо.

Принципове значення в розподілі чистого прибутку має досягнен­ня оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фон­дом споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворюються, а їхню величину можна встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних втрат чи заходів. За адміністративної системи управління економікою здій­снювалось державне регулювання співвідношення фондів нагромад­ження і споживання.

Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) ви­значаються самостійно кожним суб'єктом господарювання. Відпо­відно до Закону «Про оподаткування прибутку підприємства від 28 грудня 1994 року, в 1995, 1996, 1997 (перше півріччя) державне ре­гулювання використання чистого прибутку здійснювалося досить активно і в основному суто економічними інструментами, зокрема

* зменшенням суми податку на прибуток (до 20%) за викорис­тання прибутку на фінансування, реконструкцію ч а модернізацію активної частини основних фондів;

* зменшенням оподатковуваного прибутку (до 10%) за умови використання прибутку на збільшення власних оборотних коштів (поширювалось тільки на державні підприємства);

* зменшенням оподаткованого прибутку на суму прибутку, спрямованого на покриття витрат для утримання об'єктів соціально-культурного призначення, на благодійну діяльність.

Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств» від 22 травня 1997 року державне регулювання використання чистого прибутку підприємств також здійснюється з допомогою зменшення оподаткованого прибутку на суму витрат з чистого при­бутку для утримання й експлуатації об'єктів соціальної інфраструк­тури тоді, коли відповідні об'єкти соціальної інфраструктури були на балансі підприємства і утримувались ним на час уведення в дію Закону про оподаткування прибутку.

У таблиці 2 наведено дані про використання прибутку в річних галузях економіки України в 1995-1996 роках. З цих даних можна зробити висновок, що в 1996 році частка прибутку, що була зали­шена в розпорядженні підприємств, збільшилась до 77,1%). Це є по­зитивною тенденцією.

Таблиця 2

СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 1995-1996 pp1.

Використано прибутку

Перераховано в бюджет

Залишено в розпорядженні підприємств

У тім числі

На створення резервного (страхового фонду)

На виробничий розвиток

На соціальний розвиток

На заохочення

На інші цілі

1995 рік (усі галузі економіки)

100,0

26,1

73,9

2,7

27,5

15,0

11,6

17,1

1996 рік (усі галузі економіки)

100,0

22,9

77,1

1,1

21,7

15,1

9,2

30

1995 рік (промисловість)

100,0

19,5

80,5

0,9

23,3

18,5

8,6

29,2

1996 рік (транспорт і зв’язок)

100,0

31,8

68,2

-

22,6

6,9

7,5

31,2

Водночас відбулися негативні зміни в структурі використання прибутку. Так, у загальному обсязі прибутку, що був використаний у різних галузях економіки, сталося значне зниження частки прибу­тку, спрямованого на виробничий розвиток (з 27,5% до 21,7%); на утворення резервного (страхового) фонду (з 2,7% до 1,1%); на зао­хочення (з 1 1,6% до 9,2%).

Є відмінності також у структурі використання прибутку в окре­мих галузях економіки. Так, у 1996 році в усіх галузях економіки частка прибутку, перерахована в бюджет, становила 22,9%. Водно­час у промисловості вона становила 19,5%, а на підприємствах транспорту і зв'язку — 3 1,8%. Це відбувається у зв'язку з неоднако­вими умовами оподаткування підприємств окремих галузей еконо­міки (оподаткування прибутку, стягнення плати за ресурси тощо).

Задача

Завдання:

Скласти бухгалтерський баланс.

Визначити кореспонденцію рахунків.

вказати тип операцій.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Підрахувати обороти та вивести сальдо.

Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках.

По даних рахунку скласти баланс на кінець звітного періоду.

Основні засоби 50000

Статутний капітал 65000

Основне виробництво 10000

Запасні частини 5000

Резерв майбутніх періодів 19000

Готова продукція 20000

Каса 1000

Короткотермінові позики 12000

З/п 20000

Р/р 30000

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п

Зміст господарських операцій

Проведення

Тип

Сума

Дт

Кт

1.

Відпущено із складу у виробництво запасні частини.

23

27

І

1000

2.

Погашено з р/р короткотермінові позики

60

31

IV

12000

3.

Видано з каси позику робітнику.

16

30

І

500

4.

Проведено відрахування в резерв оплату відпусток

23

47

ІІІ

1000

5.

Повернення із виробництва невикористані запасні частини

207

23

І

150

6.

Зарах. резервів нарахування з/п за час відпусток

47

66

ІІ

700

7.

Відпущена із в-ва і оприбуткована на складі готова продукція

26

23

І

8200

8.

Надійшли запасні частини від підзвітної особи

207

63

ІІІ

130

Актив

Сума

Пасив

Сума

Основні засоби

50000

Статутний капітал

65000

Виробництво

10000

Резерви майбутніх періодів

19000

Запасні частини

5000

Короткотермінові позики

12000

Готова продукція

20000

З/п

20000

Каса

1000

Р/р

30000

Баланс

116000

Баланс

116000Шифр

Назва

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

10

Основні засоби

50000

50000

40

Статутний капіталаппплплплп

65000

65000

23

Виробництво

10000

2000

8350

3650

207

Запасні частини

5000

280

1000

4280

47

Резерв майбутніх періодів

19000

700

1000

19300

26

Готова продукція

20000

8200

28200

30

Каса

1000

500

500

60

Короткотермінові позички

12000

12000

66

З/п

20000

700

20700

31

Р/р

30000

12000

18000

16

Дебіторська заборгованість

500

500

63

Розрахунки з постачальниками

130

130

Разом

116000

116000

13680

23680

105130

105130


[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. — Т. 23. — С. 580.

1 Статистичний щорічник України за 1996 рік. — К.: УРЕ, 1997. — С. 42

1 Складено за: Статистичний щорічник України за 1995 рік. – К. 1996 С. 107; Статистичний щорічник України за 1996 рік. — К . 1997 —С 58.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Объявление. Не пью, не курю. Познакомлюсь с девушкой, которая сходит в магазин за куревом и водкой.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100