Рефераты на украинском
Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі - Бухгалтерський облік, оподаткування -субрахунках:

42-1 "Товарні надбавки на товари в оптових складах",

42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі",

42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування".

13.3. Виходячи із положень Закону про податок на додану вартість, відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з нарахуванням торговельної націнки складу та ПДВ на відпускну вартість товарів. А підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування мають зробити на відпускну вартість товарів, одержаних зі складу, свою торговельну націнку, скалькулювати продажну ціну та продажну вартість кожного виду товару. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову накладну на отримані зі складу товари.

13.4. Організація обліку внутрішнього відпуску товарів повинна враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в основному залежить від того, за якими цінами обліковуються то­вари на складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами ( з 1.10.97 р. без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну торгівлю і громадському харчуванню їх виписують за обліковими купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття вит­рат і створення доходу або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити (скалькулювати) продажні ціни, враховуючи нарахування ПДВ на відпускні ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського харчування.

Отже, на підставі розхідної накладної складу повинна бути виписана прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. 3 метою забезпечення належного контролю за правильністю товарних над­бавок і продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної діяльності товарні надбавки, валові доходи, витрати обігу повинні обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і зниження затрат на його ведения, а також забезпечення на­лежного контролю за ціноутворенням на підприємстві доцільно облік товарів на складах вести за продажними цінами.В цьому разі виникає необхідність передачі товарних надбавок на товари зі складу роздрібній торгівлі та громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і ефективність їх роботи, а також правильно визначити податкові зобов’язання з ПДВ.

Надходження товарів зі складу за купівельними цінами

14. Враховуючи викладене вище (п. 13), розглянемо питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів.

При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування виписується товарний документ (видаткова наклад­на) за купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими продажними цінами.

Приклад 2. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу в роздрібну торгівлю за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу крамниці № 1 товари за купівельними цінами на суму 500 грн.

2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці № 1, в т.ч.:

Товари за купівельними цінами 500 грн.

Податок на додану вартість ,20% від 500 100 грн.

Торговельна націнка, 25% від 500 125 грн.

Разом продажна вартість товарів 725 грн.

3. Товарні надбавки роздрібної торгівлі (100 +125) - 225 грн.

14.1. За даними прикладу 2 в бухгалтерському обліку треба зробити записи на рахунках:

1. За даними товарного звіту складу на відпуск товарів за купівельними цінами - 500 грн. :

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 500

2. За даними товарно-грошового звіту крамниці № 1 на оприбуткування товарів - 725 грн.:

2.1. На купівельну вартість отриманих зі скдаду товарів - 500 гррн.:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 500 (п. 18)

2.2. На товарні надбавки роздрібної торгівлі – 225 грн. :

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 225

В даному випадку на відміну від порядку, що застосовувався до 1.10.97 р., на суму ПДВ збільшено купівельну вартість товарів і відповідно товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів, а не валовий дохід, як було раніше.

14.2. Якщо відпуск товарів роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування здійснювати за відпускними цінами (купівельна вартість з доданням торговельної націнки складу), то, враховуючи необхідність обліку ПДВ з торговельної націнки, внутрішній відпуск товарів необхідно було б відображати в обліку як реалізацію товарів. Але внутрішній відпуск до реалізації не відноситься. Тому і з метою спрощення обліку доцільно торговельну націнку на покриття витрат складу розрахувати по підсумку відпуску товарів за місяць і виключити її із товарних надбавок роздрібної торгівлі та громадського харчування записом на рахунках:

Дт 42-2 або 42-3 - Кт 80, ст."Валовий дохід оптовоЇ торгівлі".

15. Приклад 3. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе "Надія" за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу кафе "Надія" продукти і товари за купівельними цінами на суму 250 грн.

2. 3 метою визначення продажних цін на окремі продукти і това­ри нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250

50 грн.

Торговельна націнка, 35% від 250

88 грн.

Разом товарні надбавки

138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) - 388 грн.

15.1. За даними прикладу 3 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарного звіту складу – 250 грн. :

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 250

2. За даними товарно-грошового звіту кафе "Надія" – 388 грн. :

2.1. Дт 41-3 - Кт 41-1 - 250 - на купівельну вартість товарів ( п. 18)

2.2. Дт 41-3 - Кт 42-3 – 138 - на суму товарних надбавок

15.2. Треба мати на увазі, що зі зміною з 1.10.97 р. бази оподаткування ПДВ в торгівлі (п. 1), при закупці продуктів для підприємств громадського харчування від населення (неплатників ПДВ) також необхідно нараховувати ПДВ на закуплені сільгоспродукти і включати його до товарних надбавок на продукти. Якщо цього не зробити, то підприємство вимушене буде сплачувати ПДВ з обороту від реалізації за рахунок власного доходу.

16. Приклад 4. На відображення в обліку закупки від населення сільгосппродуктів для громадського харчування:

1. Згідно із закупочним актом на ринку закуплено для кафе "Надія" сільгосппродукти на суму 180 грн.

2. Для визначення продажної ціни на сільгосппродукти нараховані товарні надбавки:

Податок на додану вартість, 20% від 180

36 грн.

Торговельна націнка, 35% від 180

63 грн.

Разом товарні надбавки

99 грн.

3. Продажна вартість сільгосппродуктів, що оприбутковуються, складає (180+36+63) - 279 грн.

За даними прикладу 4 треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

1. На закупочну вартість сільгосппродуктів – 180 грн. :

Дт 41-3 - Кт 71 - 180

2. За даними прибуткової накладної, виписаної за продажними цінами і включеної до товарно-грошового звіту, - 279 грн. :

2.1. Дт 41-3 - Кт 71 - 180

2.2. Дт 41-3 - Кт 42-3 - 99

Надходження товарів зі складу за продажними цінами

17. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на складах за продажними цінами (п.13). При цьому значно скорочуються затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно спрощується бухгалтерський облік руху товарів.

Приклад 5. На відображення в обліку надходження товарів зі скла­ду в крамницю № 2 за продажними цінами на суму 600 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданоЇ до товар­ного звіту складу складають бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу), доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами, але з доданням торговельної націнки громадського харчування.

18. Приклад 6. На відображення в обліку відпуску продуктів і товарів зі складу ресторану "Карпати" за продажними цінами роздрібної торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу ресторану "Карпати" за продажни­ми цінами на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40% від 400 грн. - 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами громадського харчування - 560 грн.

В цьому разі за даними прикладу 6 на підставі товарного звіту складу треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

За даними товарного звіту складу ресторану "Карпати" треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

Дт 41-3 - Кт 42-3 - 160

В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів повинні співпадати. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не про­водиться, тобто виключається із записів на синтетичних рахунках. Прийнято суму зустрічного запису, що виключається із записів в синтетич­ному обліку, брати в червону рамку. Так, в прикладі 5 є два зустрічні записи:

На складі: Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

В крамниці № 1: Дт 41-2 - Кт 41-1

600

В цьому разі в синтетичному обліку роблять запис за даними облікового регістра руху товарів на складі:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

19. У зв’язку з тим, що підприємство з різними видами торговельної діяльності повинно визначати фінансові результати від окремих видів діяльності, то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми товарних надбавок на відпущені зі складу в роздрібну торгівлю товари. 3 метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами (п. 14.2).

20.Як надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі слід розглядати надлишки товарів, виявлені при інвентаризаціях. Інструктивними матеріалами порядок відображення в обліку надлишків товарів не регламентується. Виходячи з положень чинних нормативних документів, розглянемо на прикладі відображення в обліку надлишку товарів.

Приклад 7. За результатами проведеної в крамниці інвентаризації виявлено надлишок товарів в сумі 150 грн. Середній відсоток товарних надбавок за минулий місяць за розрахунком складає 31, а сума товарних надбавок в сумі надлишку – відповідно 47 грн., в т.ч. податок на додану вартість в сумі надлишку товарів – 25 грн. (150 х 20 : 120).

За даними наведеного прикладу 7 на оприбуткування суми виявленого надлишку товарів повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість надлишку товарів сумі 103 грн. (150 – 47):

Дт 41 - Кт 80, ст. «Позареалізаційні доходи» - 103

2. На суму товарних надбавок – 47 грн., в т.ч. ПДВ – 25 грн. і торговельна націнка – 22 грн. (47 – 25):

Дт 41 - Кт 42 - 47

Зазначимо при цьому, що ПДВ як податкове зобов’язання буде відображений в обліку за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

Облік повернення товарів покупцями

21. До надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі відноситься також повернення товарів покупцями. Інструктивними документами з бухгалтерського обліку облік надходження повернених рокупцями товарів не регламентується. Водночас у зв’язку з введенням в дію з 1.10.97 р. Закону про ПДВ відображення в обліку повернених товарів, відвантажених покупцям до 1.10.97 р., надто ускладнилось. Враховуючи актуальність цього питання, розглянемо облік повернення товарів на прикладах.

Приклад 8. На відображення в обліку повернення покупцем товарів, відвантажених до 1.10.97 р., і покупцем не оплачених:

1. Відвантажено товари за договірними відпускними цінами на суму 1500 грн.,

в тому числі ПДВ (1500 х 20 : 120) - 250 грн.

2. За даними інвентаризації відвантажених товарів, по яких оплата станом на 1.10.97 р. не здійснена

(опис інвентаризації за формолю додатку 6), визначено:

- вартість придбання товарів без врахування сум дооцінки - 1350 грн., в т.ч ПДВ - 225 грн.;

- купівельна вартість товарів без ПДВ (1350 – 225) - 1125 грн.;

- торговельна націнка на товари (1500 – 1350) - 150 грн., в т.ч. ПДВ – 25 грн.

3. Повернені покупцем товари оприбутковуються за продажними цінами роздрібної торгівлі на суму (1125 + 225 ПДВ + 25% торговельної націнки – 281) - 1631 грн., в т.ч. товарні надбавки ( 225 ПДВ + 281 т.н.) -

506 грн.

4. Податок на додану вартість, що нарахований до 1.10.97 р. постачальнику (Дт 41 - Кт 60), за даними інвентаризації заборгованості покупців за відвантажені їм товари мав бути віднесений на податковий кредит з ПДВ, розрахунковий період якого не настав. Враховуючи суперечливість положень Інструкції з цього питання, на погляд автора, необхідно виходити з наступного:

21.1 Підпунктом 12.1 в розвиток пункту 12 Інструкції не регламентується відображення в обліку податкового кредиту на суму ПДВ, що входив до купівельної вартості відвантажених і не оплачених покупцями за станом на 1.10.97 р. товарів. Вказаний в підпункті 12.1 запис (Дт 67-1 - Кт 68 ) за економічним змістом і методологією бухгалтерського обліку реалізації цінностей стосується податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з реалізації відвантажених цінностей.

Податок на додану вартість, що входив до 1.10.97 р. до купівельної вартості товарів, за даними інвентаризації заборгованості покупців за відвантажені їм товари станом на 1.10.97 р., мав бути відображений в обліку по аналогії з відображенням ПДВ в складі товарних залишків згідно з пунктами 12.5 і 12.6 Інструкції із записом на зменшення купівельної вартості відвантажених товарів і на збільшення податкового кредиту:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» -225

В результаті цього запису в порядку, прийнятому на підприємстві, купівельна вартість відвантажених товарів, включаючи ПДВ, доводиться до купівельноі вартості без ПДВ, що застосовується в обліку після 1.10.97 р. Отже, податок на додану вартість, що входив до купівельної вартості товарів до 1.10.97 р. і за Законом має бути компенсований підприємству у виді податкового кредиту, не повинен був відображатись в обліку на дебеті рахунку 67-1 (Дт 67-1 - Кт 68), як це передбачено п.12.1 Інструкції. Такий запис не розкриває економічної його суті та не дає можливості належного обліку податкового кредиту з ПДВ і його погашення .

21.2. Зобов’язання з податку на додану вартість від суми відвантажених але не оплачених товарів за станом на 1.10.97 р. треба було відобразити в обліку в порядку, встановленому п.п.12.1 і 12.1.1 Інструкці як податкове зобов’язання, розрахунковий період якого не настав:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68 , субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» -250

За своїм змістом пункти 12.1 і 12.1.1 Інструкції не розкривають повністю вимогу пункту 12, що передбачає відображення в обліку за даними інвентаризації відвантажених і не оплачених товарів сум податкових зобов’язань і податкового кредиту. Крім того, при викладі пунктів 12.1 і 12.1.1, на думку автора, допущена методологічна помилка.

Бухгалтерам підприємств роздрібної торгівлі доцільно перевірити свої облікові записи, зроблені за матеріалами інвентаризації товарів, відвантажених покупцям до 1.10.97 р., і при необхідності внести до них відповідні виправлення.

22. Виходячи із вище викладеного, на оприбуткування товарів, повернених покупцем, за даними прикладу 8 в обліку необхідно зробити записи:

22.1. Якщо відвантаження товарів покупцю було відображено в обліку за касовим способом обліку реалізації товарів ( Дт 62(45) - Кт 41), то на повернення і оприбуткування товарів необхідно зробити бухгалтерські записи в продажних цінах на суму 1631 грн.

1.1. На купівельну вартість (без ПДВ) повернених товарів - 1125 грн.:

Дт 41 - Кт 62(45) - 1125

1.2.На списання різниці між відпускною і купівельною (без ПДВ) вартістю товарів, тобто торговельноі націнки на користь постачальника:

Дт 42 - Кт 62(45) - 150

1.3. на суму товарних надбавок - 506 гррн.:

Дт 41 - Кт 42 - 506

2. Сторнується способом червоного сторно нараховане податкове зобов’язання за даними інвентаризації відвантажених покупцям товарів станом на 1.10.97 р.:

Дт 67-1 « З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок « З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» -

250

22.2. Якщо відвантаження товарів до 1.10.97 р. було відображено в обліку способом нарахування реалізації записами:

Дт 46 - Кт 41 - 1500

Дт 42 - Кт 41 - 131

Дт 62(45) - Кт 46 - 1500,

то відображення в обліку повернених покупцем товарів буде значно складнішим і не має однозначного регламентування.

За даними інвентаризації заборгованості покупця за відвантажені йому товари станом на 1.10.97 р. мали бути зроблені записи (п. 21.1, 21.2):

1. На списання на податковий кредит суми ПДВ, сплаченого постачальнику при надходженні цих товарів в сумі 225 грн. за даними інвентаризації на 1.10.97 р.:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» - 225

Але враховуючи особливості методології обліку реалізації відвантажених товарів способом нарахування, за якою на дебеті рахунку 62(45) повинна рахуватись сума відвантажених товарів до оплати покупцем, цей запис мав би бути наступним:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав»

Кт 67-2 «З податкового кредиту» - 225

2. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ за даними інвентаризації на 1.10.97 р. в сумі 250 грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» - 250

Виходячи з того, що в момент відображення в обліку відвантаження і реалізації товарів до 1.10.97 р. податок на додану вартість був нарахований тільки від суми торговельної націнки (від суми різниці між відпускними (з ПДВ) і купівельними (з ПДВ) цінами в сумі 25 грн. (150 х 20 : 120), а за даними інвентаризації заборгованості покупця нараховано податкове зобов’язання в сумі 250 грн., то в сумі нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ є 225 грн. ПДВ, сплаченого постачальнику при надходженні товарів. Ця сума податкового кредиту з ПДВ має бути врахована після 1.10.97 р. при поверненні покупцем неоплачених товарів.

У зв’язку з тим, що Інструкція вказаних питань обліку не регламентує і, крім того, в ній є суперечливі положення (п. 21.1), залишаємо вирішення цього бухгалтерського ребуса творцям Інструкції з ПДВ та спеціалістам з бухгалтерського обліку «для розминки».

22.3. На наш погляд, враховуючи вище викладене (п.п. 21.1, 21.2 і 22.2) в разі повернення покупцем відвантажегних йому до 1.10.97 р. товарів на умовах наступної оплати з відображенням реалізації способом нарахування, в бухгалтерському обліку повинні бути зроблені записи:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів, включаючи ПДВ, і заборгованості покупця записом способом червоного сторно в сумі 1500 грн.:

Дт 62(45) - Кт 46 -

1500

2. На зменшення затрат з реалізації повернених товарів і на надходження їх на підприємство способом червоного сторно в сумі 1500 грн.:

Дт 46 - Кт 41 -

1500

Зазначимо, що в місяці повернення товарів і сторнування суми їх реалізації податкове зобов’язання з ПДВ і валовий дохід від реалізації товарів будуть визначені з врахуванням зменшення суми реалізації товарів і затрат на неї.

3. На відновлення способом червоного сторно списаної при відвантаженні товарів торговельної націнки як різниці між обліковими продажними і відпускними цінами товарів (1631 – 1500) - 131 грн.:

Дт 42 - Кт 41 -

131

4. Включається до товарних надбавок на повернені товари сума нарахованого за даними інвентаризації відвантажених товарів станом на 1.10.97 р. податкового кредиту з ПДВ (п. 22.2, оп.1) в сумі 225 грн.:

Дт 67-2 «З податкового кредимту» - Кт 42 - 225

Таким чином, в результаті зроблених записів на повернення покупцем товарів на рахунку 42 «Торговельна націнка» будуть відображені товарні надбавки на ці товари в сумі 506 грн., в т.ч. податковий кредит з ПДВ – 225 грн. і торговельна націнка (131 + 150(1500 - 1350) - 281 грн.

5. Сторнується способом червоного сторно нараховане за даними інвентаризації на 1.10.97 р. податкове зобовязання з ПДВ в сумі 250 грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» -

250

23. Приклад 9. На відображення в обліку повернення товарів, відвантажених покупцю після 1.10.97 р. на умовах наступної оплати.

1. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

Товари за відпускними договірними цінами - 1000 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 1000 - 200 грн.

До оплати покупцем - 1200 грн.

2. Облікова вартість відвантажених товарів за обліковими продажними цінами - 1380 грн.

3. При відвантаженні товарів покупцю були зроблені облікові записи способом нарахування реалізації:

3.1. Дт 46 - Кт 41 - 1200

Дт 42 - Кт 41 - 180 (1380 – 1200)

3.2. Дт 62(45) - Кт 46 - 1200

23.1. При поверненні покупцем товарів, відвантажених йому на умовах наступної оплати після 1.10.97 р., і оприбуткуванні їх на підприємстві за даними прикладу 9 мають бути складені бухгалтерські проводки:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів і заборгованості покупця способом червоного сторно в сумі 1200 грн.:

Дт 62(45) - Кт 46 -

1200

2. На зменшення затрат з реалізації і надходження повернених товарів способом червоного сторно на суму 1200 грн.

Дт 46 - Кт 41 -

1200

3. На відновлення способом червоного сторно списаної при відвантаженні товарів торговельної націнки як різниці між обліковими продажними і відпускними цінами товарів в сумі180 грн. (оп. 3.1):

Дт 42 - Кт 41 -

180

23.2. Зазначимо, що відображення в обліку повернених покупцем товарів впливає на визначення і відображення в обліку податку на додану вартість з реалізованих товарів при складанні розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5 Інструкції.

При необхідності, для кращого розуміння економічного змісту наведених вище бухгалтерських записів, зроблених на надходження повернених покупцями товарів, доцільно рознести їх на схематичних рахунках та проаналізувати записи. Слід врахувати при цьому, що зроблені записи по кредиту рахунку 41 «Товари» способом червоного сторно рівнозначні звичайним записам по дебету рахунку 41 на надходження товарів.

24. На підприємствах громадського харчування бухгалтерські записи на надходження товарів здійснюються аналогічно, як на підприємствах роздрібної торгівлі, але на окремих субрахунках до рахунків 41, 42 і 46 з врахуванням специфіки діяльності підприємств громадського харчування.

25. Як видно із викладеного вище, рахунок 67 "Податкові розрахунки" введено до плану бухгалтерських рахунків виключно для обліку розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону принципу події, що відбулася раніше, тобто для податкового обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. І це при тому, що поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим обліком недопустиме, бо застосовуються в них різні моменти реалізації.

Застосування в бухгалтерському обліку рахунку 67 "Податкові розрахунки" вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою і надходженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася раніше, оплачені товари чи ні. Це надто складні і вельми трудомісткі облікові функції при незначній кількості господарських операцій на підприємстві. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця здійснюються сотні і тисячі, затрати часу на виявлення події, що відбулася раніше, та на їх облік непомірні.

Спрощення обліку надходження товарів.

26. Бухгалтерський облік надходження товарів суттєво ускладнився з введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість додаткового рахунку 67 «Податкові розрахунки». Який вихід із становища, що склалося в обліку з відображенням податкових розрахунків з ПДВ? Чи можливий він взагалі? Вважаємо, що такий вихід є, і він можливий, якщо подумати і хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Раз уже рахунок 67 "Податкові розрахунки" до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з ПДВ із застосуванням цього рахунку і одночасно розрахунків з постачальниками.

26.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов’язаного з надходженням товарів і застосуванням рахунку 67-2 "З податкового кредиту», має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку лише податком на додану вартість лише в наступних випадках:

оплат товарів, що надійшли без оплати в минулі місяці;

передоплат товарів, які за станом на кінець місяця не були отримані;

- надходження товарів від постачальників без оплати.

Виключити при цьому з обліку на рахунку 67 найбільш масові записи, що пов’язяні з оплатою в звітному місяці товарів, які протягом цього місяця були отримані від постачальників, тобто рахунок 67-2 «З податкового кредиту» має застосовуватись лише відносно операцій з надходження і оплати товарів, не збалансованих протягом звітного місяця ( і надходження товарів, і оплата товарів, здійснені в звітному місяці, залишились на кінець звітного місяця неперекритими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і надходження товарів в кожному окремому випаду виясняти, яка із подій відбулася раніше, не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в ситнтетичному обліку на рахунку 67, а, головне, в аналітичному обліку до нього та в аналітичному обліку до рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». Зрозуміло, наскільки це важливо.

26.2. Отже, питання бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує тільки операції, пов’язані з передоплатами товарів постачальникам в минулі звітні періоди, в рахунок яких товари надійшли в звітному місяці, а також операції, з оплати товарів, що надійшли у минулі звітні періоди та в звітному місяці на умовах оплати в наступні місяці (п. 26.1); вказує при цьому на первинних платіжних і товарних документах кореспонденцію рахунків на вказані операції з використанням рахунку 67-2 "З податкового кредиту", враховуючи особливості запису платіжних документів в обліковоиму регістрі по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших банківських рахунків (п. 30.3). І тільки за цими операціями, пов’язаними з податковими розрахунками з ПДВ за станом на кінець звітного місяця, повинні бути зроблені відповідні записи на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту по дебету і кредиту рахунку 67 до наступного їх збалансування (відповідно надходження товарів в рахунок авансових платежів (передоплат) минулих звітних періодів і оплат товарів, що надійшли в минулі звітні періоди на умовах наступної оплати й передоплат, в рахунок яких товари не надійшли (п. 30.3): відповідно Дт 67-2 - Кт 60 і Дт 68 – Кт 67-2.

Записи за всіми іншими операціями, пов’язаними з оплатою і надходженням товарів у звітному місяці, здійснюються без використання рахунку 67-2 (на надходження: Дт 41 - Кт 60 та на оплату: Дт 60 - Кт 51

і Дт 68 – Кт 60 – на суми сплаченого постачальникам в з вітному місяці ПДВ (п. 30.1, оп. 3).

27. Податок на додану вартість від сум авансових платежів (передоплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких товари не не надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

_____________________________________

(підприємство)

Таблиця 1

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), сплачених за розрахунками з постачальниками , по дебету рахунку 60

станом на 1 травня 199_ р.

Передоплати попередніх

місяців

Передоплати звітного

Місяця

Постачальник

Платіжні доручення

Сума

Платіжні доручення

сума

Разом

П/п

дата

датаНазад