Рефераты на украинском
Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі - Бухгалтерський облік, оподаткування -Облік надходження товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства. Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

Бухгалтерський облік надходження товарів з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження товарів та податкового кредиту з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився.

В статті розглядається облік надходження товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкового кредиту з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р. Питання правильності цього обліку залишається актуальним. Маємо підстави стверджувати, що певна частина головних бухгалтерів роздрібних торговельних підприємств до цього часу не зрозуміла як правильно за Інструкцією вести бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом з ПДВ, і, в першу чергу, податкових розрахунків.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку надходження товарів та пов’язаних з ним податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається в розумінні його автором.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі, що пов’язане з новим порядком податкових розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтеру торговельного підприємства розібратись в теорії і практиці обліку надходження товарів дійсно вельми трудно.Тому автор старався дати розяснення окремих положень організації і ведення бухгалтерського обліку з посиланням на Інструкцію, а також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної нумерації.

Із-за недостатності інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку та відсутності нової Інструкції з порядку обчислення і сплати податку на додану вартість (замість Інструкції № 3 від 10.02.93р.) необхідно вести облік , виходячи із положень нормативних документів, що не суперечать чинному законодавству

Склалася така ситуація, що при недостатньому інструктивному забезпеченні, при непристосованості окремих облікових регістрів до суттєво зміненого обліку бухгалтери вимушені самостійно вирішувати складні питання методології, організації і ведення бухгалтерського обліку, коли значна частина з них не має належної теоретичної і практичної підготовки. Тим більше, що не проведено відповідного навчання, не здіснена необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в нових умовах.

1. При обліку надходження товарів необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України "Про податок на додану вартість":

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

До 1 січня 1999 р. датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оп­лату товарів (ст. 11.11).

Облік надходження товарів від постачальників

2. Бухгалтерський облік надходження товарів розглядається без застосування рахунку 18 “Валові витрати” та рахунку 61 “Розрахунки по авансах”. Автор вважає доцільним використання права підприємства на незастосування рахунку 18 з метою спрощення бухгалтерського обліку та зниження затрат праці і коштів на його ведення. Що стосується рахунку 61, то в умовах широкого застосування авансових платежів постачальникам (передоплат товарів) його застосування є недоцільним та сприяє спрощенню облікових записів.

2.1. При надходженні товарів на торговельні підприємства після попередньої оплати їх вартості постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"

Кт 51 "Розрахунковий рахунок", 55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. - Кт 67-2 "З податкового кредиту"

Після одержання товарів, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит з ПДВ (п.3 Ін.)

Дт 67-2 "З податкового кредиту"

Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та ін. (п. 9)

2.2. У випадку надходження товарів без попередньої оплати на суму ПДВ за товарним документом податковий кредит з ПДВ нараховується по дебету рахунку 67-2, де він рахується до моменту оплати товарів постачальнику, записом на рахунках:

Дт 67-2 «З податкового кредиту»

Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» та ін.

Після оплати товарів, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати, в обліку мають бути зроблені записи:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"

Кт 51 "Розрахунковий рахунок", 55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. - Кт 67-2 "З податкового кредиту" (п.9)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку рахунок 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 2 "3 по­даткового кредиту" закривається.

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату товарів постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 - Кт 51. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті товарів повинна бу­ти виділена в обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків у банку. За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування або списання нарахованого податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2, 9):

Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту"

Згідно зі змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими товарами право на податковий кредит виникає у разі списання коштів з рахунку платника в рахунок оплати товарів. Після 1.01.99 р. право на податковий кредит згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 - Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт60, 76).

4. У зв’язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні підприємства роздрібної і оптової торгівлі, що обліковують товари за продажними цінами, на суму податку на додану вартість збільшують торговельну націнку. ПДВ і торговельна націнка разом взя­ті складають товарні надбавки, що обліковуються на рахунку 42 "Тор­говельна націнка". Товарні надбавки обліковуються на рахунку 42, субрахунок 1 "Товарні надбавки". Однак застосовувати рахунок 42-1 "Товарні надбавки" можна лише в тому разі, коли на підприємстві здійснюється лише один вид торговельної діяльності. На підприємствах, що здійснюють 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.

Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого ПДВ постачальникам та нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам податку на додану вартість повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості свою торго­вельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку податкового кредиту (Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2, п.п. 2, 3) або на суму нарахованого податкового кредиту з ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоп­лата товарів не здійснена, збільшують вартість товарів до продажної складанням бухгалтерської проводки:

Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).

На підприємствах, що мають 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження товарів у зв’язку з введенням податкових розрахунків з податку на додану вартість на рахунку 67 і включенням ПДВ до складу товарних надбавок, наводимо загальну схему відображення в обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з податку на додану вартість (рис. 1).

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з ПДВ

Облік надходження товарів

51

60

41

1.1 11/1.

2. 1

42

3.1

3.2

Облік податкового кредиту з ПДВ

51

68 ПДВ

1.2

67-2

60

67-2

1.3

2.2

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з ПДВ:

Передоплата товарів (авансові платежі) постачальникам:

Авансові платежі постачальникам товарів у сумі купівельної їх вартості (без ПДВ).

Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість при передоплаті товарів постачальникам.

Надходження товарів від постачальників за договірними цінами, включаючи ПДВ:

Надходження товарів за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.

Одночасно списується при надходженні товарів податковий кредит з ПДВ, нарахований при їх передоплаті.

Відображення в обліку товарних надбавок на цінності, що оприбутковуються за продажними цінами:

Збільшення товарних надбавок на цінності на суму ПДВ.

Нарахування торговельної націнки підприємства на цінності в роздрібній торгівлі.

При оплаті товарів після їх надходження на підприємство податковий кредит з ПДВ нараховується при надходженні товарів по дебету рахунку 67-2 «З податкового кредиту» з кредита рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» і списується після оплати підприємством цих товарів постачальнику з кредита рахунку 67-2 на дебет рахунку 60 (п.п.2. 2, 7.2, 9).

7. Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами.

1.Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За уго­дою повинно бути отримано товарів на суму 624 грн. в т.ч. ПДВ 104 грн. Товари надійшли на підприємство.

2. На одержані від постачальника това­ри нарахована торговельна націнка на покриття витрат роздрібної торгівлі в розмірі 24%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на су­му 749 грн., в тому числі:

Товари за купівельними цінами 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520 104 грн.

До оплати постачальнику 624 грн.

Торговельна націнка підприємства - 24 % від 520 125 грн.

Разом за продажними цінами 749 грн.

в т.ч. товарні надбавки (104+125) 229 грн.

7.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з п. 5 Інструкції необхідно зробити записи (п.п. 2.1, 5, 6):

1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 624 грн.:

1.1 Дт 60 - Кт 51 - 520

Дт 68 - Кт 51 - 104

1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -104

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 104 грн.:

Дт 41 - Кт 42-1 - 104

2. На оприбуткування товарів , одержаних від постачальника, за продажними цінами – 749 грн.:

2.1. Дт 41 - Кт 60 - 520

2.2. Дт 41 - Кт 42-1 - 229

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію про­дажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) ПДВ відноситься на дебет рахунку 41 "Товари" два рази, що недопустимо і необхідно при бухгалтерських записах врахувати (п. 11).

3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується нарахований податковий кредит в сумі 104 грн.:

Дт 67-2 - Кт 60 - 104

7.2. При оплаті товарів після надходження їх на підприємство, де во­ни оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, записи за даними прикладу 1 будуть наступними (п.п. 2.2, 5, 6):

1. Дт 41 - Кт 60 - 520

2. Дт 67-2 - Кт 60 - 104

3. Дт 41 - Кт 42-1 - 229

4. Дт 60 - Кт 51 - 520

5. Дт 68 - Кт 51 - 104 ( п.9)

6. Дт 60 - Кт 67.2 – 104

Зазначимо, що запис Дт 68 - Кт 60 на суму нарахованого при надходження товарів без оплати податкового кредиту з ПДВ може бути зроблений тільки після 1.01.99 р. згідно зі статею 11.11 Закону та пунктом 3 Інструкції.

8. Сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на 1.10.97 р. не була сплачена, повинна відображатись в обліку за Інструкцією записами: Дт 60 - Кт 51 і Дт 68 - Кт 67-2 (п. 9).

Але за даними інвентаризації товарів на 1.10.97р. ( інвентаризаційний опис за формою додатку № 2) згідно з п. 12.6 Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти бухгалтерську проводку:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав"

Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Відповідне доповнення до п.12.6. Інструкції згідно зі змінами до Закону про ПДВ від 26.09.97р.

(ст. 11.11) не внесено. У зв’язку з тим, що податковий кредит з ПДВ на ці товари має відображатись в обліку по мірі їх оплати в жовтні 1997 р. і пізніше (п.1) згідно з п. 12.9.2. доповнень до Інструкції на суму сплаченого при оплаті товарів ПДВ повинен бути зроблений запис:

Дт 68 субрахунок з податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав"

Кт 67-2 "З податкового кредиту"

Очевидно, що підприємства, які самостійно не врахували вказаної зміни до Закону і відобразили в обліку ПДВ на залишок товарів на 1.10.97 р. згідно з п. 12.6 Інструкції, повинні зробити відповідне сторнування ПДВ на залишок товарів, вартість яких на 1.10.97 р. не була оплачена, бухгалтерськими проводками.

Дт 68 - Кт 42-1 - на суму ПДВ сторнувальним червоним записом, і

Дт 67-2 - Кт 42-1 - звичайним записом на цю ж суму

Без такого сторнування в цьому разі ПДВ на залишок неоплачених товарів на 1.10.97 р. виникнуть розходження в обліку податкового кредиту, розрахунковий період якого не настав, на рахунках 67 і 68.

9. До 1.01.99 р. при оплаті товарів після їх надходження на торговельне підприємство (п. 7.2) нарахований податковий кредит з ПДВ за товарним документом постачальника на збільшення податкового кредиту по дебету рахунка 68 не відноситься, а відображається в обліку як товарна надбавка (Дт 41 - Кт 42-1 і Дт 67-2 - Кт 60). Після оплати товарів постачальнику відображається в обліку податковий кредит на суму сплаченого ПДВ ( Дт 68 - Кт 51, 55, 90 і ін. і списується нарахований податковий кредит Дт 60 - Кт 67-2 ).

Так, як показано в операціях 4 і 5 (п. 7.2 ), повинні відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції. Але відповідно до п. 12.9.2. змін і доповнень до Інструкції від 17.10.97р. № 218 при оплаті товарно-матеральних цінностей (робіт, послуг) після їх одержання треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 60 - Кт 51 - на суму оплати вартості одержаних товарів, включаючи ПДВ, і одночасно треба зробити запис: Дт 68 - Кт 67-2 - на списання нарахованого при одержанні товарів податкового кредиту.

Отже, п. 12.9.2. доповнень до Інструкції суперечить п.3. Інструкції. Відображення в обліку оплати товарів постачальникам двома способами не допустиме, бо викличе значні ускладнення в облікових записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками й податкових розрахунків з ПДВ. А взагалі п. 12 Інструкції відноситься лише до бухгалтерських записів у жовтні 1997р. - першому місяці чинності Закону про ПДВ. Тому доповнення до Інструкції згідно з п. 12.9.2 слід було внести до п.3. Інструкції та уніфікувати записи, пов’язані з оплатою товарно-матеріальних цінностей постачальникам.

На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню бухгалтерського обліку здійснення записів з надходження і оплати товарів у порядку, передбаченому п. 12.9.2. змін та доповнень до Інструкції, тобто в наступному порядку :

Дт 60 - Кт 51 - на суму передоплати і післяоплати товарів постачальникам, включаючи ПДВ, і одночасно на суму сплаченого постачальнику ПДВ: Дт 68 - Кт 67-2; а запис Дт 67-2 - Кт 60 – на суму ПДВ при надходженні товарів. Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається в обліку ПДВ, одержаний в складі авансових платежів від покупців (Дт - 51 - Кт - 62 і Дт 67-1 - Кт 68). В цьому разі забезпечуватиметься єдиний і раціональніший принцип записів в синтетичному і аналітичному обліку оплати постачальникам товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з покупцями.

Для забезпечення і перевірки правильності запису Дт 68 - Кт 67-2 - на нарахування суми податкового кредиту від сум, сплачених постачальникам, в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" необхідно виділити записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві. При цьому доцільно виділити сплачений ПДВ в тому числі до сум оплат постачальникам після графи “Разом по кредиту рахунку 51”.

10. Аналогічно повинна відображатись в обліку згідно з п. 12.9.2 Інструкції сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на 1.10.97р. не була оплачена постачальникам, тобто записами Дт 60 - Кт 51 і Дт 68 - Кт 67-2 Але за даними інвентаризації товарних залишків, по яких станом на 1.10.97р. не проведено розрахунків з постачальником ( інвентаризаційний опис за формою додатку № 2), згідно з п. 12.6 Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти бухгалтерську проводку:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав"

Кт 42 "Торговельна націнка", субрахунок “Товарні надбавки”

Відповідне доповнення до п.12.6 Інструкції згідно зі змінами до Закону про ПДВ від 26.09.97р.

(ст. 11.11.) не внесено. У зв’язку з тим, що податковий кредит на ці товари має відображатись в обліку по мірі їх оплати в жовтні 1997 р. і пізніше (п.1) згідно з п. 12.9.2 доповнень до Інструкції на суму сплаченого при оплаті товарів ПДВ повинен бути зроблений запис:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість” (розрахунковий період якого настав)

Кт 67-2 "З податкового кредиту"

Очевидно, що підприємства, які самостійно не врахували вказаної зміни до Закону і відобразили в обліку ПДВ на залишок товарів на 1.10.97 р. згідно з п. 12.6 Інструкції, повинні зробити відповідне сторнування ПДВ на залишок товарів, вартість яких на 1.10.97 р. не була оплачена, бухгалтерськими проводками:

Дт 68, “З подптку на лолану вартість, розрахунковий період якого не настав”

Кт 42, субрахунок “Товарні надбавки” - на суму ПДВ червоним записом,

Дт 67-2 “З податкового кредиту” - Кт 42 , субрахунок“Товарні надбавки” - звичайним записом на цю ж суму. Або ж необхідно уточнювати запис на суму ПДВ, сплаченого постачальнику, установлений пунктом 12.9.2 Інструкції, тобто замість запису Дт 68 - Кт 67-2 за Інструкцією складати на суму сплаченого ПДВ бухгалтерьську проводку:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав”

Кт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав”

Без такого сторнування в цьому разі ПДВ на залишок неоплачених товарів виникнуть розходження в обліку податкового кредиту, розрахунковий період якого не настав, на рахунках 67 і 68.

11. Згідно з Інструкцією про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.), відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунку 41. Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової над­бавки, що при цьому збільшується (Дт 41 - Кт 42-1).

Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарно­го документа, включеного до товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано в п. 7.1.

У наведеному прикладі 1 до господарської операції 1.2 повинен бу­ти зроблений додатковий запис 1.3:

Дт 42-1 - Кт 41 - 104

або рівнозначний сторнувальний від’ємний запис:

Дт 41 - Кт 42-1 -

104

Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", сум ПДВ на ці товари до бухгалтерських записів в товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41 - КТ 42-1 "Товарні надбавки" необхідно ввес­ти додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари, що надійшли".

На перший погляд може здатись, що запис Дт 41 - Кт 42-1 (оп. 1.3.) на збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Але поки Інструкція діє, її треба виконувати. Трудно пояснити необхідність і економічну доцільність цього запису. На думку автора, в пункті 5 Інструкції слід було вказати, що до ПДВ в складі незбалансованих протягом звітного місяця авансових платежів (передоплат) це положення не відноситься, і в цьому разі вартість товарів на суму сплаченого ПДВ не збільшується. Хоча надто «закрутили» або недоопрацювали це питання обліку податкових розрахунків з ПДВ, обійти його неможливо, бо в практиці бухгалтерського обліку його не обійдеш.

.

Облік іншого надходження товарів

12. На підприємствах торгівлі, які здійснюють різні види торговельної діяльності, - оптово-збутову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське харчування, - товари надходять в крамниці, кіоски та інші підрозділи роздрібної торгівлі з товарних складів підприємства.

Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вес­ти на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств торгівлі, які відпускають товари в основному своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.

13. Відпуск товарів зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція не регламентує порядок цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними) при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до умов відображати його в бухгалтерському обліку.

13.1. Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптово-збутову,торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 41 "Товари" за купівельними або продажними цінами. Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. До продажної ціни входять договірна купівельна ціна, податок на додану вартість і торговельна націнка. Які ціни для обліку товарів застосовувати на підприємстві вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.

В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватись лише продажні ціни.

13.2. У тому разі, коли підприємство здійснює різні види торгівлі, то на рахунку 41 "Товари" виділяють три субрахунки:

41-1 "Товари на складах",

41-2 "Товари в крамницях",

41-3 "Товари і продукти в громадському харчуванні".

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують. това­ри за продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельнуа націнку) обліковують на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки". Таке закріплення рахунку 42-1 для обліку товарних надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид торговельної діяльності, а товари обліковуються за продажни­ми цінами. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Скажи-ка, дядя, ведь не даром ты притаился здесь с радаром?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100