Рефераты на украинском
Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів - Бухгалтерський облік, оподаткування -кредиту з ПДВ

641

377

33,3

6.

Списаний дохід на фінансовий результат.

712

791

4000

7.

Отримано кошти від продажу МШП

311

361

4800

8.

Списана варість на фінансовий резульат.

791

943

3500

9.

Оплачено вартість послуг посередникові.

377

311

200

10.

Списані витрати на оплату послуг посередникам на фінансовий результат.

791

949

166,7

Приклад 4. Передача МШП.

1. Безоплатна передача МШП зі складу.

Зміст операцій

Дт

Кт

Сума

1.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ на безоплатно передані МШП (метод “Сторно”)

641

644

4

2.

Віднесена сума ПДВ за рахунок власних коштів.

22

644

4

3.

Відображена безоплатна передача МШП, що числиться на складі.

949

22

4

4.

Відображена сума ПДВ нарахована на безоплатно передані МШП (24 грн.* 20%).

949

641

4,8

2. Внесок МШП до статутного фонду.

1.

Відображена балансова вартість МШП, що передається.

14

22

1500

2.

Відображена сума податкового зобов’язання з ПДВ.

945

641

300

3.

Відображена різниця між балансовою і

справедливою вартістю

14

949

746

14

-

-

У цьому конкретному випадку балансова вартість відповідає справедливій вартості.

При відпуску МШП зі складу, у разі передачі для подальшої експлуатації, їх вартість відповідно до пункту 23 П (С) БО 9 виключається зі складу активів (списується з балансу). Надалі за такими МШП повинен бути організований оперативний кількісний облік за місцем експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом усього терміну їх фактичного використання.

Бухгалтерські проводки здійснюються по кредиту рахунку 22 і дебету нижченаведених рахунків:

15 “Капітальні інвестиції” – у випадку, якщо МШП передаються для цілей капітального будівництва або для цілей виготовлення основних засобів і інших необоротних активів.

23 “Виробництво” – у випадку якщо МШП передаються безпосередньо для цілей виготовлення продукції або виконання робіт, послуг.

Або по дебету одного з даних рахунків класу 9:

14

91 “Загальновиробничі витрати” – у випадку якщо МШП використовується при організації виробництва й управлінні цехами.

93 “Витарти на збут” – у випадку якщо МШП використовується для операцій, пов’язаних зі збутом (реалізацію продажем) продукції, товарів.

Нижче на грошових числових прикладах розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку.

Швидкозношувані предмети засобів праці можуть вибути з експлуатації з різних причин: через повне зношення, поламання, реалізацію тощо. В усіх випадках на вибуття з експлуатації МШП комісія складає акт на списання. Вона констатує непридатність подальшого використання окремих предметів.

На всі предмети (зазначаючи їх кількість, ціну та суму) у порядку номенклатурних номерів складають загальний акт у межах однієї групи і в межах однієї матеріально відповідальної особи.

На предмети, на які нараховано амортизацію (знос) 100% доцільно складати окремий акт.

В актах має бути зазначена сума відображеного в обліку на день ліквідації зносу (амортизації) щодо кожного об’єкта.

Акти на списання комірник використовує для оперативного складського обліку, а бухгалтерія – для аналітичного і синтетичного обліку вибуття та зносу ШП.

На підставі актів про вибуття зношених або непридатних ШП з експлуатації робляться відповідні записи.

Кредит рахунку “Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації”.

Субрахунок “Швидкозношувані предмети”.

Одержані при ліквідації брухт, паливо, запасні частини тощо оприбутковуються за ціною, яку встановлює комісія, у разі можливого їх використання.

Статтею 10 Закону про бухгалтерський облік передбачено, що підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов’язані провести інвентаризацію активів і зобов’язань. Тому МШП (тобто не списані з обліку) як на складі так і ті, що обліковуються кількісно в експлуатації.

Під час інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан і оцінка МШП на складі та наявність і стан МШП в експлуатації.

Якщо в ході інвентаризації виявляються надлишки (неоприбутковані предмети) МШП на складі або в експлуатації, то їх необхідно оприбуткувати.

Не враховані на складі МШП з 1 січня 2000 р. слід оприбуткувати з одночасним визнанням доходу. Планом рахунків для цих цілей передбачений субрахунок 719 “Інші доходи від операційної діяльності” рахунка 71 “Інший операційний дохід”. В субрахунку 719 прямо зазначено, що на ньому відображаються доходи від інвентаризації.

Якщо в ході інвентаризації виявляється недостача МШП на складі, то починаючи з 1 січня 2000 року відопражати її необхідо відповідно до пункту 27

15

П (С) БО 9, а саме вартість повністю втрачених (зіпсоватих або тих, яких не вистачає) МШП списується на витрати звітного періоду. До прийняття рішення про конкретних вищих осіб зазначена вартість відображається в забалансовому обліку.

Планом рахунків для таких випадків передбачений субрахунок 947 “Недостачі і втрати від псування цінностей” рахунка 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Згідно з інструкцією №291 на субрахунку 947 ведеться облік недостач і втрат від псування цінностей, у тому числі якщо винуватець не встановлений. Одночасно зі списанням таких МШП на витрати балансова вартість списаних МШП відображається на забалансовому рахунку 07 “Списані активи” на субрахунку 072 “Невідшкодовані недостачі і втрати від псування цінностей”.

Після встановлення осіб, які повинні відшкодувати втрати, сума, що підлягає відшкодуванню, зараховується до статуту дебіторської заборгованості з одночасним відображенням доходу звітного періоду.

А дохід, що буде отриманий підприємством у результаті відшкодування втрат від недостачі МШП, відображається на передбаченому для таких випадків субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” рахунка 71 “Інший операційний дохід”.

Якщо у процесі інвентаризації виявляється недостача МШП в експлуатації (що облічується кількісно), то тоді інвентаризаційна комісія сама встановлює вартість предмета з урахуванням первісної вартості і ступеня зношеності.

Організація обліку МШП, які використовуються протягом не більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше одного року повинна повністю грунтуватися на положеннях П(С)БО 9.

Згід з П(С)БО 9 (пункт 9) первинною вартістю таких МШП у складі інших запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

суми, що сплачується за договором постачальнику (продавцю);

суми, що сплачується за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням запасів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням МШП, які не відшкодовуються підприємству;

затрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування МШП до місця їх використання, включаючи витрати на страхування і відсотки за комерційний кредит постачальників;

інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням МШП і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

П(С)БО 9 (пункт 10) передбачено, що первинною вартістю запасів, які виготовляються власними силами підприємства, визначається собівартість їх виробництва, яка визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгальтерського обліку 16 “Витрати”.

Крім того первинною вартістю запасів, внесених до статутного капіталу підприємства, визначається узгоджена засновниками підприємства, їх

16

справедлива вартість (п.11) і первинною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визначається їх справедлива вартість (п.12).

Порядок організації обліку МШП, при передачі в експлуатацію встановлений пунктом 23 П(С)БО 9: “Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідним особам протягом строку їх фактичного використання”.

Згідно з інструкцією до плану рахунків для обліку та узагальнення інформації про про наявність і рух МШП, що належать підприємству і знаходяться у складі запасів, призначений рахунок 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”.

Облік передачі МШП в експлуатацію можна визнати відносним нововведенням, оскільки і раніше застосовувався метод обліку МШП, при передачі в експлуатацію яких нарахувався знос у розмірі 100% первинної вартості об’єкта обміну. Зараз тільки уточнено, що аналогічний порядок списання МШП по кредиту рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” використовується при передачі в експлуатацію МШП зі строком корисного використання менше року.

При вивченні нестач (втрат) від псування МШП на складі, така нестача попередньо враховується як витрати звітного періоду у складі інших витрат операційної діяльності, що також певною мірою можна визначити нововведенням. У свою чергу, повернення МШП у експлуатацію не зменшує витрат, а визначається іншим операційним доходом. Те ж саме відноситься до випадків нестач і втрат від псування МШП, що знаходяться в експлуатації, коли винна особа встановлена.

При передачі МШП, що відносяться до запасів, експлуатацію необхідно організовувати їх оперативно-кількісний облік, облік за місцем їх експлуатації і відповідними особами. Регістром такого оперативного обліку може бути аналітична відомість, яка розробляється підприємством самостійно. Єдиною вимогою, яку можна вважати загальною для створення відомості оперативного обліку МШП, є склад показників, які відображають у ній подібний регістр оперативного обліку повинен включати: найменування МШП, їх кількість і первинну вартість, місце експлуатації, прізвище відповідальної особи, дані про надходження та вибуття МШП з експлуатації, а також причину вибуття. Виключення МШП з регістру оперативного обліку може здійснюватися тільки на підставі документів, що підтверджують повернення МШП на склад підприємства або на підставі акта списання МШП при їх ліквідації або нестачі.

Реформування бухгалтерського обліку, що почалося в Україні з прийняттям Положень (стандартів) бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій. Однак при більш глибокому вивченні нових нормативних актів виникає багато питань, відповіді на які знайти бухгалтером поки що важко. Це стосується і Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, яке регламентує, зокрема, облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП).

17

Основною зміною щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з МШП, яка передбачена новими нормативними документами є їх класифікація за ознакою оборотності. Починаючи з 1 січня 2000 року МШП можуть відноситися або до необоротних активів, або обліковуватись у складі запасів, тобто можуть вважатися оборотними активами. Віднесення МШП до необоротних або оборотних активів встановлено пунктом 6 П(С)БО 9.

З метою бухгалтерського обліку запаси включають:

малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються протягом не більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше одного року.

Тобто до МШП належать засоби праці, які мають відносно строк корисного використання.

Саме такі засоби праці, не залежно від вартості цілком справедливо вважаються швидкозношувані і їх необхідно обліковувати як запаси.

З іншого боку, МШП строк корисного використання яких більше одного року, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків повинні обліковуватись у складі інших необоротних матеріальних активів.

Отже, основна проблема пов’язана з відображенням у бухгальтерському обліку інформацію про наявність і рух МШП, полягає у визначенні його вартісної межі.

Друга проблема є наслідком першої і зводиться до оптимізації бухгальтерського обліку операцій про наявність і рух МШП. Прийняття Положення (стандарту), яким були б встановлені методологічні принципи формування в обліку інформації про МШП зі строком корисного використання більше року, не передбачається. Тому розробку методології обліку МШП доведеться провадити підприємствам самостійно виходячи з положень П(С)БО 9, Плану рахунків та Інструкцій.


18

ЛІТЕРАТУРА

Сопко В.В. “Бухгалтерський облік”, ст.298-303.

Навчально-практичний посібник. Курсом реформ – Облік, 2000р. ст.57-63.

Газета “Все про бухгалтерський облік” ст.4.

Додаток до “Галицьких контрактів” ст.82.

Журнал “Дт – Кт” №52, ст.26.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Фирме требуется главный бухгалтер. Работа – год через пять.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100