Рефераты на украинском
Облік касових операцій в журналі№1 - Бухгалтерський облік, оподаткування -під звіт, їх цільове використання, виявляються факти не­правомірної видачі готівки під звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм кошти, несвоєчасного звітування, а та­кож випадки передавання підзвітних коштів од­ним працівником іншому тощо.

Під час перевірки можуть аналізувати­ся дані бухгалтерських регістрів, а саме: журналу-ордера 7, субрахунку 372 "Розрахунки з під­звітними особами", у яких за дебетом відобража­ються кошти, видані з каси під звіт, і відшкоду­вання перевитрат за авансовими звітами, а за кре­дитом - суми витрат за авансовими звітами, під­тверджені бухгалтерією, та повернення невико­ристаних авансів. Дебетове сальдо зазначає суму заборгованості підзвітних осіб підприємству, кре­дитове - суму перевитрат підзвітних осіб за аван­совими звітами. Такий аналіз дає змогу визна­чити напрями використання підзвітних сум, ви­явити порушення під час їх видачі.

При перевірці авансових звітів про ви­користання одержаної під звіт готівки для вирі­шення господарських питань особлива увага приділяється дотриманню вимог підзвітними особами встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасність повер­нення до каси підприємств залишку невикориста­них коштів (одночасно з авансовим звітом), наяв­ність оригіналів підтверджувальних документів, їх погашення, цільове витрачання підзвітних сум тощо. Крім того, ураховується те, що представлен­ня авансових звітів про використання підзвітних сум із порушенням установлених термінів може дозволятися лише в зв'язку з тимчасовою непра­цездатністю підзвітної особи або за інших обста­вин, що мають документальне підтвердження.

Під час перевірки правильності офор­млення видач готівки під звіт як на відрядження, так і на інші потреби встановлюється достовір­ність підтверджувальних документів, що додають­ся до авансових звітів.

Також слід звертати увагу на повне і своє­часне звітування підзвітних осіб у разі використан­ня ними під час відрядження значних сум підзвіт­них коштів для вирішення господарських питань.

При проведенні перевірки правильності організації видачі готівки під звіт на відряджен­ня встановлюється наявність розпорядчого доку­мента (наказу, розпорядження) на службові від­рядження, правильність ведення записів у жур­налі реєстрації посвідчень на відрядження, до­тримання граничної тривалості службового від­рядження, наявність відміток у посвідченні про відрядження, своєчасність звітування за витра­чені під час відрядження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам тощо.

Також потрібно враховувати те, що в разі виявлення порушення видачі конкретному працівнику під звіт готівкового авансу за наявності в нього раніше одержаних підзвітних кош­тів, за якими в установленому порядку не був складений авансовий звіт, то незалежно від того, закінчився чи ні термін, на який ці кошти були видані, штраф за таке порушення (25% від одер­жаної під звіт суми) має розраховуватися, вихо­дячи із суми попередньо одержаних і не повер­нених до каси підприємств підзвітних коштів, щодо яких не був складений звіт. У разі своєча­сного повернення лише частини підзвітних кош­тів штраф розраховується щодо суми не повер­нених до каси підзвітних коштів.

Факти подання авансового звіту до бухгалтерії в установлені строки без одночасно­го повернення до каси підприємства невикорис­таних підзвітних сум є порушенням порядку ви­дачі готівки під звіт і її використання.

Дані про виявлені під час перевірки порушення зазначаються в розділі VII акта пере­вірки.

Дотримання граничних обмежень на здій­снення готівкових розрахунків:

Для контролю за дотриманням підприємс­твами (підприємцями) установлених обмежень (З тис.грн.) при здійсненні між ними готівкових розра­хунків перевіряються розрахункові операції конк­ретного підприємства - платника готівкових коштів.

Також має враховуватися те, що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємст­вами протягом дня з іншими підприємствами (під­приємцями) за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств із фізич­ними особами та інших випадків, які визначені цим Положенням.

Якщо готівкові розрахунки підприємств переви­щують установлену граничну суму, то надлишкова їх сума додається розрахункове до фактичних зали­шків готівки в касі платника готівки одноразово (того самого дня, у який було здійснено цю операцію), а одержана сума порівнюється із затвердженим лімі­том каси. Зазначені обмеження стосуються всіх ви­дів операцій з готівкою, пов'язаних як з реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), так і з позареалізаційними операціями.

Для перевірки використовуються по­трібні касові документи підприємств (касова кни­га, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, авансові звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум), а також документи, що підтверджують здійснені покупцем (замовником) витрати готівки при при­дбанні товарів, оплаті наданих послуг та викона­них робіт (касові та товарні чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ор­дерів, інші розрахункові документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні тощо).

Під час перевірки підприємства аналі­зуються записи в касовій книзі, книзі обліку при­дбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дані прибуткових і видаткових касових ордерів, авансових звітів підзвітних осіб та інших підтверджувальних документів. Можуть також пере­вірятися обороти за субрахунком 372 "Розраху­нки з підзвітними особами". Порушення встано­влених обмежень на здійснення готівкових роз­рахунків виявляються шляхом порівняння фак­тичних витрат готівки підприємств-платників за придбані товари (виконані роботи, надані послу­ги) за конкретним розрахунком, що підтверджені відповідними обгрунтувальними документами, з діючими обмеженнями. У разі потреби можуть здійснюватися зустрічні перевірки підприємств з порівнянням даних (за сумами і строками) від­повідних касових документів підприємств-плат­ників і підприємств - одержувачів готівкових коштів.

У разі виявлення фактів порушення встановлених обмежень при розрахунках підпри­ємств вони зазначаються з наведенням їх конк­ретних розмірів у таблиці VIII розділу акта пе­ревірки.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100