Рефераты на украинском
Облік зобов’язань - Бухгалтерський облік, оподаткування -2.0pt;height:47.4pt">

5

Списано заборг. За короткостр векс. виданими після закінчення строку позовної давності

62 "Короткостр. векселі видані"

717 "Дохід від списання кред. Заборг."


Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який призначений для обліку поточних зобов'язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками та між учасниками ПФГ за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за виконані роботи (надані послуги) здійснюється на підставі акту приимання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (див. Додаток 1)

Кореспонденція рахунків наведена в Таблиці 4.2.

Табл. 4.2

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виникнення заборгованості

1

Оприбутковано від постачальника необоротні активи, які потребують додаткових витрат зі встановлення

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2

Оприбутковано виробничі запаси, МШП, товари від постачальників

20 "Вир. запаси", 22 "МШП",

28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3

Акцептовано рахунок постачаль­ника за виконані роботи, надані послуги виробничого характеру

23 "Виробництво"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

4

Виставлено претензію постачальнику за невиконання умов договору

374 "Розрахунки за претензіями"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

5

Відображено вартість послуг, наданих підприємству постач. у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

6

Відображено суму податк. кредиту з ГІДВ на одержані ТМЦ, роботи, послуги

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

7

Відображено послуги, надані підряд: пов'язані з

- організацією виробництва

91 "Загальнови-робничі витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- пов'язані з організацією управління підприємства

92 "Адміністр. витрати"

- пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

8

Відображено в обліку нарахування фінансових санкцій за невиконання договору перед постачальником

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Погашення заборгованості

1

Оплачено рахунки постачальників:

- готівкою з каси

63 "Розрахунки з

постачальниками та підрядниками"

30 "Каса"

-з поточного рахунку в національній валюті або з валютного рахунку

311 "Поточні рахун-ки в нац. валюті",

312 "Поточні рах. в іноземній валюті"

- акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

313 "Інші рахунки в банку в нац. валюті", 314 "Ін­ші рахунки в банку

в іноземній валюті"

- з підзвітних сум

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

- довгостроковими позиками

50 ''Довгостр позики"

2

Зменшено суму заборгованості перед постачєна суму браку, який виник у зв'язку з поставкою неякісних мат-ів

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

24 "Брак у виробництві"

3

Погаш. Заборг. перед постачальником за рахунок векселя одержаного

63 "Розрах з постач та підрядниками"

34 "Короткостроко­ві векселі одержані"

4

Проведено взаємозалік заборгованості за бартерною угодою

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

36 "Розрах. з покуп. замовниками"

5

Проведено зарахування заборгованості з раніше виданого авансу

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

371 "Розрахунки за виданими авансами"

6

Зменшено заборгованість перед постачальником в обмін на пай

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

41 "Пайовий капітал"

7

Видано довгостр. вексель в погашення заборгованості перед постачальником

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

51 "Довгострокові векселі видані"

8

Видано облігацію постачальнику в рахунок погашення заборгованості

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

52 "Довгостр зобов. за

облігаціями"

9

Видано короткостр. вексель в пога-шення заборг перед постачальником

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

62 "Короткостроко­ві векселі видані"

10

Нарах. штрафи, пені, неустойки за поруш. з боку постачальників дог-ів

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

715 "Одерж. штрафи, пені, неустойки"

11

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

717 "Дохід від спи сання кред. Заборг."


Облік розрахунків за податками і платежами

Податки - це обов'язкові платежі підприємств та окремих осіб до державного або місцевого бюджетів.

Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, які виробляються в Україні або імпортуються.

Обов'язкові платежі - це система встановлених законодавством внесків і відрахувань юридичних і фізичних осіб, що формують доходи державних фондів.

Порядок нарахування та сплати загальнодержавних податків регулюється відповідним податковим законодавством України, а місцевих податків і зборів - рішенням органів місцевого самоврядування.

Облікведеться на рахунку 64 "'Розрахунки за податками й платежами".

Первинними документами для нарахування податків є розрахунки бухгалтерії, з розрахунків з ПДВ - податкові накладні (Додаток 2), а для нарахування митних платежів - вантажна митна декларація.

Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень. Крім того, про сплату податків можуть свідчити виписки банку.

Відповідно до чинного податкового законодавства у складі розрахунків за податками відображаються розрахунки за загальнодержавними податками І місцевими .

У складі обов'язкових платежів відображаються розрахунки зі штрафів, пені, неустойок, за неправильне нарахування та несвоєчасну сплату податків, обов'язкових платежів тощо.

У бухгалтерському обліку операції із нарахування та сплати податків і обов'язкових платежів відображаються наступним чином (табл. 4.3.).

Таблиця 4.3.

N

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондую чі рахунки

Дебет

Кредит

1

Придб. Виробн. запаси, товари з наст. оплатою

20 "Вир запаси", 28 "Товари"

631 "Розрахунки з вітч. Постач."

Відобр. ПДВ, зазн. у податк. Накл. постачальника

641 "Розрахунки за податками"

2

Відобр. витрати на проектні, буд.-монт. роботи за рах. підряд, проектних орг-ій з наступною оплатою

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено суму ПДВ згідно з податковою накладною

641 "Розрахунки за податками"

3

Відвантажено товар покупцю з наступною оплатою

361 "Розр. з вітч. покупцями"

702 "Дохід від реаліз. товарів"

4

Нарах. податкові зоб. з ПДВ згідно з подат. накладною

702 "Дохід від реал. товарів"

641 "Розрахунки за податками"

5

Нараховано акцизний збір при реалізації підакцизних товарів

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

6

Утримано прибут. податок із ЗП інших доходів працівника

66 "Розрахунки з оплати праці"

641 "Розрахунки за податками"

7

Нараховано податок на прибуток

981 "Податок на приб."

641 "Розрахунки за податками"

8

Нараховано єдиний податок

84 "Інші опер. витрати"

641 "Розрахунки за податками"

9

Погашено заборгованість за податками перед бюджетом

641 "Розрахунки за податками"

311 "Пот. рахунки в нац. валюті"

10

Нараховано митні збори при імпорті товарів

28 "Товари"

642 "Розрах. за обов. Платеж."

11

Нараховано митні збори при експорті товарів

93 "Витрати на збут"

642 "Розрах. за обов. Платеж."

12

Погашено заборг. за обов. платежами перед бюджетом

642 "Розрах. за обов. Платеж."

311 "Пот. рахунки в нац. валюті"

13

Відобр. суму подат. Зобов. з ПДВ при одер. передоплати

643 "Податкові зобов'язання"

641 "Розрахунки заьподатками"

14

Відобр. суму ПДВ при відван-таженні раніше опл. товарів

702 "Дохід від реаліз. товарів"

643 "Податк. зобов."

15

Відображено суму подат. кред з ПДВ при сплаті авансу під майб. поставку товару

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий

кредит"

16

Відобр. суму ПДВ при одер товарів, за які вже була проведена оплата

644 "Податковий

кредит"

631 "Розрахунки з вітч постач-ми"


2.5. Облік доходів майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів – це надходження грошових коштів та інших активів, що одержані в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів (орендна плата, комунальні послуги та ін.)

До доходів майбутніх періодів, зокрема, відносять:

авансові платежі за здані в оренду основні засоби й інші необоротні активи;

передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання ;

для підприємств зв'язку - абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.

Облік доходів майбутніх періодів ведеться на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів". Підставою для відображення операцій на цьому рахунку є такі первинні документи як виписка банку, довідка бухгалтерії, ПКО. Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Відображення в обліку доходів майбутніх періодів наведено в табл. 5.1.

Табл. 5.1.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Отримано в касу готівкою орендну

плату за наступний місяць

ЗО "Каса"

69 "Доходи

майб. періодів"

2

Одержано авансові орендні платежі на поточний рахунок

31 "Рахунки в

банках"

69 "Доходи

майб. періодів"

3

Відобр. різницю між номінальною вартістю векселя та сумою забор- гованості, що ним погашається

34 "Короткостро-

кові векселі одер-

жані"

69 "Доходи

майб. періодів"

4

Включено до доходів майбутніх періодів суму дебіторської заборгованості

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

69 "Доходи

майб. періодів"

5

Зараховано до доходів майбутніх періодів цільове фінансування

48 "Цільове фінан. 1 цільові надходження"

69 "Доходи майб. періодів"

6

Відображено писання доходів майбутніх періодів

69 "Доходи

майб. періодів"

31 "Рахунки в

банках", ЗО "Каса"

7

Відображено списання доходів майбутніх періодів та включення їх до складу доходів звітного періоду

69 "Доходи

майб. періодів"

70 "Доходи від

реалізації"

8

Відобр. у складі доходів звітного періоду різницю між номінальною вартістю векселя та сумою заборгованості, яка ним погашається

69 "Доходи майб. періодів"

733 "Інші доходи

від фінансових

операцій"

9

Визнано доходами вітного періоду доходи, віднесеш до майбутніх періодів

69 "Доходи майб. періодів"

74 "Інші доходи"


У бухгалтерському обліку слід чітко відслідковувати момент, коли доходи майбутніх періодів повинні відображатися у складі доходів звітного періоду, що впливає на фінансовий результат діяльності підприємства. Тут проявляється дія принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.


Висновок

Дослідивши дану курсову роботу на тему «Облік зобов’язань, виявили, що зобов’язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а Інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду - сплату грошей, зустрічні послуги тощо.

Відповідно до П(С)БО 2 "Баланс", зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла, внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Виділяєємо, що зобов'язання поділяються на постійні та довгострокові та відображаються в Журналі 7, Відомості 7.3 з’ясували, що у фінансової звітності відображаються Баланс (форма 1), Звіт про рух грошових коштів (форма 2), примітки до річної фінансової звітності (форма 5).

Вивчили:

економічну сутність та класиф. Ознаки зобов'язання у бух. Обліку,

рахунки, на яких ведеться облік зобов'язаннь,

види та форми взаємовідношення,

значення інформації для управління,

відображення у фінансової звітності .

Навчились:

Характеризувати об’єкти, що облікуються на рахунках класу 5 та 6

Класифікувати зобов'язання

Відкривати аналітичні рахунки для обліку зобов'язань

Відображати зобов'язання в облікових регістрах та фінансової звітності

Складати первинні документи


Література:

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV.

П(С)БО 2 "Баланс"

П(С)БО 11 "Зобов'язання"

Альбом бухгалтерських проводок. – Харків. Фактор 2000р.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. Ф.Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12.99 року № 114.

Інструкція «Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07.2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

Облік на виробничих і торговельних підприємствах.- Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський – К.: А.С.К., 2002.

Бухгалтерський облік – Партии Г.О. – 2000р.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За заг. Ред. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003.

Фінансовий облік – Чебан Т.Н. – 2001
Додаток 3

ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ

грн. 7000

валюта сума цифрами

м . Київ 10 січня 2002 р.

Місце складання Дата

складання
"10" грудня 2003 р. Ми заплатимо проти цього векселя наказу

ТОВ „БМС-ЮГ”

найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений

грн. Сім тисяч грн. 00 кап.

валюта сума прописом

Підлягає сплаті в м. Житомир, вул. Гоголя, /5

місце платеоку

обласне відділення АКБ "Україна" ВАТ "Житомирдерев"

найменування банківської установи вул. Пушкінська, 5

поточний рахунок 000608102 МФО 300603 Директор Коваль

Головний бухгалтер Кухар

Підпис і точна адреса векселедавця


назад |  4 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Отдадим пса в добрые руки. Ест всё. Любит детей.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100