Рефераты на украинском
Облік зобов’язань - Бухгалтерський облік, оподаткування -background:white;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:62.8pt">

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

17,0

7

Списано бланк, використаний для виписування переказного векселя

949 "Інші витрати операційної діяльності"

209 "Інші матеріали"

2,7

8

Списано бланки з позабалансового обліку

08 "Бланки суворого обліку"

10,0


Обліковим регістром по рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" є Журнал 3. У Відомості 3.4 ведеться аналітичний облік довгострокових векселів виданих. В Балансі (ф. № 1) сальдо за довгостроковими відсотковими векселями відображається у III розділі пасиву Балансу (ф. № 1) у рядку 450 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання", а за безвідсотковими векселями - у рядку 470 "Інші довгострокові зобов'язання".

Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотку, якщо інше не передбачено умовами випуску. Облігації можуть продаватись:

за номіналом (у випадку рівності оголошеної та ринкової ставок облігації);

з премією (якщо оголошена ставка нижче ринкової);

з дисконтом (якщо оголошена ставка більша за ринкову).

Премія по випущених облігаціях - сума, на яку ринкова ціна облігації перевищує її номінальну вартість. Премія, отримана при реалізації облігацій, підлягає амортизації. Амортизація премії- рівномірний розподіл суми премії по періодах платежів

Дисконт на облігації ~ метод приведення номінальної вартості облігації до ринкової. Наприклад, облігацію вартістю 1000 грн. продано на фінансовому ринку за 900 грн., з дисконтом 10 %. Для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу призначено рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", типову кореспонденцію за яким представлено в таблиці 3.2.

Табл. 3.2.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1

Випущено облігації з премією на строк більше одного року:

- номінальна вартість

31 "Рахунки в банках'

521 "Зобов'язання за облігаціями"

- премія за облігаціями

522 "Премія за випущ. облігаціями"

2

Нараховано відсотки за обліга­ціями, випущеними з премією:

- сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрах-ки за нарахованими відсотками"

- сума амортизації премії

522 "Премія за випущеними

облігаціями"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

3

Випущено облігації з дисконтом на строк більше одного року:

- отримано кошти

31 "Рахунки в

банках'

521 "Зобов'язання за облігаціями"

- відображено дисконт за облігаціями

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

4

Нараховано відсотки за обліга­ціями, випущеними з дисконтом:

- сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

- сума амортизації дисконту

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

5

Переведено суму облігаційної позики до складу поточної заборгованості

521 "Зобов'язання

за облігаціями"

61 "Поточна заборг-ть за довгостр. зобов'язаннями"


Облік довгострокових зобов’язань з оренди

Первинними документами з обліку довгострокових зобов’язань з оренди є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку, акти приймання-передачі основних засобів, ВКО тощо.

Облік ведеться на рахунку 53 „Довгострокових зобов’язань з оренди” (Табл. 3.3.)

Табл. 3.3.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1

Отримано ОЗ на умовах фін. оренди

10 „Основні засоби”

531 "Зобов'язання з фін. оренди"

2

Нараховано заборгованість перед орендодавцем за цілісний майновий комплекс, отриманий оорендой

15 „Капітальні інвестиції”

532 "Зобов'язання з оренди ціліс- них майнових комплексів"

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, нарах. на вартість об’єкта, переданого у фін. оренду

641 „Розрахунки за податками”

531 "Зобов'язання з фін. оренди"

4

Погашено забаргованість з фін. оренди

53 "Довгостр. зобов'язання з оренди"

30 „Каса”,

31 „Рахунки в банках”

5

Відображено частину поточної заборгованості з оренди

53 "Довгостр. зобов'язання з оренди"

61 „Поточна заборгованість за довго-строковими зобов'язаннями"

6

Нараховано відсотки за користування об’єктом фін. оренди

952 „Інші фін. витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками”


Облік відстрочених податкових зобов'язань та активів

Відстрочені податкові активи - це сума податку на прибуток, яка належить до відшкодування в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки. Податкова база статті звітності представляє собою суму, яка відноситься на дану статтю для податкових цілей податковими органами. Тимчасові різниці представляють собою різниці між податковими базами статей і їх балансовою вартістю, і можуть бути:

оподатковуваними тимчасовими різницями, що впливають на суми,
належні до оподаткування в майбутніх періодах;

тимчасовими різницями, які вираховуються, що впливають на суми, які
необхідно вираховувати з податку на прибуток до сплати в майбутніх періодах.

Для обліку відхилень по відповідній сумі податку вводяться спеціальні рахунки: 17 "Відстрочені податкові активи", та 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

Відстрочені податкові зобов'язання (ті, на які нараховуються відсотки) в звітності відображаються за тією оцінкою, за якою відображаються в обліку, як правило, це фактична (історична) собівартість.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про відстрочені податкові активи та зобов'язання і розкриття Інформації про них у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи1' є активним, балансовим. Призначений для ведення обліку суми податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок: 1) тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування; 2) перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді. По дебету цього рахунку відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, по кредиту - зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді. Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Облік інших довгострокових зобов’язань

Облік інших довгострокових зобов’язань, який не відображається на вищезгаданих рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання", призначено рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання", типову кореспонденцію якого представлено в таблиці 3.4.

Табл. 3.4.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1

Отримано зворотну фінансову допомогу в касу, на р/р в банку

ЗО "Каса", 31' 'Рахунки в банках"

55 "Інші довгостр. зобов'язання"

2

Погашено заборг. по довгострокових зобов. за рахунок грошових коштів

55 "Інші довгостро­кові зобов'язання"

ЗО "Каса", 31і 'Рахунки в банках"

3

Переведено до складу поточних зобов'язань заборгованість з податків після завершення відстрочки

55 "Інші довгострокові

зобов'язання"

61 "Поточна забор-гованість за довгостр. Зобов."

4

Списано на доходи заборгованість, по якій минув строк позовної давності

55 "Інші довгостр зобов'язання"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"


2.4. Облік поточних зобов’язань

Облік короткострокових кредитів

При обліку кредитів банку слід розрізняти основну суму боргу, що відображається на рахунку 60 "Короткострокові позики", та відсотки, що на неї нараховані, які відображаються за кредитом рахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" в кореспонденції з дебетом рахунку 951 "Відсотки за кредит".

Розглянемо на прикладі облік операцій з короткостроковими кредитами банків.

Приклад 4.1

ТОВ "БМС-ЮГ" отримало короткостроковий кредит в сумі 5000 грн. на 12 міс. для закупівлі сировини під 30 % річних, що сплачуються разом з погашенням кредиту. Сума відсотків: 5000 X 0,3 = 1500 грн.

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ "БМС-ЮГ" за вересень

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Отримано на поточний раху­нок підприємства коротко­строковий кредит банку

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

601 "Коротк. кредити банків у нац валюті"

5000

2

Нараховано відсотки за використання кредиту

951 "Відсотки за

кредит"

684 "Розрах за нарахованими відсотками"

1500

3

Відображено відсотки за використання кредиту у складі фінансових результатів підприємства

792 "Результат фінансових операцій"

951 "Відсотки за

кредит"

1500

4

Сплачено відсотки за використання позики

684 "Розрах. за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

1500

5

Погашено короткостроковий кредит банку

601 "Коротк. кредити банків у нац валюті"

311 "Поточні рахунки в

нац валюті"

5000


Нарахування пені за прострочення платежів за відсотками за кредит відображається записом Д-т 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки", К-т 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Короткострокові кредити, строк погашення яких минув (але який менше строку позовної давності, повинні бути відображені у складі простроченої аборгованості: Д-т 601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті", К-т 605 "Прострочені позики в національній валюті".

Переведення короткострокового кредиту банку до складу довгострокових кредитів оформлюється записом Д-т 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті", К-т 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті".

Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

Облік ведеться на рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Підставою для цього є довідки бухгалтерії, складені на основі договорів, актів приймання-передачі векселів та інших документів, в яких зазначено погашення довгострокової кредиторської заборгованості. Проілюструємо вищезазначене на прикладі (приклад 4.1).

Приклад 4.1

ТОВ "БМС-ЮГ" отримало довгостроковий кредит для модернізації основних засобів на суму 10000 грн. строком на три роки під 60 % річних. Відсотки виплачуються щорічно. Сума кредиту повертається в кінці строку використання.

Сума відсотків, яка підлягає сплаті щороку:

10000 гри. Хб0%/100% = 6000 гри.

Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ "Промінь"

№ оп

Первинні документи

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, гри.

Дебет

Кредит

1-й рік

1

Вип банку, кредитний договір

Отримано на поточний рах. Під-ва довгостр. позику банку

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

501 "Довгостр. кредити банків у нац. валюті"

10000

2

Розрах бух., кредитний договір

Нараховано відсотки за використання позики

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрах за нарах. відсотками"

6000

3

Довідка бухгалтерії

Відобр. відсотки за викор. позики у фін.рез. під-ва

792 "Результат фін-их операцій"

951 "Відсотки за кредит"

6000

4

Плат доруч,

Виписка банку

Сплачено в кінці року відсотки за використання позики

684 "Розрах за нарах. Відсотк."

311 "Поточні рахунки в нац.валюті"

6000

2-й рік

5

Розрахунок бухгалтерії, кред. Дог.

Нараховано відсотки за вико

ристання позики

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрах. За нарахованими відсотками"

6000

6

Довідка бухгалтерії

Відобр. відсотки за викор. позики у фін.рез. під-ва

792 "Результат фін. операцій"

951 "Відсотки

за кредит"

6000,

7

Плат.доруч,виписка банку

Сплачено в кінці року відсотки за використання позики

684 "Розрах. за нарах відсотками"

311 "Поточні рахунки в нац.валюті"

6000

3-Й рік

8

Довідка бух., кред. договір

Переведено довгостр позику до складу поточної заборгованості за довгостр. зобов'язаннями

501 "Довгостр. кредити банків у нац. валюті"

611 "Поточ.заборг.за довгостр. Зобов. в нац. валюті"

10000

9

Розрах.бух.,

Кред.дог

Нарах відсотки за викор. позики

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрах. За нарах відсотк"

6000

10

Довідка бухгалтерії

Відображено відсотки за викор. позики у складі фін.рез. підп-ва

792 "Результат фінансових операцій'7

951 "Відсотки за кредит"

6000

11

Плат дор, виписка банку

Сплачено в кінці року відсотки за використання позики

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

6000

12

Плат дор, виписка банку

Погаш. Поточну заборг. За довгостр зобов'язаннями

311 "Поточні рахунки в нац.валюті"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

10000


В кінці 1-го та 2-го років сума позики (10000 грн.) відображається у розділі III "Довгострокові зобов'язання" пасиву Балансу (ф. № 1). На початку 3-го року, так як до ЇЇ погашення залишається менше 12 місяців, ця сумапереходить до статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" розділу IV пасиву Балансу (ф. № 1).

Облік операцій з короткостроковими екселями виданими

Короткостроковий вексель виданий - це вексель, який забезпечує заборгованість перед постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами на строк менше 12 місяців.

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані'1 ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Бухгалтерський облік за короткостроковими векселями виданими наведено в табл. 4.1.

Табл. 4.1.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Видано вексель в забезп. Заборг. перед постач.

63 "Розр. З постач. та підрядниками"

62 "Короткостр. векселі видані"

2

Відображ. операційну курсову різ ицю за коротк. векселями, виданими в іноземній валюті:

а) при збільшенні курсу

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

622 "Короткостр. векселі, видані в іноземній валюті"

б) при зменшенні курсу

622 "Короткостр. векселі, видані в іноземній валюті"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

3

Погашено раніше виданий вексель шляхом надання банку плат. доруч. Анулюв. раніше виданого векселя

62 "Короткостр. векселі видані"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

4

Зарах. Заборг. Покупців в рахунок зусірічної вимоги за векселем

62 "Короткостр. векселі видані"

36 "Розрах. з пок. та замовниками"

назад |  3  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Мужчины всегда правы, а женщины никогда не обижаются.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100