Рефераты на украинском
Облік зобов’язань - Бухгалтерський облік, оподаткування -border-left:none;background:white;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:17.45pt">

Кредит

У забудовника

1

Отримано забудовником від

ЗО "Каса",

31 "Рахунки в банках"

20 "Виробничі запаси"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

пайовика для пайової участі в

будівництві:

- грошові кошти

- запаси

2

Відобр. частину пайовика у варт. Забуд-го об'єкта на суму перед. раніше грошових коштів, запасів

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

15 "Капітальні інвестиції"

У пайовика

1

Відображено пайовиком передачу забудовнику коштів (запасів) для пайової участі в будівництві

37 "Розрахунки з

різними дебіторами"

ЗО "Каса"

31 "Рахунки в банках"

20 "Виробничі

запаси"

2

Відображено пайовиком частку у вартості забудованого об'єкта на суму переданих забудовнику грошових коштів, запасів

15 "Капітальні

інвестиції'"

37 "Розрахунки з

різними дебіторами"

3

Зараховано на баланс пайовиком:

- власну частку забуд. об'єкта

- власну частку забуд об' єкта, призначеного для продажу

10 "Основні засоби"

28 "Товари"

15 "Капітальні

інвестиції""


У випадку внесення учасником своєї частини майна як внеску до статутного капіталу після закінчення будівництва у забудовника відображаються наступні записи: Д-т рах. 46 "Неоплачений капітал" К-т рах. 40 "Статутний капітал" - на суму внеску; закривають заборгованість: Д-т рах. 10 "Основні засоби" К-т рах. 46 "Неоплачений капітал".

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" можуть збиратися внески на будівництво житла за умови, що це будівництво фінансують самі майбутні його мешканці. При цьому всі витрати на будівництво в обліку відображаються на субрахунку 151 "Капітальне будівництво". Після завершення будівництва ці два рахунки закриваються.

Позитивне сальдо між рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" та рахунком 15 "Капітальні інвестиції" розподіляють між вкладниками і повертають кошти (будинок виявився дешевшим, ніж планувалося). Від'ємне сальдо покривається або за рахунок власних коштів підприємства, або оголошується розмір суми, яку кожен з учасників повинен внести додатково (будинок виявився дорожчим, ніж планувалося).

Цільове бюджетне фінансування

Суб'єкти господарювання можуть отримувати кошти з бюджетів різних рівнів для будівництва об'єктів соцкультпобуту, особливо в сільській місцевості. Крім передбачених у бюджеті коштів, на ці цілі може бути проведений (за постановами Кабінету Міністрів України) залік боргів підприємства перед бюджетом та спрямування їх на фінансування таких об'єктів, а також будь-яка спонсорська допомога.

Якщо на балансі підприємства утримується дитячий садок, і частина витрат на його утримання компенсується батьками, то грошові кошти, внесені ними до каси, відображається за Д-т рах. 30 "Каса" та К-т рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Розглянемо деякі господарські операції з руху коштів, отриманих для будівництва об'єктів соцкультпобуту (табл. 2.3).

Таблиця 2.3.

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Отримано бюджетне фінансу- вання для будівництва школи (фінансування надходить в міру виконання робіт)

311 "Поточні рах-ки в національній валюті"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

2

Безкоштовно передано підприємцями міста для будівництва:

- матеріали

- інструмент

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

3

Передано міською радою для будівництва школи фундамент

15 "Капітальні

інвестиції"

48 "Цільове фін-ня 1 цільові надходження"

4

Отримано в касу добровільні внески жителів району на будівництво школи

30 "Каса"

48 "Цільове фін-ня 1 цільові надходження"

5

Направлено підприємством на фінансування будівництва школи короткострокову позику

60 "Короткостро- кові позики"

48 "Цільове фін-ня 1 цільові надходження"

6

Направлено підприємством заборг-сть перед бюджетом за податками на розвиток соц. сфери (будівництво школи)

64 "Розрахунки за податками и платежами"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

7

Направлено заборг-сть підприємства постач-ку за одержані матеріали як цільовий внесок у будівництво школи

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

8

Направлено як цільові кошти на будів-ництво школи заборгованість перед структурною одиницею підприємства, що є юридичною особою

68 "Розрахунки за Іншими операціями

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

9

Списано витрати з будівництва школи за рахунок цільового фінансування

48 "Цільове фін-ня і цільові надходж."

15 "Капітальні Інвестиції"

10

Повернуто до бюджету невико­ристані суми

48 "Цільове фін-ня і цільові надходж."

31 "Рахунки в банках"

11

Зараховано на баланс підприємства школу

10 "Основні засоби"

424 "Безоплатно одержані НА"


Понесені витрати, зібрані попередньо на рахунку 23 "Виробництво", списуються бухгалтерською проводкою Д-т рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" К-трах. 23 "Виробництво".

Гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі у вигляді безпосередньої фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, а також допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг. Вона є одним із різновидів цільового фінансування, цільових надходжень і може надаватися як іноземним, так і вітчизняними юридичними і фізичними особами, які добровільно надають гуманітарну допомогу.

Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або за документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями тощо).

Відображення в обліку операцій з отримання та використання гуманітарної допомоги показано в табл. 2.4.

Таблиця 2.4.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Одержано гуманітарну допомогу у вигляді активів

Рахунки 1, 2, 3 класів (за видами отр. активів)

48 "Цільове фін-ня і цільові надходж."

2

Одержано гум. допомо­гу у вигляді виконання робіт, надання послуг

23 "Виробництво"

48 "Цільове фін-ня і цільові надходж."

3

Відображено дохід від отримання активів в рахунок цільового фінансування

48 "Цільове фін-ня і цільові надходж."

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

4

Одержано гуманітарну допомо­гу у вигляді виконання робіт, які мають капітальний характер

15 "Капітальні інвестиції"

48 "Цільове фін-ня і цільові надходж."

5

Передано одержувачу гумані­тарну допомогу у вигляді гро­шових коштів і виробничих запасів

48 "Цільове фін-ня і цільові надходж."

1,2,3 клас рахун- ків (за видами переданих активів)

6

Використано одержувачем гро­шові кошти і виробничі запаси на забезпечення статутної діяльності

23 "Виробництво", 15 "Капітальні інвестиції"

1, 2, 3 клас (за видами переданих або викор. активів)


Облік страхових резервів

Страховий резерв - це грошові кошти, що утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування страхувальником залежно від видів страхування (перестрахування), шляхом відрахувань до 50 % від страхових платежів з цих видів страхування та доходів, одержаних від розміщення тимчасово вільних коштів. Страхові компанії можуть утворювати резерви для фінансування заходів із запобігання нещасних випадків, втрат та пошкоджень застрахованого майна шляхом відрахування від страхових платежів.

Страхові резерви передбачені для забезпечення майбутніх виплат страхових сум та страхового відшкодування.

Резерви створюються страховиками шляхом відповідних відрахувань від надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), а також від доходів, отриманих від розміщення тимчасово вільних коштів.

До складу резервів входять:

технічні резерви - страхові резерви, які створюються для
забезпечення виконання страховиками взятих зобов'язань за підписаними
договорами страхування;

вільні резерви - страхові резерви, які виконують функції додаткового забезпечення платоспроможності страховиків, і не пов'язані конкретними зобов'язаннями за підписаними договорами страхування.

Страхові компанії, які надають послуги, зобов'язані створювати наступні технічні резерви:

резерви премій (резерви незароблених премій) - за договорами, термін дії яких ще не минув;

резерви збитків (зареєстровані сплачені суми страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників).

Страхові компанії можуть також самостійно створювати інші резерви відповідно до прийнятої технології формування страхового портфеля.

Страхові резерви утворюються в тій валюті, в якій страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.

Якщо резервів не вистачає для здійснення страхових виплат, то вони поповнюються за рахунок прибутку.

Не дозволяється використання (зменшення) обсягів резервів для будь-яких цілей, крім страхових виплат. Якщо страхові компанії надають послуги зі страхування життя і медичного страхування, то вони зобов'язані створювати резерви довгострокових зобов'язань та резерви належних виплат страхових сум.

Резерви довгострокових зобов'язань розраховуються окремо за кожним договором.

Облік страхових резервів ведеться на рахунку 49 "Страхові резерви", який призначено для узагальнення інформації про рух коштів страхових резервів.

Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін страхових резервів.

Обчислена на звітну дату сума часток переетраховиків у страхових резервах відображається за дебетом субрахунків обліку часток переетраховиків у страхових резервах і кредитом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах відображається сума часток цих перестраховиків у страхових резервах на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін цих страхових резервів.

Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових резервів списується у порядку закриття в кореспонденції з кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" або дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності", за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".


Облік довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язанпя - зобов'язання інші, ніж поточні Кредит - економічні відносини, що виникають між кредитором позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

Вексель - письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошові коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску.

Відстрочені податкові зобов'язання — тимчасова різниця у сумі податку НЕ прибуток, яка виникає внаслідок невідповідності суми прибутку за даними бухгалтерського обліку і прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Класифікація:

довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.

Документування господарських операцій

При виникненні заборгованості:

виписки банку, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, векселі тощо.

При погашенні заборгованості

платіжне доручення, акредитив, інкасо, ВКО та інші платіжні документи

Синтетичний облік

Рахунок 50 "Довгострокові позики" з відповідними субрахунками

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" з відповідними субрахунками

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" з відповідними субрахунками

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Відповідно: за позикодавцями в розрізі кожної позики окремо та строками погашення позик; за кожним виданим векселем; за видами та термінами погашення облігацій; за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів; за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниці; за кожним кредитором та видам залучених коштів.

Відображення в облікових регістрах та звітності:

В облікових регістрах

Журнал 2, Журнал 3, Відомість 3.4

В фінансовій звітності

Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про р грошових коштів (ф. № 3), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Поняття та класифікація кредиту:

Кредит - економічні відносини, що виникають між сифікація кредиту кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку. Кредити класифікують за різними ознаками.

За призначенням:

Виробничий - в разі придбання машин, обладнання тощо, які при їх експлуатації покупцями забезпечують отримання прибутку, за рахунок якого здійснюється погашення отриманого кредиту

Невиробничий - за рахунок кредиту придбаються продовольчі, промислові, споживчі та інші товари

Лізинговий - відносини між юридичними особами, що виникають у випадку передачі майна в лізинг

За об’єктами:

Товарний - надається в основному продавцями покупцям або безпосередньо у вигляді постачання товару, або призначений для оплати товару, який надається

Грошовий - надається в основному банками у грошовій формі

Комерційний - товарна форма кредиту, що характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами підприємницької діяльності

Банківський - надається банками суб'єктам кредитування всіх форм власності на умовах тимчасового користування, обумовлених кредитним договором.Основними принципам и є забезпеченість, поверненість, дотримання строків, цільове використання

Консорціумнии - надається позичальнику банківським консорціумом. Кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчихтоварів тривалого користування та послуг іякий повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору

Споживчий - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг іякий повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору

За забезпеченням:

Забезпечений - надається під будь-які цінності (товари, векселі, цінні папери тощо)

Бланковий - видається під зобов'язання боржника погасити кредит в строк; зазвичай оформлюється соло-векселем з одним підписом позичальника

За строками:

Короткостроковий ~- до 1 року

Сервдньостроковий — від 1 до 5 років

Довгостроковий — понад 5 років

Прострочений - кредит, за яким закінчився строк повернення, встановлений в кредитному договорі

Відстрочений - кредит, строк повернення за яким перенесено на прохання позичальника на пвнішу дату. Відстрочка погашення кредиту оформлюється додатковою угодою до основного кредитного договорута встановлюють більш високої процентної ставки. До відстрочених кредитів відносяться пролонговані кредити

За ступенем ризику:

Кредитна лінія- угода банка-кредитор а надати кредите майбутньому в розмірах що не перевищують раніше обумовлені розміри, на визначений строк без додаткових спеціальних переговорів

Овердрафт - кредит, що надається на поточний рахунок позичальника зі стійким фінансовим станом на певний період часу для фінансування господарської діяльності підприємства

За способами надання:

Одноразово - у визначений строку повному розмірі

В розстрочку - надається кількома виплатами

Дострокова - за вимогою кредитора або за заявою позичальника

З регресією платежів - часткова виплата у визначені строки

Для укладання кредитної угоди (договору) підприємству необхідно надати наступні документи:

♦ клопотання про надання кредиту, в якому зазначаються основні параметри кредиту (строк використання, сума і мета використання);

бізнес-план, його обгрунтування та розрахунок повернення кредиту;

копії документів (договір, рахунки-фактури на постачання устаткування або матеріалів, під які береться кредит);

фінансову звітність за останнє півріччя (рік);

документи, що гарантують повернення кредиту;

кредитний договір, що регулюватиме кредитні відносини між банком і підприємством.

Згідно з Цивільним кодексом України розрізняють договір позики, кредитний договір та договір позички.

Кредитні взаємовідносини встановлюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником в письмовій формі.

Кредитний договір повинен містити наступні положення: визначення сторін угоди та основні зобов'язання цих сторін, тобто зобов'язання банку надавати грошові кошти в розпорядження позичальника, і зобов'язання позичальника повернути суму з відсотками; сума позики; графік повернення позики; розмір відсоткової ставки і обставини, за яких вона може бути змінена; сума комісійних по виданій позиці; належні банку виплати у зв'язку з використанням кредиту і забезпечення цього кредиту заставою; умови використання кредиту позичальником; строк погашення позики; зобов'язання позичальника надавати банку інформацію та документи про його фінансовий стан.

У кредитному договорі банк бере на себе зобов'язання надати в розпорядження позичальника на певний період деяку суму грошей, а позичальник, в свою чергу, бере на себе зобов'язання:

використовувати позичені кошти на умовах і в цілях, визначених
договором;

платити всі збори у зв'язку з одержаним кредитом;

повернути основну суму боргу і відсотки в обумовлений період часу.

Відображення отримання та погашення довгострокових кредитів в обліку документально оформлюється виписками банку, ВКО, платіжними дорученнями, розрахунками та довідками бухгалтерії тощо.

Облік розрахунків за довгостроковими кредитами банків та іншими залученими позиковими коштами у Інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями, ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики". (Табл. 3.1.).

Табл. 3.1

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

І

Отримано довгострокову позику:

- в національній валюті

- в іноземній валюті

311 "Поточні рах-в в нац. валюті"

50 "Довгостро- кові позики"

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

2

Здійснено поточні фінансові інвестиції за рахунок довгострокових позик

35 'Поточні фінансові інвестиції"

50 "Довгострокові позики"

3

Відображ факт. вартість акцій власної емісії, викуплених у його учасників за рахунок довгострокової позики

45 "Вилучений капітал"

50 "Довгостр. позики"

4

Погашено за рахунок довгострокових позик:

- довгострокові векселі видані

51 "Довгострокові векселі видані"

50 "Довгострокові позики"

довгострокові зобов'язання за облігаціями

52 "Довг. Зобов. за

облігаціями"

5

Переведено короткострокові позики у розряд довгострокових у зв'язку з зміною умов кред-ння

60 "Короткострокові позики"

50 "Довгострокові позики"

6

Відображено зміну теперішньої вартості кредиту

952 "Інші фінансові витрати"

50 "Довгостро- кові позики"

7

Відображено негативну курсову різницю по довгостро-ковому кредиту в іноземній валюті

974 "Втрати від иеопераційної курсової різниці"

50 "Довгострокові позики"

8

Відображено частину довгострокової позики у складі поточної заборго-ваності за овгостр. зобов'язаннями

50 "Довгострокові позики"

61 ''Поточна заборг-сть за довгостроковими зобов'язаннями"

9

Відображено позитивну курсову різницю по довгостроковому кредиту в іноземній валюті

50 "Довгострокові позики"

744 "Дохід від неоперацїйної курсової різниці"


Облік довгострокових векселів виданих

Вексель займає особливе місце в системі безготівкових розрахунків, оскільки може безпосередньо використовуватись для погашення боргових зобов'язань. Вексель (нім. - заміна, обмін, розмін) - це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Вексель належить до цінних паперів, які характеризуються як документ, що підтверджує майнові права, здійснення І передача яких можлива лише при його пред'явленні.

Векселі можуть видаватися тільки для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги. Векселі бувають:

простий

переказний

відсотковий

безвітсотковий

Облік довгострокових векселів виданих

Вексель має матеріальний носій - бланк векселя. Облік бланків векселів ведеться на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку". Вексельні бланки купуються підприємствами в комерційних банках України. Витрати на їх купівлюскладаються з вартості вексельного бланку, ПДВ та державного мита (приклад 3.1).

Приклад 3.1

ТОВ "БМС-ЮГ" придбало 10 вексельних бланків, вартість яких - 1 грн., крім того ПДВ. Державне мито становить 10 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен бланк. Виписано один переказний вексель.

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ "БМС-ЮГ"

№ оп.

Зміст госп. операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, гри.

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано вексельні бланки

209 „Інші матеріали"

685 "Роз-ки з інш. кредиторами"

10,0

2

Відображено податковий кредит по ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

685 "Роз-ки з інш. кредиторами"

2,0

3

Нараховано державне мито

209 "ТншІ матеріали"

641 "Розрахунки за податками"

17,0

4

Відображено придбані бланки позабалансом

08 "Бланки суворого обліку"

10,0

5

Погашено заборгованість за придбані бланки

685 "Розрахунки з Іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

12,0

6

Сплачено державне мито

назад |  2  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сколько водки не пей, а организм все равно на 80% состоит из воды.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100