Рефераты на украинском
Облік витрат на підприємстві - Бухгалтерський облік, оподаткування -організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

15.6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

15.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

15.8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

16. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни

20. До інших операційних витрат включаються:

• витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

• собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю є еквівалентом, виражена в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

• собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

• сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

• втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

• втрати від знецінення запасів;

• нестачі й втрати від псування цінностей;

• визнані штрафи, пеня, неустойка;

• витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

• інші витрати операційної діяльності.

21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

• матеріальні затрати;

• витрати на оплату праці;

• відрахування на соціальні заходи;

• амортизація;

• інші операційні витрати.

22. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

• сировини й основних матеріалів;

• купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

• палива й енергії;

• будівельних матеріалів;

• запасних частин;

• тари й тарних матеріалів;

• допоміжних та інших матеріалів.

23. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

24. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

25. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

26. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп. 22 - 25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту).

29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

• собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

• собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

• собівартість реалізованих майнових комплексів;

• втрати від неопераційних курсових різниць;

• сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

• витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

• залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

• інші витрати звичайної діяльності.

30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

31. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку З до цього Положення (стандарту).

Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності

32. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

• склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;

• склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

• склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

Начальник Управління

методології бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко


Додаток № 2

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13

"Знос необоротних активів"

23

"Виробництво"

20

"Виробничі запаси"

90

"Собівартість реалізації"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

30

"Каса"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

39

"Витрати майбутніх періодів"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

50

"Довгострокові позики"

60

"Короткострокові позики"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

65

"Розрахунки за страхуванням"

66

"Розрахунки з оплати праці"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

80

"Матеріальні витрати"

81

"Витрати на оплату праці"

82

"Відрахування на соціальні заходи"

83

"Амортизація"

84

"Інші операційні витрати"
Додаток № 3

Основні операції

з обліку загальновиробничих витрат

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму амортизації, нарахованої на вартість необоротніх активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення і визнаної витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

13

"Знос необоротніх активів"

2.

Списано вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби:

-під час обслуговування виробничого процесу;

-у процесі управління цехами, дільницями тощо;

-на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення;

-на вдосконалення технології та організації виробництва;

-на охорону праці і техніку безпеки тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

20

"Виробничі запаси"

3.

Списано вартість МШП, визнану витратами звітнього періоду у зв'язку з використанням на загальновиробничі потреби

91

"Загально- виробничі витрати"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4.

Відображено суму готівкових коштів, безготівкових коштів, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

30

"Каса"

5.

Оплачено загальновиробничі витрати з рахунку в банку

91

"Загально- виробничі витрати"

31

"Рахунки в банках"

6.

Відображено суму дебіторської заборгованості, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

7.

Списано витрати на відрядження персоналу цехів, дільниць тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

372

"Розрахунки з підзвітними особами"

8.

Відображено суму раніше віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

39

"Витрати майбутніх періодів"

9.

Відображено суму, спрямовану на формування резерву для забазпечення майбутніх виплат та платежів та визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

47

"Забезпечення майбутніх виплат та платежів"

10.

Нараховано суму забезпечення виплат майбутніх відпусток персоналу, який здійснює організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами тощо, а також суму обов’язкових відрахувань (зборів) на соціальні заходи, розраховану виходячи від суми забезпечення виплат майбутніх відпусток

91

"Загально- виробничі витрати"

471

"Забезпечення виплат відпусток"

11.

Відображено вартість робіт та послуг, виконаних для підприємства, яку визнано витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

12.

Відображено суму податків та обов'язкових платежів, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

64

"Розрахунки за податками і платежами"

13.

Відображено суму страхових внесків, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

65

"Розрахунки за страхуванням"

14.

Нараховано на суму зборів на соціальне страхування персоналу, розраховану виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати персоналу, який виконує роботи з:

-обслуговування виробничого процесу;

-організації виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами тощо

-обслуговування та ремонту необоротніх активів загальновиробничого призначення

-вдосконалення технологій та організації виробництва, поліпшення якості продукції

-охорони праці й техніки безпеки тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

15.

Нараховано суму страхового внеску на страхування майна підприємства

91

"Загально- виробничі витрати"

655

"За страхуванням майна"

16.

Відображено суму розрахунків, визнану витратами звітнього періоду

-оплату праці

-за іншими операціями

91

"Загально- виробничі витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

17.

Нараховано орендну плату

91

"Загально- виробничі витрати"

685

"Розрахунки з іншими кредиторами"

18.

Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб з утримання виробничих приміщень

91

"Загально- виробничі витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

19.

Списано суму загальновиробничих змінних витрат та розподілених постійних загальновиробничих витрат

23

“Виробництво”

91

"Загально- виробничі витрати"

20.

Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

91

"Загально- виробничі витрати"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

82 "Відрахування на соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні витрати"

Список використаної літератури

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 року № 996.

Інструкція про застосування Плану рахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 291 від 30. 11. 99 року.

Регістри бухгалтерського обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 356 від 29. 12. 2000 року.

Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати".

Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир ПП "Рута" 2001 рік.

Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир.

Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні Львів "Інтелект - Захід", за редакцією Хом'яка Р. Л.

Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. "інформаційні системи бухгалтерського обліку" Рута" 2002 року.

Швець В. Г. "Теорія бухгалтерського обліку" Київ.

Грабова Н. М. "Теорія бухгалтерського обліку" Тернопіль.

Пушкар М. С. "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" Тернопіль.

Чабанова Н. В., Василенко Ю.А. "Бухгалтерський фінансовий облік" Київ.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Женщины - такие трогательные существа ... так бы трогал и трогал ...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100