Рефераты на украинском
Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями - Бухгалтерський облік, оподаткування -вступ

План

Вступ 3

1. Об’єкти і методи аудиту нематеріальних активів 5

2. Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД 9

3. Аудиторський висновок 22

Висновок 25

Література 27

Вступ

Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній. товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок. виданий суб’єктом аудиторської діяльності.

Аудиторська діяльність – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку. встановленому законодавством.

Згідно з Законом України „Про аудиторську діяльність”, до аудиторської діяльності належить організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг.

Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкт вів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. При цьому закон уточнює, що публічна бухгалтерська звітність складається з аудиторського висновку, балансу. звіту про фінансові результати, іншої звітності в межах відомостей, які не становлять комерційної таємниці й визначені законодавством для надання користувачам та публікації.

Перед аудитором виникає ціла низка проблем в організації свою підприємницької діяльності, в організації перевірки так, щоб за мінімальних трудових і матеріальних витрат досягти бажаних фінансових результатів.

Метою аудиту вексельних розрахунків є підтвердження аудиторським висновком інформації щодо повноти, достовірності, законності та об’єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку й звітності вексельних операцій та дебіторської і кредиторської заборгованості.

Основним завданням аудиту операцій з векселями є встановлення об’єктивної істини щодо інформації про вексельні розрахунки, дебіторську і кредиторську заборгованість, складання думки аудитором про достовірність, законність, повному та об’єктивність відображених у бухгалтерському та податковому обліках і фінансовій звітності, операцій, донесення цієї думки через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Традиційні підприємства у своїй господарській діяльності нечасто використовували вексельні розрахунки. З розвитком застосування безготівкових розрахунків, актуальним стає розрахунки саме за допомогою таких цінних паперів, як векселі.


Об’єкти і методи аудиту векселбниих операцій

У процесі господарської діяльності між суб’єктами господарювання виникають і погашаються взаємні зобов’язання. Стан поточних зобов’язань і розрахунків найбільш точно відображає рівень організації у суб’єкта господарювання виробничої і торговельної діяльності, а також бухгалтерського обліку.

Раціональна організації контролю за станом розрахунків сприяє покращанню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов’язань перед кредиторами, підвищенню відповідальності аз дотримання платіжної дисципліни, скорочен6ня дебіторської і кредиторської заборгованості, прискоренню обігу коштів, і в цілому - покращанню фінансового стану суб’єкта господарювання.

У ринкових умовах господарювання фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання залежить від його взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання, і тому всі вони потребують достовірної інформації про своїх контрагентів, включаючи й інформацію про платоспроможність, про дотримання останніми договірних відносин, платіжної дисципліни тощо.

Вексельні розрахунки у суб’єктів господарювання знаходять відображення на рахунках 34 „Короткострокові векселі одержані” і 62 „Короткострокові векселі видані”. При аудиті вивчається інформації за кожним виданим (отриманим) векселем, за строками їх погашення та за умовами вексельних розрахунків.

Характеристика рахунків за відображенням вексельних операцій.

Рахунок 34 „Короткострокові векселі одержані”

На рахунку 34 „Короткострокові векселі одержані” ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи. надані послуги та за іншими операціями, забезпеченої векселями.

Рахунок 34 „Короткострокові векселі одержані” має такі субрахунки:

341 Рахунок 34 „Короткострокові векселі одержані в національній валюті”;

342 Рахунок 34 „Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті”.

За дебетом рахунка відображається отримання векселя за продані товари (роботу, послуги) та за інші операції, за кредитом – отримання коштів на погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості. продаж векселя третій стороні тощо.

Рахунок 62 „Короткострокові векселі видані”

На рахунку 62 „Короткострокові векселі видані” ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам ті іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на які підприємством видані векселі.

Рахунок 62 „Короткострокові векселі видані” має такі субрахунки

621 „Короткострокові векселі видані в національній валюті”

622 Рахунок 62 „Короткострокові векселі видані в іноземній валюті”

За кредитом рахунка відображається видача векселів для забезпечення поставок, робіт, послуг постачальниками та іншими кредиторами та для інших операцій, за дебетом – погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

Аудит в обліку вексельних операцій проводиться поетапно.

На першому етапі перевіряються затрати, пов'язані з виготовленням або придбанням бланків векселів, збереження та облік їх, сплата мита, списання витрат.

На другому - визначається заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями.

На третьому - заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, яка забезпечена виданими векселями.

Особливу увагу необхідно приділити перевірці стану розрахунків, для чого рекомендується провести аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків та актів звірок взаєморозрахунків.

Інвентаризації розрахунків полягає у виявленні за відповідними документами залишків, ретельній перевірці їх достовірності та обґрунтованості. 00Варто провести звірку розрахунків із дебіторами та кредиторами зі складанням актів звірок. До проведення таких перевірок аудитор може залучити працівників бухгалтерії перевіюваного підприємства.

На четвертому етапі перевіряється ведення оперативного контролю платежів за одержаними і виданими векселями, суми заборгованості за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги, які забезпечені одержаними векселями, та сума заборгованості, на яку підприємством видано векселі забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів тощо.

Векселі, отримані підприємством під час розрахунків за відвантажені товари, перевіряються на основі записів за рахунком № 34 та його субрахунками з метою підтвердження їх достовірності та правильності.

Одночасно, у разі потреби, проводиться інвентаризація векселів у місцях їх зберігання (на підприємстві або в банку). Результати інвентаризації визначаються порівнянням фактичних даних з описами, що ведуться в бухгалтерії. Якщо підприємство зберігає векселі в банку, то аудитор повинен за необхідності отримати підтвердження даних, одержаних на підприємстві, від банку через запит. Разом з тим простежуються витрати підприємства за послуги щодо зберігання векселів, які повинні підтверджуватися угодами з банком, документами про нарахування винагороди та записами про віднесення на витрати операційної діяльності.

Особлива увага приділяється випадкам реалізації векселів з відстроченням платежів, дисконту, визначенню сум відсотків, умов та наслідків операцій з переказними, дисконтними, простими відсотковими векселями.

Визначення ризиків і суттєвості.

оцінка аудитором ризику внутрішнього контрою – ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, тобто її спроможності попереджати і виявляти помилки на підприємстві, оцінка розміру особистого аудиторського ризику невиявлення суттєвих помилок у звітності підприємства, яка існує під час проведення аудитором аудиторський процедур, і визначення на підставі цього найважливіших напрямів аудиту.

визначення порогу суттєвості помилок для цілей аудиту з кожного виду операцій;

імовірність існування суттєвих помилок в обліку, яка оцінюється аудитором з огляду на попередній період перевірки і виявлення ним раніше помилки;

визначення складних бухгалтерських операцій, враховуючи ті, які виконувалися на основі суб’єктивної думки бухгалтера.

На подальшому етапі з метою встановлення кількості аудиторських процедур і складання робочої програми необхідно вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку.

Аудит системи внутрішнього контролю вексельних розрахунків повинен підтвердити або спростувати такі вимоги щодо вексельних розрахунків:

вексельні операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством;

усі операції з векселями санкціоновані відповідною особою;

усі операції з векселями відображають в обліку;

усі бартерні операції відповідають чинному законодавству і санкціоновані відповідною особою.

Перелік питань, які підлягають перевірці, визначається в Програмі аудиту обліку операцій з короткостроковими векселями.

Для оцінки системи внутрішнього контролю пропонується виконати відповідне тестування. Проведення тестування дає змогу дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, встановити ризик контролю й обліку та ризик невиявлення.

При низькому рівні ризику невиявлення аудитор може покластися на результати роботи суб’єктів внутрішнього контролю і зменшити кількість аудиторських процедур, при високому - кількість аудиторських процедур планується за максимумом, і, за необхідності. може плануватися суцільна перевірка.

Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД

ТОВ „Твіса ЛТД” заключила договір з незалежним аудитором Фареник Ларисою Володимирівною на проведення зовнішнього аудиту. Буде проведений аудит на відповідність, що має на меті визначити, чи дотримуються в господарській системі ті специфічні процедури та правила, приписані персоналу адміністрацією, перевірку правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку операцій з короткостроковими векселями згідно законодавства.

Таблиця 2.1

Тест внутрішнього контролю вексельних операцій

№ п/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Примітка

Так

Ні

Інф. відсутня

Загальні питання

Вексельні розрахунки здійснюються:

у національній валюті;

в іноземній валюті.

х

Вексельні операції

Наявність договору про вексельні форму розрахунку

х

Наявність у працівників бухгалтерії нормативних документів, що регулюють вексельні форми розрахунків

х

Право підпису на векселях має право:

тільки керівник;

керівник і головних бухгалтер;

делеговано іншим посадовим особам

х

Наявність книги реєстрації виданих векселів

х

Регістри обліку операцій з векселями формуються:

автоматизовано;

вручну.

х

Доступ до комп’ютеризованого обліку операцій з векселями мають тільки особи, яким він необхідний у межах службових обов’язків.

х

Чи є в наявності акти (довідки) перевірок вексельних операцій:

внутрішніх контрольних органів;

зовнішніх контрольних органів?

х

х

Чи були встановлені порушення в обліку вексельних операцій:

внутрішніми контролюючими органами;

зовнішніми контролюючими органами?

х


Система внутрішнього контролю є ефективною, тому ймовірність помилок у бухгалтерському та податковому обліку малі.

Програма аудиту обліку операцій з короткостроковими векселями

Таблиця 2.2

Незалежний аудитор Фареник Лариса Володимирівна

Суб’єкт господарювання ТОВ „Твіса ЛТД”

Період перевірки з 01.01.2005 р. по 30.09.2005 р.

Термін перевірки з 15.01.2006 по 25.01.2006 р.

№ п/п

Перелік аудиторських процедур

Джерело інформації

Методичні прийоми проведення, організації аудиту

Виконавець

Термін перевірки

1

Інвентаризація наявності бланків векселів, відповідність відображених витрат в облікових регістрах із сумами зазначеними первинних документах, підписи на векселях та розрахункових документах належать особам, що уповноважені вчиняти такі дії наказом по підприємству.

Підприємство:

бланки векселів, рах..-фактури, розрахункові чеки, платіжні доручення, журнал довіреностей

Законодавство: ГПК, Закон України „Про обіг векселів в Україні”, Положення про ведення касових операцій в національній валюті України

Фактична, документальна (арифметична перевірка документів по суті), перевірка мех. точності, обстеження

Вибіркова перевірка

Фареник Л.В.

15.01.06-15.01.06

2

Інвентаризація наявності договорів з постачальн., первинних документів, що підтверджують факт виконання (невиконання) умов договорів, аналіз регістрів обліку по рахунках 631, 685

Підприємство:

договори, рах..-фактури, платіжні доручення, прибуткові накладні, журнал довіреностей, акти звірок

Законодавство: ГПК, П(с)БО 11 „Зобов’язання”

Інструкція № 291

Фактична, документальна (перевірка документів по суті).

Вибіркова перевірка

Фареник Л.В.

16.01.06-16.01.06

3

Інвентаризація наявності договорів з покупцями, первинних документів, що підтверджують факт виконання (невиконання) умов договорів, аналіз регістрів обліку по рахунках 361,377

Підприємство:

договори, платіжні доручення, видаткові накладні, акти звірок, претензії

Законодавство: ГПК, П(с)БО 10 „Дебіторська заборгованість”

Фактична, документальна (перевірка документів по суті).

Вибіркова перевірка

Фареник Л.В.

17.01.06-17.01.06

4

Інвентаризація наявності договорів про вексельний розрахунок з контрагентами, актів приймання-передачі векселів, журналу ведення виданих векселів

Підприємство:

договори, акти приймання-передачі, журнал ведення виданих векселів

Законодавство: ГПК, Закон України „Про обіг векселів в Україні”,

Фактична, документальна (перевірка документів по суті).

Вибіркова перевірка

Фареник Л.В.

18.01.06-19.01.06

5

Здійснення аналізу рахунків 621, 341 щодо правильності відображення операцій в журналі операцій, зіставлення з інформацією в головній книзі та фінансовій звітності. Встановлення правомірності віднесення на валові витрати, валові доходи у податковому обліках операцій з вексельними розрахунками

Підприємство: оборотно-сальдові відомості, Декларація з прибутку підприємств

Законодавство:

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність, Закон України „Про оподаткування прибутоку підприємств”

Фактична, документальна (арифметична перевірка документів по суті), перевірка мех. точності, сканування

Суцільна перевірка.

Фареник Л.В.

20.01.06-25.01.06


ТОВ „Твіса ЛТД” одержала від постачальника ТОВ „Мілс” товари вартістю 12000 грн., у тому числі ПДВ – 2000 грн. За поставлені товари видано вексель.

Виписавши вексель і передавши його продавцеві, ТОВ „Твіса ЛТД” у бухгалтерському обліку закриває заборгованість щодо отриманих товарів і формує вексельну заборгованість кредитом субрахунку 621 „Короткострокові векселі видані.

Таблиця 2.3

Операцій з виданим векселем

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки

Дата, докум.

Зміст операції

БО

Сума

ПО

БО

Сума

ПО

Відхилення, який документ порушено

Дт

Кт

ВД

ВВ

Дт

Кт

ВД

ВВ

10.01.05

Прибутк.

накладна

Оприбутковано товари, отримані від постачальника

281

631

10000

-

10000

281

631

10000

-

10000

-

Відображено податковий -кредит з ПДВ

641

631

2000

-

-

641

631

2000

-

-

-

11.01.05

Вексель

Видано вексель постачальнику товарів

631

621

12000

-

-

631

621

12000

-

-

-

11.01.05

Списано на витрати вартість бланка виданого векселя

949

209

5

-

-

949

209

5

-

-

-

11.01.05

Списано із забалансового обліку варітьсь вексельного бланка

-

08

6

-

-

-

08

6

-

-

-

31.01.05

Віднесено інші операційні витрати на фінансовий результат

791

949

5

-

-

791

949

5

-

-

-

01.02.05

Банківська виписка

Погашено вексель емітентом

621

311

12000

-

12000

621

311

12000

-

-

Зайво віднесено до складу валових витрат. Закон Укр.”Про оподаткування прибутку підприємств”.


Емітент, оприбуткував товари, збільшив валові витрати і податковий кредит з ПДВ (податкова накладна отримана) виходячи з контрактної вартості (пп. 11.2.1 Закону про прибуток і пп.пп. 7.5.1, 7.2.6 Закону про ПДВ. Видача векселя в рахунок оплати отриманого товару у податковому обліку не відобразилася, а от при погашенні векселя емітент незаконно включив до складу валових витрат вартість цінних паперів, які як при первинному випуску (емісії), так і при погашенні ніяких наслідків у податковому обліку не викликає:

до валового доходу не включають (пп. 4.1.1 Закону про прибуток). Вексель є цінним папером за ст. 3 Закону про цінні папери;

не фіксують в окремому ціннопаперовому обліку – п. 76.6 Закону про прибуток. Про це прямо сказано в останньому абзаці його пп. 7.6.1 „Норми цього пункту не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку”;

не вважають об’єктом оподаткування в контексті Закону про ПДЩВ (пп. 3.2.1). Отже, податкові зобов’язання з ПДВ емітенту не загрожують.

ТОВ „Твіса ЛТД” як розрахунок за поставлені товари постачальником ЗАТ „Вік Ойл” на суму 12000 грн. (З ПДВ -2000 грн.) видала вексель. У подальшому продавець звернувся до емітента з пропозицією погасити вексель до настання строку платежу, перерахувавши йому 9000 грн.

Таблиця 2.4

Операцій за виданим векселем з подальшим погашенням до настання строку платежу

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки

Дата, докум.

Зміст операції

БО

Сума

ПО

БО

Сума

назад |  1  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Отлей в сугроб, почувствуй себя лазером.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100