Рефераты на украинском
Автоматизація Журналу-ордеру №1 - Бухгалтерський облік, оподаткування -“Короткострокові позики”

17.

Повернено заробітну плату надлишково видану працівникам.

30 “Каса”

66 “Розрахунки з оплати праці”

18.

Одержано гроші від наймачів квартир чи орендарів не житлових приміщень

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

19.

Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі.

30 “Каса”

70 “Доходи від реалізації”

20.

Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів.

30 “Каса”

71 “Інший операційний дохід”

21.

Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств.

30 “Каса”

73 “Інші фінансові доходи”

22.

Одержано доходи від реалізації необоротних активів.

30 “Каса”

74 “Інші доходи”

23.

Одержано надзвичайні доходи готівкою.

30 “Каса”

75 “надзвичайні доходи”

24.

Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика.

30 “Каса”

76 “Страхові платежі”

Таблиця 2. Кореспонденції по кредиту рахунків каси.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Придбано акції або облігації інших підприємств.

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

30 “Каса”

2.

Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів.

15 “Капітальні інвестиції”

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

3.

Передано гроші з каси в банк

31 “Рахунки в банках”

30 “Каса”

4.

Зараховано на поточний рахунок виручку, що була у інкасатора (придбана або продана валюта).

31 “Рахунки в банках”

33 “інші кошти”

5.

Передано гроші інкасатору.

33 “інші кошти

30 “Каса”

6.

Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано підзвіт, виплачено аліменти.

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

7.

Проведено передоплату за газети і журнали.

39 “Витрати майбутніх періодів”

30 “Каса”

8.

Повернуто власникам пайові частки.

41 “Пайовий капітал”

30 “Каса”

9.

Викуплено підприємством акції власної емісії.

41 “Пайовий капітал”

30 “Каса”

10.

Використано фонд цільового фінансування.

48 “Цільове фінансування і цільове надходження”

30 “Каса”

11.

Погашено готівкою довгострокову позику банку.

50 “Довгострокові позики”

30 “Каса”

12.

Погашено готівкою заборгованість по раніше виданому векселю

52 “Довгострокові векселі видані”

30 “Каса”

13.

Погашено готівкою довгострокові зобов’язання оренди.

53 “Довгострокові зобов’язання з оренди”

30 “Каса”

14.

Погашено готівкою інші довгострокові зобов’язання.

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

30 “Каса”

15.

Погашено короткострокову позику банку готівкою.

60 “Короткострокові позики”

33 “інші кошти”

30 “Каса”

16.

Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями.

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

30 “Каса”

17.

Погашено готівкою раніше виданий короткостроковий вексель.

62 “Короткострокові векселі видані”

30 “Каса”

18.

Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками та підрядчиками.

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

30 “Каса”

19.

Погашено готівкою заборгованість перед фондами соціального страхування та пенсійним фондом.

65 “Розрахунки за страхуванням”

30 “Каса”

1

2

3

4

20.

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства.

66 “Розрахунки з оплати праці”

30 “Каса”

21.

Видано працівникам проїздні квитки в рахунок заробітної плати.

66 “Розрахунки з оплати праці”

33 “інші кошти”

30 “Каса”

22.

Виплачено дивіденди засновникам.

67 “Розрахунки з учасниками”

30 “Каса”

23.

Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами.

68 “Розрахунки за іншими операціями”

30 “Каса”

24.

Повернуто страхувальнику страхові платежі у разі довгострокового припинення дії договору страхування.

76 “Страхові платежі”

30 “Каса”

25.

Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, що не використовують рахунки класу 9.

84 “Інші операційні витрати”

85 “Інші затрати”

30“Каса”

33 “інші кошти”

26.

Оплачено готівкою (грошовими документами) витрати на підприємствах, що не використовують рахунки класу 8.

91 “Загально виробничі витрати”,

92 “Адміністративні витрати”,

94 “Інші витрати операційної діяльності”,

95 “Фінансові витрати”,

97 “Інші витрати”,

99 “Надзвичайні витрати”.

30“Каса”

33 “інші кошти”

1.5 Облік операцій на рахунках в банку.

Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в банках.

Безготівкові рахунки – це перерахування грошових ткоштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим представником в цих розрахунках є банк, який надає послуги клієнтам-підприємствам.

У відповідності до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України всі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, установи, колективні, спільні та інші підприємства, об’єднання, організації та установи, незалежно від форми власності та виду діяльності, мають поточні рахунки в банку і зобов’язані зберігати свої грошові кошти в банківських установах.

Поточний рахунок – це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахункових рахунках підприємства.

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими розрахунками відповідно до чинного законодавства України.

Поточний валютний рахунок може бути відкритий:

− юридичним особам – резидентам України;

− фізичним особам (підприємцям) – резидентам України;

− представникам юридичної особи – нерезидента;

− дипломатичним, консульським, торговельним та іншим представництвам іноземних держав;

− іноземним інвесторам (юридичним і фізичним особам);

− фізичним особам (непідприємцям) – нерезидентам України;

− Зі закону України “Про банки і банківську діяльність” та пункту 1.3 Інструкції, рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і згодою цих банків.

Чинним законодавством України не встановлено обмежень щодо кількості поточних рахунків, які можуть відкривати юридичні особи в банківських установах.

Обслуговуючим банком – називають банк, у якому відкрито рахунки підприємств, організацій, установ усіх форм власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, банків та установ.


Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразку. Заяву підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті не має посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує тільки керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально або органом, який реєструє;

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

картку зі зразками підписів осіб, якими відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надане право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірено нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитків печатки підприємства;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного Фонду України.

Підприємство має право відкрити поточні та депозитні рахунки як в національній, так і в іноземній валюті.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть використовувати чеки для розрахунків за товари, роботи, послуги. Для цього певна сума коштів вноситься, депонується на особливий рахунок – рахунок лімітної чекової книжки. В межах цього ліміту підприємства виписують розрахункові чеки постачальникам.

Чеком – визнається цінний папір, який містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної в ньому суми чекоотримувачу.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Что-то с памятью моей стало. Отчего-то мне её мало...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100