Рефераты на украинском
АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - Державне регулювання -з порушенням компетенції за предметами та обсягом правового регулювання, або адресовані непідпорядкованим, непідконтрольним органам. Такі акти, мають оспорюватися у позовному порядку до суду, бути предметом прокурорського протесту, скасовуватися вишестоящими органами.

Заперечні акти - це такі, що містять окремі незаконні положення або технічні помилки; акти, в яких відсутні окремі реквізити; акти видані з порушенням процедури, без належного кворуму і т.д. Вони є частково дійсними, оскільки їх доопрацювання, усунення незаконних приписів повертає їм правову усталеність. Інструментом заперечення можуть стати протести прокурора, відповідні дії вищих владних і виконавчих органів.
У чинності актів державного управління розрізняють чотири юридичні стани:
1)припинення;
2)зупинення;
3)зміна;
4)скасування їх дії.
Припинення - дія закономірна, вона не зумовлена будь-якими подіями.
Підстави для припинення дії актів:
а) загальним є правило, що із введенням у законну силу нового акта державного управління автоматично припиняє свою силу акт з того самого питання, виданий раніше, хоча б у новому і не містилася вказівка на його припинення. На практиці ж для формального припинення застарілих актів вироблена процедура, що включає стани, які вказані вище;
б) закінчення строку, на який було видано акт;
в) досягнення мети, поставленої перед актом (реалізація правових відносин, виконання приписів акта та ін.);
г) зникнення адресата акта (ліквідація юридичної особи, смерть носія прав та обов’язків).
Зупинення, як і скасування актів державного управління, обумовлюється їх незаконністю, передбачає ліквідацію порушень у порядку, передбаченому Конституцією, іншими законами.
Зупинення дії незаконних актів - тимчасовий правовий захід, що передує процесу оспорювання законності акта в судовому порядку. Сперечання між адміністративними органами, між ними, і іншими громадянами, між ними і органами місцевого самоврядування вирішуються у суді. Так, органи місцевого самоврядування мають право звертатися з позовом до загального або арбітражного суду щодо визнання недійсними актів інших державних органів і до прийняття судом рішення зупиняють дію оскаржуваний актів на підвідомчій території (ст.59 Закону України від 21.05.97 «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Зупинення дії незаконних актів державного управління є прерогативою також органів з надвідомчими наглядовими повноваженнями. Таким є зупинення актів, пов’язане з фактом принесення прокурором протестів у порядку загального нагляду на незаконні акти.
Зміна приписів акта може виявлятися стосовно заперечних актів, коли є потреба доредагувати, уточнити та доопрацювати окремі приписи цих загалом правомірних актів.
Скасування правового акта виявляється у визнанні нечинним цілого акта або окремих його приписів, положень.
Скасовувати неправомірні нормативні акти можуть Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів України, суди - загальної юрисдикції та арбітражні, міністерства, відомства, голови місцевих державних адміністрацій, Ради народних депутатів, їх виконкоми виданням відповідних актів державного управління.
Відповідно до ст.13 Закону України від 16.10.96 «Про Конституційний Суд України» (із змінами і доповненнями, внесеними Рішенням Конституційного суду України від 23.06.97 N 2-зп) Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Так, рішенням від 25.11.98 N15-рп/98 Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) де-які положення   постанови   Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах здоров'я та вищих медичних закладах освіти" від 17.09.96 N 1138 та зобов’язав Кабінет Міністрів України у місячний термін привести вказану постанову у відповідність із статтею 49 Конституції України і Рішенням Конституційного Суду України, що і було зроблено Кабінетом Міністрів України постановою від 15.01.99 №195.
Стаття 57 Закону України від 07.02.91 «Про власність» передбачає: якщо в результаті видання акта органом державного управління, що не відповідає законові, порушуються права власника та інших   осіб   щодо   володіння, користування чи розпорядження належним їм майном, такий акт визнається недійсним за позовом власника або особи, права якої порушено у судовому порядку.
Юридичні наслідки видання неправомірних актів - це не тільки їх припинення або скасування. Мають анулюватися, розпадатися і конкретні правовідносини, що утворилися внаслідок видання цього акта а також усі акти, що були видані на його виконання.
Повертаються у первісний стан стосунки майнового походження, що знаходить вираз у поверненні грошей чи майна, у поновленні на роботі звільнених працівників, у скасуванні накладених покарань: повернення грошових сум, конфіскованих предметів або їх вартості тощо. Збитки, завдані громадянам, організаціям та іншим особам у результаті видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів, які є в розпорядженні відповідного органу управління.
Таким чином, роль і значення актів державного управління у здійсненні повсякденних управлінських функцій великі. Вони здійснюють великий вплив на різноманітні сфери суспільного життя. З їх допомогою держава регулює відносини, що складаються у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. При цьому вирішуються різні за своїм характером та обсягом питання. У актах державного управління відображаються усі боки діяльності державного управління (організація, контроль, охорона суб’єктивних прав, боротьба з правопорушеннями та т.п.).
Незважаючи на те, що правова система України ще й досі має значну низку актів державного управління, що залишилися або з загальносоюзного законодавства, або з законодавства Української РСР, які закріплюють пріоритет інтересів державного апарату над інтересами людини, вже починають з’являтися норми, спрямовані насамперед на захист інтересів громадян, їх об’єднань інших об’єктів управління. Цей процес має прискорюватися, оскільки Україна прагне увійти до єдиного правового простору цивілізованих країн.
 
Нормативні акти та література, використані для написання курсової роботи:
1.Конституція України;
2.Цивільний кодекс України;
3.Кодекс про адміністративні правопорушення України;
4.Кримінальний кодекс України;
5.Кодекс законів про працю України;
6.Конституція (Основний Закон)Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20.04.78;
7.Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 08.06.95 (ВВР 1995 №18 ст.133);
8.Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 (ВВР 1993 №4 ст.19);
9.Закон України від 20.12.90 «Про міліцію» (ВВР 1991 №4 ст.20);
10.Закон України від 07.02.91 «Про власність» (ВВР 1991 №20 ст.249);
11.Закон України від 27.03.91 «Про підприємства в Україні» (ВВР 1991 №24 ст.272);
12.Закон України від 25.06.91 «Про систему оподаткування» (ВВР 1997 №16 ст.119);
13.Закон України від 04.06.91 "Про арбітражний суд"(ВВР 1991 №36 ст.469);
14.Закон від 05.03.92 «Про Представника Президента України» (ВВР 1992 №23 ст.335);
15.Закон України від 19.12.92 «Про доповнення Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін і доповнень до статей                106,114-5 і 120 Конституції України»(ВВР 1993 №9 ст.60);
16.Закону України від 15.12.92 «Про статус суддів» (ВВР 1993 №8 ст.56);
17.Закон України від 16.10.96 «Про Конституційний Суд України» (Голос України від 22.10.96);
18.Закон України від 21.05.97 «Про місцеве самоврядування в Україні» (Голос України від 12.06.97);
19.Закон України від 31.12.98 «Про державний бюджет України на 1999 рік»(Урядовий Кур’єр від 28.01.99);
20.Постанова Верховної Ради України від 27.07.94 «Про порядок введення в дію Регламенту Верховної Ради України» (ВВР 1994 №35 ст.338);
21.Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29.07.91 «Про затвердження Дисціплінарного статуту органів внутрішніх справ Української РСР»;
22.Постанова ЦК Компартії України та Ради Міністрів УСРС від 28.05.74 №292 «Про заходи по виконанню Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про подальше удосконалення діяльності добровільних народних дружин з охорони громадського порядку» (Систематичний збірник діючого законодавства УРСР, т.22,К.,1977 ст.299);
23.Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 №13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (ВВР 1993 №10 ст.77);
24.Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 «Про систему валютного регулювання та контролю» (ВВР 1993 №17 ст.184);
25.Декрет Кабінету Міністрів України від 25.03.93 №56-93 «Про місцеві податки і збори»(ВВР 1993 №13 ст.113);
26.Рішення Конституційного Суду України від 25.11.98    N15-рп/98;
27.Указ Президента України від 03.10.92 N 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;
28.Указ Президента України від 10.06.97 №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» (Урядовий кур'єр, 14.06.97);
29.Указ Президента України від 06.11.98 №1222/98«Про гербовий збір» (Урядовий кур'єр, 19.11.98);
30.Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.91 N 114 «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР»;
31.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»(ЗП України 1993 №1-2 ст.28);
32.Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.93       N 1094 «Про затвердження Правил дорожнього руху» (ЗП України 1994 №5 ст.119);
33.Постанова   Кабінету Міністрів України   від 17.09.96 N 1138  "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах здоров'я та вищих медичних закладах освіти"(ЗП України 1996 №18 ст.501);
34.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 "Про затвердження Iнструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації";
35.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"
36.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.98 №1976 «Про затвердження Порядку виробництва, зберігання, обліку та реалізації марок гербового збору»;
37.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.99 №195 «Про визнання такими, що втратили чинність, окремих           положень постанов Кабінету Міністрів України                 від 17 вересня 1996 р. N 1138 та від 12 травня 1997 р.      N 449»(Урядовий кур’єр від 23.02.99);
38.Наказ МВС СРСР від 20.04.87 №87 «Інструкція по роботі дільничого інспектора міліції»;
39.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.93 N 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності»;
40.Наказ Міністра юстиції України від 03.02.94 N 6/5 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ВЕДЕННЯ НОТАРIАЛЬНОГО ДIЛОВОДСТВА";
41.Наказ Державного комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації, Головного архіву при Кабінеті Міністрів України від 03.03.97 N 25/7 "Про затвердження Iнструкції про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання";
42.Наказ Міністра юстиції України від 13.03.97, N 22/5, "Про затвердження Iнструкції з діловодства у Верховному Суді Автономної Республіки Крим, обласному, міжобласному, Київському і Севастопольському міських, районному (міському) судах";
43.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97   N 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»;
44.Постанова Правління Національного банку України від 04.01.98, N 1,"Про затвердження Iнструкції з діловодства в центральному апараті та установах Національного банку України";
45.Наказ Міністра освіти України від 30.01.98 N 325 "Про затвердження Iнструкції про ділову документацію в дошкільних закладах";
46.Наказ Державної податкової адміністрації від 17.12.98, N 636 «Про затвердження форми і Порядку складання розрахунку сум сплаченого гербового збору»;
47.Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації та Ощадного банку України від 18.12.98 N 261/637/62 «Про затвердження Порядку обліку коштів, що надходять від реалізації марок гербового збору, і звітності про кількість та номінальну вартість реалізованих та нереалізованих марок гербового збору»;
48.Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України від 22.12.98 N 838 «Про внесення доповнень до деяких наказів МЗЕЗторгу України»;
49.Інструкція з діловодства в апараті Торгово-промислової палати України, затверджена Рішенням Президії ТПП України 21.01.99 №42(3));
50.Постанова Національного банку України від 27.01.99 N 38 «Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Національного банку України»;
51.Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та службовців. Державний Комітет СРСР з праці та соціальних питань М.1989 «Економіка»;
52.Адміністративне право під ред.Ю.М.Козлова М.1968 «Юридична література»;
53.Л.В.Коваль Адміністративне право, курс лекцій. К.1998 «Вентурі»;
54.Державне управління: теорія і практика під ред. Авер’янова В.Б. К. 1998 «Юрінком Інтер».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100