Рефераты на украинском
Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв - Державне регулювання -Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому

читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто

схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна

з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої

влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi

України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних

документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента.

Враховуючи те, що для скасування поста Президента необхiдно внести

змiни до Конституцiї, тобто набрати бiльше 300 голосiв, що абсолютно

нереально, керiвництво Верховної Ради обрало Iнший шлях, а саме

обмеження реальної влади Президента. Першим i дуже серйозним кроком у

цьому напрямку є якраз прект Закону "Про мiсцевi Ради народних

депутатiв".

Розумiючи чисто полiтичний аспект цього закону, слiд звернути увагу

на так зване "юридичне обгрунтування" саме такої концепцiї побудови

влади в Українi, яка нiби-то вiдповiдає Конституцiї України.

Враховуючи вище викладене, звертаємо увагу Президента України на

небезпечний для структури влади, та й взагалi для розвитку ситуацiї в

Українi, перебiг подiй навколо згаданого закону.

На наш погляд, серйозною пробою сил на обмеження влади

Президента була нарада у Верховнiй Радi з головами рад рiзних рiвнiв,

передусiм обласного, в день приведення до присяги Президента. Для

того, аби не допустити в Українi повернення "радянської системи" i

дати можливiсть Президенту реально здiйснити реформи, пропонуємо такi

кроки.

1. Президенту України звернутись до Верховної Ради України з

пропозицiєю не приймати закон "Про мiсцевi ради народних депутатiв"

до того часу, коли Президент не внесе на розгляд Верховної Ради

України своєї концепцiї органiзацiї влади в державi.

2. В разi вiдхилення Верховною Радою такої пропозицiї, внести на

розгляд Верховної Ради проект закону "Про структуру державної влади

та мiсцеве самоврядування в Українi (назва умовна), який передбачав

би формування в Українi мiцної президентської влади, поряд з широким

самоврядуванням населених пунктiв. В порядку статтi 103 Jонституцiї

України домагатися негайного розгляду проекту Верховною Радою.

3. Якщо Верховна Рада все ж таки прийме згаданий закон в концепцiї

проекту, використати президентське право вето( стаття 104

Конституцiї). Обгрунтування неконституцiйностi закону викладене вище.

4. Як реальний захiд проти можливостi розвалу виконавчої вертикалi в

державi, та " автономiзацiї областей", пiдготувати Указ про введення

хоча б на рiвнi областей "державних уповноважених" (назва умовна) з

широкими контрольними повноваженнями над дiяльнiстю обласних рад та

їх голiв.

Ми вважаємо, що зараз в умовах кризи, як нiколи потрiбна сильна

президентська влада, тому i звертаємося до Президента України з

пропозицiєю не випустити з поля зору дiй Верховної Ради України,

спрямованих на обмеження президентської влади з допомогою законiв,

таких як закон "Про мiсцевi ради народних депутатiв".

Пiдготовлено робочою групою експертiв. Керiвник Ткачук А.Ф.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100