Рефераты на украинском
Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв - Державне регулювання -Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому

читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто

схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна

з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої

влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi

України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних

документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента.

Враховуючи те, що для скасування поста Президента необхiдно внести

змiни до Конституцiї, тобто набрати бiльше 300 голосiв, що абсолютно

нереально, керiвництво Верховної Ради обрало Iнший шлях, а саме

обмеження реальної влади Президента. Першим i дуже серйозним кроком у

цьому напрямку є якраз прект Закону "Про мiсцевi Ради народних

депутатiв".

Розумiючи чисто полiтичний аспект цього закону, слiд звернути увагу

на так зване "юридичне обгрунтування" саме такої концепцiї побудови

влади в Українi, яка нiби-то вiдповiдає Конституцiї України.

Враховуючи вище викладене, звертаємо увагу Президента України на

небезпечний для структури влади, та й взагалi для розвитку ситуацiї в

Українi, перебiг подiй навколо згаданого закону.

На наш погляд, серйозною пробою сил на обмеження влади

Президента була нарада у Верховнiй Радi з головами рад рiзних рiвнiв,

передусiм обласного, в день приведення до присяги Президента. Для

того, аби не допустити в Українi повернення "радянської системи" i

дати можливiсть Президенту реально здiйснити реформи, пропонуємо такi

кроки.

1. Президенту України звернутись до Верховної Ради України з

пропозицiєю не приймати закон "Про мiсцевi ради народних депутатiв"

до того часу, коли Президент не внесе на розгляд Верховної Ради

України своєї концепцiї органiзацiї влади в державi.

2. В разi вiдхилення Верховною Радою такої пропозицiї, внести на

розгляд Верховної Ради проект закону "Про структуру державної влади

та мiсцеве самоврядування в Українi (назва умовна), який передбачав

би формування в Українi мiцної президентської влади, поряд з широким

самоврядуванням населених пунктiв. В порядку статтi 103 Jонституцiї

України домагатися негайного розгляду проекту Верховною Радою.

3. Якщо Верховна Рада все ж таки прийме згаданий закон в концепцiї

проекту, використати президентське право вето( стаття 104

Конституцiї). Обгрунтування неконституцiйностi закону викладене вище.

4. Як реальний захiд проти можливостi розвалу виконавчої вертикалi в

державi, та " автономiзацiї областей", пiдготувати Указ про введення

хоча б на рiвнi областей "державних уповноважених" (назва умовна) з

широкими контрольними повноваженнями над дiяльнiстю обласних рад та

їх голiв.

Ми вважаємо, що зараз в умовах кризи, як нiколи потрiбна сильна

президентська влада, тому i звертаємося до Президента України з

пропозицiєю не випустити з поля зору дiй Верховної Ради України,

спрямованих на обмеження президентської влади з допомогою законiв,

таких як закон "Про мiсцевi ради народних депутатiв".

Пiдготовлено робочою групою експертiв. Керiвник Ткачук А.Ф.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
"Патисочик" - взгляни на мир по-японски. Наш телевизор - 1 см. по диагонали - заставит вас прищуриться.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100