Рефераты на украинском
Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації - Державне регулювання -політиці вдалось різко зменшити темпи інфляції. В цілому можна констатувати, що стримувальна фіскальна політика забезпечила досягнення макроекономічної стабільності у монетарній сфері. Однак, ця фіскальна політика практично не використовується для досягнення інших цілей макроекономічного регулювання, зокрема, для зміни галузевої структури економіки. Після того, як було реформовано бюджетно-податкову сферу і було досягнено певних результатів Україна взяла курс на стимулювальну фіскальну політику. Отже, можна твердити, що у 1996-2001 роках уряд проводив стимулювальну фіскальну політику. У 1999 - 2001 рр. вперше за останнє десятиріччя чітко виявили себе ознаки економічного пожвавлення. В основному подолано падіння ВВП. Обсяг промислового виробництва зріс на 4,3% у 1999 р. У 2000р. реальний ВВП зріс на 6,0 %, тем інфляції 25,5 %. У 2001 році у першому кварталі реальне ВВП зросло на 7,8 %, а у другому - на 10,8%. Урядом було погашено заборгованість з виплати пенсій та істотно знижено заборгованість заробітної плати і соціальної допомоги. Однак не зважаючи на плюси є і мінуси. Фіскальна ефективність податкової системи України постійно знижується. Основною причиною такого становища є скорочення надходжень від податків внаслідок зниження рівня їх збору.

Отже, за роки незалежності Україна здобула певний досвід застосування фіскальної політики. Аналіз свідчить, що стимулювальна політика 1991-1994 рр. була неефективною. У 1995-1996рр. Україна проводила стримувальну фіскальну політику, з 1997 р. - стимулювальну політику. Не зважаючи на позитивні результати вона потребує удосконалення.


4.2 Методи збалансування державного бюджету України [16, С. 108]

Одна з найскладніших соціально-економічних проблем ринкової трансформації економіки України є збалансування державного бюджету. Стратегічною метою стабілізаційної політики в умовах перехідного періоду є досягнення бездефіцитного бюджету або ж підтримання рівня бездефіцитності на мінімальному рівні. Для досягнення цієї мети можна використати два методи: інфляційний (пряма та прихована грошова емісія - монетизація дефіциту державного бюджету) та неінфляційний (запозичення на зовнішньому та внутрішньому фінансових ринках; збільшення податків; зменшення видатків).

Проблема вибору найбільш оптимальних способів збалансування державного бюджету була актуальною для України упродовж всього трансформаційного періоду. На нашу думку, для аналізу методів збалансування державного бюджету України, можна виділити три етапи: 1) 1991-1994 рр., 2) 1995 -1998 рр., 3) 1999 - 2001 рр.

Упродовж 1991 - 1994 рр. збалансування бюджету в Україні відбувалося переважно за рахунок грошової емісії. Причиною було те, що державний бюджет покривався тільки емісійним шляхом, була відсутність: будь-яких реформ, структурної перебудови економіки, приватизації (у 1992 р. нараховувалось лише 30 приватизованих об’єктів, у 1993 р. - 3585). В наслідок застосування інфляційних методів збалансування бюджету грошова база у 1992 році в Україні становила 28,6 % ВВП, а у 1994 році - 11,6 % ВВП. Остерігаючись від громадського невдоволення, урядові доводилось утримувати соціальні видатки на більш-менш сталому рівні і здійснювати «підтримку народного господарства». Економіка була неспроможною обслуговувати такий високий рівень державних видатків (у 1991р. вони становили 56 % ВВП, а у 1993р. зросли до 73,3 % ВВП). Внаслідок того у 1993 р. ціни зросли більше, ніж у 102 рази.

Починаючи з 1994 року відбулося значне пришвидшення темпів здійснення економічних реформ в Україні (індекс реформ у 1994 р. становив 0,3, а вже у 1997 р. - 0,57), уряд зав’язує ділові стосунки з МВФ. Необхідно зазначити, що упродовж 1995 - 1998 рр. уряд здійснював збалансування державного бюджету емісійним шляхом і шляхом зовнішніх і внутрішніх запозичень. З 1995 року НБУ скорочував обсяги фінансування дефіциту бюджету за рахунок грошової емісії (грошова база у 1995 р. становила 4 % ВВП, а у 1998 році зменшилась до 1,7 % ВВП). З другого боку, з 1995 року по 1998 рік обсяг зовнішнього і внутрішнього фінансування стрімко зростав ( у 1996 р. вони становили 59,8 % до підсумку, вже у 1998 році - 99,2 % до підсумку). Цей шлях призводить до державного боргу (у 1995 році він становив 35,8 % ВВП, а у 1997 р. - 33,1 % ВВП), який в свою чергу - приводить до неможливості платоспроможності України і до витоку коштів із реального сектора. Обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу змусили уряд відмовитись від даного інструменту збалансування бюджету.

З 1999 по 2001 рр. уряд вирішував проблему фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок рестукторизації видаткової частини державного бюджету. Відбулося скорочення обсягів бюджетних видатків за рахунок більш жорсткої фінансової дисципліни, припинення фінансової допомоги збитковим підприємствам, пришвидшення приватизації (у 2000 р. налічувалось вже 73349 приватизованих об’єктів). Україна виявилась здатною самостійно збалансовувати державний бюджет, який у 2000 -2001 роках був профіцитним.

Таким чином, пріоритетним у збалансуванні бюджету України мають стати неінфляційні методи.


4.3 Рекомендації щодо використання інструментів фіскальної політики

Фіскальна політика, на нашу думку, потребує ще удосконалення. Було б доцільно:

надати їй оптимального, гнучкого і рівно напруженого характеру, не допускати довільного трактування, зробити її зрозумілою для всіх;

при зміні системи оподаткування брати до уваги специфічні завдання кожного етапу переходу економіки України до ринку і здійснення реформ;

при розробці системи оподаткування брати до уваги історичні та соціально-культурні традиції українського народу щодо певних видів податків;

вважати необхідним елементом процесу розробки нових податків наукову експертизу проектів законодавчих актів; розробити чіткий механізм, щоб запобігти ігноруванню висновків експертизи щодо змін в оподаткуванні;

провести потрібні глибокі якісні зміни у відносинах між урядом та головними розпорядниками бюджетних коштів;

удосконалити єдину комп’ютерну мережу в Україні з метою збору даних про сукупний доход фізичних осіб;

провести перереєстрацію всіх законних та підзаконних актів, що регулюють податкове законодавство стосовно їх взаємовідповідності (найдоцільнішим є прийняття Податкового і Бюджетних кодексів);

впорядкувати існуючі податки та скоротити їх кількість;

вдосконалити систему пільг на податки(пільги повинні бути прозорими і конкретними, повинна існувати система контролю за наданням пільг);

посилити захист платників податку;

вдосконалити напрямки видатків;

реформувати систему пенсійного забезпечення,

удосконалити систему соціального захисту населення;

раціонально використовувати фінансові ресурси державного бюджету на утримання армії та воєнізованих формувань;

посилити економічні санкції та кримінальну відповідальність за нецільове використання державних коштів;

змінити напрямки інвестування державних коштів.

вилучені кошти від продажу державних облігацій необхідно спрямувати на розвиток інноваційних підприємств, а не на поточне споживання чи фінансування збиткових підприємств. Що у майбутньому збільшить реальний дохід держави;

внутрішні і зовнішні запозичення можуть бути і надалі, але держава повинна дотримуватися встановленої межі;

необхідно застосовувати механізми грошової приватизації;

Україна повинна витрачати кошти на реформи, бо саме вони можуть стимулювати зростання ВВП.


Висновки

1. Фіскальна політика є видом економічної політики. Фіскальна політика містить досить простий інструмент впливу на економіку, а саме видатки і податки. Змінюючи податки і видатки можна досягти важливих змін у макроекономічних процесах. Фіскальна політика - це заходи уряду спрямовані на зниження безробіття чи інфляції та досягнення природного виробництва. Виділяють два види фіскальної політики: дискреційну і недискреційну. В межах дискреційної виділяють ще два підвиди фіскальної політики: стимулювальну та стримувальну. Стимулювальну фіскальну політику проводить уряд з метою зниження рівня безробіття і зростання ВВП. Стримувальна фіскальна політика передбачена для зниження рівня інфляції. Основним завданням для України повинно стати формування такої фіскальної політики, що дасть поштовх до зростання національної економіки, та можливість вирішення соціальних проблем.

2. Проблема податків і видатків цікавила багатьох економістів, зокрема: меркантилістів, А. Сміта, Д. Рікарда, А. Канара, А. Лафера, економічних дирижистів та ін. Однак, найбільший вплив в теорії державного регулювання здійснив Дж. Кейнса. Головною метою, яку ставив перед собою Кейнс - збільшення ефективного попиту. Він вважав, що недостатність ефективного попиту можна усунути лише через сучасну фіскальну політику, а не через автоматичні стабілізатори економіки. Дж. Кейнс твердив, що в економіці може досягатися макроекономічна рівновага, але, водночас існуватиме велике безробіття, інфляція.

3. Модель IS-LM, яка характеризує закриту економіку у короткостроковому періоді за умови незмінного рівня цін. У даній моделі крива IS відображає обернену залежність між процентною ставкою і рівнем доходу, яка виникає унаслідок встановлення рівноваги на ринку товарів і послуг. Крива LM відображає пряму залежність між процентною ставкою і рівнем доходу. Вона характеризує рівновагу на ринку реальних грошових залишків. У поєднанні криві IS та LM визначають процентну ставку і національний дохід у короткостроковому періоді. Якщо уряд використовує стимулювальну фіскальну політику, то крива IS переміститься праворуч. При використання стримувальної фіскальної політики крива IS переміститься ліворуч.

4. Модель Мандела-Флемінґа розглядає зовнішній сектор економіки(мобільність капіталу, платіжний баланс, режим валютного курсу). Фіскальна політика в умовах фіксованого валютного курсу впливає на сукупний дохід, і, чим вища мобільність капіталу, тим ефективнішими є заходи фіскальної політики. За плаваючого валютного курсу інструменти фіскальної політики є дієвими лише у випадку нульової або низької мобільності капіталу.

5. За роки незалежності Україна здобула певний досвід застосування фіскальної політики. Аналіз свідчить, що стимулювальна політика 1991-1994 рр. була неефективною. У 1995-1996рр. Україна проводила стримувальну фіскальну політику, з 1997 р. - стимулювальну політику. За останні роки намітилась позитивна тенденція в економіці України. Однак, для поліпшення дієвості фіскальної політики як знаряддя макроекономічного регулювання потрібно вдосконалювати основні її інструменти: податкову систему та основні напрямки видатків.

6. Для збалансування державного бюджету можна використати два методи: інфляційний (пряма та прихована грошова емісія - монетизація дефіциту державного бюджету) та неінфляційний (запозичення на зовнішньому та внутрішньому фінансових ринках; збільшення податків; зменшення видатків). Упродовж 1991 - 1994 рр. збалансування бюджету в Україні відбувалося переважно за рахунок грошової емісії. Упродовж 1995 - 1998 рр. уряд здійснював збалансування державного бюджету емісійним шляхом і шляхом зовнішніх і внутрішніх запозичень. З 1999 по 2001 рр. уряд вирішував проблему фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок рестукторизації видаткової частини державного бюджету.


Список використаної літератури.

Бюджетний кодекс України // Голос України.- 2001. - №129.- С. 5-12

Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” // Урядовий кур’єр. - 14 березня 2000. - № 46.- С. 4-7.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” // Урядовий кур’єр. - 28 грудня 2000.- № 243.- С. 5-9.

Закон України “Про систему оподаткування” від 18 березня 1997 р. // ВВР.- 1997.- №29.- С. 190

Антонов А., Каламбел С. Удосконалення податкової системи // Фінанси України.- 2001.- №5.- С. 82-86

Білоконенко О. В. Історія економічних вчень: Конспект лекцій. - К.: Європейський університет, 2001. - С. 75-80.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.: М.: Мысль, 1996. - С. 45-60, 607-609.

Буряковський В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів // Фінанси України.- 2001.- №5.- С.78-81

Бюлетень НБУ. - 1999.

Влад С. Президент має до бюджету претензії. А хто їх не має? // Голос України. - 27 грудня 2000.-№ 247-248.

Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки // Економіка України. - 1996.- №11.- С.69-76.

Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макроекономічної політики в кризових умовах // Економіка України. - 1999.- №4.- С. 4-15

Державний бюджет прийнято. Бюджетний процес триває // Віче. - 2001.- №1(106). - С. 60-64.

Дзюбик С. Фіскальна політика: Навч. посібник- К.: УАДУ.- 1998. С. 34.

Дмитриченко Л. И. История экономических учений: Учебное пособие. - Донецьк, “КИНИС”, ДонГУ, - 1999. - С. 338-339

Дунець о. Методи збалансування державного бюджету в умовах ринкової трансформації економіки України // Міжнародна наукова конференція “Україна в ХХІ ст: формування економічної системи”. - Львів. - ЛНУ ім. І. Франка. - 2001.- 428 с.

Дунець О., Сахарська О., Буняк В. Інструментарій дослідження впливу стабілізаційної політики на макроекономічну рівновагу в економіці України // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. Науковий збірник / За ред. З. Г. Ватаманюка.- Львів: Інтереко, 2001.- 554 с.

Дьомін О. Бюджет - 2000 // Фінанси України. - 1999. № 12.

Економіка України: десять років реформ / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина - Львів: ЛНУ ім. І. Франка,2001.- 496 с.

Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина, Вид. Дім “Альтенативи, К.:2001.- С. 327-341

Жамс Э. История экономической мисли ХХ века, изд. иностранной литературы. - М.: 1959, С. 219-230

Іващук І. Сучасне європейське оподаткування // Фінанси України. - 2001.- №10.- С. 72-79

Історія економічних вчень. Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Тараненко, А. М. Поручник та ін., За ред. Л. Я. Корнійчука - К.: КНЕУ, 1999.- 564 ст.

Кейнс Дж. М. Аналогия экономической классики Т. 2, С.428

Кейнс Дж. М. Общая теория занятость, процента и денег: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. - 494 с.

Липницький Д. Оценка возможностей снижения налогового бремени в рерходной экономике// Вопросы экономики. - 2000. - №2.

Макконнелл К. Р., Брю С. Л.. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка: Пер. з англ. - Львів: Просвіта, 1997, - 672 с.

Макроекономіка. // За ред. д. е. н. Савченка А. Г. - К.: Либідь. - 1995.- С. 200-208.

Макроекономіка. // За ред. Карпин Д. С., Маценко., Г. О., Юхимчук Г. О.- Луцьк: Вежа.-1996.- С. 150-180.

Макроекономіка: Навч. посібник / П. Ю. Буряк - О. В. Стефанишин, Л. Л. Цимбал, І. Д. Балагурак та ін. Львів: Інтереко, 2001.- 448 ст.

Максюта А. А., Чугунов І. Я. Показники виконання бюджету у 1999 р. // Фінанси України. - 2000. - №6. С. 44-54.

Манків, Ґреґорі Н. Макроекономіка /Пер. з анг.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. - К.: Основи, 2000. - С. 310-311.

Мітюков А. Бюджет і бюджетна політика // Фінанси України. - 1999. - №3.

Мітюков І. Основні особливості бюджету України на 2001 рік // Фінанси України.-2001.- №3.- С. 3-13

Огонь Ц. Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин // Фінанси України - 1995.- №5.С-87-97.

Основи економіки: Підручник / Радіонова І. Ф., Кравченко І. С., Петрова І. Л., Радченко В. В. / За ред. Радіонової І. Ф..-К.: Задіак - ЕКО, 1995.- С.103-124.

П’ятаченко Г. Удосконалення механізму наповнення доходної частини бюджету // Фінанси України.- 2001.- №5.- С. 75-76

Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник,- К.: Либідь, 2001.- 616 ст.

Платіжний баланс за 2000 рік, лютий.

Пріоритети видаткової частини бюджету 2001 є соціальний захист // Час. - 12 січня 2001. - №1. -С. 2.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Соч. М.: Госполитиздат, 1941. Т. 1. - С147.

Руда О. Нотатки про бюджет України на 1999 рік і про виконання бюджету 1998 року // Економіст.-1999.- №1.

Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка/ Пер. з англ. Панчишина С. та Ватаманюка З. - К.: Основи, 1995.- 544 с.

Симоненко В. Удосконалення фінансово-економічної бази бюджетів України // Економіка України. - 2000.- №3.- С. 30-36

Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві / За ред. І.В. Розпутенко. - К.: Видавництво УАДУ, 1998. - С. 209.

Твердохлебов В. Теория переложения налогов. - СПб.: Тип. Шредера, 1914. - С.7.

Тенденції економіки України // Центр макроекономічного аналізу. К., 2000, грудень.

Тенденції економіки України. // Центр макроекономічного аналізу. К., 2001, лютий.

Тенденції економіки України. // Центр макроекономічного аналізу. К., 2001, липень-серпень.

Тенденції української економіки// Центр макроекономічного аналізу. К., 1997, березень.

Ткаченко В., Каламбет С., Кармазін Ю. Удосконалення податкового механізму на основі визначення господарського потенціалу // Фінанси України.- 2001.- №7.- С. 99-103

Щербак В. Світові моделі оподаткування // Економіка України.- 2001.- №3.- С. 21-26

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник для вузов. 3-е изд.- М.: ИНФРА - М, 1999. - 320 с.

Barro R. Macroeconomics. - 5th ed. - Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2000. - P. 776.

Dunn, Robert M. International economics /Robert M. Dunn, James C. - Willey Press: Ingram. - Canada. 1996. -Р. 337-340.

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сенсация: Русалка села на шпагат!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100