Рефераты на украинском
Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі - Державне регулювання -Державний кредит

Фінанси закладів і організацій, які здійснюють комерційну діяльність

 


Майнове страхування

Позабюджетні фонди

Фінанси громадських об’єднань

Страхування підприємницьких ризиків

Страхування відповідальності


Рис.2. Склад фінансової системи України

Як відзначає Безгубенко Л.М., складові частини фінансової системи тісно взаємопов'язані між собою.

Фінансовий стан кожного елемента залежить від інших, а та­кож зі свого боку має вилив на функціонування інших елементіїі.

Для більш детального уяснення сутності бюджетної системи спочатку розглянемо, що являє собою понятгя «система».

Фінансова система УкраїниФінанси галузей народного господарства, в перспективі фінанси підприємства

Загальнодержавні фінанси


 

Фінанси домогосподарствФінанси підприємств, галузей матеріального виробництва


Фінанси установ, організацій, галузей невиробничої сфери


 

Бюджетна система України


Система державних позабюджетних фондів

Фінанси НАСК “ Оранта “Рис. 3. Склад фінансової системи України

Бюджетна система - заснована на економічних відносинах і юридичних нормах сукупність бюджетів, які розробляються, затверджуються івиконуються органами державної влади і міс­цевого самоврядування всіх рівнів.

В цьому визначенні чітко прослідковується наявність відпо­відних державних органів та сукупність юридичних норм, на основі яких державні органи здійснюють свої повноваження. Здійснення бюджетних повноважень базується на конкретних зв'язках як з платниками коштів до бюджету, так і з отримува­чами бюджетних коштів.

Склад бюджетної системи (Рис.4).

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів

України

 

Бюджетний комітет

Рахункова палата

Національний банк України

Фонд Державного Майна України

Державна податкова

служба

Бюджетна

система

Контрольно-ревізійне управління

Міністерство

фінансів

Державне казначейство

Антимонополь

ний комітет України

Державні адміністрації

Бюджетні відділи

Фінансові управління

Платники податків:

юридичні та фізичні особи

Отримувачі бюджетних коштів:

юридичні та фізичні особи

Органи місцевого самоврядування

Рис.4. Складові частини бюджетної системи та інші частини економічної системи, що мають вплив на її функціонування.

Подані в цьому складі державні органи забезпечують виконання бюджетів всіх рівнів. Розглянемо, які конкретно види бюджетів входять до зведеного бюджету України. Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України є зведеним бюджетом України, який ще називають консолідованим бюджетом.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні у містах, селищні і сільські бюджети.

Бюджет області об'єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування.

Бюджет району складається з районного бюджету, бюджетів міст районного підпорядкування, селищних та сільських бюдже­тів. Селищні та сільські бюджети створюються за рішенням районих, міських рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні, міські ради визначають доходи відпо­відних селищних і сільських бюджетів.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У ви­падках, коли міській, районній у місті раді народних депутатів адміністративне підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищні, сільські бюджети об'єднуються відповідно у бюджеті міста або бюджеті району в місті, радам народних депутатів яких підпорядковані зазначені населені пункти.

Бюджетні відносини в Україні базуються на системі нор­мативних актів, які можна згрупувати за такими юридич­ними рівнями.

1. Конституція України.

II. Закони України та Постанови Верховної Ради України.

III. Укази Президента України.

IV. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрив та мініс­терств, відомств.

V. Рішення місцевих органів влади.


Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 1999 р.р. пройшов кілька етапів:

Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету ( з 1 липня 1993 р.).

Другий етап – це поступовий перехід від банківської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської ( з листопада 1995 р. – моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997 р.).

Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках ( з 1 квітня 1997 р.).

Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через теріторіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в штат працівників органівказначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.

На сьогоднішній день в Україні фінансування з Державного бюджету здійснюється через територіальні органи Державного казначейства, як шляхом оплати рахунків та видачі готівкою, так і за відомчою структурою. Це свідчить про те, шо в Україні діє змішана система касового виконання Державного бюджету. До елементів банківської системи відносимо: відкриті рахунки органам Державного казначейства та розпорядникам коштів в банківських установах, до елементів казначейської системи – наявність органів Державного казначейства та відкриття в них реєстраційних рахунків розпорядникам коштів.

Щодо виконання доходної частини Державного бюджету, то хоч інформація про доходи, що надійшли на рахунок органів казначейства і надходить органам казначейства трьох ступенів, де ведеться їх облік, розподілення доходів здійснює тільки Головне управління Державного казначейства. Перехід від фінансування за відомчою підпорядкованістю до фінансування через територіальні органи Державного казначейства, а також розподілення одержаних доходів на рівні територіальних управлінь і відділів органів казначейства позитивно вплине на організацію бюджетного фінансування та здійснення контролю за цим.

Єдиний казначейський рахунок.

Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі роботи єдиного казначейського рахунка. Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори , інші обов’язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обслуговувальну систему єдиного казначейського рахунка, яка виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначейства мати в реальному режимі часу інформацію про:

баланс єдиного казначейського рахунка , отриманий як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку ;

рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

руїх коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства;

результати виконання бюджетів.

Функціонування єдиного казначейського рахунка забезпечить:

повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;

досконалу базу даних по бюджетних показниках;

щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету ;

розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів між державнимбюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затверженими Верховною Радою України;

Єдиний казначейський рахунок – це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім’я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 124 « Кошти Державного бюджету ».

Бюджетні рахунки за балансовим рахунком №124 «Кошти Державного бюджету « відкриваються органами Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

В органах Державного Казначейства в сваю чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При ціому бюджетні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.

Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.


Використана література:

“ Шляхи розвитку бюджетної системи України “ // Ж-л ”Фінанси України. - № 4.97р.

2. Р. Мітюкова “ Державний бюджет України і бюджетна політика у 1998 році ”// Ж-л Фінанси України. - №3.98р.

3. Лютий І.О. “ Державний боргіефективність використання Державного кредиту “ // Ж-л “ Фінанси україни “. - №9.99р.

4. Мельнічука С.” Шляхи удосконаленнябюджетного процесу в Україні // Ж-л “Економічний часопис”. №4.99р.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Oдна голова - хоpошо, а с туловищем лучше.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100