Рефераты на украинском
Економічний аналіз інвестиційного проекту - Економічні теми -оцінці соціальних вигід від поліпшеної системи міського водопостачання.

Такий аналіз придатний для застосування і щодо інших ко­мунальних послуг, скажімо, електропостачання або вивезення побутових відходів. У всіх таких випадках аналітик має змогу дослідити, яким чином нині можна придбати товари й послуги, що їх надасть проект.

Превентивні витрати, як правило, добре відстежуються і при обережному застосуванні можуть надати аналітикові корисні дані. Перевага цієї методики в тому, що вона спирається на спо­стережувані ринкові відносини і легко піддається тлумаченню відповідальними особами. Разом з тим, у проектах по країнах, що розвиваються, ступінь превентивних витрат частіше обмеже­ний доходом, аніж попитом. Цей висновок великою мірою сто­сується і країн колишнього Радянського Союзу.

3.3. Потенційно застосовні методики

При відборі проектів іноді розглядають такі підходи, які мо­жуть визначати вагу впливу проектів на довколишнє середо­вище. Вони називаються потенційно можливими (застосовни­ми), бо для їх застосування потрібна або ретельніша підготовка, або вони вимогливіші до наявних та інших ресурсів, або вима­гають більш категоричних передбачень, аніж прийоми, до яких звичайно вдаються в таких ситуаціях. Утім, це не означає, що

дані прийоми не придатні для використання в аналізі проектів. При вмілому використанні багато з цих прийомів можуть іс­тотно вдосконалити оцінку проекту через пряме інкорпорування фінансової вартості, що виражає ступінь впливу проекту на довколишнє середовище.

Використання сурогатних цін Результати багатьох видів впливу довко- лишнього середовища не мають фінан­сового (грошового) виразу. До них можна віднести чисте повітря, соціальні перспективи, приємну обстан­овку, тобто товари чи послуги, які включають в себе характе­ристики суспільного товару. Ринки, котрі б існували на такі ви­ди товарів, ще не сформувалися. Проте в багатьох випадках можна опосередковано оцінити вплив як імпліковану цінність на товар або послуги, що стосуються довколишнього середовища, через сплачувану на ринку ціну за продукцію чи послуги іншого роду, що існують на ринку. В таких випадках ми маємо справу з цінністю властивостей, цінністю характеристик. На цінність та­кого товару, як будинок, впливає багато змінних: розмір, тип будівлі, місце розташування, якість довколишнього середовища. Коли контролюються такі змінні, як розмір, тип будівлі і місце розташування (мається на увазі відстань до місця роботи, наяв­ність крамниць на даній території), то різниця в ціні будинків здебільшого відображає змінні якості місцезнаходження або якості довколишнього середовища. Прикладами таких змінних можуть бути розташування будинку з видом на море або гарний краєвид з вікна. Така інформація, у свою чергу, використову­ється як сурогатний спосіб визначення змінних цін на товари, які не мають ціни за визначенням. Отже, ринкові прийоми суро­гату пропонують підходи, що використовують ринкову ціну для визначення цінності впливу довколишнього середовища, яке не може мати оцінного виразу. Головне припущення зводиться до того, що спостережувана ціна відображає загальну оцінку, яку покупець дає товару чи послузі. Оцінка включає як матеріальні компоненти, ціну котрих досить легко визначити, так і немате­ріальні, що стосуються довколишнього середовища. (Скажімо, коли йдеться про власність, продавці визначають більшу частину ренти за гарний краєвид, що втілюється як характеристика вла­сності, в інших випадках ця рента може проявитись як частина надбавки до ціни, яку покупець готовий заплатити). Хоча вико­ристання цього прийому доволі обмежене, його можна успішно застосовувати при оцінці досить широкого кола впливів довко­лишнього середовища в найрізноманітніших контекстах і за пев­них обставин.

Визначення вартості землі При визначенні вартості землі викорис- товується принцип "наявної ринкової ціни" (звичайно у формі роздрібної ціни на землю) для комплексної оцінки ряду факторів впливу довко­лишнього середовища. Якщо, наприклад, сусідні ділянки землі оцінено, то будь-які відмінності між такими оцінками можуть пояснюватися звичайно одним з двох факторів: ефектом про­дуктивності землі або впливом довколишнього середовища, яке не має ціни. Ефект продуктивності можна вимірити, використо­вуючи підхід, коли визначається мінлива вартість виробленої продукції, про що йшлося вище. Капіталізована вартість про­дуктивності землі має бути відображена в роздрібній ціні на землю. Крім того, можуть існувати й інші фактори впливу, ціну котрих неможливо прямо оцінити, але вони закладені й відоб­ражені у вартості землі. До них належать такі явища, як есте­тична цінність, знижений ризик повеневих затоплень, імо­вірність інших природних катастроф (хоча останнє може бути відображено в аналізі продуктивності землі) або підвищена привабливість даної ділянки з погляду можливості збереження острівця незайманої природи.

Ще один приклад стосується використання підземних спо­руд у певній місцевості. Одні й ті самі послуги можна забезпе­чити через використання підземних і надземних ліній передач, коли йдеться про електрику. Більшість людей віддає перевагу підземному прокладенню кабелів, хоча такі будівельно-монтажні роботи є дорожчими. То чи варті вигоди таких додаткових вит­рат? Визначаючи ринкову вартість землі, порівнюватимуться ділянки з різними типами, прокладення ліній електропередач. Якщо існує різниця в ціні, її можна пояснити як відображення капіталізованої цінності вигід від підземного прокладення ліній в очах окремих людей.

У цьому випадку з погляду вартості землі використовувався метод наявних ринкових цін на землю, коли враховувались різні якості для визначення цінності елементу довколишнього середо­вища, який звичайно не визначається у формі ціни. Звісно, тут надзвичайно важливо погасити (виключити) будь-які відмін­ності, які є наслідком неоднакової родючості землі, хоча ці від­мінності кваліфікують оцінку вигід з погляду довколишнього середовища для багатьох проектів по управлінню земельними та водними ресурсами.

Диференціація заробітної плати Теоретично цей підхід припускає, що в умовах абсолютної конкурентної рівноваги попит на трудові ресурси є вартістю граничної продукції праці робітників і що пропозиція праці змінюється залежно від стану умов роботи та життєвих умов у даній місцевості. Отже, щоб забезпечити наявність про­позиції трудових ресурсів на забруднених територіях або в про­фесіях, пов'язаних з підвищеним рівнем ризику, необхідно сти­мулювати їх вищою оплатою праці. Вважається, що робітники не обмежені в свободі пересування та зміні роботи і тому можуть вибирати конкретну роботу в конкретній галузі при певному рівні оплати праці, що значно підвищує ефективність викорис­тання робочої сили. Якщо рівень заробітної плати встанов­люється централізовано, якщо вона періодично не перегляда­ється задля досягнення рівноваги на ринку праці і якщо ро­бітники не мають свободи пересування, цей підхід не годиться для використання.

Різні рівні оплати при однаковій роботі можна розглядати як функцію різних рівнів привабливості роботи, які стосуються характеру умов праці та життя в місцевості, де реалізується дана робота. Якщо такі відносини між рівнем оплати праці та власти­востями (характеристиками) робочого місця можуть бути виражені у формі кількісної оцінки, доречно використати імпліковані ціни (як у випадку з оцінкою нерухомого майна). Припустивши існування постійних імплікованих цін, які відображають гра­ничну готовність платити за нижчий або вищий рівень конкрет­них якостей, можна оцінити вигоди від удосконалення рівня якості.

Можна визначити велику кількість характеристик, що впли­вають на різницю в оплаті праці. Втім, лише дві з них, які зви­чайно беруться за основу при порівнянні, включають ступінь ри­зику для життя та здоров'я і міські зручності (або їх відсут­ність), зокрема забруднене повітря. Імплікована ціна останньої якості зумовлює ціну поступки (trade-off) при виборі: "чисте повітря" чи "вища оплата праці".

Прикладів використання такого підходу небагато. У прак­тиці інвестування використання цього підходу може бути об­межене ступенем конкурентності ринку праці, обсягом потоків інформації та мобільністю трудових ресурсів. Утім, якщо люди певних професій, які вважаються шкідливими через вплив не­сприятливих зовнішніх факторів, дістають надбавку "за шкідли­вість", цей підхід можна використати для визначення розмірів надбавки.

Оцінка транспортних витрат Підхід, що враховує транспортні витрати, дуже інтенсивно використовувався у розвинених країнах для визначення рекреаційних товарів, а відтак — їх цінності. Дані, одержані при розробці цього підходу в 1950-1970-х роках, мають в основі просте припущення, що спостережувана поведінка може бути використана для побудови кривої попиту та оцінки споживчого надлишку товару, який не має цінового виразу і пов'язаний з довколишнім середовищем, якщо дедалі вищі витрати на транс­порт розглядатимуться як сурогат змінної цін на виході.

Ціна операції, що передбачає наявність звичайного товару, може розглядатись як вияв готовності платити за право корис­тування даним товаром (правом користуватися певним благом в результаті придбання цього товару). Рекреаційні товари (що мають культурний, історичний та ландшафтний аспекти) яв­ляють собою окремий випадок. Звичайно такі товари (за приклад ми візьмемо громадський парк) надаються безплатно або за номінальну вхідну плату. Вигода чи користь, одержувана користувачами парку, набагато більша і являє собою споживчий надлишок. Для оцінки загальної кількості споживчого надлишку ми вивчаємо ступінь реального користування парком для побу­дови кривої попиту.

Задля використання методу транспортних витрат було про­ведено дослідження з метою визначення існуючого характеру ко­ристування парком. Респондентів просили повідомити час і транспортні витрати, пов'язані з відвіданням зон відпочинку, відстань до місця відпочинку та інші соціоекономічні змінні. Зо­на початкових користувачів парку звичайно визначається з по­гляду збільшення відстані (або фінансових витрат), щоб дістати­ся до парку. Як правило, таке дослідження показує, що частота користування парком фізичними особами, яка звичайно вимі­рюється кількістю відвідувань на 1000 чоловік населення, обер­нено пропорційна відстані між парком та місцем проживання. Іншими словами, чим вищі витрати на оплату квитків і більше часу потрібно на те, щоб дістатися до парку, тим менша для та­кого споживача ймовірність користування парком.

Щоб побудувати шукану криву попиту, необхідно зробити кілька допущень і провести ряд кроків. По-перше, припус­кається, що фізичні особи мають однакові функції як користу­вачі (або можуть бути об'єднані в групи за ознакою місця про­живання, до яких входять люди з подібними функціями корис­тувачів). По-друге, припускається, що люди реагуватимуть на рівень транспортних витрат так само, як і на підвищення вхідної плати в парк. Це означає, що при певній величині вартості вхідного квитка (або транспортних витрат) ніхто парком не ко­ристуватиметься. За інших рівних умов відвідання парку стане надто "дорогим". По-третє, проведено розрахунки, які показують зменшення частоти візитів у всіх зонах по різних незалежних змінних (залежних і незалежних від витрат на транспорт). Виведено найпростіше рівняння регресії, яке показує співвідношення між частотою відвідання парку та витратами на транспорт. Це рівняння потім використовується у визначенні зони споживчого надлишку для користувачів парками в усіх зонах. Ця величина обчислюється окремо по кожній зоні, використовуючи рівняння вартості проїзду з початковими значеннями для кожної зони. Відтак робиться припущення, що компонент вартості проїзду зростає поступово, а відвідуваність парку падає з кожним збільшенням вартості. Це робиться для того, щоб визначити точ­ку, коли кількість відвідань парку дорівнюватиме нулю. Накрес­люється крива попиту для цієї зони і визначається точка, в якій попит на відвідання парку дорівнюватиме нулю. Площу під виз­наченою таким чином кривою попиту називають площею над­лишку користувачів парку в даній зоні. Розрахунки повторюють­ся для кожної зони, а споживчі надлишки підсумовуються для визначення загального споживчого попиту на парк.

Слід наголосити, що величина транспортних витрат сама по собі не дорівнює цінності парку. Дані про транспортні витрати використовуються лише для визначення кривої попиту. Крім то­го, підхід з погляду транспортних витрат заснований на вже сформованому характерові користування парком для визначен­ня цінності і значною мірою залежить від наявності інших аль­тернативних місць відпочинку.

Хоча використання підходу з погляду транспортних витрат спершу видавалося непридатним для більшості інвестиційних проектів, цим прийомом часто користуються для того, щоб виз­начити вартість компонента більшого проекту. Наприклад, про­ект будівництва греблі з водоймою може спричинитися до появи нової зони відпочинку, де можна буде кататися на човнах, а та­кож реалізувати проект по розвитку плавання та аматорської ри­боловлі. Підхід з погляду транспорт-витрати може визначити цінність використання місцевості для відпочинку (але тільки після заводнення та початку користування). За допомогою та­кого підходу можна аналізувати культурно-історичні місця як потенційні зони відпочинку. В таких випадках одержана вартість має бути чітко визначена як мінімальна оцінка лише частини за­гальної оцінки ресурсів.


Контрольні запитання

1. Що таке екологічний аналіз?

2. З чого треба починати, оцінюючи екологічні наслідки проекту?

3. Як трактують вигоди та витрати в екологічному аналізі?

4. Що таке прийоми "уявного" ринку?

5. Що треба знати для використання прийому "зміна про­дуктивності"?

6. Як вимірюється втрата доходу в екологічному аналізі?


Тести до теми "Екологічний аналіз"

1. Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є:

а) оцінка наслідків впливу на забруднення атмосферного повітря;

б) з'ясування однозначності всіх передумов проектного аналізу;

в) встановлення потенційної шкоди довколишньому середо­вищу під час здійснення та експлуатації проекту і визначення за­ходів, необхідних для її пом'якшення або відвернення;

г) розробка плану збереження природного середовища.

2. Неодержана вигода — це:

а) шкода довколишньому середовищу;

б) витрата;

в) вигода мінус витрата;

г) вигода "з проектом" мінус витрата "без проекту".

3. "Уявний" ринок — це підхід, при якому:

а) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосову­ють для оцінки "товарів" або "послуг" екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;

б) неринкові ціни застосовують для оцінки "товарів" або "послуг" екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;

в) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосову­ють для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище;

г) неринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосо­вують для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище.

4. Котра з методик не заснована на використанні ринкової ціни:

а) зміна продуктивності;

б) аналіз ефективності витрат;

в) втрата доходу;

г) альтернативна вартість.

5. Котра з методик не заснована на використанні порядку потенційних витрат:

а) витрати на заміну;

б) витрати на переміщення;

в) різниця в заробітній платі;

г) тіньовий проект.

6. Методика, заснована на втраті доходу, може бути засто­сована:

а) залежно від характеру захворювань;

б) незалежно від характеру захворювань;

в) при оцінці впливу на заповідні території;

г) при оцінці рівня радіаційного забруднення.

7. Методика, заснована на превентивних витратах, перед­бачає, що рівень можливої шкоди має бути:

а) менший витрат на зниження шкоди;

б) менший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниження шкоди;

в) рівний витратам на зниження шкоди;

г) більший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниження шкоди.

8. Методика витрат на відшкодування передбачає, що величина шкоди може бути виміряна:

а) механічно;

б) фізично;

в) хімічно;

г) біологічно.

9. Котре з допущень не використовується в методиці тіньо­вих проектів:

а) наявні ресурси незначні і мають високу цінність;

б) створені людиною альтернативні варіанти ресурсів є ана­логічними природним;

в) всі використовувані ресурси мають ринкову вартість;

г) існуючий рівень товарів та послуг є бажаним.

10. Підхід з погляду характеристики власності означає, що:

а) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність за­платити менше за окремий товар, який являє собою нерухоме майно;

б) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність за­платити більше за певний товар, який являє собою нерухоме майно;

в) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність за­платити удвічі більше за певний товар, який являє собою не­рухоме майно;

г) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність за­платити удвічі менше за певний товар, який являє собою не­рухоме майно.

11. Що є основою для порівняння в оплаті праці:

а) ступінь ризику для життя і здоров'я та міські зручності;

б) забруднені повітря і вода;

в) ступінь ризику для життя і вища оплата праці;

г) чисте повітря і відсутність каналізації.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
У меня нет мании величия. Великие люди ей не страдают.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100