Рефераты на украинском
Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Економіка підприємства -свою фін. неспром. Заява м.б. зроблена по телефону, усно, письмово, або через ін. засоби.

Цілі повідомл. м.б. різними :

Добитися провадж. справи про санацію чи банкр.

Приховати незак. витрач. коштів

Ліквід, реконстр. чи приватиз. підпр. з метою зміни форми власності.

Нарп., заява про фін. неспром. викон. зобов. перед кредит. чи бюджетом може бути зробл. для того, щоб була здійсн. санація шляхом продажу майна чи перед. в аренду, або шляхом перетв. держ. підпр. на підпр. з іншою формою власн.

Çасн., чи посад. особа підпр. стійкої фін. неспром. шляхом подання недостов. данних, якщо це спричин. великий мат. збиток кредитору чи держ., карається позбавл. волі строком до 2 років або штрафом до 300 мін. ЗП з позбавл. права займатися певною діяльністю строком до 5 років.

Обєктивна сторона прихованого банкр. характер. наявністю 3 обовязк. ознак:

Надання кредит. неправд. даних про фін. стан боржника, які свідчать про його фін. стан, тобто приховання фікт. фін. неспром.

Наслідками у вигляді заподіяння крепного матер. збитку кредит.

Причинним звязком між подачею даних та збитками.

Мотиви та цілі приховання банкр. (найтиповіші) :

надія на покращ. фін. стану або на викон. фін. зобов. особами, які в свою чергу є боржн. даної особи.

спроба одержати банк. кредит для покриття фін. заборг. або для присвоєння одерж. коштів з послід. ліквід. підпр.

Субєкти :

засновн. підпр.

власники

посадові особи.

Мін. стягнення наклад., якщо банкр. є наслідком банкр. іншої ЮО або настало внаслідок поруш. інш. підпр. законод. (монополізація ринку, цін, махінації з фін. рес.). Якщо банк. відбул. внаслідок непрор. у фін. чи маркет. сферах, то тоді наклад. макс. стягнення.

Методи санації

Санація за рішенням АС.

Спеціальне управління майном боржника.

Санація шляхом реорг-ї (реструктуризації).

Приватизація та її роль в оздоровленні під-ва.

1. АС може винести ухвалу про проведення санації, якщо після опублікування в ЗМІ оголошення про порушення справи про банк-во під-ва надійшли пропозиції від осіб, які бажають задовільнити вимоги кред-рів до борж-ка та виконати його зобов-ня пред бюд-том і фондами.Натомість вказані особи мають право пропонувати на свою користь умови санації чи рестр-ції боржника .ФО та ЮО, які виявили бажання стати санаторами ,повинні згідно ст.10 З-ну про банкр-во подати заяву вАрб.суд з письмовим зобов-м про перевезення на них боргу особи проти якої розпочато провадження справи про банкрутство.В ції же заяві повинно бути викладені запропоновані умови санації боржника ,а також дані про хар-р майнових відносин між боржником та потенційним санатором.

Арб .суд залишає заяву без розгляду, якщо особа,яка бажає прийняти участь у санації боржника не відобразила в заяві умови санації (форму реєстр-ії, строки)

Для санатора мотивуючим до участі в озддддоровленні боржника стимулллом може бути ефект сипергізму,повязаний з новими можл –ми внутр. кооперації диверсифікації прод-ї або ринків збуту товарів,збереження надійного постачання сировини і металів чи споживача своєї прод-ії.

Згідно зі ст.12 З-ну Арб. суд в сввоїй спец. постанові затв-є умови санації підпр-ва боржника, а саме:

1 . угода між боржником і санотором про переведення боргу

2. умови та норми санації ( реорг-ї)ЮО

3.мех-зм виплати санатором бббборгу кредиторам

Переведення боргу можливе лише зі згоди кред-рів. Рішення зборів кред-ів про проведення боргу вваж-ся прийнятим ,якщо за нього проголосували кред-ри, майнові вимоги яяких спл-ють не менше 2/3 загальної суми претензій.Згода кр-ів фіксується в протоколі зборів чи комітету кред-ів

Умови виплати боргу між санатором і кред-ми вкл-ть:

строки виплати

послідовність

форми оплати

Санація застос-ся Арб.судом лише увипадку узгодження умов відносно всіх трьоз її складових елем-ів.У випадку недотр-ня будь-яких з них уч –к угоди ,права і обовязки, якого постраждали, має право на захист своїх прав згідно зі ст.6 Цив. кодексу.

2. Спец-не управ-ня майном – це управління майном з метою оздоровлення фін. Стану та задоволення претензій кр-рів. Воно повинно здійс-ся консалтінговою або іншою спец-ю фірмою, яка діє на підставі ліцензії, виданою Агенством із запобіганням банкр-ва. Спец-не управ-ня майном банкрута доцільно заст-ти, якщо АС-ом не було виявлено і призначено санатора.

Як правило, тривалість спец-го управ-ня майном банкрута не перевищує 12 міс. На цей період ввод-ся мораторій на задоволення вимог кр-рів до боржника. Керуючий майном на протязі 1 міс. Подає на затвердження АС-ду погоджений з кр-рами та Агенством план спец-го управління майном боржника та укладає з кр-ми угоду про умови його реалізації.

З моменту призначення спец-го управ-ня майном прик-ся повноваження органу управ-ня боржника і управління майном.

Керуючий має такі права:

звільняти (приймати) прац-ків під-ва (на роботу);

представляти інтереси боржника у держ. Та інших орг-х;

укладати з третіми сторонами угоди спрямовані на вик-ня плану спец-го управ-ня;

вимагати припинення дій кр-рів та інших осіб, які перешкоджають здій-ню спец-го упр-ня.

За виконання своїх ф-цій керуючий одержує винагороду. Винагорода і компенсація необ-них витрат здій-ся за рах-к майна боржника, якщо інше не передбачене угодою з кр-ми.

Контроль за діял-тю керюючого здійснює Агенство, кр-ри та АС.

Якщо мета спец-го управ-ня майном банкрута досягнута або керуючий майном переконався, що досягнення цієї мети неможливе, то він звер-ся до АС-ду із заявою про завершення такого упр-ня.

АС може винести ухвалу про завершення спец-го управ-ня і припинення справи про бнкр-во або ліквідацію під-ва.

3. Література:

Методичні рек-ції щодо проведення реєст-ції держ. під-в від 10.06.96р. затв. Мін. Ек-ки.

Мет-ні рек-ції з підготовки інвестц. проектів до реал-ції яких залуч. іноземн. інв-ції від 19.12.94р.

Бізнес-план, постанова КМУ від 19.09.94р. №645.

Постанова КМУ від 19.02.96р. №222

Постанова КМУ №1 від 4.01.98р. “Програма реструктуризації Укртелеком і Укрпошта”.

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) під-ва проводиться з дотриманням вимог антимоноп-го закон-ва за рішенням власника.

За ріш-ням власника та за участю труд-го колективу, або органу уповноваженого створювати такі під-ва, або за рішенням АС.

Осн. зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статут. ф-ду даної ЮО.

Реструктур-ція під-в – це проведення організ.-економ.-правових, виробн.-техн. заходів спрям на зміну ст-ри підпр., його урпавл., форм власн., орган.-прав. форм, які здатні прив. підпр. до фін. оздоровлення, збереж. випуску конкурентоспр. прод.

Перед здійсн. санаційної реструкт. підпр. провод. поглиблений аналіз фін. госп. стану підпр. На сон. рез. аналізу робиться висн. про лікв. підпр. чи доцільн. його реорг. Якщо прийняте ріш. про рестр., то необх. розр. план рестр., який вимагає :

екон. обгр. необхідн. првед. рестр.;

пропоз. відносно форм та методів рестр.

затр. на пров. рестр. та джерела іх фін.

заходи, спрямовані на реал. плану.

Рестр. підпр. можуть забезп. орган. екон. заходи:

заміна кер. підпр.

часткова або повна приват.

часткове закриття

пров. процедури банкр.

поділ велик. підпр. на частини.

відокр. від підпр. структ. підрозділів

звільн. підпр. від обєктів соц. культ. побуту

продаж активів, які не в повній мірі викор., або не потрібні для досягн. страт. цілей

конверсія та диверсиф.

підвищ. ефект. маркет.

зменш. витрат на виробн.

зменш. чисельн. зайнятих

призупинення кап. будівництва та продаж обєктів незав. буд.

продаж зайвого устатк.

відстр. або спис. боргу.

Розрізняють реєс-цію під-ва, як 100

реєс-цію активів

реєс-цію пасивів

Антимон-м закон-м передбач., що в окремих випадках з метою запобіг-я монополії ринків такі види як злиття, поглинання, приєднання м.б. здійснені лише за умови од-ня згоди на це Антим-го комітету.

Злиття – здійсн. шляхом обєдн. підпр., яке знах. в фін. кризі з інш. фін. стійкими підпр. При злитті підпр. усі майнові права та обов. кожного з них перех. до підпр., яке вин. в рез. злиття.

Бух. балансиобох підпр. консолід. Акт. і пис. підпр., що реорг. в повному обсязі перед. підпр. правонаст. за перед. балансом.

Перед. баланс – бал. підпр., що реорг. на день припин. його діяльн. Пер. бал. має силу акта прийн. передачі. Він підпис. директор. та гол. бух. підпр., що реорган., та підпр. правонаст.

Але цьому перед. прийняття таких заходів:

а) прийн. рішення вищими органами підпр., що реорг. про обратн. шлях реорганізації.

б) перевірка фін. госп. діяльності ревіз. комісією та аудит. організ.

в) підгот. уставн. докум. правонаступника в яких має бути враховано, що він. створ. шляхом злиття і приймав на себе всі права та обовязки реорган. підпр.

г) уклад. угоди між підпр., що реорган. та засновн. правонаступника про умови проведення реорган. Ця угода є осн. докум. який визн. права та обовязки сторін щодо провед. реорган. та має забез. операт. її проведення та безпер. роботу підпр.

Угода має регламентувати такі питання:

признач. комісій для проведення реорган. у складі підпр. що реорган. та засновників правонаступників.

повний перелік та обсяг активів і пас. балансів підпр., що реорган. які підляг. прийманню-передачі.

перелік док. аналіт. та синтет. обліку які підляг. прийманню-передачі.

строки провед. перед. осн. зас. з оформл. відпов. актів, підпис. матер. відпов. особами.

строки перед. та оформлення відпов. актами незакінчених діловодством справ, бланків сувор. звітності, архівів.

строки обліку акцій (свідоцтв про внесення вкладу до статут. ф.), акціонерів (учасн. під-ва), що реорг-ся на акції чи свідоцтва про внесення вкладу до статут. ф. під-ва правонаступника, порядок продажу акцій, часток акціонерами чи учасниками та інші організаційні питання, повязані з формуванням статут. ф.

При приєднанні одного під-ва до іншого до оснаннього перех-ть усі права і обов-ки приєдна-го під-ва. В рез-ті приєд-ня під-во боржник виключ. з держ. реєстру та втрачає статус ЮО.

Поглинання здій-ся шляхом придбання фін. неспроможного під-ва під-вом санатором.

Розрізн. горизонтальне злиття, приєднання, поглинання та вертикальне.

Завдяки горизонт. злиттям, які суттєво не впливають на рівень позик-її(?) під-ва можуть позитивно викон-ти ефект маштабу, одержати доступ до окремих ринків.

Поділ – до нових під-в, які виникли в результаті цього поділу за роздільним балансом переходять у відносн. частинах майнові права та обовязки реорганіз-го під-ва.

Роздільний баланс – це баланс під-ва, що реорг-ся на день припин-ня його діяльності, в якому відобр. розподіл активів та пасивів між під-м, що реор-ся та під-ми правонаступни-ми. Він має силу акта приймання-передачі.

Цим процесам передує:

в рішенні вищого органу під-ва, що реорг-ся обовязк. має бути розподіл між правонаст-ми суми його сатут., рез-го та інших фондів, що скл-ть капітал під-ва;

при підготовці уствновлених док-тів кожного новоствореного під-ва м.б. враховано, що воно ств-ся шляхом поділу і приймає на себе у відповід. частині майнові права та обов-ки цього реорг-го під-ва.

Угода про реорг-ю має містити:

повний перелік та обсяг активів та пасивів балансу, що підлягають передачі кожному правонаст-ку;

строк складання роздільного балансу з розшифроками кожної статті цього балансу;

розшифроки статей балансумають бути підписаними уповноваж. особами членами комісії, що проводять реорг-ю.

Решта пунктів ті ж самі, що і при злитті.

Рішення про примусовий розділ у випадку зловживанням монопольного становища не застосовуєтся:

а) при неможливості організаційного або територіального відокр. підпр.;

б) наявності тісного технологічного звязку підпр., структ. підрозділів чи одиниць підпр. монополіста.

2.Виділення. — при виділенні з підпр. одного або кількох підпр. до кожного з них за розд. балансом перех. у відпов. частині майнові права та обовязки реорг. підпр.

При виділ. частина А та П передається одному або кільком правонаст., а частина залиш. у підпр., що реорганіз.

3.Перетворення — передб. зміну виду тов. у вигляді якого було створ. підпр. При перетв. одного підпр. в інше до підпр., яке щойно виникло перех. всі майнові права та обовязки колишн. підпр. При перетв. ТОВ у ВАТ реорган. здійснюється шляхом реестрац. випуску акцій у порядку, передб. законод. з одночасн. внесен. відпов. змін до статуту.

Вищий орган підпр. приймає рішення про перетвор., яке оформл. протоколом. Прот. має містити рішення про формування стат.Ф. у звязку з перетвор. а також відомості відпов. до ст.6 Закону У. “Про ЦП та фонд. Б”.

Після прийняття вищим орг. рішення про перетв. підпр., заснов. у вигляді ТОВ у ВАТ із збільшенням ст.Ф., чи без збільш., здійсн. реестрац. інформ. про відкр. підписку на акції. Інф. про випуск акцій, що пропон. для відкр. продажу підлягають обовязк. опублік. в орган. преси. До дня скликання устан. зборів АТ, акціонери, які підпис. на акції мають внести не менше 30% номін. варт. акцій, що віднос. до суми збільш. статутного Ф. На рідтв. внеску засновн. видають тимчасові свід. новим акціонерам. Одночасно провод. облік свідотцтв учасн. про внес. вкладу до стат.Ф. підпр. ТОВ на тимчас. свід. ВАТ.

Устан. збори ВАТ підбивають підсумки провед. підписки і засвідч. створ. ВАТ. Затв. у новій редакції устан. док. та вибирають викон. орган та ревіз. комісію. В устан. докум. новоств. внаслідок перетв. підпр. в обовязк. порядку повинно бути зазнач., що воно створ. внаслідок перетв. ТОВ у ВАТ, яке приймає на себе всі права та обовязкиі є його правонаст.

Фін. джерела санації підприємства.

Джерела покриття збитків.

Санац. із залуч. засобів власників підпр.

Участь кред. у фін. оздоровл. підпр.

Фін. участь персон. у санац.

Внутр. джерела фін. стабіліз.

1. Якщо підпр. в поточн. році одержало збитки, то керівн. повинно бути прийн. рішен. про джер. покриття збитків.

Чиста санація — поляг. у покритті виникл. на підпр. поточних збитків виключно за рах. створ. на підпр. рез. та страх. фондів підпр. Вона передб. санацію баланса. Крім того збитки можуть списувати на рах. 75(розрах. з учасниками), або на рах.70(розрах. по оплаті праці).

При спрямув. на погаш. збитків минулих років цільових внесків засновн.

При направл. на погашення минулих збитків минулих років зас. цільового призн. використов. рах.96 (цільове фін.).

Бух. облік збитків мин. років ведеться на рах. 98 (нерозп. приб. та нерозп. збитки мин. років).

2. Фін. санац. власниками може здійсн. шдяхом зменш. стат. фонду та шляхом збільш. стат. фонду.

Осн. метою зменш. стат. фонду є зрівнов. номін. варт. акцій з їх ринковою ціною, оскільки в пер. фін. кризи може скластися ситуація, коли ринкова ціна буде менша ном. вартості. Залуч. коштів, шляхом додатк. еміс. неможливе. Потрібно зрівн. номін. та ринк. ціну.

В разі випадків доцільно зменш. власн. кап. підпр., для того, щоб та част., що залиш. була сконцентр. в руках активн. власн. разом з відпов. збільш. боргов. зобовяз. —> конверсія власності на борг. Крім того з метою підвищ. платоспром. підпр. може прийм ріш. про продаж свого майна. Це також може бути причиною зменш. стат. фонду.

Методи зменш. стат. фонду:

Зменш. номін. варт. акцій.

Зменш. кільк. акцій шляхом викупу їх у власн. з метою анулювання.

Рішення АТ про зменш. стат.Ф. акції не подані до анулюван. визнач. недійсними, але не раніше, ніж через 6 міс. після повід. про це всіх акціонерів.

В повід. про заг. збори акціонерів з приводу зменш. ст.Ф. повинно міститися:

мотиви, спосіб та мін. розмір збільш. або зменш. ст.Ф.

проект змін до статуту, повяз. зі змінами розмірів ст.Ф.

дані про кільк. акцій, що випуск. додатково, або вилуч. та їх заг. вартість.

права акц. при додатк. випуску акц., або їх вилуч.

дата поч. і закінч. підписки на акц., що додатк. випуч., або їх вилучення.

Ріш. про мніни стат. фонду прийм. більшістю —> у ? голосів акц., які беруть участь у зборах.

Заг. збори визнач. дійсними, якщо в них беруть участь акціон., що в сумі мають більше 60% голосів. АТ має право викуп. у акціон. оплач. акції для їх наступного перепрод., анулювання, або розміщщ. серед своїх працівн. у строк не більше 1 року.

Протягом цього року розпод. приб. а також голос. і визнач. кворуму на заг. зборах акц. провод. без врахув. придбан. підпр. власн. акцій.

Методи збільшення ст. фонду :

випуск нових акц.;

обмін облігацій на акції

збільш. номін. варт. акцій.

Закон. передбач., що про збільш. ст.Ф. акціон. корист. переважн. правом на купівлю випущ. акцій.

Кільк. прав на покупку залежить від кільк. старих акцій у даного акціон. Права на придб. нових акцій підкріпл. дивід. попитом, який показ. в оголош. купівлі права. Права продаються на біржі протягом 2 неділь після початку підписки на акц. нової підписки. Старі акц. та перев. права на покупку нових продаються окремо. Якщо акціон. поступається своїми правами на нових акцій, то воруче ні від цього кошти повинні компенсувати зміну курсу акц.

Метод збільш. стат. фонду шляхом обміну облігацій на акц., повяз. з обліг. конверс. займу. Даний метод залуч. капіт., повяз. з випуском підпр. іменн. обліг., які через певн. пром. часу можна обміняти на акц. підпр. Конв. облігації дають можлив. зацікавити інв. в наданні фін. пес., якщо він не ризик. придбати звич. акції.

Вклад. гроші в конверс. облігац. інвестор досягає подвійної мети — з одного боку відповідність безпеки вкладень, з іншого боку — збільш. капіталу, які дають звич. акції. В даному вип. інвестори дають згоду на одерж. нижчого %, властивого конв. облігац., заради можлив. обміняти їх на прості акц.в майбутньому.

Конв. облігації — як прав. випуск. крупн. підпр. на строк від 5 ло 10 років. Ринкова ціна конв. обліг. визнач. їх інвест. варт. за ціною звич. акцій, обраних для конверсії. В повід. про еміс. конверс. обліг. слід вказати:

пропорції обміну (коеф. конверсії);

строки конверсії;

необх., порядок та розм. доплат;

Доплати відобр. рівень підв. тимчасової ціни акц. та стимул. до провед. більш ранньої конверсії. Конв. екон. виправдана тоді, коли курс конверсії нижчебірж. курсу акцій. Еміс. конв. обліг. не повинна перев. 25% розм. оплач. стат.Ф. підпр.

3/4. Участь кредит. шляхом:

пролонг. та реструкт. існуючої заборг.;

повної або част. відмови від існ. вимог;

через надання додатк. кред. рес.

У випадку, якщо баланси підпр. боржн. та кредит. обтяжені непрац. кредит. заборг., то доцільно провод. операц. типу СВОП — борг на власність : Передача акц. у рах. погаш. заборгованості, та конверт. заборг. у власність.

Податкові аспекти стягн. дебіт. заборг. (поточна діяльн.)

Дебіторська заборгованість

Зменш. валового доходу кредит.

ні

так


 


Мирна угода може укладатися на б.я етапі провадження справи про банкрутство і вступає в силу тільки після її затвердження арбітражним судом. при подачі заяви про затв. мирної угоди неспром. боржн. представ. проект угоди, баланса під-ва, список всіх кредиторів з зазнач. сум заборг.

Якщо неспром. боржн. буде оголош. Б. до викон мирної угоди, то відстрочені претензії кредиторів відновл. в повному обсязі. Мирна угода щодо відстрочки сплати платежів у бюдж. та позабюдж. ціл. фонди проводяться за вимогами податкового зак-ва.

Одним із методів санації за участю кред. є: погашення боргу і мобіл. фін. рес-сів за рах. ціл. банк. кредиту. При цьому, якщо банк надає кред. під-ву, проти якого порушено справу про Б. до моменту укладання кредиторської угоди та інф-ція про це була оприлюднена, то безнад. заборг. за кредити погашається за рах-к власних коштів кредитора.

5. Може здійснюв. у таких формах:

Надання працівниками позик під-ву;

Купівля співроб. акцій під-ва;

Зак-вом У. детально регламентується форма санації у вип-ку, коли трудов. колектим держ. під-ва вимагає передачі йому під-ва у оренду або у власність, з переписом на себе боргів та угоди на це кредиторів.

Трудовий колектив у даному вип-ку може реалізув. своє право на участь у санації з врахув. вимоги Закону “Про оренду держ. майна” ст. 37 Зак-ну “Про власність” та ст. 14 Зак-ну “Про Б.”

Передбачено, що трудов. колектив спочатку повинен залишити певний вид госп. тов-ва — і вже в цій якості пропонувати послуги санатора держ. під-ва, яке зазнало фін. краху. У вип-ку наявності декількох притендентів на участь у санації держ. під-ва госп. тов-во зосноване членами трудю колективу не мають ніяких переваг перед іншими претендентами на участьу проведенні санації, і повинно пройти конкурсний віжбір. Реорганізація держ. під-ва у ін. Ю.О., заснованому на колект. власності здійсн. на підставі угоди між вибраним труд. колективом орг.-правов. формою організації підприємництва та уповноваженим держ. органу.

Фінансова санація КБ

Порядок перев. КБ у режим фін. оздоровл.

Заходи, щодо забезп. діяльн. банку в режимі санац.

Порядок погодж. і викор. стабіліз. позики.

Припин. режиму санації та лікв. банку.

1. Режим фін. оздоровл. Б.— це злиття непримус. та примус. заходів, спрямов. на збільш. обсягу капіталудо необх. рівня протягом визнач. НБУ періодом з метою відновл. ліквідності та платоспр. й усунення порушень, які призв. КБ до збитк. діяльності або скрутн. фін. стану, а також насл. цих порушень.

Постанова правл. НБУ про провед. КБ в режим фін. санації

Закінчення періоду санації


На строк не більше 12 міс. — режим. фін. санац. + 6 міс., якщо сан. успішно йде, але мало часу.

Підст. для перев. у режим фін. санації може бути: відс. необх. капіт. та поруш. заг. встан. норм банк. законод.

Проблемна діяльн. КБ визнач. на підставі звітів, вказівок “Про визнач. критеріїв діяльн.” за яким ком. Б. перевод. до категорії проблемних.

2. Залежно від підстав, за якими КБ перевед. на режим фін. оздоровл. Б. зобовяз. передбач. такі заходи, спрям. на поліпш. його фін. стану:

сформув. всі кошти у відпов. розмірі;

диверсифікувати А та П в напрямку підвищ. їх лікв.;

сформ. у неох. розмірах страх. рез.на покр. безнад. кредитів

ліквід. збиткові філії

орган. роботу щодо оголош. банкр. боржн. банку, які припин. погаш. позик, або сплату % за корист. позикою

здлійсн. заходи щодо погашення просроч. дебіт. заборг. з простроч. страками позовн. давності на рез. діяльн. Б.

визнач. відпов. осіб з управл. фін. ризиків

вжити заходи щодо створ. та подальш. інтенс. розв. відділів контролінгу та фін. аудиту.

припинпти нарах. та виплату дивід.

припин. нарах. та сплату відсотків за депоз. прац. Б. та членів їх родини

викуп акцій у акціон. банку

провести аналіз адм.-господ. витрат та провести заходи по їх скороченню

переорієнтувати діяльн. Б. на проб. види послуг

провести аналіз витрат, які фін. за рах. бал. прибутку і вжити заходів щодо їх скороч.

КБ на режимі санац. забороняється:

залуч. вкладів ФО та відкр. нових депоз. рах.

провед. еміс. ЦП та розшир. кола фіз. та ЮО клієнтів банку з обслуг. їх опер. на ринку з ЦП, у тому числі повяз. з веден. рах. депоз. обліку

розміщ. коштів у ст.Ф. ін. ЮО

надання гарантій, поручительств та бланк. кредитів

провед. нових довірч. операцій за боруч. клієнтів

При перевед. КБ в режим санації НБУ може:

Відкликати ліцензію з касового викон. бюдж.

……………………… на провед. б. операц., повяз., з випуском ЦП та обслуговування відпов. операц. клієнтів

Крім того відкликати ліценз. на провед. будь-яких інш. операц.

КБ на режимі санації за наявності в нього …………. регіон. управл. НБУ може бути надана стабіліз. позика (СП)

СП — позика, яка може надаватись НБУ КБ на визнач. строк для операт. забезп. його платоспр. та ліквід. при викон. захадів в рамках фін. санації. СП може надаватися тільки за умови забезп. засп. високолікв. активами КБ або або тід гарант. або поручительство ін. КБ. Позики можна надавати за такими варіантами:

Позика надається фін. стаб. Б. за умови цільов. викор. позики й оформл. договору з КБ про заставу високолікв. акт. Б. та за плату на рівні обл. ставки НБУ (82%) з відплв. оформл. договору про перев. боргу банку боржн., що знах. в реж. санації за згодою кредит.

Позики надаються КБ, який зверн. з заявою про надан. стабіліз. позики під заст. високолікв. А. та за плату на рівні ставки НБУ.

Позики надаються КБ, який звернувся з клопотанням про надання позики під гарантію фін. стаб. банку або ін. ЮО із стаб. фін. станом, в яких достатньо коштів, щоб забезп.поверн. позики. Надан. стабіліз. позики оформл. кредитн. угодою між НБУ та КБ, в якій зазначаються строки надання позики, порядок погаш. та сплати % за корист. позики.

КБ, який переб. в реж. санації і отримав стаб. позику може бути перев. в особл. режим контролю за його діяльністю.

Після закінч. встан. пер. санації КБ рег. упр. НБУ забов. надати департ. банк. нагляду конкр. пропоз. в висновками про подальш. діяльн. цього Б. У разі ефект. заходів пербдач. програмою санац., поліпш. фін. стану та дотрим. економ. нормат. — банк, який був на санації перевод. в заг. реж. роботи.

Ріш. про відміну реж. сан. приймається правл. НБУ за поданням департ. Б. нагляду та оформл. відпов. постан.

Якщо прогр. фін. оздоровл. не викон. протягом встан. строку й інш. показн. діяльності Б. не покращились або навіть погірш., то правл. НБУ прийм. ріш. про відм. реж. санації та про лікв. КБ.

Перед лікв. Б. застос. такі примусові засоби впливу:

Усунення керівн. КБ від його управл.

Признач. тимчасової адміністр. для управл. КБ

Стягнення за ріш. суду штрафів

Відкликання ліценз .всіх Б.операцій

Потім склик. ліквід. комісія, склад. лікв. баланс і затв. департ. банк. нагляду — банк виключ. з республ. реестру.

Державна фін. підтримка санації підпр.

Відбувається прямими та непрямими методами.

Прямі — дотації, субс., субвенції, гарантії, поручительства, пільгові кредити.

Непрямі — дозвіл на поруш. антимоном. законод.; фіскальні заходи, держ. участь у капіталі; державна участь у капіталі.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Ищу выход из Интернета…
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100