Рефераты на украинском
Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Економіка підприємства -в перехідній економіці є подвійною. З одного боку, маркетинг, як елемент ринку є необхідним для здійснення економічних реформ в країні. Створити ефективно працююче підприємство всередині країни чи успішно вийти на звнішній світовий ринок в умовах сучасності неможливо без використання маркетингу. Крім того, він сприяє не тільки розв’язанню економічних проблем перехідного періоду, але й поліпшенню соціально-політичної обстановки у нашому суспільстві.

З другого боку, об’єктивною основою розвитку сучасної концепції маркетнгу є реформування економіки, переведення її на ринкові відносини. Тільки ринкове середовище і вільна конкуренція здатні створювати нову мотивацію підприємництва та спонукати підприємців до впровадження принципів маркетингу. Тому держава повинна створювати відповідні економічні та інституційні умови для переведення економіки на ринкові відносини та розвитку маркетингової діяльності.

Однією з найважливіших економічних умов становлення ринкових відносин і розвитку маркетингу є реформування відносин власності, які почалися в Україні саме з процесів роздержавлення та приватизації. Необхідність цих процесів існує об’єктивно і обгрунтовується: кризовим станом економіки та суспільства в цілому, об’єктивною необхідністю переходу до ринку, розумінням природженої економічної активності приватного власника, визначенням того положення, що приватна власність – це основа свободи особи підприємця.

Роздержавлення пов’язане з денаціоналізацією, демонополізацією, децентралізацією та приватизацією економіки, а також з їх складовими елементами: орендизацією, корпоратизацією (акціонуванням), комерціалізацією, кредитизацією, персоніфікацією (індивідуалізацією) власності, тобто з практичним звільненням держави від функцій безпосереднього господарського управління виробництвом. Роздержавлення і приватизація мають привести до співіснування і конкуренції різних форм власності.

Реформування відносин власності передбачає у кінцевому підсумку створення потужного приватного сектора економіки як економічного базису наступних кардинальних перетворень. У цьому зв’язку зазначимо, що особливе значення для переходу до ринку має розвиток на основі трансформації державної власності підприємницької діяльності (бізнесу), головними видами якої є:

дрібний бізнес, заснований на приватній власності або на оренді;

спільне підприємництво та партнерство, яке грунтується на спільній (колективній) власності;

корпоративне підприємництво, засноване на акціонерній власності;

державне підприємництво у деяких сферах діяльності.

Становленню ринкових відносин також сприяє прискорення інституціональних перетворень – здійснення радикальних змін у відносинах власності, формування конкурентного середовища, ринкової інфраструктури та ринкових механізмів саморегулювання економічних процесів.

Прискорена цінова лібералізація економіки, поряд із здійсненням інших глибинних перетворень, повинна сприяти ринковій трансформації економіки, йти в ногу з прискореним роздержавленням, приватизацією та демонополізацією.

Торговельна політика держави також повинна за своєю логікою та принципами не лише відповідати курсу на прискорену ринкову трансформацію економічної системи країни, а й бути її провідною ланкою, стимулюючим фактором. При цьому стратегічна мета цієї політики повинна здійснюватися у формуванні реального власника і господаря, соціально-економічній розбудові, вирішенні продовольчої проблеми, виведенні торговельного сектора економіки України на світовий рівень розвитку.

Становлення ринкових відносин та розвиток маркетингу є неможливим без глибинних змін у зовнішньоекономічній політиці держави, суттєвого підвищення її ефективності, якісної перебудови на принципах демократизації, демонополізації та деідеологізації.

Особливості зовнішньоекономічної політики в умовах ринку полягають у забезпеченні переходу до активної експортноорієнтованої стратегії економічного розвитку на базі цілеспрямованого формування та ефективної реалізації експортного потенціалу України у пріоритетних галузях економіки та в органічному поєднанні заходів щодо послідовної лібералізації сфери зовнішньоекономічних зв’язків, створення справді рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності різних форм власності. Такий підхід передбачає активне використання валютних, податкових, кредитних, страхових та інших ринкових важелів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах ринку.

Соціальна політика має зосереджуватися на тому, аби у відповідності до наявних фінансових можливостей забезпечити органічне поєднання ринкової трансформації економіки із соціальною спрямованістю.

Перш за все, комплекс заходів соціальної політики повинен спрямовуватися на збереження та відтворення трудового потенціалу народу, стимулювання необхідної мотивації продукуючої праці, запобігання масовому безробіттю та прогресуючому розпаду соціальної сфери – охорони здоров’я, освіти, культури, інших галузей сфери соціальної інфраструктури.

Важливою умовою впровадження і розвитку маркетингової діяльності є перетворення психології та господарського мислення вітчизняних підприємців. Непідготовленість їх до підприємницької діяльності внаслідок несприймання у минулому товарно-грошових відносин знижувала результативність їхньої праці та негативно впливала на ефективність суспільного виробництва.

Усвідомлення об’єктивної необхідності становлення ринкових відносин зумовлює й необхідність навчання керівників і фахівців усіх галузей головним принципам та методам сучасного маркетингу, глибокому знанню законів маркетингу, економічної кон’юнктури, основ стратегічного тестування, комплексу заходів щодо вивчення поведінки споживачів, ефективного впливу на позиції конкурентів та інших проблем в умовах ринку.

Сучасна концепція маркетингу – це філософія бізнесу, котра сьогодні визначає всю стратегію і тактику підприємця в умовах ринкових відносин.

Маркетинг широко використовується підприємцями, насамперед тому, що надає їм змогу реалізувати найбільш раціональним способом свої можливості та досягати своєї кінцевої мети в умовах жорсткої ринкової конкуренції. І якщо ми хочемо створити в країні цивілізований, а не “дикий” ринок, то без маркетингу це зробити неможливо, бо це – перевірений людством шлях до вдосконалення економіки. Сучасна концепція маркетингу містить і опосередковує економічні відносини соціального спрямування, оскільки висуває на перший план, насамперед, соціально-економічні аспекти розвитку суспільства.


2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОЇ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ "БМВ-ІМПЕКС"

2.1.Організація господарських зв’язків з постачальниками

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. По своїй економічній природі закупки представляють собою гуртовий або дрібногуртовий товарообіг, що здійснюється торговими підприємствами або приватними особами з ціллю подальшого перепродажу закуплених товарів.

Правильно організовані гуртові закупки дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населення в роздрібній торговій мережі.

На зміну фондовому розподілу товарів при плановій централізованій системі управління економікою, системі централізованого прикріплення покупців до постачальників, державних цін, нерівності господарюючих об’єктів, жорсткої регламентації поставок товарів, відсутності самостійності, ініціативи, підприємливості комерційних працівників, прийшла ера вільних ринкових відносин, які характеризуються:

волею у виборі партнера по закупці товарів;

великою чисельністю джерел закупок;

рівноправністю партнерів;

підвищенням ролі договорів на поставку товарів;

вільним ціноутворенням;

конкурентністю постачальників і покупців;

економічною відповідальністю сторін.

Комерційна робота по гуртовим закупкам товарів у фірмі "БМВ-Імпекс" базується на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати покупці; про ціни, які споживачі готові заплатити; про те, в яких регіонах попит на дані товари фірми найбільш високий; де збут або закупка товарів може принести найбільший прибуток.

Вивчення і прогнозування споживчого попиту являється необхідною маркетинговою умовою для проведення успішної комерційної роботи по закупці товарів у фірмі. Тому гуртові закупки вона починає з вивчення попиту, потреб покупців на товари, намірів та інших факторів, які формують її попит. Для проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на великих і середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби, одною із основних функцій яких є вивчення як загального об’єму попиту, так і внутрішньогрупової структури попиту на товари, які закуповуються..

Однак в даний час фірма "БМВ-Імпекс" немає маркетингової служби

або окремих відповідальних працівників, які б займались питаннями конкретного вивчення попиту споживачів на її товари. Дана робота носить у фірмі не чіткий і не систематичний характер. В основному вона полягається на статистичні матеріали звітів про хід реалізації товарів або дані журналу обліку надходження і реалізації товарів, які ведуться завідуючими відділами.

Постачальників товарів фірми можна розділити на дві категорії:

постачальників-виробників;

постачальників-посередників.

До постачальників – виробників належать виробничі підприємства, фірми, організації, заклади, які постачають фірму необхідними для неї товарами, які вони виробляють. Інформація про постачальників – виробників приведена в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1.

Основні постачальники-виробники ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич

у 1997-1998 роках

тис.грн.

№ п/п

Найменування постачальника

Найменування товару

Сума надходжень

Примітка

1997

1998

1

Івано-Франківське обласне дер-жавне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисло-вості

лікеро-горілчані вироби

2,3

2,4

Якісні товари, ціни помірні, постачання ритмічне

2

Галицький хлібзавод

хлібо-булочні вироби

3,6

3,4

Вироби відмінної якості, користуються попитом у на-селення. Поставки згідно графіка завозу.

3

АТ "Макас" м. Галич

молоко та молочна продукція

3,3

3,2

Якість забезпечує закордон-не обладнання, ціни помірні.

Постачальниками-посередниками можуть бути:

гуртові підприємства національного і регіонального рівня, різного товарного асортименту, які складають основу системи гуртової структури на споживчому ринку:

гуртові посередники (дистриб’ютори, підприємства-брокери, підприємства-агенти, ділери);

організатори гуртового обігу (гуртові ярмарки, аукціони, товарні біржі, гуртові і дрібногуртові ринки, магазини-склади).

В таблиці 2.1.2. згруповані постачальники – посередники і подана інформація, для порівняння, за два роки про суму поставок, умови постачання, якість тощо.


Таблиця 2.1.2.

Основні постачальники-посередники ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич

у 1997-1998 роках

тис.грн.

№ п/п

Найменування постачальника

Найменування товару

Сума надходжень

Примітка

1997

1998

1

ТзОВ "Світ-Дистрибуція"
м. Львів

продовольчі товари

150,4

146,3

Товари відомих українських товаровиробників. Якість гарантована.

2

Підприємство "Українська Дистриб’юторська Організація" м. Львів

товари побутової хімії

66,2

64,6

Товари відомої у світі компа-нії "Прокер енд Гембл". Якість світова. Пройдені українську сертифікацію.

3

Гуртова база "Берест-продторг" м. Івано-Франківськ

продовольчі товари

51,2

50,7

Широкий товарний асорти-мент. Товари відомих то-варних марок. Діє гнучка система знижок.

4

"Кока-Кола Аматіл Україна ЛТД" м. Івано-Франківськ

безалкогольні напої

23,3

21,8

Добре відомі якісні напої компанії "Кока-Кола".

Дане підприємство приймає участь у рекламних кампа-ніях.

5

Приватна фірма "ХГІ"

м. Львів

вино-горілчані та тютюнові вироби

-

2,7

Відомі вина Півдня. Широ-кий асортимент тютюнових виробів відомих торгових марок.

6

Приватне підприємство "Доміс" м. Галич

господарські товари

4,2

3,3

Асортимент вузький. Попит невеликий через високі ціни.

7

Приватний підприємець Сухомлин Л. О.

0,9

0,7

Формується асортимент на основі заказу. Товари ви-робників Польщі. Низькі ціни.

У 1998 роцi постачальники поставили товарiв на суму 299,1 тис.грн., що є меньшим на 6,3 тис.грн. в порівнянні з надходженням товарів у 1997 році. Доля поставок, рiзними постачальниками, наочно наведено дiаграмою на рисунку 2.1.1.

У 1998 році найбільше надійшло товарів від товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Дистрибуція", сума яких складає 146,3 тис.грн. На суму 64,6 тис.грн. було завезено товарів підприємством "Українська Дистриб’юторська організація". Вищеперечислені постачальники


Рис. 2.1.1. Доля постачальльників у загальному об’ємі постачання (1998 р.)представники м. Львова. Івано-Франківська гуртова база "Берест-Продторг" завезла у цьому ж році товарів на суму 50,7 тис.грн, а доля постачання, в загальному об’ємі поставок, Івано-Франківського представництва підприємства "Кока-Кола Аматіл Україна ЛТД" та інших постачальників є незначною, відповідно 21,8 і 15,7 тис.грн.

Організація обліку та контролю за гуртовими закупками – важлива частина комерційної роботи. Даній роботі на фірмі приділяється велика увага, яка починається з вивчення джерел закупок. Комерційні працівники фірми складають на кожного постачальника спеціальні карточки, які групують по місцевих, міжобласних, міжреспубліканських постачальниках. В карточках вказують дані про виробничу потужність підприємства, кількість товарів у асортименті, умови постачання товарів.

Ціллю оперативного обліку і контролю гуртових закупок на фірмі є здійснення повсякденного нагляду за виконанням постачальниками договорів поставок для забезпечення своєчасного і безперебійного поступання товарів в узгодженому асортименті, належної якості і кількості. Облік виконання договорів постачання здійснюється в фірмі в спеціальних журналах, де фіксуються дані про фактичну відгрузку і надходження товарів, про випадки порушення постачальниками договорів. Все це необхідно для своєчасного пред’явлення претензій постачальникам. Дана робота є дуже трудомісткою, тому актуальною задачею для фірми являється механізація і автоматизація обліку поставок з допомогою ЕОМ і іншої комп’ютерної техніки. Робочі місця працівників фірми слід обладнати персональними комп’ютерами, створити автоматизовані робочі місця, які забезпечать безперервний щоденний контроль за постачанням товарів по кожній позиції асортименту і кожному постачальнику.

Успішному проведенню закупівельної роботи допомагає розробка комерційним апаратом оперативних планів закупок, передбачаємих сум товарів, які належать закупці, терміни заключення договорів, а також узгодження і уточнення специфік і відгрузки товарів, відповідальних осіб за проведення закупок.

Згідно договору, приведеного в додатку 11, ТзОВ "Світ-Дистрибуція", підприємства "Українська Дистриб’юторська Організація", "Кока-Кола Беверіджиз Україна ЛТД" поставляють товари власним транспортом. Товари інших постачальників ПВКФ "БМВ-Імпекс" завозить своїм сласним транспортом та за свій рахунок.

Місцеві постачальники, зокрема, Галицький хлібзавод постачає продукцію своїми спеціалізованими машинами згідно графіку завозу хлібо-булочних виробів.

Згідно угоди на поставку продукції, приведеного в додатку 12, ТзОВ "Світ-Дистрибуція" зобов’язане постачати покупцеві продукцію в повному асортименті по заявці покупця на протязі 2-х днів, постійно проводити поповнення асортименту продукції, контролювати якість продукції згідно діючих на території України стандартів, забезпечувати обладнанням, котре на термін дії даної угоди передається покупцеві на безкоштовне тимчасове користування. Щодо цін, то покуцець оплачує продукцію по цінах, які діють на момент відвантаження на протязі 14 днів. Торгова націнка на поставлену продукцію зазначається в угоді, у цьому випадку вона становить 20%. Підписання угоди купівлі-продажу,приведеного в додатку 13 з підприємством "Українська Дистриб’юторська Організація", дало право покупцю приймати участь у заходах, які проводяться цим підприємством спільно з компанією "Проктер енд Гембел" для підвищення попиту на продукцію цієї компанії, рекламних кампаніях та першочергово отримувати рекламну продукцію, торгове обладнання, а також безкоштовний товар з метою реклами, переважним асортиментом цього підприємства являються господарські товари, косметика, гігієнічні засоби.

Як зазначалося вище, постачання має проводитись на основі споживчого попиту та платоспроможності населення.

Проаналізуємо постачання товарів за 1994 – 98 роки за допомогою графіка наведеного на рисунку 2.1.2.

Як бачимо, у 1994 і 1995 роках постачання товарів плавно зростало, це пов’язано в першу чергу із незначним збільшенням індексу цін, по друге, на ці роки припадала популярність торгових об’єктів фірми. В цей період "БМВ-Імпекс" зробила євроремонт об’єктів і поповнила асортимент товарів в магазині і кафе-барі. У 1996 році платоспроможна криза заполонила всю Україну, найпомітніше ця ситуація відобразилася на торгових підприємствах, бо населення є неплатоспроможним. Цим і пояснюється зниження постачання товарів у 1996 році. У 1997 році було відкрито ще 3 торгові об’єкти в селах Галицького району. З цим пов’язане різке збільшення постачання товарів. Дещо зменшилися поставки товарів у 1998 році. Дана ситуація пояснюється збільшенням конкуренції та макроекономічними причинами: збільшення індексу цін при незростаючій заробітній платні, тобто знизився життєвий рівень.

Аналізуючи організацію господарських зв’язків з постачальниками можна зробити висновок, що в 1998 році діяльність фірми "БМВ-Імпекс"
м. Галич здійснювалася в складних умовах, пов’язаних з розбалансуванням кредитно-грошової системи, загального спаду виробництва, відсутністю власних коштів у замовників і обмеженості централізованих капітальних вкладень. Не зважаючи на те, фірмою своєчасно були заключені договори на поставку товарів з різними підприємствами міста, країни. Постачальники в основному дотримувались умов обумовлених договорами.

Отже, в умовах переходу до ринкової економіки розвиток прямих господарських зв’язків з виробниками і торговими посередниками товарів слідує розглядати як важливу задачу в розвитку господарських зв’язків по


Рис. 2.1.2. Постачання товарів на ПВКФ "БМВ-Імпекс" (1994 –1998 рр.)поставкам товарів, забезпечуючих стабільне джерело поступлення товарних ресурсів у роздрібну торгову мережу з найменшими витратами.

Встановлюючи прямі договірні зв’язки з виробниками товарів, ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич має реальну можливість впливати на асортимент і якість виготовлених виробів, їх ціну шляхом безпосереднього узгодження з виробниками основних договірних умов поставок товарів; добиватися випуску необхідних для населення товарів, ставити питання про зниження цін.


2.2. Організація проведення

асортиментної політики

Асортимент товарів – це сукупність їх видів, різноманітності і сортів, які об’єднані конкретною ознакою.

Формування асортименту товарів в фірмі є складним процесом, який здійснюється з урахуванням дії цілого ряду факторів. Ці фактори поділяються на загальні та специфічні. До загальних факторів відносять споживчий попит та виробництво товарів. Специфічними факторами являються тип і розмір магазинів фірми, умови товаропостачання, чисельність і склад населеня, яке обслуговується, транспортні умови, наявність інших торгових підприємств в зоні діяльності даної фірми.

Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування асортименту, і направлений на максимальне задоволення попиту населення і разом з цим – на активний вплив на попит в сторону його розширення. Формування асортименту і споживчий попит в своєму розвитку взаємозв’язані. Суттєві зміни в попиті повинні відбиватися в сформованому асортименті.

При формуванні асортименту продовольчих товарів, враховуються деякі особливості попиту на продукти харчування. Попиту на продовольчі товари, в порівнянні з попитом на непродовольчі товари, притаманна висока степінь стійкості, а в окремих випадках – консервативність. Споживач звикає до конкретних видів продукції, тому важливо досягнути стабільності в формуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх безперебійний продаж.

При формуванні в фірмі асортименту продовольчих товарів, враховується фактор взаємної заміни. У випадку відсутності у продажі потрібного товару покупець, як правило, не відкладає покупку, а буде шукати йому заміну. Крім цього на продовольчі товари попит є комплексним, тобто при здійсненні покупки покупець купляє, доповнюючи один до одного товари.

На попит також впливають фактори соціального та економічного характеру країни:

розміри грошових доходів населення, його чисельність, соціальний, професійний і віковий склад;

рівень роздрібних цін і їх співвідошення;

діяльність підприємств громадського харчування;

об’єм завозу продуктів тваринництва і рослинництва з інших регіонів;

географічні і кліматичні особливості проживання населення;

національні і історичні особливості праці та побуту населення.

На формування асортименту впливає також характер попиту. Розрізняють попит стійкий, альтернативний і імпульсивний.

Суттєвим фактором формування асортименту являється ціна товару. Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або діапазон цін в границях якого він збирається заплатити за покупку. Тому одним із критеріїв раціонального формування асортименту товарів в магазині є забезпечення спі­вставлення товарів з різною ціною.

Формування асортименту товарів в фірмі дозволяє забезпечити задоволення споживчого попиту, підвищення економічної ефективності підприємства і рівня торгового обслуговування населення.

Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів в фірмі, в значній мірі, залежить степінь задоволення попиту, витрати потреб населення, які пов’язані з покупкою товарів, кількісні та якісні показники господарської діяльності фірми "БМВ-Імпекс". Відсутність в фірмі окремих товарів, їх вузький, не стабільний або не відповідаючий запитам покупців асортимент, породжують незадоволений попит, збільшуючи витрати часу населення на пошук необхідних товарів, негативно відбивається на її економічній ефективності. Тому при формуванні асортименту товарів важливою вимогою являється максимальне задоволення попиту покупців при мінімальних витратах часу на здійснення покупки і забезпечення ефективної роботи фірми.

Процес формування асортименту товарів в магазинах складається з 3-х етапів.

На першому етапі фірма встановлює груповий асортимент товарів. Ця робота проводиться на основі маркетингових досліджень в області цільового ринку. В залежності від цього визначені місце та роль фірми в загальній системі торгового обслуговування населення району та міста.

На другому етапі формування асортименту проводяться розрахунки структури групового асортименту, визначаються кількісні співвідношення окремих груп товарів. Структура групового асортименту встановлюється з урахуванням торгової площі фірми, його розміщення та інших факторів.

На третьому – заключному етапі визначається внутрішньогруповий асортимент, здійснюється підбір конкретних видів товарів в границях кожної групи. Це найбільш відповідальний етап, і від того, наскільки вірно сформовано тут асортимент товарів, залежить задоволення попиту покупців цільового ринку.

На кінцевому етапі робота по формуванню асортименту ведеться з урахуванням очікування змін в попиті населення, а також виходячи із наявних торгових і складських площ, розрахункових показників товарообігу, контингенту обслуговуючих покупців та інших факторів.

Формування асортименту залежить від асортиментного переліку товарів фірми.

Отже, розробка кожним конкретним магазином фірми асортиментного переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням веде до кращого обслуговування покупців цільового ринку і створення стійкого асортименту. У випадку виявлення відсутності в продажі товарів, які передбачені асортиментом, фірма повинна приймати міри по їх завозу в магазин.

Наявність асортиментного переліку дозволяє не тільки раціонально регулювати асортимент товарів, але і систематично контролювати його повноту і стабільність.

Повнота і стійкість асортименту фірми "БМВ-Імпекс" визначена з допомогою загальновідомих показників: коефіцієнти повноти і стійкості товарного асортименту, приведені в додатку 14. Коефіцієнт повноти товарного асортименту становить 0,6. Отже, фактичний асортимент товарів фірми є далеким до передбаченого асортиментним переліком. На даний факт вплинули різні фактори, зокрема: низький професіоналізм працівників, відповідальних за розробку асортиментного переліку, які не врахували реальний попит населення; а також загальновідомі процеси, пов’язані з економічною кризою промислових підприємств.

Щодо стійкості, то коефіцієнт становить 0,7. В момент проведення перевірок, по формуванню асортимента товарів і його відповідність асортиментному переліку, бачимо що в жодному разі асортимент не був повним. А звідси випливають недовиконання плану динаміки показників обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту, які аналізнються в третьому розділі роботи.

Асортимент формується на ПВКФ "БМВ-Імпекс" відповідно до спеціалізації магазинів. Це роздрібна торгівля продовольчими та непродоволь­чими товарами. Ширина асортименту, як для неспеціалізованого магазину є невеликою.А щодо глибини асортименту, він не є повним і запропонований малою кількістю видів товарів у кожній підгрупі. Це стосується в більшості непродовольчого асортименту. Щодо продуктів харчування, то асортимент у кожній підгрупі є оптимальний. В більшості, асортимент представлений всіма виробами виробників-постачальників. Це стосується хлібо-булочних виробів і молочної продукції. Щодо кондиторських виробів, то тут асортимент дуже обмежений: наявні тільки добре розрекламовані вироби торгових марок "Світоч", "Корона" та "АВК". Це пояснюється конкуренцією неподалік розміщеного фірмового магазину фірми "Світоч", де постачання є безпосереднім від виробника. Тому ціни в цьому магазині на вище згадану продукцію нижчі, чим у "БМВ-Імпекс". Асортимент м’ясної та рибної продукції сформований на досвіді багатьох років і вивченні попиту населення. В асортименті представлені недорогі ковбаси, сосиски (молочні і курячі), а також дорогі копчені ковбаси "Черкаська" і "Львівська". Риба в невеликому асортименті представлена Бурштинським рибним господарством – це жива і копчена риба.

Тютюнові, і вино-горілчані вироби запропоновані в асортименті, від найнижчих і до високих цін, відомих торгових марок, які ведуть активну рекламну кампанію.

Щодо бакалійних виробів, тут асортимент обмежується безалкогольними напоями: газованими водами компаній "Кока-Кола" та "ПепсіКо", а також соками "Смак" в асортименті.

На відміну від продовольчих товарів, де асортимент є відносно широким та глибоким, непродовольчі товари в дуже обмеженому асортименті. Це пояснюється наявністю в Галичі великої кількості спеціалізованих магазинів "Посуд", "Все для дому", "Господарські товари" та інші. Проте асортимент побутової хімії є досить широким – це засоби особистої гігієни, порошки для прання, для миття вікон та посуду, а також лако-фарбові товари.

На умовах переходу до ринкових відносин робота по оформленню асортименту в фірмі значно ускладнюється. Ширина і глибина асортименту реалізуємих товарів залежить в значній мірі від кваліфікації працівників магазинів і комерційних служб, які повинні володіти широкою інформацією про попит покупців, джерел можливого поступлення товарів, ціни на товари тощо.

Велика кількість товарів призначені для прдажу на протязі обмеженого терміну. Міняються запити і смаки покупців, міняються технологічні можливості промисловості. Товари старіють – як технічно, так і морально, психологічно.Тобто товар проходить певний життєвий цикл, фази розвитку.

Фірма "БМВ-Імпекс" реалізує товари, які перебувають на стадіях росту чи зрілості. Саме на цих етапах, витрати на впровадження зменшуються, а прибутки від реалізації ростуть. Фірма не продає товари, які перебувають на стадії впровадження, тому що потрібні додаткові витрати на рекламу і значно зменшується товарообіг. Але, в деяких випадках, ризик виправдовується. Надходження повинно бути невеликими партіями і від відомих постачальників, які завжди відрізнялися добросовістністю і готовністю до співробітництва. На стадії росту товар пропонують багато постачальників, тому потрібно:

забезпечувати магазини великими партіями товару різних видів;

шукати нових постачальників, щоб забезпечити непреривний завіз товару в магазини;

організовувати швидкий завіз через короткі інтервали;

встановити надійний контроль за всіма джерелами постачання;

створити достатні запаси нового товару, щоб постійно він був у наявності.

У випадку коли купляються товари, які перебувають на стадії зрілості, спеціалістам відповідальним за формування асортименту, потрібно:

вимагати у постачальників зниження оптових цін;

вибирати з поміж великої кількості постачальників, декілька – з найкращими умовами постачання;

звести об’єм товарних запасів до оптимального.

На останній стадії, товар приносить низький рівень прибутку (збиток). Тому фірмі потрібно розпродати залишки запасів і проаналізувати всю "торгову біографію" товару на протязі життєвого циклу.

На мій погляд, при оформленні товарного асортименту важливо враховувати географічний фактор, тобто на жителів якої місцевості розрахований магазин. При дослідженні цієї проблеми, я звернув увагу на формування товарного асортименту продуктами харчування у сільській місцевості. Об’єктами дослідження є магазин "Галич" (що знаходиться у
м. Галичі) та магазин "Придністров’я" (с. Придністров’я, Галицького району). Матеріалами для дослідження є дані про реалізацію. Якщо враховувати, що магазин "Галич" розрахований для обслуговування 2 тис. населення, а магазин "Придністров’я" на 4 тис.,тому реалізація в останньому повинна бути вдвічі більшою. Результати дослідження показані на
рисунку 2.2.1.

Проаналізуємо графік. На ньому показано реалізацію товарів у кожній підгрупі, у процентному відношенні до реалізації товарів у магазині "Галич".

Реалізація хлібо-булочних виробів у магазині "Придністров’я" є на 60% нижчою, ніж у магазині "Галич". Це пов’язано з платоспроможною кризою. Колективні сільськогосподарські підприємства в більшості розраховуються по зарплаті товаром, отже, у сільській місцевості населення має меньше грошової маси, ніж у місті. Таким чином, сільське населення шукає інші можливості: випікають хліб вдома, мають власне молоко та м’ясо. Отже,


Рис. 2.2.1. Реалізація продовольчих товарів у магазині "Придністров’я"

у процентному відношенні до магазину "Галич"цим пояснюється низька реалізація хлібо-булочних, м’ясних виробів, а також молочної продукції (в асортименті якої є тільки масло "селянське"). Реалізація кондитерських виробів становить на 20% менше, а бакалійних – на 40% ніж у магазині "Галич". Це пояснюється вищезгаданими причинами. Щодо тютюнових і вино – горілчаних виробів, то реалізація така ж сама, як у магазині "Галич". Тому керівництву "БМВ-Імпекс" потрібно звернути увагу на особливості формування асортименту у магазинах сільської місцевості.


2.3. Організація проведення

і стимулювання збуту товарів

Фірма "БМВ-Імпекс" реалізує товари безпосередньо населенню, застосовуючи специфічні способи та методи роздрібної торгівлі. Торгове обслуговування населення проводиться в спеціально обладнаних і влаштованих торгових приміщеннях, щоНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Ну почему из двух влюбленных один всегда стерва?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100