Рефераты на украинском
Стратегія діяльності підприємства - Економіка підприємства -style="page-break-before:always">

Об’єкт оцінки

Перше місце

Друге місце

Третє місце

Четверте місце

Об’єм товарообороту

Б

В

А

Г

Активи підприємства

В

Б

Г

А

Чистий прибуток і т.д.

А

Б

В

Г

де, А – підприємство; Б, В, Г – конкуренти.

Проведення такої роботи дозволяє опреділити, за якими порівняльними критеріями оцінки підприємство випереджує конкурентів, а за якими відстає (кількісна оцінка відставання (випередження) в цьому випадку не проводиться).

Стратегічне регулювання товарообігу – управлінський процес, який включає в себе розробку перспективних і поточних планів в відповідності з поставленими цілями і задачами торгового підприємства, розробку стратегії регулювання товарообігу з використанням маркетинга і забеспечення контроля за їх виконанням. Маркетинговий підхід до проблеми регулювання роздрібного товарообігу дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, можливостей торгового підприємства і яка складається на виробітці необхідних міроприємств по реалізації комплекса цілей з використанням найбільш прийнятних економічних прийомів.

Механізм регулювання роздрібного товарообороту і його асортиментної структури в торговому підприємстві з позиції вимоги задоволення попиту населення включає в себе постановку кінцевої цілі, оприділення взаємопов’язаних з роздрібним товарооборотом факторів, які підлягають регулюванню, реалізацію вимог сбалансування товарних ресурсів, роздрібного товарообігу і попиту населення при обов’язковому його задоволенні. Блок-схема механізму регулювання роздрібного товарообігу і його структури на основі маркетингу представлена на рис. 4.

Блоки А, Б, В, Г, Д, Ж характеризують механізм планової діяльності торгового підприємства, який характерний для державно-директивної економіки, де головним завданням є пов’язка всіх планових показників без врахування реалізації кінцевої мети. Вектори “Ні” потрібні тільки для костатації факту. Регулювання роздрібного товарообігу при цьому не відбувається.

Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, М характеризують забеспечення збалансування поступлення товарів, роздрібного товарообігу і попиту населення при незадоволенні останнього в умовах дефіцитної економіки. Регулювання роздрібного товарообігу не здійснюється.

Diamond: К. Чи відбувається
задоволення попиту населенняText Box: Л. Висновок: відбулася
реалізація ідейDiamond: И. Чи забезпечується
збалансування поступлення, роздрібного товарообороту і попиту населенняText Box: З.
Прийняття управлінського рішення щодо регулювання роздрібного товарооборотуText Box: М. Висновок: реалізація
цілі не пройшлаText Box: Д. Висновок:відбулася
реалізація проміжної ціліDiamond: Г.Чи досягається
збалансування між поступленням товарів і роздрібним товарооборотомDiamond: Ж.
Чи досягається збалансування між попитом і роздрібним товарооборотомText Box: А.
Ціль: Забезпечення відповідності попиту населенняText Box: Б. Поступлення товарних
ресурсівText Box: В. Роздрібний товарооборотText Box: Е. Попит населення


Так


Так Ні


Ні Так Так

Так

Рис.4. Блок-схема механізму регулювання роздрібного товарообороту торгівельного підприємства на безі маркетингу.


Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л характеризують те ж, але з задоволенням попиту населення. Регулювання товарообігу не здійснюється.

Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л або М характеризують механізм регулювання роздрібного товарообігу в торговому підприємстві, обумовлений специфікою ринкових відносин. Він допомагає реалізації поставленої цілі при одночасному забеспеченні збалансування поступлення товарів, роздрібного товарообігу і попиту населення. Висновок результата в блок Л свідчить про ефективність механізма регулювання товарообігу, висновок в блок М – про його неефективність в силі прийняття не правильного управлінського рішення. Блок З, таким чином, є елементом маркетингу, який забеспечує ціленаправлене функціонування даної системи.

Дія запропонованого механізму регулювання товарообігу заключається в тому, що розроблена система здатна до постійного відтворення з ціллю досягнення задоволення попитів споживчого середовища.

1.2. Стратегія планування та його роль у досягненні мети підприємства

Стратегія планування – це одна із функцій управління, що являє собою процес вибору цілей організації і шляхів їх досягнення. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функцій організації, мотивації і контролю орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу для керування членами організації. Можна відзначити, що стратегічне планування стає усе більш актуальним для українських підприємств, що вступають у жорстоку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.

Планування – це процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення. Воно об’єднує структурні підрозділи підприємства загальною метою, надає усім процесам однонаправленість і скоординованість, що дозволяє найбільш повно і ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно і швидко вирішувати різноманітні завдання управління. Принципи і види планування графічно показано на рисунках 5 і 6.

Завдання планування діяльності підприємства:

підвищення контрольованої частки ринку;

передбачення вимог споживача;

випуск продукції більш високої якості;

забеспечення узгоджених термінів постачань;

установлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції;

підтримка репутації фірми в споживачів.

Завдання планування визначаються кожною фірмою самостійно в залежності від діяльності, якою вона займається. Загалом, завдання стратегічного планування будь-якої фірми зводяться до наступного:

Планування зростання прибутку.

Планування витрат підприємства, і, як наслідок, їх зменшення.

Збільшення долі ринку, збільшення долі продаж.

Поліпшення соціальної політики фірми.


Рис.5 . Принципи планування.

Система планів – це сукупність конкретних завдань по цілеспрямованому економічному управлінню, що забезпечує пропорційний і ефективний розвиток підприємства.


Рис.6. Види планів.

Процес стратегічного планування складається із семи взаємозалежних етапів (як показано на рис. 7.); здійснюється спільно керівництвом фірми і співробітниками маркетингових служб.


Рис.7. Етапи стратегічного планування.

Стратегічні господарські підрозділи – самостійні відділення або підрозділи, відповідальні за асортиментну групу, або якийсь товарний відділ у рамках організації з концентрацією на конкретному ринку і керуючим, наділеним повною відповідальністю за об’єднання усіх функцій у стратегію.

Кожний стратегічний господарський підрозділ в організації повинен установлювати власні цілі маркетингової діяльності. Вони звичайно визначаються як у кількісних показниках, так і в якісних поняттях.

Ситуаційний аналіз – визначення маркетингових можливостей і проблем, із якими вона може зіткнутися.

Стратегія маркетингу – визначення того, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити і задовольнити цільові ринки і досягти цілей організації. У рішеннях про структуру маркетингу головне – планування продукції, збут, просування і ціна.

Спостереження за результатами включає порівняння планових показників із реальними досягненнями протягом визначеного періоду часу.

Для цього можна використовувати бюджети, тимчасові графіки, дані збуту й аналіз витрат. Якщо реальне функціонування відстає від планів, то необхідно застосовувати відповідні міри після того, як будуть визначені галузі, у яких виникають проблеми.

У деяких випадках плани доводиться переглядати через вплив неконтрольованих перемінних на збут і витрати. Деякі далекоглядні компанії розробляються такі плани, що заздалегідь визначають, що потрібно робити у випадку несприятливих обставин. В таблиці 5 перераховані види стратегічних планів.

Етапи планування:

аналіз стратегічних проблем;

прогноз майбутніх результатів діяльності і визначення завдань;

вибір оптимального варіанта розвитку;

виконання складених планів, розробка планів, що забезпечують удосконалення методів і процедур, мобілізація людських і фінансових ресурсів фірми.

Самий процес планування проходить в 4 етапи:

розробка загальних цілей;

визначення конкретних, деталізованих цілей та завдань, порівняно на короткий період часу (2, 5, 10 років);

визначення шляхів і засобів їхнього досягнення;

контроль за досягненням поставлених цілей шляхом зіставлення планових показників із фактичними.


Таблиця 5 Характеристика видів планів.

Ознака класифікації

Види планів

Стратегічний

Тактичний

Оперативний

1. За періодом планування

2-5 років

1 рік

До 3-х років

2. За головною метою розробки

Відображає конкретизацію стратегічних цілей діяльності підприємства

Відображає завдання тактичної політики

Забеспечує цілеспрямовану реалізацію конкретних тактичних завдань

3. За передумовами розробки

Прогноз розвитку ринку і оцінка свого економічного потенціалу

Стратегічні цілі і прогноз кон’юктури ринку

Тактичні цілі і оцінка конкретних задач на споживчому ринку

4. За системою показників, що формуються

Обмежене коло найважливіших показ-ників

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Детальна система показників

5. За методичною основою розробки плану

Екстраполяційне прогнозування, експертні оцінки і багатоваріантні розрахунки

Система основних методів планування (в основному економічно-статистичні і технікоекономічні розрахунки

Конкурентні методики розрахунку і діючі нормативно-інструктивні матеріали

Планування завжди орієнтується на дані минулого, але прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Тому надійність планування залежить від точності фактичних показників минулого.

Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що стратегічне планування являється єдиним засобом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує вищому керівництву засіб створення плану на тривалий термін. Стратегічне планування дає також основу для ухвалення рішення. Знання того, чого організація хоче досягти, допомагає уточнити найбільше підхожі шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню ризику при ухваленні рішення. Приймаючи обгрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує ризик прийняття неправильного рішення через помилкову або недостовірну інформацію про можливості підприємства або про зовнішню ситуацію. Планування, оскільки воно служить для формулювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної цілі усередині організації.

Метод планування – це сукупність прийомів і способів вивчення економічних процесів і розробки планових завдань стратегії підприємства. Планування діяльності підприємства здійснюється за допомогою різних методів, класифікація яких відображена в таблиці 6.

Ресурсний метод планування базується на врахуванні ринкових умов господарювання та наявних ресурсів, застосовується при монопольному становищі підприємства або при слабо розвинутій .

Цільовий метод базується на визначенні потреб ринку в тих чи інших видах товарів, змін споживчого попиту насичення на товари і послуги, використовується в умовах конкурентної боротьби між підприємствами.

Метод екстраполяції на основі динаміки показників в минулому, розробляються припущення, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану будуть збережені в майбутньому. Цей метод використовується на підприємствах, які мають стабільні показники діяльності.

Інтерполятивний метод передбачає зворотній рух – від встановленої мети та відповідного кінцевого значення планових показників з обчисленням проміжних їх величин. Використовується на підприємствах, які мають стабільні показники діяльності.

Спробно-статистичний метод передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників. Так як інтерполятивний метод, спробно-статистичний метод використовується на підприємствах, які мають стабільні показники діяльності.

Чинниковий метод – планові значення показників визначають на основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників. Застосовується при плануванні ефективності виробництва (визначенні можливих темпів зростання продуктивності праці, зниження витрат, підвищення рентабельності).

Нормативний метод – планові показники розраховуються на основі прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їх змін в результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді (норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, норми амортизаційних відрахувань, норми забезпечення малоцінними і швидкозношуваними предметами, норми виробітку, норми обслуговування і т. д.). Використовується на нормованих ділянках підприємства.

Балансовий метод забезпечує узгодженість при плануванні потреб із необхідними ресурсами для їх задоволення. Метод використовується при розробці балансів для різних видів ресурсів (матеріальні, трудові, фінансові).

Матричний метод являє собою побудову моделей взаємозв’язків між виробничими підрозділами та показниками. Використовується при плануванні багатофакторних моделей.

Таблиця 6

Класифікація методів планування.

Класифікаційні ознаки

Методи планування

Вихідна позиція для розробки плану

ресурсний (за можливостями)

цільовий (за потребами)

Принципи визначення планових показників

екстраполяційний

інтерполяційний

Спосіб розрахунку планових показників

спробно-статистичний (пересічних показників)

чинниковий

нормативний

Узгодженість ресурсів та потреб

балансовий

матричний

Варіантність розроблювальних планів

одноваріантний (інтуїтивний)

поліварійний

економіко-математичної оптимізації

Спосіб виконання розрахункових операцій

ручний

механізований

автоматизований

Форма подання планових показників

табличний

лінійно-графічний

логіко-структурний (сітьовий)

Існують такі фактори, які впливають на вибір методу планування:

складності визначення показника, що планується і його взаємозв’язків з іншими показниками;

термін планування (довгостроковий, середньостроковий, короткостроковий);

забезпеченість вихідною інформацією з зовнішнього середовища, так і використання внутрішніх факторів підприємства;

матеріали аналізу відповідних показників у передплановому періоді.

При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги до них:

повинні бути адекватними зовнішнім умовам господарювання, особливостям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових відносин;

повинні найбільш повно враховувати профіль діяльності об’єкта планування та різноманітність в засобах та шляхах досягнення основної підприємницької мети – збільшення прибутку;

відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану.

Процедура розробки плану містить у собі наступні операції, які вказані на рис.8.Синтез

Надання результатів

Фінансовий аналіз

Аналіз системи управління

Рис.8. Процедура розробки плану.


Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ “Дятьківці”

за 1999 рік

2.1. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції

Основним видом діяльності торговельно-виробничого товариства “Дятьківці” є виробництво та продаж продукції продовольчої групи.

В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений продукцією, аналогічною тій, що виробляє та реалізує товариство. Купівельна спроможність населення дуже низька, тому конкуренція серед продавців з кожним днем стає більш високою. В цих умовах необхідно забезпечити виживання підприємства на ринку шляхом розширення масштабів його діяльності.

Оцінка виробництва, просування та збуту продукції по ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік, що проведена в даному дослідженні, дає інформацію про сучасний стан товариства, його розвиток і можливості подальшого удосконалення діяльності.

Виробництво є основним видом діяльності товариства, тому потребує глибокого аналізу. В таблиці 7 проведено аналіз виробництва основних видів продукції по ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік. Як бачимо, показники виробництва продукції впали, в порівнянні з 1998 роком. У діючих цінах спостерігається зростання, однак з урахуванням індексу цін, розрахунок показників в співставлених (порівняльних) цінах дає реальну картину діяльності товариства. Обсяг виробництва промислової продукції (товарів народного споживання) зменшився на 18,9%. Виробництво основних видів продукції в натуральному вимірі (тонах) зросло на 1,9%.


Таблиця 7

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА

ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

ПО КОЛОМИЙСЬКОМУ ВАТ “Дятьківці”

ЗА 1998-1999 р. р.

№ п/п

Основні показники

Одиниця виміру

1998 р.

1999 р.

Темп росту 1999 р. до 1998 р.

Відхилення

( +,-)

1.

Обсяг промислової продукції в діючих цінах

тис. грн.

127,0

119,2

93,8

- 7,8

2.

Обсяг промислової продукції в порівняльних оптових цінах (на 1.01.00 р.)

тис. грн.

127,0

103,0

81,1

- 24

3.

Обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах (без ПДВ)

- в порівняльних цінах

тис. грн..

101,6

100,0

98,4

- 1,6

4.

Обсяг виробництва товарів народного споживання у діючих цінах – всього в т. ч. продовольчих

тис. грн.

127,0

143,0

112,5

+ 16

5.

Обсяг виробництва товарів народного споживання у порівняльних цінах – всього в т. ч. продовольчих

тис. грн.

127,0

103,0

81,1

- 24

6.

Виробництво основних видів промислової продукції у відповідних одиницях, разом

В т. ч.

мінеральна вода

тонн

103,0

105,0

101,9

+ 2

З метою стабілізації свого положення на ринку товариство передбачало на 2000 рік збільшити виробничі потужності для відповідного збільшення обсягу виробництва основних видів продукції. Вихід з існуючого становища вбачається у збільшенні обсягу виробництва, враховуючи, що для цього не треба значних капітальних вкладень, так як виробничі потужності підприємства використовуються в межах 30 %. Крім того, відбулись значні зміни в асортиментній політиці підприємства в бік розширення асортименту і впровадження у виробництво нових видів продукції.

На ВАТ “Дятьківці” протягом 1999 року введено нові виробничі потужності і освоєно лінію виробництва та розливу пива.

Виробництво основних видів продукції, як свідчать дані таблиці 7, зросло за рік на 1,9 %, що становило додатково 2 тони.

Структурні зсуви, що відбулись у виробництві в товаристві, визначились в процесі діяльності на протязі року, коли було прийнято рішення щодо нарощування виробництва деяких видів продукції. Ці рішення можна охарактеризувати як ефективні, оскільки підприємство в кінцевому разі вийшло на стабільну діяльність з прибутком.

Аналіз виробництва продукції, це одна сторона діяльності підприємства. Іншою є визначення шляхів просування та збуту продукції, а також характеристика напрямів та каналів збуту. Вивчення цієї сторони діяльності має на меті визначення, як підприємство формує систему збуту і чи є вона ефективною для підприємства.

Організація просування та збуту продукції підприємства має свої особливості. Товариство “Дятьківці” створило для реалізації своєї продукції власні канали збуту і продукція реалізується у власній торговельній мережі (торговельних одиницях, магазинах). Таким чином, підприємство займається обслуговуванням кінцевих споживачів, що є позитивним напрямком діяльності, оскільки в певній мірі це сприяє зниженню (або хоча б стримуванню) цін, що руйнує монополію торгівлі на продаж.

Враховуючи, що продукція підприємства не рахується товарами першої необхідності, торговельним одиницям відвантажується продукція під строк реалізації, тобто з послідуючою оплатою. Продукція підприємства реалізується тільки у власній роздрібній торговельній мережі і розрахована на покупців з середнім та низьким достатком, які в даний час несвоєчасно одержують заробітну плату, пенсію або взагалі не працюють. Це деякою мірою стримує рівень купівельної спроможності береться до уваги при плануванні обсягу збуту продукції підприємства.

Налагодження прямого каналу збуту через власні торговельні одиниці дозволить уникнути кризової ситуації на підприємстві, дозволяє краще вивчити потреби ринку, а також має значні переваги:

відкрите акціонерне товариство “Дятьківці” швидше отримує кошти за реалізацію товару;

краще вивчається стан ринку, так як товариство може стежити навіть за поточною реалізацією власної продукції;

товариство не оплачує послуги посередників, які встановлюють високу націнку, і може контролювати ціну;

цінова політика товариствва сприяє виграшу у ціновій конкуренції, коли споживач купує продукцію, що дешевше;

не виникає значних додаткових витрат, оскільки товариство має свій власний транспорт.

Проведено аналіз просування та збуту продукції, що вироблена Коломийським ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік. слід відзначити, що ВАТ “Дятьківці” є офіційним дистрибютором та єдиним представником фірми “Оболонь” в Коломийському районі. Таблиця 8 містить у собі інформацію про поставки товарів в асортименті, а також відпускні ціни за 1998-1999 роки. В таблиці розраховано динаміку поставки (темп росту поставки 1998 року в порівнянні з попереднім роком – в процентах) і динаміку відпускних цін за той же період. В цілому по підприємству обсяг постачання в торгівлю складав в 1999 році 344,2 тис. грн., а в попередньому 264,4 тис. грн. Якщо порівняти ці показники з обсягом виробництва основних видів продукції (таблиці 7 та 8), то бачимо, що майже вся продукція була відвантажена в торговельну мережу. Різниця в обсязі виробництва та обсязі постачання в 1999 порівняно з 1998 роком 79,8 тис. літр. Ця різниця пояснюється зміною залишків нереалізованої продукції на кінець року. Можна визнати, що підприємство своєчасно відвантажує готову продукцію торгівлі, працює за узгодженим з магазинами графіками завозу. Залишки нереалізованої продукції на кінець 1999 року виникли тому, що внаслідок падіння попиту населення торгівля дещо призупинилася і магазини зменшили обсяг заявленої продукції.


Таблиця 8

Динаміка поставки та відпускних цін на продукцію ВАТ «Дятьківці» за 1998-1999 роки.

Ціна на продукцію з акцизом та ПДВ без вартості склопляшки

назад |  2  | вперед

ТОВАРИ

Поставки

зі свого підприємства в тис. л

Динаміка, %

Відпускна ціна

в грн.

Динаміка, %

98

99

98

99

Пиво розливне, кегове 1 л

Оболонь «Світле»

114,0

97,0

85,0

0,84

1,05

125,0

Оболонь «Соборне»

44,0

56,0

127,2

0,85

1,11

130,5


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Надпись в маршрутном такси: «Способ выхода – оральный!».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100