Рефераты на украинском
Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - Економіка підприємства -windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:12.0pt">

308

016

49,28

Пр. Червоної калини, 73

950

4,03

3828,50

Вул. Білогорша, 1

640

1,63

1043,20

Разом

6268

21725,58

Таблиця 2.5. Нарахування податку з власників транспортних засобів на плановий період

Вид і марка транспортного засобу

Об'єм циліндрів двигуна, куб. см.

Кількість транспортних засобів

Сумар­ний об'єм, куб.см.

Ставка податку зі 100 куб.см.

Сума податку,

грн.

1

2

3

4

5

6

ВАЗ-2107 (легк.)

1580

1

1580

5

79,00

УАЗ (вант.)

2450

4

9800

10

980,00

АВУА-31 (вант.)

3596

1

3596

10

359,60

ЇЖ 2715 (легк.)

1480

2

2960

4

118,40

Разом

1537,00

Таблиця 2.6. Нарахування комунального податку на плановий період

Показник

За

місяць

За

рік

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

98

98

Діючий розмір неоподаткованого мінімуму, грн.

17

204

Ставка податку, %

10

10

Нарахована сума податку, грн.

166,60

1999,20

Таблиця 2.7. Нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища на плановий період

Назва забруд­нюючих речовин

Фактичні обсяги викидів, т

Нормативи збору за квартал, грн./т

Коригувальні коефіцієнти

Суми збору в межах ліміту за квартал, грн.

Суми збору в межах ліміту за рік, грн.

Бензин

3,4

4

1,94

26,38

105,52

Таблиця 2.8. Нарахування збору за спеціальне використання водних ресурсів на плановий період

Показники

Одиниця виміру

За квартал

За рік

Установлений ліміт викорис-тання водних ресурсів

куб.м.

215

860

Обсяг планового використання води в межах ліміту

куб.м.

168

672

Нормативи збору

коп./куб.м.

0,0731

0,0731

Нарахована сума збору

грн.

12,28

49,12

Таблиця 2.9. Нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства на плановий період

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

На плановий рік

1

Виторг від реалізації алкогольних напоїв і пива

грн.

170273

2

Ставка збору

%

1

3

Нарахована сума збору

грн.

1702,72

Вартість ліцензій на право торгівлі алкогольними і тютюновими виробами - 1700 грн. на кожну торгову точку за рік: 1700x7=11900 грн.

Всього податки та інші обов'язкові платежі, які входять до складу операційних витрат даного торговельного підприємства складають 39,03 тис. грн. (21,73+1,54+2,00+0,11 +0,05+1,70+11,90).

Інші адміністративні витрати включають витрати на придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних швидкозношуваних предметів, а також адміністративні витрати, які гне відносяться до раніш названих статей витрат.

Інші адміністративні витрати слід планувати дослідно-статистичним методом на основі матеріалів поелементного їх аналізу за минулі періоди та визначення доцільності їх здійснення у плановому періоді.

У наведеному прикладі дослідно-статистичним методом визначені інші адміністративні витрати в сумі 5,81 тис. гри.

Таким чином загальна сума прогнозованих адміністративних витрат становить 155,0 тис. грн.(див. табл.2, с.13).

З даних табл. 2 видно, що торговельне підприємство знайшло за можливе скоротити адміністративні витрати на 30,6 тис.грн., в основному за рахунок:

- перегляду штатного розпису адміністративного персоналу в бік його скорочення внаслідок чого витрати па оплату праці зменшились на 17,09 тис.грн., а відрахування на соціальні заходи - на 6,90 тис.грн.;

- зниження залишкової вартості основних засобів і зменшення амортизаційних відрахувань на 4,08 тис.грн.

6.3. Витрати на збут - це витрати пов'язані з реалізацією (збутом) товарів: витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом товарів, та відрахування на соціальні заходи; амортизація, оренда, утримання та ремонт основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів; витрати на пакування, транспортування та рекламу товарів, інші витрати, пов'язані зі збутом товарів.

Примірний план витрат на збут приведений у таблиці 3, а методичні рекомендації щодо поелементного їх розрахунку.

Таблиця 3

План витрат на збут


Елементи адміністративних витрат

За минулий період

На плановий період

сума, тис.грн.

рівень, % до товарообороту

сума, тис.грн.

рівень, % до товарообороту

1

2

3

4

5

1. Витрати па оплату праці адмі­ністративного персоналу

108,18

5,25

206,50

5,23

2. Відрахування на соціальні заходи

67,57

1,97

78,51

1,99

3. Амортизація основних засобів

69,70

2,03

73,10

1,85

4. Витрати на транспортування

38,41

1,12

43,45

1,10

5. Витрати на оренду основних засобів

19,20

0,56

24,36

0,61

6. Витрати на утримання основних засобів

10,56

0,31

11,80

0,30

7. Витрати на пакування товарів

3,61

0,11

4,16

0,11

8. Витрати на рекламу

0,91

0,03

1,44

0,03

9. Інші витрати

10,06

0,29

36,68

0,93

Разом

400,20

11,67

480,00

12,15

Товарооборот

3428,6

100,0

3950,0

100,0

Планування витрат за основними статтями здійснюється методом техніко-економічних розрахунків, а за статтями, за якими неможливо визначити величину витрат методом конкретного підрахунку - дослідно-статистичним методом,

Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом планують, виходячи з штатної чисельності працівників, зайнятих збутом та встановлених відрядних розцінків за 100 грн. товарообороту (Згідно Методичних рекомендацій з оплати праці продавців магазинів та працівників кухні підприємств громадського харчування споживчої кооперації України, затв. правлінням Укоопспілки від 21.06.2001р. № 108).

У наведеному прикладі витрати на оплату праці працівників торговельного підприємства, які зайняті збутом передбачені планом в сумі 206,5 тис. грн. або 5,23 % до товарообороту (табл. З методичних рекомендацій). Відрахування на соціальні заходи планують за встановленими чинним законодавством нормативами відрахувань у відсотках до фонду оплати праці. Примірна форма розрахунку дана в табл. 1 (дод. 3). У наведеному прикладі відрахування на соціальні заходи складають 78,51 тис. грн. (206,50x38,02:100).

Амортизація основних засобів визначається виходячи із облікової вартості основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів, на початок планового періоду, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів у плановому періоді. При цьому керуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. №92) і вибирають один із методів нарахування амортизації.

У наведеному прикладі застосований метод нарахування амортизації, передбачений податковим законодавством (Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"). Примірна форма розрахунку дана в.табл.2, дод.З. Тому з метою уникнення повторення вказуємо лише загальну величину нарахованої амортизації основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту.

Вона становить 73,1 тис. грн.

Витрати на транспортування планують, виходячи з парку автомобілів, їх пробігу, витрат пального та цін на пальне - при наявності власного транспорту, транспортних тарифів і вантажооборогу - при використанні найманою транспорту.

У наведеному прикладі підприємство використовує власний транспорт. Примірка форма розрахунку транспортних витрат наведена в таблиці 1.

Таблиця 3.1. План витрат па транспортування для торговельного підприємства

Марка автомо­біля

Витрати бензину на 100 км, л

Вид бензину

Плановий пробіг за рік, км

Ціна бензину,

грн./л

Витрати па пальне за рік. грн.

в межах міста

за межами міста

в межах міста

за межами міста

ВАЗ-2170

9

8

АІ92

11800

7200

1,95

3194,10

УАЗ

18

15

АІ76

15600

12000

1,75

8064,00

АВУА-3 1

18

15

АІ76

8670

24000

1,75

9031,05

ІЖ 27 15

12

10

АІ92

13560

6090

1,95

4360,59

ГАЗ-53

40

30

АІ76

9872

22464

1,75

18704,00

Разом

43453,74

Витрати на оренду основних засобів планують, виходячи з договірної вартості орендної плати між сторонами. В даному підприємстві орендуються три приміщення магазину, з яких за два приміщення орендна плата складає 1200 грн. в місяць, а за одне - 830 грн. в місяць. Тоді величина орендної плати буде складати 2030 грн. в місяць, а за рік 24,36 тис. грн. (2030x12).

Витрати на утримання основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів, планують аналогічно витратам на утримання основних фондів адміністративного призначення. Примірна форма розрахунку дана в таблиці 3 (дод. 3). У наведеному прикладі вони складають 11,8 тис. грн.

Витрати на пакування товарів неможливо визначити методом конкретного підрахунку, тому їх величину слід визначати дослідно-статистичним методом. Оскільки ці витрати є умовно-змінними, як такі, що залежать від обсягу товарообороту, то при аналізі необхідно звернути увагу на їх достатність для обслуговування процесу збуту.

У наведеному прикладі торговельне підприємство вважає оптимальним рівень витрат на пакування в минулому періоді. Тому планування цих витрат можна здійснити за формулою: (1)

де Вз - витрати умовно-змінні, тис. грн.;

Тпл - плановий товарооборот, тис. грн.;

РВз - рівень умовно-змінних витрат в % до товарообороту. Величина витрат на пакування товарів, обчислена за наведеною формулою складає 4,16 тис. грн. .

Витрати на рекламу планують, виходячи з передбачуваних заходів щодо здійснення реклами. Оскільки ці витрати відносяться до таких, що залежать від обсягу товарообороту, то їх також можна планувати за вище наведеною формулою (1).

У наведеному прикладі витрати на рекламу прогнозуються в сумі 1,44 тис. грн. .

Інші витрати включають витрати, пов'язані зі збутом товарів, що не увійшли в перелік вище названих статей. Це витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на страхування, ремонт, охорону та інші витрати, пов'язані зі збутом, їх планування здійснюється шляхом поелементного підрахунку і не потребує складання спеціальної форми таблиць. У наведеному прикладі інші витрати прогнозуються в сумі 36,68 тис. грн., що на 26,62 тис. грн. більше, ніж у минулому періоді. Збільшення цих витрат зумовлене в основному плановим капітальним ремонтом основних засобів, що забезпечують збут товарів.

Загальна сума планових витрат на збут становить 480,0 тис. грн., що складає 12,15% до товарообороту (див. табл. З, с.18).

З даних табл. З видно, що торговельне підприємство передбачило збільшення витрат на збут на 79,8 тис.грн. або на 0,48% до товарообороту. Їх зростання зумовлене збільшенням обсягу прогнозованого товарообороту на 15,2% та плановим ремонтом основних засобів за кошторисною вартістю в сумі 25,0 тис.грн. (стаття "Інші витрати").

6.4. Інші операційні витрати включають суму безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань у резерв сумнівних боргів; втрати від уцінки товарів; нестачі і втрати від псуття товарів; витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності, їх величину доцільно прогнозувати дослідно-статистичним методом, опираючись на матеріали аналізу за минулі 3-5 років.

Інші операційні витрати заслуговують особливої уваги. При ефективному управлінні фінансами, добре налагодженій контрольно-аналітичній роботі їх можна мінімізувати.

Планування інших операційних витрат здійснюється поелементно дослідно-статистичним методом, на основі даних аналізу за 3-5 останніх років.

Примірний план інших операційних витрат торговельного підприємства дано в таблиці 4.

Таблиця 4.

План інших операційних витрат торговельного підприємства

назад |  2  | вперед

Елементи адміністративних витрат

За минулий період

На плановий період

сума, тис.грн.

рівень, % до товарообороту

сума, тис.грн.

рівень, % до товарообороту

1

2

3

4

5

1. Штрафи, пені, неустойки сплачені

9,80

0,29

-

-


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100