Рефераты на украинском
Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства - Економіка підприємства -по вивченню і формуванню попиту, рекламі нових товарів, забезпеченню високого рівня торговельного обслуговування населення, що покладені на фірмові магазини, не виконуються взагалі або виконуються формально.

Часто фірмові магазини відкриваються без повного обліку інтенсивності покупців.

Причина виникнення полягає в тому, що відсутня науково-обгрунтовна організаційно-методична система вивчення попиту у фірмових магазинах. Тому виникає необхідність у розробці такої системи, яка б могла чітко регламентувати:

організаційні форми служб попиту і у фірмовій торгівлі;

порядок взаємодій фірмових магазинів з промисловими об’єднаннями в процесі вивчення і формування попиту населення, впровадження результатів її роботи при плануванні об’ємів і асортиментної структури виробництва товарів народного споживання.

Участь фірмової торгівлі в просуванні нових товарів до споживачів не повинно обмежуватись виконанням традиційних задач по вивченню попиту та його формуванню. Фірмові магазини повинні взяти на себе значну частину роботи по вивченню окремих контингентів споживачів нових товарів. Тобто фірмова торгівля повинна забезпечити отримання наступної інформації про групи споживачів, потреби і способи їх задоволення в конкретному регіоні; про склад груп споживачів товарів “фірми”, про оцінку місця виробів “фірми” поряд з аналогічними виробами вітчизняного виробництва та імпорту; про оцінку діючого асортименту з споживачами і покупцями; про оцінку споживачами нових виробів, про договірні ціни, про ефективність реклами, про тенденції змін в складі споживчих груп і способів задоволення їх потреб, в тому числі виробами “фірми”, про очікуємі зміни в об’ємах і структурі виробництва, аналогічних профілю “фірми” і потреби населення в цих виробах.

Подібна інформація повинна забезпечити прийняття конкретних управлінських рішень по перспективному і поточному плануванню асортиментної структури виробництва товару і формуванню раціонального споживання, а саме дати відповіді на такі питання: при доцільність виробництва нових товарів, виготовлення зразка дослідної серійної партії; про порядок обслуговування споживачів в процесі споживання товарів; про проектування цін; про види, форми, строки реклами споживчих властивостей товарів; про припинення виробництва виробів; подальших напрямків асортиментної і рекламної політики “фірми”.

В даний час фірмовими магазинами практично не вирішується така важлива задача, як визначення можливих об’ємів продажу нового товару. Вони обмежуються в основному виявленням характеристик попиту на ці товари. Таке положення приводить до того. Що нові товари не доходять до масового виробництва і випускаються малими серіями. В результаті значний процент пред’явленого попиту на ці товари залишається не задоволеним.

Використання методу продаж дозволяє з достатньою степеню надійності визначити кількісні межі попиту на нові товари. Необхідні розрахунки рекомендують проводити в два етапи. На першому етапі вираховують частку продажу нових товарів в загальному об’ємі роздрібного товарообороту фірмових магазинів за період пробного продажу: [с.167] Дяків

Q н

д = 100,

n

∑ ti Qi

де Qн – сумарний об’єм продажу нових товарів у новому магазині у досліджуваний період;

Qi – одноденний об'єм товарообороту в магазині;

ti - тривалість періоду пробного продажу в магазині;

n – число контрольних магазинів, в яких проводився пробний продаж.

На другому етапі, знаючи об’єм роздрібного товарообороту на прогнозуючий період, можна вирахувати приблизний рівень продажу нового товару по формулі:

Qt = q х Tt 100,

де Qt – передбачуваний об’єм продажу товару за рік;

q – вирахована на першому етапі частка продажу нового товару в загальному об'ємі товарообороту магазинів за період пробного продажу товару;

Tt – прогнозуємий об’єм роздрібного товарообороту у відповідному році.

При необхідності отримані результати можуть бути скоректовані шляхом експертного оцінювання об’ємів продажу нового товару.

Особливої уваги потребує удосконалення методичного забезпечення роботи фірмових магазинів. Це обумовлено тим, що не дивлячись на значний розвиток фірмової торгівлі багато яких питань щодо її функціонування не знайшли відображення в нормативно-методичних документах.

А саме не вироблена єдина форма складання кон’юнктурних обзорів фірмовими магазинами. Це знижує цінність інформації, що містить в обзорах інформації, утруднюється її обробка та зведення, можливість співставлення результатів роботи. Важливим для фірмової торгівлі є питанням методичного характеру є визначення інтенсивності попиту на нові товари. Таким показником є розмір одноденного продажу товарів. Його розрахунок необхідно проводити в умовах вузької спеціалізації фірмового магазину.

Сумовий облік продажу товарів не дає достатньо точної оцінки інтенсивності попиту.

Одним із можливих варіантів вирішення цієї проблеми є визначення спеціальних коефіцієнтів реалізації товарів:

Зк

Кр = ,

Зн + П

де Кр – коефіцієнт реалізації товару;

Зк – запаси товару на кінець досліджуємого періоду;

Зн – запаси на початок періоду;

П – надходження товарів за досліджуємий період.

Виходячи із наведеної формули коефіцієнт реалізації товару може мати значення від 0 до 1. Враховуючи число ознак попиту залежності від його інтенсивності, можна визначити конкретні інтервали значень даного коефіцієнту котрі характеризують ту чи іншу степінь інтенсивності попиту. При цьому, чим ближче до нуля будуть знаходитися значення розраховані показники, тим про більше високу інтенсивність попиту вони будуть свідчити, і навпаки.

Суттєві резерви підвищення ефективності фірмової торгівлі закладені в удосконаленні інформаційно-рекламної роботи. При цьому встановлено що найкращі результати дає використання динамічної реклами. Так, по оцінкам зарубіжних спеціалістів статична реклама дозволяє збільшити об’єм роздрібного товарообороту на 18 %, а динамічна – на 40 %. [с.21].

Крім того, реклама та інформація виступають необхідними елементами високої культури обслуговування відвідувачів магазину.

Своєрідним і досить ефективним рекламним засобом є фірмова упаковка товарів, але фірмові магазини цей засіб використовується дуже рідко, і в результаті втрачається приблизно 10 % товарообороту.

В фірмових магазинах повинна ширше практикуватись трансляція музичних програм. Такі трансляції можна чередувати з передачею рекламно-інформаційних повідомлень. При вмілому використанні музичного фону, знижується плинність і підвищується тривалість праці торгового персоналу, покупці охоче відвідують магазин і здійснюють більше покупок. В літературі містяться деякі пропозиції щодо підбору музичних програм [с.29].

Для подальшого підвищення ефективності функціонування фірмової торгівлі необхідно розробити єдиний нормативно-методичні документи, які вміщували б конкретні вимоги до розміщення і архітектурно-планіровочних рішень фірмових магазинів, організації в них торгово-технологічних процесів і робіт по вивченню і формуванню попиту, стимулюванню і оцінці ефективності праці робітників. Побудові господарських зв’язків з постачальниками і взаємодії з усіма ланками торгово-промислового комплексу.

Досвід країн із розвинутими ринковими відносинами свідчить, що маркетинг є одним із найважливіших засобів значного підвищення ефективності діяльності підприємств.

За допомогою маркетингу комерційні працівники, керівники підприємств одержують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, в яких регіонах попит на дані вироби (тобто ємність ринку) найбільш високий, де збут продукції підприємства може принести найбільший прибуток.

Сьогодні багато вітчизняних підприємств виходять на зовнішній ринок починають діяти в незвичайному господарському середовищі, де ринкові відносини досягли високого рівня розвитку. Але не маючи досвіду і практики оволодіння передовими методами маркетингу, такі підприємства приречені на невдачу в конкурентній боротьбі. Знання маркетингу дозволить належним чином організувати роботи із споживачами. Об’єктивно оцінити своїх конкурентів, їх силу і слабкість, визначити порівняльні переваги в конкурентній боротьбі, правильно вибрати сегмент ринку, сферу господарської діяльності. Ї

Основними маркетинговими рішеннями, які необхідно прийняти роздрібному торговельному підприємстві являються: вибір цільового ринку, товарного асортименту і комплексу послуг, рішенні про ціни і стимулювання збуту, а також про місце розміщення свого торговельного підприємства.

Найбільш важливе рішення, яке належить прийняти роздрібному підприємству, - це вибір цільового ринку. Не вибравши цільового ринку і не склавши його профілю, неможливо приймати послідовні, погоджені між собою рішення відносно товарного асортименту, оформлення магазину, рекламних звертань і засобів реклами, рівнів цін та інше. Деякі магазині точно зорієнтовані на свій цільовий ринок, наприклад, магазин “Мода” знає, що його основні покупці складають жінки з високим рівнем доходів, головним чином у віці від 30 до 55 років. Але багато роздрібних підприємств або не мають чіткого уявлення про свої цільові ринки, або намагаються задовольнити не сумісні між собою цільові ринки, і як наслідок не задовольняють не один з них. Фірма, яка має мережу магазинів і обслуговує багато самих різних груп населення повинна скласти для себе більш чітке уявлення про те, які саме з цих груп будуть її основними цільовими клієнтами, щоб точніше підібрати свій товарний асортимент, визначити цілі, місця розташування магазинів і доходи по стимулюванню розраховані на ці групи.

Роздрібні підприємства, це стосується і фірмових магазинів, повинні прийняти рішення про три основних моменти:

товарний асортимент, комплекс послуг і атмосфери магазину.

Товарний асортимент повинен відповідати купівельним очікуванням цільового ринку. Саме товарний асортимент стає ключовим фактором в конкурентній боротьбі між аналогічними роздрібними підприємствами. магазину належить прийняти рішення про широту товарного асортименту (вузький чи широкий), його глибину (мілкий або глибокий). Ще одна глибина товарного асортименту – якість товарів, що пропонуються в магазині. Споживача цікавить не тільки широта вибору, але й якість товару.

Роздрібному підприємству належить також вирішити питання про комплекс послуг, які він запропонує покупцям. В таблиці 4.1. наведені деякі основні послуги, які можна запропонувати роздрібному підприємству з повним циклом обслуговування.

Таблиця 4.1.

Типові послуги, які надають магазини

з повним циклом обслуговування.

Послуги до продажу

Послуги після продажу

Додаткові послуги

1. Прийом замовлень по телефону.

1. Доставка покупок.

1.Довідкова служба.

2. Прийом замовлень (або відправка покупок по пошті)

2. Звичайна упаковка покупок.

2. Безкоштовна стоянка.

3. Проведення реклами.

3. Подарункова упаковка .

3. Ресторани, кафе.

4. Устаткування вітрини.

4. Підгонка одягу.

4. Послуги по ремонту.

5. Внутрімагазинні експозиції.

5. Повернення товару.

5. Оформлення інтер’єрів.

6. Примірочні.

6. Переробка товару.

6. Надання кредиту.

7. Часи роботи.

7. Портновські послуги.

7. Кімнати відпочинку.

8. Показ мод.

8. Установка товару.

8. Догляд за дітьми.

9. Прийняття старих товарів.

9. Гравіровка.

10. Доставка накладною платою.

Третім важливим елементом любого роздрібного підприємства являється атмосфера магазину. У кожного торгового підприємства своя планіровка, яка може полегшити або утруднити просування покупців. Кожний магазин справляє враження: розкішний або похмурий, чистий, брудний та інше. Магазин повинен втілювати в собі атмосферу, яка відповідає смакам споживачів цільового ринку і позитивно впливає на здійснення покупок. Атмосферу створюють творчі працівники, які знають, як поєднати зорові, слухові та інші подразники для досягання бажаного ефекту.

Ключовим фактором конкуренції і одночасно характеристикою якості товарів являються ціни. Здатність магазину робити ретельно продумані закупки найважливіша складова його успішної діяльності. Крім цього, до встановлення цін слід підходити дуже уважно і по другим причинам. на деякі товари можна робити низькі націнки з метою перетворення цих товарів в “заманювачів” або “збиткових лідерів” в надії на те, що в пошуках необхідних товарів, заодно куплять і другі товари з більш високими націнками. Крім того, керівництво підприємств необхідно володіти мистецтвом уцінки товарів уповільненої реалізації, наприклад, магазини, що реалізують взуття розраховують продати 50 % товарів з націнкою 60 %; 25 % товару – з націнкою 40 %, а решта 25 % - зовсім без націнки. Це зниження цін вже передбачено в їх первоначальному рівні.

Для приваблювання споживачів магазини користуються звичайними засобами стимулювання – рекламою, методом особистого продажу, засобами по стимулюванню збуту і пропагандою. Роздрібні підприємства дають рекламу в газетах, по радіо, телебаченню. Час від часу масову рекламу доповнюють листами, які вручають особисто і відправленням по пошті. Особистий продаж вимагає ретельного навчання продавців прийомам встановлення контакту з покупцями, задоволення потреб споживачів, порядку розрішення конфліктів. Стимулювання збуту може виражатися в проведенні внутримагазинних демонстрацій товарів, використанні зарахункових талонів, розігруванням призів та інше. Роздрібні підприємства, у яких є що розказати цікавого завжди можуть скористатись й приймами пропаганди.

Вибір місця розташування магазину один з вирішальних конкурентних факторів з точки зору можливостей залучення покупців. Покупці, наприклад, як правило, вибирають той універсам, який знаходиться до них найближче. Універмаги, спеціалізовані магазини особливо ретельно вибирають місце для розміщення свого підприємства, користуючись для цього самими досконалими методами вибору і оцінки ділянок.

У симулюванні розвитку і підвищенні ефективності торгівлі, від чого значною мірою залежить рівень задоволення потреб населення у товарах широкого вжитку та різних послугах, велике значення має конкуренція. Конкуренція у роздрібній торгівлі сприяє перш за все розвитку матеріально-технічної бази і підвищенню ефективності її використання. Такий висновок є закономірним з ряду причин. По-перше, завоювання більшої частини споживчого ринку, або його сегмента, що становить один із стратегічних напрямків діяльності підприємств торгівлі, є можливим лише за наявності більше розвиненої і краще технічно оснащеної, ніж у конкурентів, роздрібної торгівельної мережі. По-друге, конкуруючі на споживчому ринку підприємства зацікавлені не тільки у розвитку роздрібної мережі, але й у такій її організації, як розташування на території міста, спеціалізація застосування раціональних для покупців режимів праці, і врешті більш ефективне, ніж у конкурентів, використання цієї мережі.

Поряд із цим, конкуренція у торгівлі вимагає від конкуруючих підприємств безперервного поліпшення системи товаропостачання роздрібної торговельної мережі та підвищення її ефективності. Необхідність вирішення цих завдань зумовлена тим, що те або інше підприємство може досягти кращих у порівняні з конкурентами кінцевих результатів значною мірою завдяки зниженню витрат на організацію доставляння товарів до роздрібної мережі, мінімізації товарних запасів, забезпеченню їх зберігання та зниженню витрат щодо підготовки товарів до продажу. Разом з тим робота в цьому напрямку ніякою мірою не має впливати на скорочення ширини та глибини товарного асортименту, його стійкості, оскільки забезпечення широкого (з урахуванням спеціалізації підприємства) і стійкого асортименту як одного з важливих факторів залучення споживачів значно впливає на конкурентоспроможність підприємства.

Конкуренція відіграє також важливу роль в удосконаленні організації торговельного обслуговування споживачів, оскільки за наявності роздрібної торговельної мережі конкурентних підприємств торгівлі інтенсивні потоки покупців створюються там, де на більш високому рівні організовано їх обслуговування. Таким чином зацікавленість підприємству залученні більшого числа споживачів примушує їх постійно удосконалювати методи продажу, надання послуг, інформаційного забезпечення, ефективні засоби реклами та способи їх доведення до споживачів як одного із важливих методів впливу на їх поведінку щодо купівлі товару. Але у даному випадку конкуруючі підприємства роздрібної торгівлі мають одночасно вирішувати два протилежних за своїми кінцевими результатами завдання.

З одного боку, з метою залучення більшого числа споживачів і на цій основі – збільшення товарообороту, підприємство вимушену безперервно вдосконалювати організацію торговельного обслуговування, а й вимагає додаткових витрат, котрі знижують рентабельність, і в свою чергу, конкурентоможливість, а з другого – закони ринку вимагають високої рентабельності, максимального скорочення різних витрат щодо впровадження торговельного процесу. За цих умов, підприємство, приймаючи рішення про те чи інше вдосконалення торговельного обслуговування , має передбачити наслідки залучення споживачів, додаткові передбачені заходи за рахунок приросту прибутку. Таким чином, подібні заходи мають бути досить аргументовані. [с.82] Корольчук О.П. Конкуренція в торгівлі як фактор підвищення ефективності використання її матеріальних і трудових ресурсів. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія і практика, Київ, 1996.

І, нарешті, конкуренція є важливим фактором підвищення ефективності праці персоналу підприємств роздріьної торгівлі. Це умовлено тим, що витрати підприємств на заробітну плату працівників становлять значну частку загальної суми втрат, оскільки з одного боку можливості підприємства до підвищення рівня механізації і автоматизації праці робітників обмежені порівняно невеликими розмірами підприємств і високою вартістю обладнання, а з другого, - праця їх робітників значно залежить від інтенсивності споживчих потоків, котрі дуже коливаються не тільки за днями тижня, але й за годинами протягом робочого дня. Відтак, завдання скорочення чисельності працівників і на цій основі зменшення витрат на заробітну плату стане одним і складних. Таким чином одним із напрямків вирішення цього завдання є підвищення ефективності праці робітників, у зв’язку з чим відносно скорочення їх чисельності не погіршить рівня торговельного обслуговування населення з одночасним підвищенням ефективності підприємства завдяки зменшення витрат на заробітну плату.

Вирішенню цієї проблеми сприятиме організація праці робітників підприємств через її раціональний розподіл і кооперацію, суміщення професій і посад, застосування графіків виходу на роботу, котрі найбільшою мірою відповідають інтенсивності споживчих потоків за днями тижня і годинами робочого дня. На цій підставі можна досить точно визначити необхідну чисельність як окремих категорій працівників, так і їх загальну кількість.

Значний вплив на підвищення ефективності праці справляє навчання працівників і застосування ними ефективних прийомів і методів виконання операцій, котре сприятиме значному скороченню витрат часу і як наслідок цього зменшенню чисельності відповідного персоналу. Підвищення ефективності праці може бути досягнуто завдяки вдосконаленню підбору і розподілу персоналу з урахуванням його професіоналізму для тих чи інших видів діяльності, а також завдяки організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників роздрібної торгівля. Здіснення цих заходів сприятиме підвищенню ефективності підприємств роздрібної торгівлі, що в свою чергу забезпечить їх конкурентоспроможність .

Таким чином, удосконалення організації роботи магазину базується на застосуванні концепції маркетингу:

рішення про цільовий ринок;

рішення про товарний асортимент;

атмосфера магазину;

рішення про ціни;

рішення про методи стимулювання;

рішення про місце розміщення підприємства.

Рушійною силою в стимулюванні розвитку і підвищенні ефективності торгівлі є конкуренція.


Висновки і пропозиції

Однією з особливостей ринкових відносин, які обумовлюють їх динамічність і сприятливість до ефективних нововведень, є здатність першим побачити і врахувати у своїй діяльності зміни, які відбуваються у попиті, пропозиції, а також в технології, законодавстві.

В умовах ринкових відносин перед торгівлею виникають нові задачі, які обумовлені необхідністю більш повної взаємодії з промисловістю в галузі вивчення попиту населення на товари, прогнозування попиту, дослідження кон’юнктури, пропагування і реклами нових товарів, пошуку більш сучасних методів продажу товарів та обслуговування покупців.

У зв’язку з цим зростає роль фірмових магазинів промислових міністерств, об’єднань, підприємств, які повинні стати надійними джерелами інформації промислових підприємств про торгову кон’юнктуру, попит на товари. Аналіз роботи фірмового магазину “Орхідея” свідчить про доцільність функціонування таких магазинів.

Спеціалісти ВАТ “Коломийський сирзавод” мають можливість оперативно ознайомитись з ходом реалізації продукції, що випускає завод, із зауваженнями, які надходять від покупців щодо якості товару, упаковки, розфасовки тощо.

В магазині проводиться певна робота по вивченню попиту, організації реклами, продажу товарів та обслуговуванню покупців, про що свідчать результати опитування покупців.

Разом з тим в роботі магазину є недоліки, яку пов’язані з тим, що не завжди задовольняється попит населення на окремі види виробів, немає системи і чіткості у вивченні попиту населення, організації реклами.

Аналіз роботи фірмового магазину “Орхідея” і матеріали опитування покупців дозволили сформувати основні напрямки удосконалення роботи:

вивчення попиту населення проводити по розширеній програмі, яка охоплювала б всі відомі методи вивчення попиту по основних якісних показниках. Вивчати необхідно не тільки реалізований, але й незадоволений, і попит що формується. Необхідно розширити практику проведення виставок-продаж, виставок-дегустацій;

посилити роль реклами товарів, підвищити цілеспрямованість, активізувати її виховну функцію, використовувати комплекс рекламних акцій, міроприємств, особливу увагу приділяти рекламі нових товарів. Більш активно залучати до рекламної роботи акціонерне товариство “Коломийський сирзавод”;

підвищити активність продавців, забезпечити їх матеріальну зацікавленість у результатах праці. Ввести практику оплати праці продавців в залежності від якості обслуговування, проведення ефективності вивчення попиту, проведення рекламних міроприємств, використання прогресивних форм і методів обслуговування.

В дипломній роботі дані рекомендації щодо вивчення попиту населення, здійсненню реклами, оцінці ефективності окремих рекламних засобів, ефективності роботи магазину в цілому. Їх реалізація буде сприяти підвищенню рівня роботи магазину у відповідності з вимогами, які пред’являються фірмовим магазинам.Список використаної літератури

Про власність: Закон України \ Урядовий кур’єр. – 1991 – 7 лютого.

Про підприємництво: Закон України \ Урядовий кур’єр – 1991 – 7 лютого.

Про підприємства в Україні: Закон України \ Голос України. – 1991 – 27 березня.

Про захист прав споживачів: Закон України \ Урядовий кур’єр. – 1994 –27 січня.

5. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладаються суб’єктами підприємницької діяльності України: Указ Президента України // Голос України. - 1994. - 12 жовтня.

6. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного

обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1995. - 21 лютого.

7. Про рекламу: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1996. - 26 липня.

8. Академия рынка: Маркетинг: Пер. с фр. – М.: Экономика. 1993. – 572с.

9. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 1998

10. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994

11. Баркан Д.М. Управление фирмой в условиях рынка. – Л.: Аквинон, 1991

12. Бадзел Р.Д., Кока Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. – Финстатинформ, 1993

13. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990

14. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.

15. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996

16. Виноградська А.М., Жидков А.М. Маркетинг – знаряддя керівництва підприємства у конкурентній боротьбі на товарному ринку. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, Київ, 1997

17. Виноградський М.Д. Роль і місце маркетингу у стратегічному управлінні підприємством. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, Київ, 1997

18. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1994

19. Герасимчук В.Г. Маркетинг – К.: Вища школа, 1994. – 327с.

20. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. – М.: Экономика, 1993.

21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 1998.

22. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 1994.

23. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 1995.

24. Ильенкова Н. Д. Спрос: анализ и управление. Учебное пособие. Под редакцией И.К. Белявского. М.: Финансы и статистика, 1997.

25. Іванова І.В. Діяльність щодо стимулювання продажу у торгівлі Італії. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія та практика. КДТЕУ, Київ, 1996.

26. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990.

27. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. – М.: АО «Финстатинформ», 1999.

28. Корольков І.І. Роль і місце торгівлі у структурі маркетингу. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ. Київ, 1998.

29. Канарчук О.І. Особливості маркетингової діяльності підприємств торгівлі за сучасної економіки. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ. Київ,1998.

30. Корольчук О.П., Канарчук О.І. Деякі аспекти розробки стратегії маркетингу в умовах економічної нестабільності. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ, Київ, 1998.

31. Кучеренко В.Д. Особливості інноваційної діяльності підприємства торгівлі в ринкових умовах. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ, Київ, 1998.

32. Каніщенко Л.А., Притуляк Н.М. Маркетинг у системі інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, Київ, 1997.

33. Куценко Г.Ф., Притуляк Н.М. Маркетинг і становлення ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія та практика. КДТЕУ, Київ, 1996.

34. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

35. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. – М.: Внешторгиздат, 1989.

36. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.

37. Маня И.Б. Система маркетинговых коммуникаций: Формирование спроса и стимулирования сбыта и продажи. – М.: ВАВТ МВСС РФ, 1992.

38. Методические рекомендации по определению эффективности коммерческих сделок. Сост. Бланк И.П., Ушакова Н.Н., Кукурудза Л.А., К.:ТЭК, 1993.

39. Маркетинг (Под ред. А.Н. Романова) – М.: Банки и биржи, 1995.

40. Ноздрева Р.Б., Циганченко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991.

41. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

42. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. – К.: Вища школа, 1994.

43. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно внедренческий центр «Маркетинг», 1996.

44. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1997.

45. Попов В.М., Маньковська Т.І. Формування ринкових відносин як основа розвитку маркетингової діяльності. Зб. наук. праць. КДТЕУ. Маркетинг: теорія і практика. Київ, 1996.

46. Робота товароведов в новых условиях. М.: Экономика,1990.

47. Смолін І.В. Оцінка якості маркетингової стратегії. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, 1997.

48. Современный маркетинг (Под ред. В.Е. Хруцкого) – М.: КТЭИ, 1993.

49. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.А., Головачук Т.И., Олейник С.И. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. – К.: КТЭИ, 1993.

50. Хоскинг А. Курс предпринимательства. – М.: Международные отношения, 1993.

51. Чолон Т.І. Транснаціональні корпорації у системі міжнародного маркетингу. Зб. наук. праць. КДТЕУ, Маркетинг: теорія і практика. Київ, 1996.

52. Економіка України в 1998 році. Урядовий кур’єр, 16.02.99р .

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Если дым стелется по земле - вернитесь и выключите утюг, если поднимается столбом - можете уже не возвращаться.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100