Рефераты на украинском
Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства - Економіка підприємства -із збільшенням продажу товарів, витрат обертання.

Математична залежність між цими показниками виражається такою формулою: [43, с.244]

( Тд х Нт )

Е = - ( Ив + Ид ),

100

де Е – економічний ефект рекламування, грн.;

Тд – додатковий товарооборот під впливом реклами, грн.;

Нт – торговельна надбавка на товар, % до ціни реалізації;

Ив – витрати на рекламу, грн;

Ид – додаткові витрати по приросту товарообороту, грн.

Додатковий товарооборот під впливом реклами визначається по формулі: [с.244] Панкратов.

Тс х П х Д

Тд = ,

100

де Тд – додатковий товарооборот під впливом реклами, грн.;

Тс – середньоденний товарооборот до рекламного періоду, грн.;

П – приріст середньоденного товарообороту за рекламний і післярекламний періоди, %;

Д – кількість днів обліку товарообороту в рекламному і післярекламному періодах.

Використовуючи ці формули ми порівнюємо отриманий ефект від проведення рекламного міроприємства з витратами на його здійснення.

Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах:

Ефект від рекламного міроприємства дорівнюється витратам на його проведення.

Ефект від рекламного міроприємства більше витрат (прибуткове).

Ефект від рекламного міроприємства менше витрат (збиткове).

Але отриманих даних недостатньо для порівняння економічної ефективності витрат на проведення різноманітних рекламних міроприємств, більш точно ефективність витрат на рекламу характеризує її рентабельність.

Рентабельність реклами – це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається по формулі:

П х 100

Р = ,

И

де Р – рентабельність рекламування товарів, %;

П – прибуток отриманий від рекламування товару, грн.;

И – витрати на рекламу даного товару, грн.

В магазині “Орхідея” був проведений експеримент по визначенню економічної ефективності об’яви по радіо. Магазин організував об’яву по радіо, за десять днів до передачі об’яви витрачено 210 грн., а за 20 днів з моменту передачі товарооборот склав – 637 грн. Розрахунок середньодобового товарообороту обох періодів наведених в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Розрахунок росту середньодобового товарообороту

від проведення рекламного міроприємства в магазині “Орхідея”.

Періоди

Число днів

Товарооборот ( грн. )

Середньоденний оборот

грн.

%

До передачі об’яви по радіо

10

210

21

100

Після передачі об’яви по радіо

20

637

31,8

15,2

При торговій скидці 5,9 % до товарообороту і витратами, пов’язаними з передачею об’яви по радіо (30 грн.), економічна ефективність у відповідності з наведеною раніше формулою склала:

(21 х 51,6 х 20) 5,9

Е = х - 30 = 9,79 грн.

100

Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується числом охоплювання споживачів яскравістю і глибиною враження, які ці засоби залишають в пам’яті людини, степеню привертання уваги.

Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитування.

Метод спостереження застосовується при дослідженні впливу на споживачів окремих рекламних засобів. Цей метод носить пасивний характер, так як спостерігач при цьому ніяк не впливає на покупця, а веде спостереження незамітно для нього. По заздалегідь розробленій програмі спостерігач реєструє отримані дані, які потім аналізуються. Спостерігаючи, наприклад, відмічає який стенд під час проведення виставки – продажу привертає найбільше уваги покупців, як довго затримуються перехожі у тої чи іншої вітрини, скільки людей після ознайомлення з вітриною заходять у магазин, який товар на вітрині викликає більший інтерес і яким попитом він користується.

Метод спостереження дозволяє оцінити психологічний вплив реклами в природних умовах, в безпосередньому спілкуванні споживача з певними рекламними засобами.

Оцінюючи ефективність окремих засобів реклами, в першу чергу встановлюють, чи досягає цей засіб поставленої перед ним мети. Так, для визначення степеню привертання уваги покупців до зовнішньої реклами (вітрини) можна використовувати наступну формулу: [43, с. 245]

З

У = ,

П

де У – степінь привертання уваги прохожих;

З – число людей, що звернули увагу на зовнішню рекламу (вітрину) на протязі певного періоду;

П – загальне число людей, що пройшли мимо вітрини за той же період.

Дієвість публікації рекламних об’яв рекламодавця в засобах масової інформації можна з певною умовністю оцінити в конкретному магазині по формулі: [43, с.246]

К

Д = ,

С

де К – число відвідувачів, що купили товар, що рекламувався;

С – загальне число покупців, що здійснили в магазині будь-яку покупку.

Такі дані можна отримати по показниках чеків, вибитих на касових апаратах і за допомогою реєстрації фактів придбання товарів, що рекламувались, контролерами – касирами.

Показником дієвості засобів, що рекламують саме роздрібне підприємство, є відношення числа відвідувачів магазину в період застосування цих засобів до числа відвідувачів в середньому за день.

При використанні методу спостереження у всіх необхідно дотримуватись таких вимог: спостереження має вестись в звичайні дні, що не відрізняються підвищеною інтенсивністю потоків покупців (бажано посеред тижня), тривалість спостережень залежить від характеру засобів реклами, дієвість якого належить визначити.

Поряд з методом спостережень широко застосовується метод експерименту. Цей метод носить активний характер. Вивчення психологічного впливу реклами відбувається в умовах, що штучно створюються експериментатором. Якщо при спостереженні лише фіксують, як споживач відноситься до певної викладки товарів, то експериментатор може змінювати викладку товарів, а потім спостерігати за зміною реакції покупців.

Таким же чином експериментатор може створювати різноманітні комбінації рекламних засобів і шляхом порівняння реакції покупців вибрати з них найбільше вдалу.

Заслуговують уваги методи вивчення ефективності психологічного впливу засобів реклами шляхом проведення експериментів. Що застосовуються в зарубіжних країнах. Цей метод застосовують при визначенні впливу на покупців вітринної експозиції, упаковки, об’яв в пресі, по радіо, на телебаченні.

Так, якщо необхідно оцінити психологічний вплив на покупця упаковки товару, то один і той же товар ( наприклад, пральний порошок) поміщають в різні упаковку.

Психологічну упаковку такого рекламного засобу, як об’яву в газету, або журналі, визначають таким експериментом. В об’яву вміщають талон з текстом запиту про висилку проспекту, каталогу, або зразка. Цей талон покупець має вирізати і надіслати торговельному підприємству, адреса якого вказана в тексті об’яви. По кількості талонів, що надійшли від читачів рекламодавець робить висновок про те, чи була реклама замічена в періодичній пресі, чи був текст цієї об’яви досить цікавим і переконливим.

Метод опитування також відноситься до активних методів психологічного пливу реклами. Цей метод трудомісткий, але набагато достовірніший за інші, так як дозволяє виявити безпосередньо у самого покупця його відношення не тільки до рекламного засобу в цілому. Але й до окремих елементів цього засобу. Використовуючи метод опитування можна оцінити вплив рекламного засобу на покупців і встановити які елементи його оформлення привертають до себе найбільшу увагу і краще запам’ятовуються.

Для визначення ефективності того чи іншого рекламного засобу складаються анкети, які по заздалегідь зробленій програмі письмово, в особистих бесідах, по радіо або телебаченню доводяться до відому споживачів. Аналіз отриманих відповідей дозволяє робити відповідні узагальнення та висновки.

За допомогою опитування можна встановити, який рекламний засіб найбільше впливає на покупців, які купують певні товари (плакат, рекламний фільм, об’ява, викладка товарів тощо).

Наприклад, для виявлення того, який із засобів реклами привернув увагу покупців до нового товару, можна за допомогою такої анкети:

Як ви дізнались про появу нового товару:

а) від знайомих;

б) з об’яви по радіо, в газеті;

в) побачили у вітрині магазину;

г) при огляді товарів у магазині;

д) з передачі по телебаченню.

Проведення опитування вимагає значних витрат часу та залучення до цієї роботи великої кількості людей. Разом з тим отримані результати не можуть бути достатньо повними. Часом покупець сам не знає, під впливом чого він купив той чи інший товар (за порадою знайомого чи керувався іншими міркуваннями). Крім того, усе опитування покупців може викликати в них настороження. Тому доцільно запропонувати їм заповнити опитувальний лист, в якому викладені задачі опитування для , щоб покупець знав його мету і зміг більш точно відповісти на них.

В деяких випадках опутування поєднують з експериментом. Так, вивчаючи психологічну ефективність радіо- і телевізійної реклами проводять таким чином: в студію запрошують групу людей, яким пропонують заповнити невелику анкету, де необхідно вказати вік, професію та інше. Після цього група прослуховує або переглядає рекламні передачі, і кожний заносить свої зауваження і враження в спеціальні листи. Потім організують обговорення програми. Іноді дієвість реклами оцінюють на основі даних голосування. Таке прослуховування та обговорення рекламних програм дозволяє більш менш точно встановити позитивні і негативні сторони в підготовці, а також виявити, яка форма подачі є найбільш дохідлива до того чи іншого контингенту радіослухачів чи телеглядачів.

Ефективність рекламного міроприємства або окремого засобу можна виражатись числом споживачів, охоплених рекламою, а також величиною витрат на одного глядача, читача тощо. Так, доцільність публікації газетної об’яви в тому чи іншому печатному органі встановлюють шляхом визначення загальної кількості людей. Які зможуть його прочитати (тираж газети), або розмірів витрат на об’яву в розрахунку на одного читача. Чим більше читачів буде охоплено рекламою. Тим меншими будуть витрати на неї в розрахунку на одну людину.

Дані про ефективність психологічного впливу реклами дозволяють прогнозувати її дієвість.

Активізація реклами товарів, особливо нових, фірмовим магазинам надання додаткових послуг покупцям дозолить не тільки підвищити ступінь їх впливу на покупців, але й покращити економічні результати свої роботи.

2.3. Організація продажу і обслуговування покупців

Торговельним підприємствам властиві три види оперативних процесів: закупівля товарів, доведення товарів від виробника до місця реалізації та їх реалізація.

Серед всіх процесів, які здійснюються у магазині, основним є процес продажу товарів населенню. Тут відбувається остаточна реалізація товарів і задоволення купівельного попиту, здійснення обслуговування покупців. Всі інші процеси підпорядковані головному, сприяють його прискоренню, створюють для цього необхідні умови.

Продаж товарів не може здійснюватись без виконання магазином технологічних операцій, які мають мету доведення товарів до споживача. Однак, досягнення цієї мети відбувається шляхом продажу, і тому технологія торгівлі підпорядкована інтересам продажу.

Саме процес продажу є дуже трудоємким і потребує фізично важкої та розумової праці продавців. Покупці в цьому процесі також витрачають багато часу і якого ще значна частина йде на чекання в чергах.

Тому першорядну увагу в організації торгівлі треба приділяти процесу продажу товарів, його удосконаленню. Одним із напрямків удосконалення організації торговельного обслуговування є впровадження прогресивних методів продажу.

У відповідності з Типовим положенням про фірмові магазини вони повинні широко застосовувати прогресивні форми продажу товарів, надавати послуги покупцям.

У магазині “Орхідея” продаж здійснюється за індивідуальним методом обслуговування покупців (тобто через прилавок). Товари, викладені в охолоджувальних прилавках – вітринах, на постійних гірках. Покупці мають можливість ознайомитись з асортиментом товарів, зробити вибір.

Продаж товарів за цим методом складається з наступних операцій:

зустріч покупців та виявлення попиту;

пропозиція і показ товарів;

допомога у виборі та консультація;

пропозиція супутніх товарів;

виконання технологічних операцій;

розрахункові операції;

упаковка і видача покупки.

Зустріч покупців полягає в тому, що товар повинен бути повністю підготовлений до продажу і викладений на робочому місці, робоче місце – підготовленим: оснащене необхідним обладнанням та інструментами; товари мають мати цінники, а продавці своїм виглядом показують готовність обслужити покупця.

Правила продажу товарів та основні питання організації обслуговування покупців в роздрібних торгівельних підприємствах регламентуються наступними документами: Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року: ”Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування”, Законом України “Про захист прав споживачів”, “Правила продажу продовольчих товарів”, затверджених наказом МЗВЗ та торгівлі 1995 року та іншими нормативними документами.

Однією з основних задач робітників торгівлі є удосконалення методів продажу і обслуговування покупців. Одним із шляхів виконання цього завдання є впровадження самообслуговування та інших ефективних методів продажу.

Досвід роботи магазинів самообслуговування свідчить про значне скорочення часу покупців на придбання товарів, підвищення ефективності використання торгових площ, скорочення витрат обертання.

Недоліком в роботі фірмового магазину є те, що не застосовується метод самообслуговування, хоча Типовим положенням про фірмові магазини передбачено застосування прогресивних методів продажу товарів, в тому числі самообслуговування.

Не менш важливою вимогою до організації роботи фірмового магазину є надання додаткових послуг покупцям.

Надання торгових послуг вигідно торгівельному підприємству, так як це є додатковим джерелом доходів; сприяє росту товарообороту. Вони корисні і для населення, оскільки суттєво скорочують витрати часу покупців на придбання товарів, полегшує споживання. Тому керівництву магазину “Орхідея” необхідно продумати питання щодо розвитку додаткових послуг і підвищення їх якості.

З метою вивчення організації роботи магазину, визначення його впливу на формування попиту населення робітниками магазину було проведено опитування покупців у магазині. Всього було опитано 157 чоловік.

Як показали результати опитування, фірмовий магазин “Орхідея” користується досить високою популярністю. Вісімдесят три відсотки опитаних, визначили, що саме в цьому магазині роблять покупки.

Серед переваг магазину “Орхідея” покупці відмітили зручний показ товарів (42% відповідей).

Важливим фактором є також уважне відношення продавців до покупців (12% відповідей). Покупці відмітили також швидке і чітке виконання операцій при відпуску товарів (18%), наявність у продажу завжди свіжих товарів в достатньо широкому асортименті (30%).

У відповідності із задачами опитування було визначено вплив різних факторів, які обумовлюють організацію роботи магазину на вибір товарів безпосередньо в магазині. З усіх факторів було виділено такі основні (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1.

Розподіл відповідей покупців в залежності від впливу факторів організації торгівлі на покупцеві переваги

(у %)

Фактори, які сприяють підвищенню ефективності організації торгівлі

Всього

По ступеню важливості

неважливо

важливо

дуже важливо

Наявність асортименту товару

100,0

3,0

58,0

39,0

Реклама, або інформація в магазині

100,0

56,5

34,8

8,7

Порада продавця

100,0

32,0

32,0

36,0

Можливість ознайомлення з товаром

100,0

35,8

32,1

32,1

Культура обслуговування

100,0

3,0

7,0

83,0

Аналіз відповідей покупців показав, що покупці важливого значення надають культурі обслуговування (83,0%) і наявності асортименту товарів (58,0% та 39,0%), порада продавців (68%).

Вплив внутрішньомагазинної реклами та інформації на покупцеві переваги незначне – тільки 34% рахують її важливою, і 8,7% - дуже важливою.

Необхідно відмітити, що використання окремих міроприємств по рекламі у магазині (оформлення вітрин, цінники, інша інформація) носить безсистемний характер, що і зменшує ефективність її сприймання покупцями.

Доцільно, щоб всі види реклами (вивіска, цінники, упаковка, анотації та інше) мали єдине кольорове та змістовне рішення.

Оформлення торговельного залу фірмового магазину в єдиному стилі, використання рекламних засобів повинні підпорядковуватись певній меті – формуванню раціональних потреб покупців, вихованню смаків.

Особливо важлива реклама нових товарів, оскільки формування попиту на них є однією з основних задач фірмового магазину. Цю роботу необхідно активізувати в першу чергу за рахунок підвищення рівня і цілеспрямованості рекламних міроприємств.

3. Шляхи удосконалення роботи фірмового магазину та обслуговування покупців

3.1. Оцінка фінансово-економічних показників господарської діяльності

Підвищення ефективності комерційної діяльності не роздільне з результативністю фінансово-економічної діяльності. Підприємства в сучасних умовах орієнтують свою діяльність на отримання прибутку.

Розглянемо, які чинники вплинули на формування прибутку по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу на протязі1997 – 1998 років.

Основним джерелом отримання прибутку для магазину “0рхідея" виступає валовий дохід.

В роздрібній торгівлі валовий дохід від реалізації являє собою реалізовану торговельну надбавку. Крім реалізованих торговельних надбавок можуть бути доходи по операціях з тарою /перевищення доходів над витратами. Реалізовані торговельні надбавки вивчають як в сумі, так і по рівню /у відсотках до товарообороту/.

В процесі аналізу перевіряють степінь виконання плану по валовому доходу і вивчають його динаміку, вимірюють вплив факторів на суму і рівень валового доходу, виявляють резерви росту реалізації і відповідно торговельних надбавок.

Для виявлення можливостей зростання реалізованих торговельних надбавок проаналізуємо по даним магазину "Орхідея" на матеріалах бухгалтерської звітності динамічні зміни валових доходів від роздрібної реалізації товарів по кварталах 1997-1998 років /табл.3.1.1./.

На основі вивчення даних табл.3.1.1. можна зробити висновок, що за 1997-1998 роки цілому по магазину характерне зниження обсягів роздрібного товарообороту на 6.38%. У розрізі кварталів спостерігається значний спад товарообороту у ІІ кварталі - на 34.91%, у І кварталі - на 3.35%.У 111 і 1У кварталах магазин збільшив обсяги реалізації порівняно з минулим роком. Сума приросту товарообороту склала 117.31тис.грн.. Середній темп росту товарообороту по магазину склав 93.35%.

В залежності від виконання товарообороту характерні аналогічні зміни по валовому доходу в розрізі кварталів. За 1998 рік було отримано валового доходу на суму 1467.49 тис.грн., що на 4.24 тис.грн. більше порівняно з 1997 pоком, тобто валовий дохід зріс за рік на 2.98%. Характерною тенденцією є те, що фактична сума валового доходу зростала у відповідності з ростом товарообороту. Якщо в цілому за період, що аналізується, темп росту склав 102.98%, то в розрізі кварталів спостерігаємо нерівномірне виконання /від 86.97% в 1 кварталі до 112.57% в ІУ кварталі/.

Динаміку виконання валового доходу характеризує середній темп росту, який склав 101.62%

Аналіз абсолютної суми валового доходу не дозволяє дати оцінку дохідності товарообороту у зв’язку з тим, що суми валового доходу знаходяться під впливом інфляційних процесів. В зв’язку з цим, більш повну картину може дати аналіз відносного показника валового доходу - його рівня у відсотках до товарообороту.

Середній рівень валового доходу у 1998 pоці склав по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу 12.3%, що менше рівня 1997 року на 1.12%. Однак у розрізі окремих кварталів спостерігаються певні зміни рівня валового доходу: у І кварталі - зниження рівня на 1.38%, а в 11 кварталах рівень валового доходу порівняно з минулим роком зріс на 4.06%, в 111 - на 1.67% , в 1У - на 0.35%. Ці зміни рівня валового доходу можна пояснити коливанням в реалізації товарів по договірним цінам і цінам з фіксованою надбавкою.

Зростання рівня валового доходу в окремих періодах року пояснюється нерівномірним розподілом як товарообороту, так і валового доходу по кварталам. Так, питома вага товарообооту 1 кварталу 1997року складає 16.09 %, а питома вага товарооборота 1Y кварталу - 32.15%. Аналогічна картина характерна і по розподілу річного обсягу роздрібного товарообігу у 1998році. Цей недолік економічної діяльності вплинув на дотримання аналогічних тенденцій і по розподілу по кварталам валового доходу у 1997- 1998 роках. Так, по 1 кварталі 1997року питома вага валового доходу складає - 19.25%, а у1Укварталі-29.03%. Таким чином, динаміка виконання валового доходу за 1997-1998 роки по магазину "Орхідея" пояснюється значним коливанням сформованого рівня валового доходу по кварталам року. Аналіз валового доходу по загальному обсягу і рівню свідчить про успішну роботу магазину по формуванню валового доходу.

Для проведення поглибленого аналізу валового доходу слід вивчити вплив окремих факторів на суму реалізованих торговельних надбавок.

Сума реалізованих надбавок може змінюватися під впливом зміни обсягу, складу і структури товарообороту, розміру торговельних надбавок на окремі товари і товарні групи і інших витрат товарів.

Перевиконання чи недовиконання плану товарообороту викликає відповідну зміну суми валового доходу. Збільшення або зменшення середнього рівня реалізованих торговельних надбавок відповідно збільшує або зменшує суму валового доходу.

Вплив зміни обсягу товарообороту і середнього рівня торговельних надбавок можна визначити методом різниці.

Розрахунок впливу обсягу товарообороту і середнього рівня торговельних надбавок на динаміку виконання валового доходу по магазину "Орхідея" за 1997-1998 роки представлено в табл. З.1.2.

З результатів проведених розрахунків можна зробити висновок, що в 1998 році за рахунок зменшення обсягу товарообороту на 86,19 тис.грн., сума валового доходу від реалізації товарів зменшилася у порівнянні з минулим роком на 9.6 тис. грн..

За рахунок збільшення порівняно з минулим роком середнього рівня реалізованих торговельних надбавок на 4.24 %, сума валового доходу від реалізації зросла на 13.84 тис.грн..

В таблиці 3.1.3 наведені дані про факторний аналіз валового доходу у розрізі кварталів року.

Як видно з наведених даних, лише у І кварталі спостерігається негативний вплив факторів на величину валового доходу за рахунок зменшення обсягів товарообігу ( на 6.25 тис.грн.) розмір валового доходу знизився на 0.84 тис.грн., а за рахунок зменшення середнього рівня валового доходу на 1,38% розмір валового доходу знизився на 2.73 тис.грн. Позитивні тенденції характерні у ІІІ, IV кварталах, тобто валовий дохід зріс за рахунок збільшення обсягу товарообігу і середнього рівня валового доходу.

На основі даних, приведених в таблиці 3.1.4., можна оцінити коефіцієнти співвідношення темпів росту валового доходу і товарообороту. Так, в в динаміці для магазина "Орхідея" характерна тенденція випередження темпів росту валового доходу порівняно з темпами росту товарообороту. Коефіцієнт співвідношення склав - 1.1. У розрізі кварталів спостерігаються певні коливання коефіцієнту від 0.9. в І кварталі до 1.14 в 1Y кварталі. Значення коефіцієнта менше 1.0 підтверджує раніше зроблений нами висновок про характерні спадні тенденції в динаміці по показникам товарообороту і валовому доходу у 1 кварталі.

Динамічні зміни товаробороту і валового доходу відображені на мал.3.1.1.

При аналізі формування валового доходу треба не тільки перевірити виконання кінцевих фінансових результатах але й дослідити як використовується сформований валовий дохід.

В сучасних умовах основою самофінансування підприємств і організацій є прибуток підприємства, який визначається як різниця між валовим доходом та витратами обігу.

Динаміка розподілу валового доходу представлена в табл.З.1.5.

Як видно з наведених данних, валовий дохід використовувався по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу у 1998 році слідуючим чином: з суми валового доходу в розмірі 11,6 тис.грн. сплачено податок на додану вартість. Після сплати податку на додану вартість підприємство відшкодовує витрати обігу, які зросли порівняно з минулим роком на 26.17тис. грн., або на 36.26%, при цьому рівень витрат знизився проти рівня 1997 року плану на 3.09 %.

Після цього визначаємо прибуток від реалізації, який склав у 1998році 36.65 тис.грн., що на 4.8 тис.грн. менше минулого року. Рівень рентабельності товарообороту зменшився порівняно з минулим роком на 0.18%.

Аналіз достатності валового доходу магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу проведемо по розрахованим даним в таблиці 3.1.6.

Як свідчать наведені дані валовий дохід, що приходиться на 1 тис.грн. товарообороту зріс на 0.01 тис.грн., що пояснюється випередженням темпів росту валового доходу порівняно з темпами росту товарообороту.

Розмір валового доходу в розрахунку на 1-го працівника зменшився з 9.48 тис.грн. до 9.16 тис.грн., що пов'язано зі зростанням чисельності працюючих на 1 чоловіка.

Валовий дохід, в розрахунку на 1 тис.грн. зменшився з 1.97 тис.грн. до 1.49тис.грн., що пов'язано із зростанням витрат обігу на 26.17тис.грн. порівняно з минулим роком.

Залежність між зростанням валових доходів і витрат обігу у розрізі кварталів представлена на мал.3.1.2.

Підводячи підсумки проведеного дослідження достатності сформованого валового доходу , можна зробити такий висновок:

отримані валові доходи забезпечили магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу в цілому нормальну зону прибутковості, що дозволило сплатити платежі в бюджет і сформувати кошти на виробничий і соціальний розвиток колективу. Однак, зона прибутковості була би значно більшою, якщо б магазин отримав валові доходи у розмірі, які забезпечили би йому хоча б мінімально-необхідну суму прибутку.

Найважливішим показником ефективності роботи торгового (комерційного) підприємства є прибуток, в якому відображаються результати всієї торгової діяльності підприємства — обсяг продукції ,що реалізувалася, його склад і асортиментна структура, продуктивність праці, рівень витрат, наявність непродуктивних видатків і втрат і т.д.

Від розміру отриманого прибутку залежать поповнення фондів, матеріальне заохочення робітників, сплата податків і ін. Наявність прибутку свідчить про те, що видатки торгових підприємств повністю покриваються доходами від реалізації товарів і надання послуг. Прибуток торгового підприємства розраховується як різниця між всіма його валовими доходами і валовими витратами. В торгівлі розрізняють прибуток від реалізації товарів (операційний прибуток) і чистий, або балансовий, прибуток. Операційний прибуток — це різниця між торговими надбавками і операційними витратами ( витратами обігу). Розглянемо як формувався прибуток по магазину. Формування прибутку за 1997- 1998 роки по магазину "Орхідея" наведено в таблиці 3.1.6.

Фактична сума прибутку від реалізації в 1998 році склала 36.55 тис.грн. Порівняно з минулим роком прибуток від реалізації зменшився на 11.6%. Зменшення розміру прибутку по сумі викликало зменшення і прибутку у відсотках до товарообороту, який представляє собою рівень рентабельності. Фактичний рівень рентабельності у 1998 році склав по магазину "Орхідея" 3.07%, що менше рівня минулого року на 0.18%.

На зміну рівня рентабельності позитивно вплинуло зростання рівня валового доходу - на 1.12%, зменшення суми нарахованого податку на додану вартість позитивно вплинуло на рівень рентабельності - на 1.28%, зростання рівня витрат обігу негативно вплинуло на зниження рівня рентабельності - на 2.58%.

Про динамічні зміни прибутку від реалізації по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу за 1997-1998 роки свідчать дані таблиці 3.1.8.

Для прибутку від реалізації характерні такі динамічні зміни: 1) зменшився товарооборот на 81.19 тис. грн., що пов'язано з зниженням купівельної спроможності населення, 2) зниження обсягу товарообороту вплинуло на зменшення податку на додану вартість на 17.1З тис.грн., 3)витрати обігу зросли на 26.17 тис.грн, що пояснюється зростанням вартості ресурсів, які необхідні для здійснення виробничо-торговельного процесу.

В динаміці склалася тенденція по випередженню темпів росту витрат обігу (136%) порівняно з темпами росту валових доходів (103%), що відповідно привело до зниження прибутків по магазину за два роки на 4,8 тис.грн.

Важливим аспектом аналізу формування прибутку є його визначення не тільки у діючих цінах, але й у порівняльних. Про те , як формувався у 1998 році прибуток від реалізації у порівняльних цінах, свідчать дані таблиці 3.1.9.

Як видно з розрахованих даних таблиці, для всіх показників, що формують прибуток, в динаміці характерна тенденція до зниження. Це пов'язане з тим, що на прибуток вплинув ціновий фактор.

Кількісна оцінка факторів, що обумовили зміну обсягу прибутку по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу, приведена в таблиці 3.1.10.

Як свідчать результати проведених розрахунків, зниження обсягу роздрібного товарообороту на 81,19 тис.грн. негативно вплинуло на формування прибутку від реалізації (-2.64тис.грн.). Зростання середнього рівня валового доходу на 1.12% до обороту позитивно вплинуло на збільшення прибутку на 13.32 тис. грн. В зв'язку з зростанням середнього рівня витрат обігу на 2.58 % фактична сума прибутку зменшилася на 30.78тис.грн. Негативно на суму балансового прибутку вплинув податок на додану вартість. За 1997-1998 роки він знизився на 17,13тис.грн., а у відсотках до товарообороту він зменшився на 1.3%, що збільшило фактичну суму прибутку порівняно з минулим роком на 15,83 тис. грн.

Загальний вплив всіх факторів за 2 роки призвів до зменшення прибутку по магазину "Орхідея" на 4.8тис.грн.

Для більш повної оцінки ефективності комерційної діяльності підприємства використовуються узагальнюючі показники, коли співставляються результати діяльності підприємства з усіма витраченими засобами, включаючи вкладення засобів в основні і оборотні фонди.

Для дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу поряд з основним показником рентабельності товарообороту /табл.3.1.7./ нами розраховані показники рентабельності по відношенню до різноманітних видів використаних ресурсів /табл.3.1.11/.

Наведені дані свідчать про те, що по всіх показниках спостерігається зниження рентабельності в динаміці, найбільш суттєве по іммобілізованим засобам (-435.37).

Показники рентабельності мобільних засобів зменшилася з 19.14 грн. на початок року до 17,89 грн. на кінець року у зв'язку з зменшенням мобільних засобів на 11.7 тис.грн. і прибутку від реалізації на 4.8 тис.грн..

Рентабельність іммобілізованих засобів різко знизилася, тому що на протязі 1997-1998 pоків темпи росту основних фондів випереджали темпи росту прибутку від реалізації.

Рентабельність трудових ресурсів за аналізуємий період знизилася на 19.89 тис.грн., що пояснюється випередженням темпів росту коштів на оплату праці (10 1.2 %) порівняно з темпами росту операційного прибутку (88.39 %)

Рентабельність використання майна у 1998 p. дорівнює значенню 16.І3 грн. В динаміці цей показник знизився на 2.48 тис.грн., що пов'язано з випередженням темпів росту середньої вартості майна підприємства над темпами росту прибутку від реалізації.

Рентабельність власного і постійного капіталу має однакові значення. У зв’язку з відсутністю позикових коштів ці показники характеризують розмір прибутку, що отримує власник на кожний власний карбованець, що вкладений в дане підприємство.

Оцінка впливу на прибуток зміни обсягу та ефективності використання ресурсів приведена в таблиці 3.1.12.

Як свідчать наведені дані, можна констатувати, що всі ресурси магазину у 1997-1998 роках використовувалися не ефективно.

Таким чином, діяльність магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу по формуванню прибутку можна оцінити позитивно, однак аналіз показників рентабельності свідчить, що ефективність використання наявних фінансових ресурсів в динаміці мас тенденцію до спаду.

Комерсант - це передусім організатор. Організувати — значить визначити мету, знати фінансові і матеріальні ресурси і уміти використати їх для досягнення мети. Організатор повинен уміти формулювати задачу, доводити її до безпосереднього виконавця і контролювати виконання. Організація комерційної діяльності припускає уміння приймати правильні рішення, розподіляти обов'язки і відповідальність. Визначенню шляхів підвищення ефективності господарської діяльності буде присвячений наступний розділ дипломної роботи.


3.2. Шляхи удосконалення роботи магазину на основі маркетингу

Тактика роботи фірмових магазинів показує, що на стадії їх створення, виникають умови, що заважають ефективній роботі: відкриття фірмових магазинів в непристосованих для цієї мети приміщеннях, площа і планування яких не відповідає вимогам. Це приводить до того, що задачіНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Любовь с первого взгляда приходит после второй бутылки.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100