Рефераты на украинском
Комерційна діяльність і асортиментна політика - Економіка підприємства -border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 1.5pt 0cm 1.5pt;height:50.0pt">

-11,94

110,74

1998

24

320,80

13,37

-16,70

88,82

-105,52


Про вплив на загальний обсяг товарообігу величини торгової площі та обсягу товарообігу на 1 м2 торговельної площі по фірмі "Дистен" свідчать дані таблиці 3.1.8.

У зв’язку з тим, що площа магазину за 1996-1998 роки змінилася на
110 м2, приріст товарообігу був отриманий лише у 1997 році за рахунок зміни торгової площі (218,4 тис.грн.), у 1998 році тенденція змінилася у сторону погіршення. За рахунок зниження товарообігу на 1 м2 торгової площі на 0,08 тис.грн. спостерігається спад загального обсягу товарообігу за рахунок зниження товарообігу на 1м2 торгової площі на 16,7 тис.грн.

Підводячи підсумки проведеного дослідження можна зробити такі узагальнюючі тенденції по ТВП "Дистен":

зниження в динаміці товарообігу склало 82,1 тис.грн.;

нерівномірне виконання плану товарообігу у розрізі кварталів 1997-1998 років;

невикористання плану надходжень в цілому по підприємству, так і по більшості товарних груп;

аналіз забезпеченості торгового підприємства товарними ресурсами свідчить про те, що по більшості товарних груп план товарообігу недовиконано за рахунок недопоставок товарів і незаповнення нормативу товарних запасів на початок року; перевищення нормативу товарних запасів на кінець 1998 року позитивно вплинуло на виконання плану товарообігу;

аналіз впливу на обсяг товарообігу чисельності працюючих та їх продуктивності праці показав, що у 1996-1997 рр. на відхилення товарообігу вплинули два фактори: позитивно – зростання продуктивності праці, а негативно – скорочення чисельності працюючих; у 1997-1998 рр. тенденція змінилася: за рахунок скорочення чисельності товарообіг зріс на 88,82 тис.грн., а за рахунок зниження продуктивності праці товарообіг знизився на
105,52 тис. грн.;
Таблиця 3.1.8

Аналіз впливу на обсяг товарообігу величини торгової площі

та обсягу товарообігу на 1 м2 торгівельної площі

по ТВП “Дистен”

тис.грн.

Роки

Торгова площа, кв.м.

Т/об на 1м2 торгової площі

Т/об по структурному підрозділу, всього

Приріст товарообороту

загальний

в т.ч. за рахунок зміни

торгової площі

обсягу т/о

на 1 м2

1996

120

1,99

238,70

---

---

---

1997

230

1,47

337,50

98,80

218,40

-119,60

1998

230

1,39

320,80

-16,70

0,00

-16,70


дослідження ефективності використання торгової площі дозволило встановити, що весь приріст товарообігу у 1997 році отримано за рахунок зміни торгової площі, у 1998 році ситуація змінилася – товарообіг знизився на 16,7 тис.грн., що пов’язане з зменшенням обсягу товарообігу на 1 м2 торгової площі.

Таким чином, результати проведеного аналізу динаміки показників обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту свідчать про те, що підприємство з року в рік збільшує штат працюючих, виробничі потужності, однак ці всі заходи не дозволяють йому добиватися нарощування обсягів роздрібного товарообороту. Тому необхідно запропонувати ряд напрямків покращення маркетингової діяльності, які дозволять збільшувати обсяги продажу.

Становлення ринкових відносин в економічній системі України вимагає використання сучасних концепцій управління формуванням асортименту товарів на підприємствах торгівлі. Якщо в силу відомих причин виробники не змогли активно застосувати їх у виробництві, то в сфері торгівлі вони використовуються більш ширше. Насамперед, це стосується впровадження маркетингових програм в комерційну діяльність торговельних підприємств. Застосування конкуренції на внутрішньому ринку вимагає від керівників підприємств реального вивчення організації господарських зв’язків з постачальниками, проведення ефективної асортиментної політики, активного просування збуту товарів. Такі умови передбачають визначення суттєвості ділового ринку, який має бути необхідною частиною в організації діяльності торговельного підприємства.

Діяльність приватної ТВП “Дистен” в умовах ринку пов’язана в основному, з трьома групами ризику: забезпеченням пропорції рівня попиту, тобто необхідністю закупки тільки тих товарів, на які буде попит і які будуть продані; оптимізацією товарних запасів (забезпеченням задоволення попиту через мінімальні товарні запаси); діяльністю конкурентів (досягнення переваг, які дозволяють підтримувати і розширювати частку ринку, завоювати нові сегменти ринку).

Впровадження маркетингових досліджень в діяльність “Дистен" пов’язано насамперед з використанням маркетингової інформації, що є основою для ефективного управління формуванням асортименту товарів. Успішно реалізувати цю проблему дозволяє створення товарних систем на основі автоматизації операцій торгово-технологічного процесу.

Автоматизована товарна система охоплює розрахунки з покупцями: аналіз руху товарів (включаючи закупку і реалізацію); ринкові дослідження кон’юктури ринку, товарів та покупців; оцінку роботи персоналу та їх продуктивності. Ця система може також включати і виробництво, оскільки працює на зворотній зв’язок з виробництвом товарів.

Велике значення для підвищення ефективності управління асортименту товарів фірми "Дистен" має об’єктивна оцінка ринкової ситуації, старанне вивчення нового товару, реакції на нього потенційних покупців. Цього підвищення ефективності можна досягти за рахунок визначення оптимального ринкового сегмента, розробки ефективного комплексу маркетингу. Комерційний успіх фірми буде залежати від того, яку частину асортименту будуть складати товари, що користуються постійним високим попитом. Для збільшення долі цих товарів необхідно: проведення рекламних кампаній, вивчення попиту покупців, узагальнення досвіду тих продавців, які безпосередньо займаються реалізацією певних товарів.

Істотними резервами росту ефективності управління формуванням асортименту товарів досліджуваної фірми є також застосування нових організаційних форм господарювання, що дають змогу самостійно визначати працівниками напрямки використання прибутку, вільно маневрувати товарними запасами, вибирати шляхи комерційної діяльності, встановлювати фонд заробітної плати та матеріального заохочення.

Одним з напрямків підвищення ефективності управління є раціональне використання торгових площ фірми, по пов’язано з впровадженням сучасних схем торгово-технологічних процесів, використанням найновішого торгового обладнання і устаткування, оформленням інтер’єру згідно вимог часу.

Основним критерієм комерційного успіху фірми "Дистен" є те, що товари, які вона пропонує, задовільняють різноманітні потреби споживачів. Комерційна угода є доцільною, якщо вона забезпечує чистий прибуток не менше 25-30% від витрат (грошової виручки). Така жорстка вимога зумовлена високим рівнем ризику, характерною для торговельного підприємства. Успішна реалізація передбачає гнучкий розвиток асортименту товарів, які відповідають товарному ринку на якому працює фірма.

Фірма зможе забезпечити собі оптимальний рівень доходу, якщо асортиментні лінії реалізуються у визначеному поєднанні, яке сприяє одержанню максимального прибутку. Це завдання повинно стати фундаментом товарної стратегії ТВП “Дистен”.

Підвищення ефективності формуванням асортименту товарів фірми і заохочення її колективу у вищих кінцевих результатах може бути вирішене також через надання фірмі повної комерційної свободи, права вільної закупівлі необхідних їй товарів на ринку, що підвищить вплив на постачальників товарів з метою розширення товарного асортименту і покращення якості товарів. Поряд з цим слід надати фірмі більше свободи у здійсненні своєї господарської діяльності, надати їй право встановлювати собі бажаний рівень самостійності.

За умов ринку, що народжуються в Україні, досяги сталого успіху зовсім не просто. Покупцеві пропонується лише те, що відносно легко може придбати фірма. Товарний асортимент при цьому досить вузький. При створенні повного асортименту товарів необхідно приділити увагу його обсягу. Комплексне вирішення цих проблем допоможе фірмі підвищити свою ефективність. Тому пошук шляхів підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів у повинен проводитися по всіх її елементах. Насамперед:

вивчення ринку, торговельної кон’юнктури, прогнозування попиту на товари;

вивчення і пошук можливих джерел закупки товарів;

використання власних можливостей або створення додаткових джерел для поновлення товарних ресурсів;

здійснення товарообмінних операцій;

закупка товарів на біржах;

організація закупівельної роботи з підприємствами малого бізнесу та індивідуальними;

проведення політики тактичного ціноутворення, яке залежить від попиту та пропозиції товарів;

проведення рекламних заходів;

застосування прогресивних форм продажу товарів;

сервісне обслуговування покупців;

використання кредитних ресурсів для розширення комерційної діяльності тощо.

У міру переходу до вільного ринку, орієнтації на споживача, людські інтереси, різноманітні форми виробництва товарів і торгівлі будуть ускладнюватися, поповнюватися новим змістом і в цьому закономірна діалектика розвитку управління формуванням асортименту товарів ТВП “Дистен” м. Коломия в умовах становлення ринкових відносин.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Перехід економіки до ринкових відносин веде до створення нової системи управління формуванням асортименту товарів підприємств торгівлі, діяльність якої буде здійснюватись в умовах економічного коливання та зміцнення смаків клієнтів, дії конкурентів, зміні цін, попиту, зміцнення ділової активності на ринку. Це створює атмосферу потреби у розвитку товарного асортименту, росту ініціативи підприємства, передбачає пошук неординарних творчих рішень виникаючих проблем. Великі резерви підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів пов’язані з комплексним використанням маркетингу, впровадженням нових форм торгівлі, застосуванням сучасних методів господарювання. Саме таким цілям і відповідає діяльність фірми "Дистен" м. Коломия.

Матеріально-технічна база фірми забезпечує безперебійну її діяльність, однак окремі ланки торгово-технологічного процесу потребують перебудови у відповідності з вимогами часу.

Проведений аналіз процесу управління формуванням асортименту товарів у фірмі "Дистен", дає можливість зробити висновки і внести слідуючі пропозиції.

Процес управління формуванням асортименту товарів фірма здійснює самостійно, виходячи з реального попиту споживачів і в межах повноважень, передбачених статутом.

Організація господарських зв’язків з постачальниками відповідно до ринкових вимог потребує у фірмі досвіду та використання нових підходів в маркетинговій діяльності. Ретельний вибір постачальників пов’язаний з вивченням споживчих характеристик товарів, цін, ритмічності поставок, надійності фірми.

Організація проведення асортиментної політики у фірмі сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого асортименту, підвищенню відповідальності фірми за постійну наявність в продажі необхідних споживачам товарів.

Для раціонального проведення асортиментної політики фірмі необхідно вивчати і прогнозувати попит. Прогнозування умов розвитку фірми дасть змогу вчасно спрогнозувати інфляцію, безробіття, тенденцію до збільшення чи зменшення доходів, перспективи розвитку інвестицій у різні сфери. Орієнтуючись на певні прогнозовані умови, фірма зможе більш ефективно здійснювати прогноз своєї діяльності. На жаль, робота по організації вивчення попиту в фірмі "Дистен" носить не чіткий і не систематичний характер.

Фірма підтримує постійний контакт з потенційними споживачами, які дають їй виключно важливу інформацію про зміни в товарній, ціновій і збутовій політиці, дозволяють пристосувати комерційну діяльність до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються.

Організація просування і стимулювання збуту товарів дозволяє фірмі з однієї сторони краще пристосуватись до змін зовнішніх умов функціонування, а з другої – справляти необхідний вплив на ці умови з допомогою багаточислених каналів.

Аналіз динаміки обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту свідчить про те, що фірма недостатньо використовує наявні матеріальні, трудові і фінансові ресурси з метою вирішення завдань, направлених на максимізацію прибутку і задоволення попиту споживачів у необхідних товарах.

Для підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів фірмі "Дистен" потрібно:

проводити цілеспрямовану асортиментну політику, яка допоможе фірмі визначити конкурентоздатність її товарів на даному продовольчому ринку області, дозволить уникнути значних фінансових, підприємницьких і організаційно-комерційних ризиків. Для цього керівництву фірми потрібно формувати асортиментну політику так, щоб від кожного виду товару отримувати максимальний ефект як в грошовому вираженні, так і в плані задоволення потреб своїх покупців;

підтримувати постійний контакт з потенційними споживачами. З даною метою пропоную управлінському персоналу фірми розробити і використати систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і збереженням даних;

розширювати пошук можливих джерел закупки товарів, створювати додаткові джерела для поповнення товарних ресурсів. З цією ціллю фірмі слід здавати в оренду вільні площі складських приміщень, надавати юридичним та фізичним особам послуги консультаційного та транспортного характеру;

активізувати проведення рекламної діяльності фірми, націленої на інформацію потенційних покупців про якість і властивості товарів, місце торгівлі ними, що особливо стосується реалізації товарів за межами міста. Для підтримання даної пропозиції, пропоную ввести посаду маркетолога, який би постійно організовував і підтримував нові аспекти рекламної діяльності, своєчасно розробляв і надсилав рекламні об’яви, повідомлення в місцеву пресу та телебачення;

налагодити у фірмі використання прогресивних форм і методів вивчення попиту. Проводити різноманітні види виставок, купівельні конференції, тестування товарів, анкетування покупців з метою ознайомлення покупців з товарами-новинками фірми, вияснення думки про них в потенційних покупців;

провести переспеціалізацію кожного магазину фірми, створивши в ньому спеціальні відділи з розширеним асортиментом груп товарів, що збільшить конкурентоспроможність фірми на ринку спеціалізованих підприємств торгівлі;

удосконалити роботу працівників фірми з бухгалтерсько-статистичної звітності, запровадивши використання ПЕОМ, які дають змогу зменшити витрати на їх проведення, збільшить товарообіг та зменшить завантаженість роботи;

розширити діяльність фірми в межах передбачених статутом, зокрема:

організувати виїзну торгівлю громадського харчування на місця проведення народних свят, в кемпінги, в парки;

організувати гуртову торгівлю, використовуючи вільні торгові площі фірми;

здійснювати лізингові операції та проводити зовнішньо-економічну діяльність.

Грамотне управління формуванням асортименту фірмі "Дистен" дозволить вирішити керівництву проблеми покращання фінансового стану та активізувати свою діяльність на конкурентних ринках м. Коломия.


Список використаної літератури.

1.Про підприємництво:Закон України //Урядовий кур’єр.-1991.-7 лютого.

2.Про підприємства в Україні:Закон України //Голос України.-1991.-27 березня.

3.Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення:Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур’єр.-1995.-21 лютого.

4.Баркан Д. І. Управление фирмой в условиях рынка.-Л.:Аквилон.1991.

5.Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности.-М.:Финансы и статистика.-1994.

6.Економіка торгівлі:підручник для вузів.-М.:Економіка.-1990.

7.Коваленко В.В. Повышение эфективности комерческой деятельности торговых предприятий и организаций.-К.:Вища школа.-1990.

8.Маркетинг /под ред. А.Н.Романова./.-М.:Банки і біржі.-1995.

9.Омельянович Л.Стан і проблеми торгівлі України //Економіка України.-1995.-7 липня.

10.Осипова Л.В. Синяева И.М. Основы комерческой деятельности:Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи,ЮНИТИ.-1997.

11.Панкратов Ф.Г. Серегина Т.К. Комерційна діяльність:Підручник для вузів.-М.:Маркетинг.-1996.

12.Прауде В.Р. Білий О.Б. Маркетинг.-К.:Вища школа.-1994.

13.Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Управління прибутком торговельного підприємства.Конспект лекцій.-К.:КТЕІ.1993.

14.Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Головачук Т.І. Олейник С.І. Економічна стратегія діяльності торгового підприємства в умовах ринкової економіки.-К.:КТЕІ.-1993.

назад |  4 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. А женщина чуть умнее.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100