Рефераты на украинском
Загальна частина характеристика підприємства - Економіка підприємства -При цьому ціна придбання визначається як середня зважена або як вартість останньої одиниці придбаного товару

Таким чином, оцінки за методами Fifo і Lifo вимагають аналітичного обліку надходження кожного матеріалу за партіями, а це надто трудомістка й невигідна з економічної точки зору справа.

е) Синтетичний облік надходження і використання виробничих запасів

Документи, що надійшли зі складів до бухгалтерії, перевіряють як з точки зору правильності їх оформлення, так і по суті відображених у них операціях. Прибуткові ордери .звіряють з рахунками, що до них належать, транспортними документами, прийомними актами тощо. Лімітні карти, що надійшли зі складу, співставляють з другими примірниками, одержаними від цехів-споживачів, накладні на перекидання матеріалів, здані складами-відправниками; з примірниками тих же накладних, що надійшли зі складів-одержувачів, лімітні карти і вимоги відзначають у реєстрах видачі тощо.

Далі документи таксують за допомогою машин, тобто зазначені в них матеріали оцінюються за твердими обліковими цінами.

По кожному реєстру зданих документів після їх таксировки підраховують обороти надходження або витрат матеріалів у розмірі номенклатурних груп. - На малих підприємствах підсумки підрахунків можна відображати в накопичувальних відомостях, групових оборотних відомостях. Оброблювати документи можна комп’ютерами.

Для обліку надходження й використання виробничих запасів використовують такі окремі синтетичні інвентарні рахунки:

№ 05 "Матеріали"

№ 06 "Паливо"

№ 07 "Будівельні матеріали та обладнання до установки"

№ 08 "Запасні частини"

№ 10 "Насіння та корми"

№ 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

У зв’язку з виникненням різних господарських операцій відносно обліку виробничих запасів використовують також рахунки:

№ 13 "Знос. малоцінних та швидкозношуваних предметів"

№ 14 "Переоцінка товарно-матеріальних цінностей"

№ 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

№ 16 "Транспортно-заготівельні витрати".

є) Облік матеріалів, палива, запасних частин, МШП.

Рахунок № 05 "Матеріали" призначений для обліку належних підприємству сировини, основних та допоміжних матеріалів, купованих напівфабрикатів, комплектуючих виробів та деталей, тари і тарних матеріалів, мінеральних добрив і отрутохімікатів, біопрепаратів і медикаментів, матеріалів, переданих для переробки на сторону. За назвами цих матеріальних цінностей можуть бути відкриті відповідні субрахунки.

На. рахунку № 06 "Паливо" облічують наявність та рух належного підприємству органічного та ядерного палива.

Органічне паливо — це горючі речовини, що можуть активно вступати до реакції з киснем і містять значну питому теплотворність. Найбільше значення мають такі види органічного палива:

— тверде: кам’яне та буре вугілля й відходи від переробки, антрацит і напівантрацит;

— рідке: мазут;

— газоподібне: природний газ;

— інші види палива: торф, горючі сланці, стабілізована нафта, горючі гази промисловості (доменний, коксовий), дрова тощо.

Рахунок № 06 "Паливо" призначений для обліку наявності та руху палива, придбаного або заготовленого для технологічних потреб, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії або для опалення приміщень.

На рахунку № 08 "Запасні частини" облічуються готові деталі, вузли, запасні частини, що використовуються для заміни зношених при проведенні ремонту основних засобів. Рахунок № 08 має два субрахунки:

№ 08-1 "Запасні частини"

№ 08-2 "Обмінний фонд".

На субрахунку № 08-1 облічують наявність і рух придбаних або виготовлених для потреб основної діяльності запасних частин, призначених для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів тощо, а також автомобільних шин у запасі та обігу.

На субрахунку № 08-2 відображуються операції, пов’язані з наявністю і рухом обмінного фонду повнокомплектних машин, обладнанням двигунів, вузлів, агрегатів, що утворюються в установленому порядку в ремонтних підрозділах підприємств і організацій, на технічних обмінних пунктах або ремонтних заводах.

Усі матеріальні цінності, що надійшли на підприємство від постачальників, при журнально-ордерній формі рахівництва облічуються в журналі-ордері № 6. У ньому здійснюється облік розрахунків з усіма постачальниками. Тому доцільно відкривати два. журнали-ордери: один для розрахунків з постачальниками по матеріальних цінностях, другий — по розрахунках за послуги і роботи.

Журнал-ордер № 6 ведеться лінійно-позиційним способом, тобто для кожного документу відводиться один рядок. Надалі при оплаті рахунку або при надходженні матеріалів по даному платіжному документу записи виконуються у відповідних графах, але в цьому ж рядку.

Розрахунки з постачальниками при планових платежах облічуються в окремій відомості № 5, загальні підсумки якої також переносяться до журналу-ордеру № 6.

Усі операції, пов’язані з розрахунками за придбання матеріальних цінностей, відображують на рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" незалежно від того, одночасно або попередньо проводилась оплата пред’явленого рахунку-фактури.

Рахунок № 60 кредитується на вартість товарно-матеріальних цінностей, що фактично надійшли. У синтетичному обліку він кредитується згідно з розрахунковими документами постачальника у межах сум акцепту незалежно від оцінки товарно-матеріальних цінностей в аналітичному обліку,

При надходженні товарно-матеріальних цінностей, на які не одержано розрахункові документи постачальників, бухгалтерія підприємства зобов’язана перевірити, чи облічується вартість цінностей, що надійшли, як дебіторська заборгованість.

Рахунок № 60 дебетується на суми оплати рахунків (у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів); на суми заліків за попередньо виданими в установленому порядку авансами.

Якщо наприкінці місяця по відфактурованих і оплачених матеріальних цінностях вантаж не надійшов, то рахунок № 60 кредитується на суму оплати як за матеріали в дорозі або не вивезені зі складів постачальників.

На початку наступного місяця ці суми сторнуються, а суми оплати продовжують рахуватися як дебіторська заборгованість.

Аналітичний облік на рахунку № 60, крім розрахунків у порядку планових платежів, ведеться на кожному окремо виставленому рахунку, а розрахунки у порядку планових платежів — по кожному постачальнику і підрядчику.

Побудова аналітичного обліку на рахунку № 60 має забезпечити одержання необхідних даних по постачальниках, акцентованих й інших розрахункових документах, строк оплати яких не настав; постачальниках по невідфактурованих поставках; постачальниках по неоплачених у строк розрахункових документах.

У практиці можливі випадки, коли покупцем оплачені закуплені матеріальні цінності (матеріали, паливо, запасні частини тощо), але не доставлені транспортною організацією до місця призначення, хоч і передані йому вантажовідправником. У покупця виникає відволікання коштів на оплату активів, що як фізичні предмети відсутні. Такі активи називаються "Матеріальні цінності в дорозі" і показують їх у балансі окремою статтею. Облічуються матеріальні цінності в дорозі за кожним їх видом і кожним платіжним документом окремо.

Матеріальні цінності в дорозі для підприємства-покупця е дебіторською заборгованістю і облічується вона за окремими об’єктами обліку на рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

У випадках, коли підприємство-покупець перерахувало кошти постачальникові матеріальних цінностей, а постачальник не відправив вантажі згідно з цими платіжними документами, такі документи у підприємства-покупця можуть теж проходити по статті балансу "Матеріальні цінності в дорозі" і називаються вони "безтоварні рахунки-фактури".

При виявленні оплачених безтоварних рахунків-фактур сплачені суми потрібно знімати зі статті "Матеріальні цінності в дорозі" і відносити в дебет рахунку № 63 "Розрахунки по претензіях".

Терміни позовної давності по таких явно нечесних операціях становлять один рік і дають додаткову можливість повернути кошти, одержані нечесним постачальником, і одержати від нього проценти за використання чужих грошей.

Матеріальні цінності, що надійшли на підприємство помилково, не оформляються відповідними прибутковими документами, але потрапляють до облікової рубрики "Матеріальні цінності в дорозі".

Основним напрямком вибуття матеріалів зі складів є їх відпуск (передача) на виробництво. Крім того, може мати місце внутрішнє переміщення матеріалів, і в окремих випадах — реалізація на сторону.

Бухгалтерія здійснює контроль за правильними витратами сировини за допомогою рецептури і норми виходів.

Сировину для виробництва відпускає комірник представникові виробництва (наприклад, старшому майстрові), який складає звіт, де зазначає витрати основної і допоміжної сировини відповідно до наведених вище рецептур.

МШП за своєю функціональною роллю на підприємстві є такими ж засобами праці як і ОЗ, але мають і особливості оборотних засобів.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку до МШП відносяться:

предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

предмети вартістю менше 15 НОМ за одиницю незалежно від терміну служби;

знаряддя лову незалежно від вартості і терміну служби;

бензомоторні пили, сучкорізи, сезонні дороги, тимчасові будівлі терміном експлуатації не більше двох років;

спеціальні інструменти і пристосування;

спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі;

формений одяг, призначений для видач працівникам підприємства, а також одяг і взуття в закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету;

тимчасові споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

тара для зберігання ТМЦ на складах

предмети, призначені для видачі напрокат незалежно від вартості.

Синтетичний облік МШП ведеться на активному рахунку №12 “Малоцінні швидкозношувані предмети”.

Аналітичний облік ведеться за:

- субрахунками;

- за місцем знаходження і матеріально-відповідальними особами;

- за окремими предметами, що належать до складу кожної групи МШП.

Надходження МШП відображають у регістрах бухгалтерського обліку (ж/о №6) за ціною придбання включаючи затрати, пов’язані з доставкою їх на підприємство, тобто фактичною собівартістю.

Література:

Спеціальний додаток до Галицьких контрактів № 48, 1999 рік.

Діловий тижневик “Галицькі контракти” № 12, березень 1999 рік.

Н.М. Ткаченко “Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності”, Київ “А.С.К.”, 1998.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Она была на седьмом месяце от счастья.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100