Рефераты на украинском
Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Економіка підприємства -style="width:239.75pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;background:white;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:14.4pt">

Транспортно-заготовчі витрати

4%

2,94

Уцінка маломірних залишків

0,1%

0,05

Реалізація відходів

0,1%

0,05

РАЗОМ

76,37

РОЗШИФРОВКА МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

Норма технічна у метрах квадратних (Nтех.м.кв.) розраховується шляхом помноження норми технічної у погоних метрах (Nтех.п.м.) на ширину тканини

(Ш тк.) та на ширину кромки (Ш кр.).

Nтех.м.кв. = Nтех.п.м. * Ш тк. * Ш кр.

Ціна оптова погоного метра тканини (Цопт.п.м.) розраховується шляхом вирахування з ціни вільної (Ц віл.) суми націнки на додаткову вартість (Е НДВ) і суми націнки торгівельних організацій (Е Нт).

Ц опт.п.м. = Ц.віл. -П ПДВ-Е Нт

Ціна оптова одного метра квадратного (Ц опт.м.кв.) розраховується шляхом поділення ціни оптової одного погоного метра (Ц опт.п.м.) на ширину тканини без кромки

Ц опт.м.кв. = Ц опт.п.м.

Штк.-Шкр.

Вартість матеріалу у оптових цінах (S м.кв.) розраховується шляхом помноження ціни оптової одного метра квадратного (Ц опт.м.кв.) на норму технічну у метрах квадратних (Nтех.м.кв.).

S м.кв. = Ц опт.м.кв. * Nтех.м.кв

Сума транспортно-заготовчіх витрат (Е В тз) розраховується шляхом обчислення відсотку транспортно-заготовчих витрат (% В тз) від загальної вартості основних матеріалів(Вт.заг).

Е В тз = Вт.заг. * % Втз

100

Сума уцінки маломірних залишків (Е у) розраховується шляхом обчислення відсотку уцінки (% у) від вартості тканин (Вт тк.).

E. у = Вт тк. * % у

100 *100

Сума від реалізації відходів (Е Рв) розраховується шляхом обчислення відсотку реалізації (% Рз) від вартості тканин (Вт тк.).

Е Рв = Вт тк. * %Рв

100

Вартість основних матеріалів за відрахуванням відходів складається з суми загальної вартості основних матеріалів, сумі транспортно-заготовчіх витрат, суми уцінки маломірних залишків та суми від реалізації відходів.

Вт осн.м. = Вт.заг. + Е В тз. + Еу + ЕРв

ТАБЛИЦЯ 1.4.3. РОЗРАХУНОК ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

НА ВИРIБ

Статті витрат

Відсотки%

%

Сума витрат

За проектом грн.

По підприєм­ству , грн.

1. Відрядна розцінка за пошив виробу

2,67

3,15

2.Відрядна розцінка за підготовку тканини до розкрою та розкрій, попереднє дублювання деталей

10

0,267

0,315

3. Розцінка за централізоване виготування бортової та інших прокладок, дублювання матеріалів, вишивку

5

0,1335

0,1575

4. Розцінка за обробку виробу в цеху ВТО

5

0,1335

0,1575

РАЗОМ заробітна плата відрядна

3,204

3,62

5. Премії

25

0,67

0,79

6. Надбавки і додатки

18

0,48

0,57

РАЗОМ заробітна плата на вироб

4,354

4,825

ТАБЛИЦЯ 1.4.4. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ

Статті витрат

Дані для розрахун­ку

Сума

витрат за проектом

Сума

витрат по підприєм.

1. Основні матеріали за вирахуванням відходів

2. Вартість обробки :

2.1. Основна заробітна плата виробничим робітникам

2.2. Додаткова зарплата виробничим робітникам

2.3. Відрахування на соціальні заходи

2.4. Витрати на підготовку та освоєння виробництва

2.5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

2.6. Загальнофабричні витрати

12%

38,06%

10%

45%

80%

76,37

4,354

0,52

1,66

0,43

1,96

3,48

76,37

4,825

0,58

1,84

0,48

2,17

3,86

Всього вартість обробки

12,404

13,755

Виробнича собівартість виробу

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Повна собівартість виробу

120%

5,02%

88,774

5,22

0,22

94,214

90,125

5,79

0,24

96,155

Рентабельність

12%

11,31

11,54

Ціна оптова

105,524

107,695

Податок на додаткову вартість

20%

21,10

21,54

Націнка торгівельних організацій

12%

12,66

12,92

Вільна ціна

139,284

142,155

ТАБЛИЦЯ 1.4.5. РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Річний випуск

тис .од .

Товарна продукція в оптових цінах

Обсяг продукції по собівартості

Прибуток

Рента­бель­ність.

від­сотки

один . грн .

сума

тис . гри .

один . грн .

сума

тис . грн .

один . грн .

сума тис. грн.

318,5

105,524

33609,394

94,214

30007,159

11,31

3602,235

12

Р= ПР* 100%

С/Вт

Р= (23,99*100) /199,924 = 12

В 1грн ТП = С/Вт

Цопт

В 1грн ТП = 199,924 / 223,914 = 0,89

1.5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТАБЛИЦЯ 1.5.1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Показники

Один. вимір

Величина показника

Величина змін

Проекти­руємий

діючий

абс. різниця

%

1 .Потужність цеху за рiк

один.

318,5

297,48

21,02

6,6

2.Чисельність робітників у цеху

люд.

289

289

3. Трудомісткість виготовлення виробу

с

6024

6424

400

6,2

4. Продуктивність праці на одного робітника у зміну

шт

1,21

1,13

0,08

6,6

5. Розцінка відрядна

грн.

2,67

3,15

0,48

6,2

6. Середньомісячна зар. плата

1 робітника

1 працюючого

грн.

грн.

381,83

386,22

364,75

367,12

17,08

19,1

4,6

5,2

7.Собівартість одиниці виробу

грн.

94,214

96,155

1,941

2,02

1,

8.Ціна оптова

грн.

105,524

107,695

2,171

2,01

9.Ціна вільна

грн.

139,284

142,155

2,871

2,02


Порівняльний аналіз ТЕП курсової роботи і підприємства .

Економічний аналіз господарської діяльності - це комплексне вивчення роботи цеха з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів і подальшого підвищення ефективності господарювання.

Економічний аналіз - важливий етап процесу керування, мета якого полягає в тому, щоб дати належну оцінку стану об’єкта і показати, наскільки цей стан відрізняється від потрібного,

Економічний аналіз відіграє важливу роль у підготовці даних для розробки планів підприємства, оцінки якості і обгрунтованності планових рішень, перевірки та об'єктивної оцінки виконання плану, виявленні резервів, визначення їх розмірів та шляхів вирішення.

При проектуванні даного цеху на підставі діючого була проведена заміна застарілого обладнання на більш нове, технологічне, використані більш ефективні засоби обробки.

Це надало можливість знизити трудомісткість виготовлення виробу на с, що дозволило знизити розцінку на вироб на %, зменшити частку заробітної плати в структурі собівартості, скоротити накладні витрати.

За рахунок зниження витрат на обробку виробу знизилась собівартість одиниці виробу на %. Використання поопераційної форми розподілу праці, впровадження поточного методу виробництва дозволило підвищити продуктивність праці на одного працівника і одного працюючого у натуральних і собівартісних показниках на %.

Після впровадження усіх заходів по підвищенню продуктивності праці та зниженно собівартості додатково вироблено тис. одиниць виробів на суму тис.грн., вивільнилось працівників, економія по заробітній платі склала тис.грн., а економія по зниженню собівартості - тис.грн.

Після зміни організаційної форми потоку вдалося покращити умови праці працівників, покращити ТЕП проектуємого потоку у порівнянні з діючим.

Розраховуэмо додатковий випуск продукцii в натуральному i вартiсному виразi за рахунок пiдвищення продуктивностi працi:

^ М = ( Мрiч.*% ПП) / 100

^ М = ( 318,5*6,6) / 100 = 21,02тис.од.

Розраховуэмо додатковий випуск товарноi продукцii :

^ТП = ^М* Цопт.

^ТП = 318,5*105,524 = 33609,394 тис.грн.

Розраховуэмо чисельнiсть умовно визволених робочих:

Np.ум. = ((Тр1-Тр2)*Мрiчн.) /Фр.ч.

Nр.ум. = ((1,78-1,67)*318,5 )/ 2016 = 17 чол.

Розраховуэмо економiю по фонду заробiтноi плати:

Еф.з/пл. = Eр.ум.*Ср.м.з/пл.*12мiс.

Еф з/пл. = 17*381,83*12 = 77893,32 = 77,89 тис.грн.

Розраховуэмо економiю по зниженню витрат на виготовлення продукцii:

Ес/вр. = ( Пс/в2-Пс/в1)*Мрiчн.

Ес/вр. = (96,155-94,214)*318,5 = 618,21 тис.грн.


висновки

В даній курсовій роботі проводились розрахунки техніко-економічні показники швейного цеху по виготовленню демісезоних жіночих пальто. Потужність потоку за рік складається з потужності потоку за зміну, кількості змін ,кількості потоків та кількості робочих днів у році . За даними курсової роботи потужність потоку за рік складає 234,192 тис одиниць.

Продуктивність праці – це показник , що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу.

Методи визначення виробітку :

натуральний ( ділення обсягу виробничої продукції у фізичних одиницях на кількість затраченого часу в нормі , годинах ) , різновидом натуральних вимірів обчислення виробітку є умовно – натуральні ;

вартісний ( ділення обсягу виготовленої продукції в гривнях на затрати часу, виражені в середньо списковій чисельності робітників , або відпрацьованій ними кількості людино – днів , людино – годин ) ;

трудовий ( ділення обсягу продукції , представленої в затратах робочого часу в норма – годинах на кількість робітників ).

Рівень продуктивності праці характеризується показником виробітку, який показує кількість продукції ,що вироблена за одиницю часу .

Оберненим до виробітку є показник трудомісткості. Трудомісткість показує фактичні витрати робочого часу окремого робітника , що припадають на одиницю готової продукції. За даними розрахунків курсової роботи продуктивність праці ,а трудомісткість на один виріб.

Відрядна розцінка визначається виходячи з тарифної ставки ,що відповідає даному розряду робіт та встановленій нормі виробітку . За даними розрахунку курсової роботи за одиницю виробу відрядна розцінка складає.

Заробітна плата – це частина національного доходу , призначена для задоволення особистих потреб працівників , що видається в грошовій формі відповідно до кількості та якості витраченої праці . Уся заробітна плата працівників поділяється на номінальну та реальну :

номінальна – це сума коштів , отриманих працівником за його роботу продовж розрахункового періоду ( день , рік , місяць ) ;

реальна - це кількість товарів та послуг , що можна придбати на номінальну заробітню плату.

Організація оплати праці на підприємстві передбачає :

визначення форм та систем оплати праці працівників підприємства ;

розробку системи посадових окладів службовців та спеціалістів ;

розробку критеріїв і визначення розмірів доплат за окремі досягнення працівників та спеціалістів фірми ;

обгрунтування показників та системи преміювання співробітників.

Основним документом , що регулює організацію праці , є Закон України „ Про оплату праці „ , згідно з яким визначаються основні положення оплати праці , розмір та особливості нарахування мінімальної заробітної плати . За розрахунками

курсової роботи середньомісячна заробітна плата складає одного робітника ------ грн , одного працюючого ------- грн .

Собівартість продукції - це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію прдукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві. Собівартість продукції як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва , визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів , встановлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є одним джерелом зростання прибутку підприємства. За розрахунками курсової роботи собівартість одиниці виробу -----грн.

Ціна – це грошовий вираз вартості , кількості грошей , що сплачуються або одержуються за одиницю товару або послуг.

Оптова ціна – це ціни , за якими державні , колективні та приватні підприємства розраховуються між собою або з гуртовими посередниками за великі партії товарів.

Вільна ціна встановлюється підприємствами самостійно або на договорній основі із врахуванням попиту і пропозиції на ринку товарів; орієнтовані на економічну зацікавленість виробників у розширені асортименту товарів та запобігання ажіотажного попиту і спекуляції .За даними розрахунку ціна оптова ----- грн , ціна вільна -----грн .

Дані розрахунку підтвердили доцільність реорганізації швейного цеху.


ЛІТЕРАТУРА

Послання Президента України до Верховної Ради "Стратегія економічного та
соціального розвитку на 2000 - 2004 роки"

Закон України "Про підприємництво в Україні", - К.: 1991.

Закон України "Про оплату праці", - К.: 1996.

Закон України "Про добавлену вартість", - К.; 1997.

Покропивний С.Ф. "Економіка підприємництва", - М.: 1996.

Бойчук І.М., Харів Н.С., Хопчан М.І., Піга Ю.В. "Економіка підприємства", -
К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2001.

Примак Т.О. "Економіка підприємства", - К.: МАУП, 1999.

Афанасьєва А.Г,, Овчинніков С.Г., Смірнова Л.М. "Управління, організація та
планування виробництва", - М.: Легпромбудвидав, 1990.

Горфинкель В.Я. "Економіка підприємства", - М., 1996.

Мамедов Р.А. "Сучасна економіка", - М., 1996.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робочих, розділ
"Швейне виробництво", - М., 1981.

Положення про систему технічного обслуговування та ремонту технологічно­
го обладнання у виробничих об'єднаннях на підприємствах системи легкої
промисловості, - М., 1987.

Журнал "Легка промисловість" 2001 - 2002.

Першина Л.Ф., Петрова С.В. "Технологія швейного виробництва", - М.: Легп­
ромбудвидав, 1991.

Галузеві типові норми часу та контроль основних видів готових швейних ви-
робів підприємств швейної промисловості. Видавництво ВНЗів "Технологія
легкої промисловості", 1988, т. 31, № 3-4.

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Даже самые красивые ножки растут из задницы.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100