Рефераты на украинском
Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства - Економіка підприємства -прибут­ку як прибуток від іншої реалізації. Можлива й інша ситуа­ція, коли ціна продажу не покриває залишкової вартості об’єкта; в такому разі мова йде про збитки від іншої реалі­зації, і ця сума включається до складу валових витрат. Наприклад, підприємство продає іншій юридичній особі склад­ську будівлю, первісна вартість якої — 172 тис. грн., знос — 24 тис. грн., балансова (залишкова) вартість — 148 тис. грн. Договірна ціна продажу (без ПДВ) — 130 тис. грн. Результат операції — збиток на суму 18 тис. грн., який знайде відповідне відображення у балансовому прибутку.

Що ж до всіх інших об’єктів основних засобів (включа­ючи машини й устаткування), то на балансовий прибуток підприємства ціна продажу окремого об’єкта не впливає. Закон не передбачає врахування різниці між ціною прода­жу об’єктів та їх залишковою вартістю як прибутку (збит­ку). Втім, аналіз прийняття рішень, які стосуються прода­жу окремих об’єктів будь-якої групи основних засобів, має підтвердити (або спростувати) доцільність вивільнення фінансових ресурсів, вкладених в основні засоби. Аргумен­тами «за» тут можуть бути: недовантаження або повний простій будівель, споруд, обладнання тощо, моральний знос, обновлення парку верстатів у зв’язку з реконструкцією виробництва тощо.

Аналіз прибутків (збитків) від позареалізаційних опе­рацій базується на законодавче затвердженому переліку доходів і витрат, які списуються на фінансовий результат діяльності підприємства, тобто на прибуток (збиток). Особ­ливе місце серед позареалізаційних прибутків належить аналізу діяльності підприємства як інвестора фінансових ресурсів у цінні папери.

У табл. 4 подано позареалізаційні прибутки і збит­ки, що найчастіше фігурують як об’єкти аналізу (числові дані подаються за річним звітом заводу металовиробів).

При аналізі надходження штрафів, пені, неустойок за порушення контрагентами умов господарських договорів слід детально перевіряти своєчасність оформлення фінансовою і юридичною службами підприємства позовів до арбітражних судів у випадках, коли контрагенти самостійно (як це передбачено законодавством) не перераховують обу­мовлені господарськими угодами штрафні кошти у разі затримки ними виконання поставок, платежів, поставки неякісних товарно-матеріальних цінностей, порушення інших договірних зобов’язань.

Таблиця 4.

Позареалізаційні прибутки і збитки, тис. грн.

Доходи, витрати і втрати

Позареа­лізаційні прибутки

Позареа­лізаційні збитки

1

2

3

Доход від здачі майна в оренду

х

Штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарсь­ких договорів, якщо вони визнані борж­никами або присуджені судом на користь підприємства

290

х

Доходи від депозитів та кредитів

х

Надходження боргів, списаних у минулі роки як безнадійні

Збитки від ліквідації недоамортизованих основних засобів (споруд, будівель, пере­давальних пристроїв)

Прибуток від ліквідації основних засобів (оприбуткування ліквідаційних товарно-матеріальних цінностей)

Прибутки і збитки минулих років, вияв­лені у звітному році

Невідшкодовані збитки від стихійних лих

Невідшкодовані збитки від пожеж, ава­рій, інших надзвичайних подій

Втрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норми природних ви­трат, якщо винуватці не встановлені або у стягненні з винуватців відмовлено су­дом, а також їх надлишки

Невідшкодовані збитки від простоїв че­рез внутрішньовиробничі та зовнішні

причини, а також суми виплат праців­никам за час вимушеного простою

Збитки (прибутки) від операцій з тарою

Суми кредиторської (між підприємства­ми недержавних форм власності) і дебі­торської заборгованості, термін позовної давності яких минув

-

х

29

х

х

4

х

-

х

х

-

х

——

21

179

46

Інші доходи, витрати і втрати, віднесені на фінансові результати за чинним зако­нодавством

-

-

Всього позареалізаційних доходів, витрат і втрат (без доходів від володіння корпо­ративними правами і цінними паперами)

Сальдо

323

+77

246

Всі статті позареалізаційних витрат і втрат аналізують­ся з точки зору виявлення причин їх виникнення і мож­ливих заходів, які можна здійснити для зменшення та по­вної ліквідації їх у майбутньому, що може суттєво підви­щити рентабельність роботи підприємства.


ІІ. Практична частина.

Задача 12.

Проаналізувати вплив на обсягу товарообігу підприємства зміни середньої вартості основних фондів та ефективності їх використання згідно приведених даних.

Таблиця 5.

Показник

Період

Базисний

Звітний

На

початок

На

кінець

На

початок

На

кінець

Товарообіг , тис. грн.

Залишок основних фондів,

У тому числі:

Будівлі і споруди

Обладнання

інші

-

46,3

8,9

0,5

7028

46,3

9,2

0,3

-

46,3

9,2

0,3

7122

46,3

11,0

0,6

Рішення.

Знаходимо показник ефективності використання основних засобів – фондовіддачу (f) :

Т=f Ф ; f =Т/ Ф;

Де Т – товарообіг у грошовому вираженні;

Ф – середня первісна вартість основних фондів за період.

Базисний рік:

Фондовіддача будівель та споруд:

f = 7028 / 46,3 = 151,79.

Фондовіддача обладнання :

f = 7028 / 9,05 = 776,57.

Фондовіддача інших основних засобів:

f = 7028 / 0,4 = 17570.

Звітний рік :

Фондовіддача будівель та споруд:

f = 7122 / 46,3 = 153,82.

Фондовіддача обладнання :

f = 7122 / 10,1= 705,148.

Фондовіддача інших основних засобів:

f = 7122 / 0,45 = 15826,6.

Знаходимо абсолютні і відносні відхилення та заповнюємо таблицю .

Таблиця 6 (узагальнююча)

Показник

Бук-

ва

Період

Відхилення

Базис

Звітний

Абсол.

віднос.

1

2

3

4

5=4-3

6=5/3*100

Товарообіг , тис. грн.

Залишок основних фондів,

У тому числі:

Будівлі і споруди

Обладнання

Інші

Фондовіддача:

Будівлі і споруди

Обладнання

Інші

Т

а

в

с

fa

fb

fc

7028

46,3

9,05

0,4

151,79

776,57

17570

7122

46,3

10,1

0,45

153,82

705,148

15826,6

94

0

1,05

0,05

2,03

-71,42

-1743,4

1,34

0

11,6

12,5

1,34

-9,19

-9,92

Методом ланцюгових підстановок отримуємо :

Т0 = а0 * f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;

Т01 = а1* f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;

Т1 = а1 * fа1 = 46,3 * 153,82 = 7122;

DТа =Т01- Т0 = 7028-7028 = 0;

DТfa = Т1 – Т01 = 7122-7028 = 94;

DТ = Т 1 - Т 0= 7122-7028 =DТа + DТfa = 94.

Т0 = в0 * fв0= 9,05* 779,57 = 7028;

Т01 = в1* f в0= 10,1 * 776,57 = 7843,357;

Т1 = в1 * fв1 = 10,1* 705,148 = 7122;

DТв =Т01- Т0 = 7843,357-7028 = 815,357;

DТfв= Т1 – Т01 = 7122- 7843,357= -721,357;

DТ = Т 1 - Т 0= 7122-7028 =DТв + DТfв= 94.

Т0 = с0 * fс0= 0,4* 17570 = 7028;

Т01 = с1* f с0= 0,45 * 17570 = 7906,5;

Т1 = с1 * fс1 = 0,45* 15826,6 = 7122;

DТс =Т01- Т0 = 7906,5 -7028 = 878,5;

DТfс= Т1 – Т01 = 7122- 7843,357= -784,5;

DТ = Т 1 - Т 0= 7122-7028 =DТс + D Тfс= 94.

Вивід: Обсяг товарообігу збільшився на 94 тис. грн. Це відхилення відбулося під впливом слідуючих факторів: збільшення фондовіддачі будівель і споруд на 2,03; збільшення вартості обладнання на 1,05 тис. грн. привело до збільшення товарообігу на 815,357 тис. грн. і до його зменшення в зв”язку із зменшенням фондовіддачі на –721,357;

збільшення вартості інших основних засобів на 0,05 тис. грн. Привело до збільшення товарообігу на 878,5 тис. грн. і до його зменшення в зв”язку із зменшенням фондовіддачі на –784,5.

Задача 19.

Проаналізувати вплив на продуктивність праці зміни штату працівників роздрібної торгівлі на основі таких даних.

Таблиця7.

Показник

Період

базисний

звітний

Роздрібний товарообіг, тис.грн.

Середньоспискова чисельність

Працівників, чол.

Всього

Втому числі оперативних праців.

З них продавців

253000

820

710

640

240150

800

708

638

Рішення.

Зростання продуктивності праці : Іпт = ПТотч / ПТбаз*100.

Виконуємо необхідні обчислення і заповнюємо таблицю

Базисний рік :

Продуктивність праці загальна:

ПТ = 253000 / 820 = 308,54 на 1 робітника.

Продуктивність праці оперативних працівників:

ПТ = 253000 / 710 = 356,34;

Продуктивність праці продавців:

ПТ = 253000 / 640= 395,31.

Звітний рік :

Продуктивність праці загальна:

П Т= 240150 / 800 = 300,18;

Продуктивність праці оперативних працівників:

ПТ = 240150 / 708= 339,19;

Продуктивність праці продавців:

П Т= 240150 / 638 = 376,41.

Зростання загальної продуктивності праці: Іпт = 300,18/ 308,54 *100= 97,3% , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 2,7%.

Зростання продуктивності праці оперативних працівників:

Іпт = 339,19/356,34*100= 95,2% , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 4,8%.

Зростання продуктивності праці продавців:

Іпт = 376,41/395,31*100= 95,2% , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 4,8%.

Таблиця8 ( узагальнююча)

Показник

Бук-

ва

Період

Відхилення

Базис

Звітний

Абсол.

віднос.

1

2

3

4

5=4-3

6=5/3*100

Товарообіг , тис. грн.

Середньоспискова чисельність

Працівників, чол.

Всього

В тому числі оперативних праців.

З них продавців

Продуктивність праці:

Загальна

Оперативних працівн.

продавців

Т

а

в

с

d

e

f

253000

820

710

640

308.54

356,34

395,31

240150

800

708

638

300,18

339,19

376,41

-12850

-20

-2

-2

-8,35

-17,15

-18,9

-5,07

-2,43

-0,28

0,31

-2,71

-4,81

-4,78

Вивід: в звітному році відбулося зменшення товарообігу на 12850тис.грн. під впливом таких факторів: а) зменшення чисельності працівників 800*300,18=240150;

820* 300,18 = 246164;

246164 – 240150 = 6014 – приріст зниження за рахунок чисельності;

б) зменшення за рахунок зниження продуктивності праці 820* 8,34 = 6836. Звідси зменшення товарообігу 6014+6836 = 12850 тис. грн.

Висновки.

Володін­ня прийомами і методами економіч­ного аналізу створює підґрунтя для розвитку їх економіч­ного мислення, набуття здат­ності сприймати економічні проце­си, що відбуваються на підприєм­ствах (а також в інших об’єктах управління) у всій їх багатогранності і взаємозумовленості.

Це особливо важливо в умовах розвитку і поглиб­лення ринкових засад в нашій еко­номіці, які об’єктивно ускладнюють завдання у сфері прийняття управлінських рішень на кожному підприємстві, на кожному об’єкті управління.

Вивчення економічного аналізу підвищує рівень загальної економічної й аналітичної підготовки , створює необхідні основи для поглибленого вивчання галузевого аналізу , дозволяє засвоїти методику і методологію побудови аналізу і використовувати у своїй практичній діяльності моделей дослідження, а також набути навички практичної роботи з ними, направити творчу думку на удосконалювання організації і методики економічного аналізу відповідно до вимог теорії і практики ринкового господарства.

Список використаної літератури.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
В жизни всегда есть место празднику… Нужно только уметь в это место попасть.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100