Рефераты на украинском
Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів - Екологія -має “крихку” структуру, яка може змінитися під впливом зовнішніх сил, у тому числі й магнітного поля.

В намагніченій воді прискорюється кристалізація розчинених речовин коагуляція твердих часток, деякі хімічні реакції. Щоб при цьому отримати помітний ефект, необхідно правильно підібрати наруженість магнітного поля і швидкість протікання води. магнітна обробка дає відчутні результати тільки тоді, коли вода попередньо чимлсь №розтривожена”, наприклад, тече з певною швидкістю, перенасичена різними речовинами, зазнавала різкої зміни температури або, наприклад, через неї водночас із дією магнітного поля пропускався електричний струм. Вода майже добу “пам’ятає” завдану їй електромагнітну “образу” – густина, поверхневе напруження, електропровдність та інші властивості води під дією низькочастотних полів малої інтенсивності змінюються на цей тармін. Магнітне поле викликає зазначені вище ефекти лише тоді, коли вода містить у собі домішки, тобто речовини з феромагнітними властивостями. Обробка магнітним полем води з різних джерел дає неоднаковий ефект, бо “між речовиною, що відповідає формулі Н2О і водопровідною річковою, і наввіть дистильованою водою – дуже велика різниця.

Вода невіддільна від життя. Будь – яка жива тканина, клітина, організм – усе це вода. Вся життєдіяльність істот, від амеби до людини відбувається за її участю і в її присутності. Недаремно ж вода – найпоширеніший мінерал землі.

Якщо магнітні поля якимось чином впливають на воду, то зміни в складі і в структурі води неминуче повинні відбиватися на живих організмах. Якщо ми спостерігаємо якусь дію магнітних сил на живі істоти, то маємо право думати про політику, вирішальну роль у цій дії відіграє вода.

Магія води.

Великий арсенал засобів, які використовуються в народному цілительстві – елементи рослинного і тваринного світу, світ запахів, кольорів, звуку. Це чотири стихії – Вогонь, Вода, Земля і Повітря. Але найчастіше зустрічається вода. Все заповнене водою в такій самій пропорції, як і оточуючий нас світ. Нашу планету швидше можна назвати планетою Вода, а не Земля. Вода є активна лікувальна субстанція. Без води не проводиться ні одна з маніпуляцій по обстеженню пацієнта, вода, як лікувальний фактор, вода, як фактор профілактики – ось неповний перелік застосування води в цілительстві.

Фізичні властивості води.

Вода – речовина, яка нам найбільше відома. Відомі її основні фізичні властивості. Разом з тим, це одна з речовин, властивості якої різко відрізняють її від інших рідин. Щільність води залежить від температури. При охолодженні її об’єм збільшується. Вода володіє однією з найбільших таплоємностей. У води велика теплота випаровування. Цікавою особливістю води є значне збільшення внутрішньої системи при переході води із рідкого стану в кристалічний. Аномально велика приникність води. Електричні властивості води (електропровідність) в рідкому стані аномально відрізняються від таких властивостей води в кристалічному стані. Для інших речовин електропровідність в рідкому стані більша, ніж у твердому.

Квантово – механічні особливості будови води.

Вода - хімічна сполука двох атомів водню і одного атома кисню Н2О. При утворенні молекули води кисень, який володіє сильною електровід’ємною оболонкою із 6 електронів, змінює електричне поле атомів водню, узагальнює електрони водню. Утворюється зв’язок, дуже подібний на ковалентний. Кисень стає при цьому ще більше електровід’ємним, а водень більше електропозитивним. Тому молекула води полярна. Конфігурація молекули змінюється і величина дипольного моменту, що безумовно драматично впливає на структуру води.

З’єднання двох атомів водню з атомом кисню приводять до виникнення аномальних властивостей, які проявляються на макрорівні, аномальних властивостей рідини – води. Великий набір чудових властивостей, присутніх в воді, визначає наявність в її молекулярній структурі великої кількості водневих зв’язків.

Водневі зв’язки.

При утворенні молекули води протон атома водню узагальнюється атомом кисню. Ядро атома водню при цьому залишається без нейтралізуючого прикриття і, володіючи позитивним електричним полем, може утворити додаткові зв’язки з електронегативними структурами. У воді – це зв’язок з атомом кисню сусідньої молекули. Вдневий зв’язок і організує водяну структуру структуру у вигляді гексагональної сітки водяної матриці.

Водневі зв’язки майже в 20 разів слабші ковалентних. Але їх міцність достатня, щоб протистояти великому тепловому руйнуванню в діапазоні життєвих температур.

Структура молекули води “стягується” за рахунок водневих зв’язків. Віддаль між атомами кисню в водяній структурі зменшується за рахунок водневого зв’язку на 7-10% . А це в свою чергу збільшує сумарне електромагнітне поле. Вода, знаходячись в твердому стані (лід), має найбільше число водневих зв’язків – структурована вода. В такій воді деякий час зберігається кількість водневих зв’язків. Впливаючи на кількість водневих зв’язків, змінюючи структорованість води, і на їх якість, ми керуємо властивостями водяної матриці, впливаючи через цю матрицю через її інформаційно-енергетичне поле на будь-яке поле, на всі речовини, на всі молекули, “занурені” в водяну матрицю.

Людський організм як водяна система.

Життя, існування живих систем на Землі можливе тільки при наявності води.

Людська істота, з’явившись в цьому світі, нак 97% складається з води. При середній масі людського тіла в 70 кг – 35-40 кг складають молекули води – Н2О, чоловіки мають більше води (60-62%), ніж жінки (50%).

Вода в організмі людини, а вірніше сказати, вода і є частина організму, перерозподілена нерівномірно. Найбільша кількість води 70% - є в тканинах тіла людини, в протоплазмі клітин, з яких складаються тканини. Позакліткова рідина складає 23%. Решту води є в плазмі крові. Ці десятки літрів води на протязі доби знаходяться в безперервному русі і обміні. Серце на протязі доби перекачує до 10000 літрів крові (біля 1000 літрів) води.

100 літрів води фільтрується нирками. Травний тракт пропускає до 7 літрів травних соків. Частина рідини, великий процент якої складає вода, покидає організм. Водяні втрати організму людини на протязі доби – біля 2-2,5 літрів, які ми заповнюємо через їжу, напитки, рідкі і “сухі” блюда. Якщо людина не поповнює втрату води, то її втрата від 20 до 80% веде до смерті.

На 1 молекулу різноманітних речовин, які складають людський організм, випадає 1000 молекул води. Живий організм можна уявити як водяну матрицю з розміщеними в ній біоелементами органічної і неорганічної природи. Таким чином, біологічна система – це комплекс макромолекул і молекул води, які складають впорядковану структуру з регулярним електромагнітним полем. Циркуляція біологічниї елементів в водяному середовищі і складає властивість матерії, яку називають життям.

Вода – зв’язуюча система молекулярних компоненті клітин за рахунок водневих зв’язків. Вода – субстрат внутрішньокліткових хімічних процесів.

Вода – найважливіший будівельний блок організму, частина його структури.

Вода є універсальним розчинником. Вона ослаблює електричне поле, яке зв’язує молекули речовин і вони, потрапляючи в воду, дисоціюють на іони. Вода стабілізує білкові структури. Цікавою особливістю водяної структури є велика електропровідність льоду в порівнянні з водою.

Живий організм – відкрита термодинамічна система. Щоб існувати при достатньо високій температурі, необхідно постійно підтримувати існуючу структуру. Тепловий, хаотичний рух постійно руйнує молекулярні структури. Відкритість живої системи полягає в тому, щоб вона обмінювалась з навколишнім середовищем не тільки енергією, а і речовиною. Організм вживає речовину впорядковану, а викидає в навколишнє середовище речовину з меншим ступенем порядку. Ця інформаційно-енергетична різниця іде на підтримку структури живого організму в нормі.

Організм, який росте і структури якого організовуються, потребує більше високоорганізованих білкових речовин, які постачаються з їжею.

Організм, який досягнув зрілості, потребує тільки підтримки існуючого порядку в структурі. На протязі доби ми вводимо в організм до 10% від маси тіла різних речовин. Значну частину цієї речовини складає вода. Її якість, її структурованість і здібність утворювати структури з мінімальною затратою енергії в значній мірі дозволяє утримувати стан, структуру живого організму в нормі.

Воду завжди вкористовували під час лікування. Одним із елементів є обмивання водою. Обмивання шкіри і лиця рук водою знімає все те, що нагромадилось за ніч.

Обмивання, контакт з водою – постійна і обов’язкова маніпуляція в магічних ритуалах. Цілитель обмиває руки після контакту з пацієнтом.

Тіло хворої людини обмивають, починаючи з голови, декілька разів водою з джерела. Особливо виділяють ділянку серця. Високоструктуровану воду використовуютьдля корекції ушкодженої інформаційно-енергетичної структури водяної матриці людського тіла.

Вода, яка використовується для різноманітних аніпуляцій, береться в різну пору доби. Таким чином враховується періодичність зміни структури води. Цілителі самі можуть різними методами змінювати структуру води. Особлива увага відводиться можливості зміни кислотно-лужної рівноваги середовища. Знання основнихзакономірностей дозволяє глибше побачити і зрозуміти ті процеси, які потрібно зберегти чи змінити для її блага. Ці знання дозволяють побачити в темноті нашого буття стежину, яка може привести до істини.

Біоритми води.

Живильна сила в жерельній і криничній воді. Сіль і вода мають зв’язок з планетами.

Позитивна вода

(жива)

з 3 до 5 годин

з 9 год. до 12 год. 40 хв.

з 15 год. до 16 год. 20 хв.

з 20 год. 30 хв. до 21 год.

Негативна вода

(мертва)

з 24 год. до 2 год. 59 хв.

з 5 год. до 8 год. 59 хв.

з 12 год. 41 хв. до 14 год. 59 хв.

з 16 год 21 хв. до 20 год. 29 хв.

з 21 год. 01 хв. до 22 год. 59 хв.

Лікувальна вода.

Це, перш за все, вода, взята з трьої криниць чи трьох ополонок.

Дощова вода, зібрана під час першого весняного грому. Вода, зібрана вранці з трав на лузі – роса. В росах добре купатись тим, в кого болить сина, суглоби, при цьому потрібно примовляти: ”Зірочко, зірочко росиста, візьми, віднеси від мене ломоту і корчу, віднеси в піднебесся, від віку і до віку”. При висипках в росі не купаються, а обтираються нею, примовляючи: “Якщо з вітру прийшла, іди на вітер, а з людей пристала – іди на людей”.

Вода, взята в самому верхів’ї ріки, вважається цілющою при слабкому зорі. Вода в будь-якій водоймі в день Івана Купала. Вважалось, що від купанн в ній проходить будь-яка хвороба. Вода в хрещенській ополонці після освячення.

Зцілення водою в чистий четвер.

Потрібно тричі занурюватися в воду до ранкової зорі, обов’язково без свідків, проговорюючи: “Чистий четвер, очисти моє тіло від хвороби, а ти, швидка річко, віднеси мою хворобу в синє море”.

Можне не купатися в цей день, а просто вмитися водою, в яку попередньо була опущена срібна монета.

Зцілення водою.

При хворобах часто випрошують прощення у води. Хворий або замість нього знахар приходить до вооди, пускає в неї шматок хліба і віддає поклін, говорячи: “На морі, на океані, на острові – на Буяні гуляв добрий молодець і занудьгував, прийшов він до тебе, мати-вода, із схиленою головою і з повинною (при цьому віддає другий поклін). ПРобач мені, мати-вода, пробачте мені і ви, водяні діди і прадіди, батьки і матері, і ваші малі діти, чим я кого образив”.

Потім двічі відступаючи по одному кроку назад, повторює той самий поклін тим самим примовлянням. Успіх можливий тільки в тому випадку, коли той, хто просить, ідучи до води, а також на зворотньому шляху не говорив ні з ким ні слова, назад не обертався, а, відправляючись в дорогу, хрестився.

Розвиток здібностей через воду.

Вода завжди відігравала важливу роль в розвитку здібностей до цілительства, яснобачення. Ці здібності можна розвивати в собі через воду таким спопобом:

В північ налити в миску води, можна талої або звичайної. Не засвічувати світла, сісти поряд і засвітити свічки праворуч, ліворуч і перед мискою. Згадати людину, доля якої вас хвилює, в думці задати запитання про неї і уважно 5-10 хвилин дивитись на воду, ні про що друге не думаючи. Приблизно через 10 хвилин в воді ви побачите якусь ситуацію, що потрібно буде пережити цій людині. Це буде відповідь на ваше запитання. Звичайно, результат буде не з першого разу.

Взимку вдома завжди повинна бути тала вода. Її потрібно пити, вмиватись. А краще приготувати воду собі чи близьким таким чином: півсклянки талої води поставити на долоню лівої руки. кінчиками пільців правої руки водити по краю склянки 2-3 хвилини за годинниковою стрілкою. Необхідно заздалегідь продумати програму, яку ви вносите пам’ять води. Потім цю воду можна пити в будь-який час по бажанню.

Зцілення живою і мертвою водою.

Воду часто використовують для лікування людей. Активізована позитивно заряджена вода виліковує рану на руці, яка не заживала на протязі шести місяців. Після прийому живої води нормалізується тиск і зникають всі хвороби. Пити її можна по ½ склянки перед прийомом їжі 3 рази в день.

Для лікування опіків використовують живу і мертву воду (термін лікування 2 дні). нарив в горлі лікується живою і мертвою водою.

Вода не шкідлива, при її прийманні виліковуються різні хвороби, нормалізується діяльність всього організму.

Вода і як про неї думати.

Якщо ви хочете очистити себе, але під руками не маєте води, зробіть розумову працю. Відчуйте свіжість, яку дає вода, забираючи всі нечистоти. Така духовна ванна може по-справжньому очистити. Людина має живі джерела всередині себе. Фізична вода – це тільки засіб за’язку з духовною водою.

Як використати воду, щоб позбавитись негативного стану.

Іноді нас поглинають сум і печаль, який не можна позбутись. Дивіться, як тече вода, навіть з водопровідного крана, і через кілька хвилин ви будете втішені. Ця вода впливає на сонячне сплетіння. Ви можете опустити руку в гарячу чи холодну воду і через декілька хвилин відчуєте, що ваш тягар піднявся. Свідомо мийте руки милом раз, два, три і навіть 10 разів. Ви тпкож миєте свої ефірні руки, які є над вашими фізичними руками.

Як заряджати воду.

Коли руки вимиті, вони стають провідниками шкірної енергії. Ви можете ввести цю енергію в воду, яку будете пити. Візьміть склянку чистої води з гірського джерела або озера, потримайте в лівій руці і опустіть вказівний і середній пальці правої руки в воду, концентруючись при цьому на думці, щоб наповнити воду любов’ю, мудрістю, правдою. Потім випийте, думаючи: “За любов, яка лікує, за мудрість, яка дає світло, за правду, яка визволяє”.

Пийте гарячу воду.

П’ючи вранці перед сніданком гарячу воду, ви очищуєте себе. Гаряча вода – найприродніші, найнешкідливіші і наймогутніші ліки від усіх хвороб. У вашому організмі є відкладання, які можуть бути видалені тільки постом або питтям гарячої води. Люди люблять холодну воду, особливо коли пітніють. ПРоте це небезпечна звичка, бо холодна вода звужує кровоносні судини і сповільнює циркуляцію крові. Спробуйте, і ви переконаєтесь, скількох неприємностей можна уникнути при допомозі гарячої води – мігрені, пропасниці, застуди, болі, втрати апетиту, безсоння. Холодна вода містить деякі елементи, що сприяють розвиткові атеросклерозу. Вони прилипають до стінок артерій і артерії стають товстішими. Гаряча вода розчиняє ці елементи і пм’якшує тканини.

Миття.

Вставши з ліжка, перш за все помийте руки і лице. Слідкуйте, щоб не торкатися очей, не помивши рук. Коли ми засинаємо, нечисті духи торкаються наших рук, тому ми повинні змити нечистоти перед тим, як почати день.

Миття, як і їжа – це священний акт. Різкі і швидкі рухи виведуть вас з душевної рівноваги, призведуть до безладу, залишать відбиток на вашому обличчі. Прослідкуйте за собою – і ви переконаєтесь, що розмагнічуєтесь, якщо ваші рухи будуть недосконалі і швидкі. Миючись, зосереджуйтесь на відчутті свіжості, яку дає вода вашій шкірі. Це почуття очистить ваші думки. Відчувайте, щщо ви здійснюєте щось священне, і кажіть: “Нехай любов засвітиться на моєму обличчі”. Або :”В ім’я безсмертної вічної любові, безсмертної вічної мудрості, в якій ми живемо й існуємо, нехай ця вода очистить мене від усіх нечистот”.

Розум.

Перший двигун, який має в своєму щоденному русі всі нижчі сфери, повідомляє матерії своєю взаємодією властивості існування і руху.

Сфера нерухомих зірок дає зародкові не тільки можливість розвиватися в умовах існування, згідно різноманітним формам і випадковостям, але повідомляє йому ще силу для розподілу, відповідно різним впливам цього вередовища.

Сфера Сатурна іде безпосередньо за сферою зірок, і душа одержує від цієї планнети судження і розум.

За нею ідуть:

сфера Юпітера - обдаровує великодушністю і деякими другими душевними властивостями;

сфера Марса - повідомляє: ненависть, гнів і деякі другі пристрасті;

сфера Сонця – обдаровує мистецтвами;

сфера Меркурія – приносить радощі і задоволення;

сфера Місяця, яка є джерелом всіх природних доброчесностей, утверджує їх.

Хоч всі ці властивості виходять від душі, а вона їх одержала від декількох частин небесних тіл, але їх приписують не одній тільки душі, а також і всім тілам.

Фізичне тіло.

Тепер поговоримо відносно тіла, яке одержує початок в зародку внаслідок дії і впливу зірок, які називаються планетами.

Матерія, з якої повинна з’явитися людина, стиснена холодністю і сухістю Сатурна, одержує від нього властивість, яка укріплює і ростить при природньому русі, так як Сатурн володіє двома силами: виробляти матерію і давати їй особливий вид або форму.

На протязі 1 місяця Сатурн панує над формуванням зародка.

На 2 місяць Юпітер заступає його місцє і йому присвоєна особлива влада розподілити і намітити члени. Крім цього він збільшує дивне тепло і вологу частин, які були засушені Сатурном в 1 місяць.

В 3 місяці Марс своїм жаром формує голову і повністю встановлює форму членів; відділяє шию від рук, а руки від боків.

В 4 місяці Сонце, яке бере участь у формуванні зародка, створює серце і рух чуттєвої душі, згідно погляду медиків і деяких астрономів, але Аристотель стверджував, що серце зароджується спочатку і бере участь у формуванні других частин.На думку деяких авторів, Сонце є джерелом зародження життя.

На 5 місяць Венера удосконалює зовнішні частини і додає нові, наприклад, вуха, ніс, кістки, дітородні органи, груди жінок; крім того, вона формує кисті рук, ступні ніг, пальці і волосся.

Під час 6 місяця, під впливом меркурія, утворюється голосовий аппарат, орган зору і нігті.

На 7-му - Місяць закінчує творення інших планет: заповнює всі порожнини рідиною.

Венера і Меркурій зволожують все тіло і дають для утворення соку необхідну їжу.

У 8 місяці Сатурн своїм охолодженням і згущуючим впливом стискує зародок.

У 9 місяці Юпітер своєю теплотою його зволожує.

Робота розуму.

Робота з Розумом відкриває неймовірні можливості. Ніщо не можливо порівняти з тим, що можна зробити з думками та ідеями. Робота людини зводиться до видобутку матеріалу руди, тоді як робота розуму дозволяє нам йти просто до квінтесенції. Якщо ви знаєте, як концентрувати думки, контролювати і володіти собою, спрямовувати свої енергії на вищий план, у вашому житті накопичуватимуться безглузді гори відходів. Тож навчіться виділяти квінтесенцію.

Думки завжди мають бути спрямовані на добро. Думка – це сила, її можна кристалізувати, вона набирає форми і продовжує результати. думка створює хвилювання в великій космічній структурі, до якої всі ми належимо. Думки не можна використовувати як засіб заробітку грошей. Думки слід завжди спрямовувати до доброго, вони мають мати неегоїстичний кінець: щастя для всіх, розуміння царства Неба на землі.

Концентрації..

Варто знати, як правильно концентруватись. Коли ви засмучені, ви не можете концентруватися, а якщо й хочете зробити це, не дивлячись ні на що, то завдаєте сильного удару своїм клітинам. Слід дипломатично ставитись до своїх клітин. Їм не обов’язково знати, про що їх проситимуть.

Спершу треба їх приголубити, відтак спрямувати й повести їх повільно, але спритно, а тоді вже робити з ними, що заманеться. Тоді ви зможете концентруватися на будь-якому предметі. Продовжуйте, поки ваш розум не натренується в цьому напрямку, поки ви не відчуєте рівновагу всередині себе і поки ви не будете знати, що кожна клітина співпрацює з вами.

Думка, або про мову без слів.

Є мова спілкування, яка не має слів, але найпрекрасніша від усіх мов. Думки у нас народжуються від вражень, які ми отримуємо через наші органи відчуття.

Приймати ці враження називається розуміти, перебирати їх у собі – значить думати, відновлювати ці предмети в пам’яті – згадувати, а вже пояснювати їх – говорити.

Звірі говорять між собою, видаючи звуки і змінюють їх відносно пристрастей чи потреб. Вираження любові, розлюченості, насолодження, печалі у кожного роду звірів виражаються по-своєму.

Між людським духом і серцем є тісний взаємозв’язок, мова їх називається Спогляданням.

Є дві мови: мова розуму і мова серця. Мова серця менше піддається обману, як мова розуму.

Мова серця черпає свою енергію з почуттів, а почуття розуму – з слів про почуття.

Мова серця має мало слів, але багато говорить, а мова розуму має слова і говорить багато.

Ієрогліфи древніх складали мову споглядання. У китайців було стільки букв, скільки слів.

Вухо є найслабшим органом відчуття, до всьго ще іноді нас обманює.

Через вухо ми вчимося всьому. Найкращою ж мовою в природі є мова споглядання.

Якщо показати квітку німцю, французу, італійцю, англійцю, арапу квітку, кожен буде розуміти одне поняття. Назови квітку, і вже неодинаково буде сприйнято слово.

І так, слова, а не речі є причиною того, що ми іноді не розуміємо одне одного.

Мова пристрастей має своє споглядання в оці людини. Хто привик дивитися в очі, той уміє краще розуміти погляд, ніж слова.

Дух з духом не розмовляють, їхня мова – це споглядання.

Є люди, що розуміють цю мову, але їх не багато, бо коли б ця мова стала суспільною, то при сьогоднішніх грубих діях він став би шкідливим.

Сила думки

Думка – це дійсність і немає такої сили, яку б вона не сприймала. У думках можна творити, що забажається. Слід виробити звичку працювати зі своїми думками. Тому, хто не вміє працювати з думкою, завжди чогось не вистачає, той завжди чогось нещасливий. У думках можна злетіти до вершин і стати назавжди там, назавжди залишитись.

Сказане слово.

Сказане не повернеш.

Сказане слово – це ракета, яка перетинає декілька світів, звільняючи сили, піднімаючи істоти і результати непоправні. Якщо ми зразу виправимо результати поганих висловлювань, шкода не буде нанесена, але чим більше проходить часу, тим більше шкоди. За хороші слова ви будете винагороджені, а за погані прийдеться розплачуватись. Ми повинні зразу робити правильно, не чикаючи наступного дня. Слова – це вібрація, коливання повітря. Думки належать більш тонким районам, які знаходяться над ефірним планом.

Щоб уникнути наслідків своїх слів, можна зосередитись і попросити вголос невидимий світ відвернути неприємності.

Сила слова.

Слова дуже могутні, але ми ще не знаємо, як їх використати, як правильно вимовляти. Коли ви холодні, ви відчуваєте себе покинутими, вас ніхто не любить; вимовте слово “любов” один, два, десять разів по різному. Тим самим ви звільните космічні сили любові і, знаходячись серед них, ви вже не почуваєте себе одиноким і покинутим.

Вимовивши слова “мудрість, світло”, ви незабаром почуєте, як вони вібрують у всіх клітинах вашого тіла, все стане чистим і ясним.

Коли ви терпите або занепокоєні чимось, повторюйте слова “свобода”, “красота”, “правда”, “сила”, “здоров’я”, “гармонія”. Кожне з цих слів вплине на речовину, тобто на вас, якщо ви будете повторювати їх напружено і переконано.

Значення слова.

Сила слова полягає не в поверховості його значення, а в тих якостях, які приховані від очей. Кожне слово включає намір і знання. Обидві ці якості магічні. Магія знання полягає в тому, що багатошаровий досвід – по суті, вся історія – є стисненою в декількох складах.

Слова охоплюють як знання, так і наміри. Вкладання намірів в слова – це перший крок до їх здійснення. Намір завжди веде до результату.

Розвиток мови – умова необхідна для розвитку успіху мага, і правила цього розвитку є в молитовних обрядах.

Маг повинен повністю володіти своєю імпульсивною істотою, щоб виключити випадки, які можуть мати погані наслідки.

Жест.

Погляд і мова мають великий недолік в тому, що вони не довготривалі, ось чому жест має перевагу, як концентрація ідеї. Те чи інше застосування жестів складає: малювання, письмо, живопис, скульптуру і всі мистецтва, які переходять наступним поколінням, відбиток здійснення ідей. Всі ці форми бувають здійснені в астралі, раніше поява їх у плані фізичному, він подає ніби відображення фізичних істот в астральному плані.

Ось чому синтетичний образ, який проявляє фізичну могутність, спілкується безпосередньо в астральному плані, буде мати сильний вплив на істоти, які живуть в цьому плані. Людська істота, воля якої достатньо розвинута – робить менший вплив на астральні істоти, ніж на фізичну людину. Жест, щоб впливати на астроаль, не потребує концентрації на фізичній речовині, наприклад: знак хреста .

назад |  6 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
И жили они долго и часто.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100