Рефераты на украинском
Кам'яне вугілля - Хімія -розчинів, розділення повітря та отримання чистого (99 %) азоту та ін. Функціонує дослідне виробництво таких сорбентів і розроблено проект установки продуктивністю 5-10 тис. т/рік високоміцних гранульованих адсорбентів.

За розробленим і випробуваним методом формування пористої структури адсорбентів здійснюється на двох стадіях: при карбонізації вугільних гранул і утворенні вуглецевого скелету, а також на стадії активації при обробці водяною парою. У результаті виходять міцні гранули розміром від 0,5 до 5 мм, механічною міцністю 85-90% і вище, об'ємом мікропор 0,35 см3/г і вище. Адсорбенти широко застосовуються в багатьох клініках Росії при лікуванні токсикологічних отруєнь, ряду шкіряних захворювань і печінково-ниркової недостатності.

Україні для забезпечення власних потреб в сорбентах необхідно 20-50 тис. т на рік адсорбентів різного технологічного і екологічного призначення. Сьогодні широке централізоване виробництво сорбентів в Україні відсутнє. Дослідження сорбційних властивостей вугілля і розробку різних сорбентів здійснює Інститут фізико-органічної хімії, Інститут фізичної хімії, Інститут хімії поверхні, Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України, деякі з них випускають дослідні партії сорбентів з вугілля.

Коксування відбувається в діапазоні температур 900-1100 о С. Кокс є основою металургійної промисловості. Однак нарівні з коксом в значних кількостях утворюються ароматичні сполуки (бензол, нафталін, антрацен, їх похідні, а також ряд гетероциклічних і конденсованих сполук). Хімічні сполуки, що отримувались на коксохімічних заводах аж до середини ХХ ст., служили головним джерелом сировини для основного органічного синтезу (барвники, медичні препарати і т.д.).

Коксування посідає друге місце після енергетики за споживанням вугілля. Потреба вітчизняної промисловості в коксі з урахуванням всіх споживачів (доменне і ливарне виробництво, кольорова металургія, хімічна та інші галузі народного господарства) становить 18 млн. т коксу 6% вологості. У 1998 році було вироблено 16,3 млн. т при наявності на коксохімзаводах України за станом на 01.01.99 р. виробничих потужностей 22,4 млн. т валового коксу 6% вологості. Великотоннажна продукція коксохімії має стійкий збут, хоч необхідно істотно підвищувати її якість і ступінь підготовленості до подальшого використання. Потреба в коксі на найближче десятиріччя за оптимальним варіантом прогнозу становить 18 млн. т на рік, за песимістичним - 10,8 млн. т. За прогнозом і станом розробки та впровадження нових способів коксування вугілля на найближчі 10-20 років існуючий спосіб камерного коксування залишиться основним і не зазнає істотних змін. Необхідними є істотна реконструкція систем очищення коксового газу і впровадження глибокої переробки хімічних продуктів коксування.

Дослідження в галузі коксохімії в Україні, особливо перспективні і принципово нові, зараз не проводяться. Український вуглехімічний інститут (м.Харків) тільки допомагає коксохімзаводам України вирішувати окремі поточні питання. Внаслідок відсутності фінансування практично припинили наукові дослідження в коксохімії академічні інститути і профільні кафедри вищих навчальних закладів.

Іншим важливим джерелом отримання хімічних продуктів з вугілля є метод газифікації. Під газифікацією твердого палива звичайно розуміють процес перетворення його органічної частини при температурах 900-1500 ° С в горючі гази в присутності повітря, водяної пари, кисню [33, 34].

Процес газифікації базується на горінні і неповному окисненні вугілля. При цьому частина вугілля згоряє, забезпечуючи процес теплом, а частина реагує з окисниками з утворенням водню, оксиду вуглеводню та інших газів, склад яких залежить передусім від складу вугілля, складу дуття і швидкості його подачі, а також від температури процесу і його апаратурного оформлення. Загалом газифікація є складним багатостадійним процесом. Загальні напрями процесу газифікації вугілля і можливості використання кінцевих продуктів процесу наведені в табл. 1.

Розрізняють в основному три види генераторних газів, що утворюються при проведенні процесу газифікації вугілля: повітряний, змішаний і водяний. У повітряному генераторному газі міститься понад 50 % негорючих компонентів - азоту і вуглекислоти, тому він малопридатний для отримання водню або синтез-газу і використовується як низькокалорійний енергетичний газ. Щоб отримати газ з більш високим вмістом оксиду вуглецю, придатний для використання як синтез-газ або для отримання водню, застосовують методи отримання водяного або змішаного газу.

Здійснення газифікації в киплячому шарі під тиском (як на паро-кисневому, так і на паро-повітряному дутті) в промислових умовах на більш великому класі частинок дозволить досягнути інтенсивності процесу, рівної 6000-7000 кг/(м2/год).

Створення комбінованих процесів отримання газу і хімічних продуктів вимагає проведення процесу газифікації при підвищеному тиску, оскільки основні синтези з оксиду вуглецю і водню протікають при тиску вище за 2 МПа. Промислове виробництво висококалорійного газу і хімічних продуктів організоване в ПАР [26, 34]. Як сировина використовується низькоякісне вугілля, що переробляється за методом Лургі, а гази, що утворюються після очищення, направляють в каталітичний процес Фішера-Тропша. Синтез на стаціонарному або псевдозрідженому каталізаторі при середньому тиску приводить до утворення сумішей вуглеводнів паливного призначення, що використовуються як сировина для хімічної промисловості [40-42].

Таким чином, газифікація вугілля дає можливість отримати синтетичні гази, придатні для енергетики, рідких паливних продуктів, різних хімічних речовин і водню, необхідного, зокрема, для процесу гідрогенізації вугілля.

Дослідження з газифікації українського вугілля практично припинені 8-10 років тому.

Як видно з табл. 1, при температурах 800-1500 ° С і вище відбувається горіння твердого палива. Залежно від умов можна отримувати не тільки набір газоподібних продуктів, але і вести цілеспрямований синтез сажових продуктів та вуглеграфітових матеріалів.

Сажа (технічний вуглець) - важливий компонент виготовлення шин і гумових матеріалів. Сировиною для виробництва сажі є фракції кам'яновугільної смоли, вторинних нафтопродуктів і природний газ [43].

ИГИ розроблено двоступеневий метод отримання активної сажі з вугілля [44, 45]. На першій стадії дрібнозернисте вугілля нагрівають до 750-800 ° С методом теплового удару, на другій стадії утворені газ і смола зазнають піролізу при 1250-1350 ° С з утворенням сажі і горючого газу. Так, з сапропелітового вугілля (73,1 % С; 9,8 % Н) отримано 32 % сажі з питомою поверхнею 41 м2/дм3, масляним числом 0,4 л/г і зольністю 0,08%.

Незважаючи на наявність в Україні заводу з виробництва технічного вуглецю (м.Стаханов Луганської області), наукові дослідження в цій галузі практично не проводяться.

Описаний метод отримання сажі з вугілля видається цілком раціональним, оскільки дозволяє зекономити традиційну сировину для виробництва сажі - рідкі вуглеводні і природний газ. Крім того, газ, що утворюється, містить до 85% водню і може бути використаний для синтезу метанолу й аміаку.

Зазначимо, що для виробництва сажі вказаним методом з успіхом можуть використовуватися зношені шини, вихід сажі з яких досягає 30%, а твердий коксовий залишок, що має адсорбційні властивості, може бути використаний для очистки промислових стічних вод від домішок органічних сполук, в тому числі для повного видалення фенолів.

Вуглеграфітові матеріали (ВГМ) і вироби з них, в тому числі вугільні і графітовані електроди, які складають основну масу продукції, що випускається на базі вугілля, широко застосовуються у виробництві сталі, алюмінію, напівпровідникових матеріалів, в атомній енергетиці, авіації і т.п. Близькі технологічні властивості мають також термоантрацити [43, 44].

Виробництво різних ВГМ сьогодні в основному забезпечене сировинними матеріалами (нафтові, піролізний і крекінговий малосірчисті кокси, пековий кокс, природний і штучний графіт, сажа, термоантрацит і терпкі речовини, кам'яновугільний пек і смола, синтетичні смоли). Однак це не усуває проблему пошуку додаткових сировинних ресурсів, і її актуальність зростає із зростанням дефіциту нафтопродуктів.

Будова і склад органічної частини кам'яного вугілля, що спікається, і різна поведінка їх петрографічних інгредієнтів при термічній обробці дозволяють розглядати кам'яне вугілля як композицію, що містить одночасно і наповнювач, і зв'язуюче. Це послужило основою для розробки технології отримання ВГМ безпосередньо з спікливого вугілля без застосування будь-яких добавок.

Технологія виробництва ВГМ з вугілля, що спікається, в принципі близька до звичайної технології електродного виробництва. Вона включає переробку порошкоподібних концентратів шляхом формування заготовок пресуванням, подальше випалення, графітизацію і механічну обробку.

Вугілля як сировина для ВГМ нарівні з певними перевагами (різноманітність ресурсів, однокомпонентність шихти) має ряд недоліків, які перешкоджають його використанню в технології ВГМ (висока зольність, низька реакційна здатність). Прогресивність технологічного процесу виготовлення ВГМ на основі кам'яного вугілля порівняно з існуючим процесом полягає в заміні дефіцитних сировинних матеріалів (малосірчистий нафтовий і пековий кокс) на більш дешеве вугілля, а також спрощенні технологічного циклу. Крім того, велика різноманітність властивостей кам'яного вугілля розширює можливості для отримання матеріалів з різними фізико-хімічними властивостями. Використання кам'яного вугілля як сировини для виробництва ВГМ дозволить значно розширити сировинну базу і знизити вартість електродної продукції.

Технологія отримання ВГМ з концентратів спікливого вугілля Донбасу і Кузбасу із зольністю не більше 3,5% була випробувана в дослідному виробництві. Технологічний процес включав тонкий вібропомел вугільного концентрату до крупності 0,074 мм, формування заготовок 150х200 мм, пресування вугільного порошку в прес-формі, випалення відформованих заготовок при нагріванні до 1100 о С і подальшу графітизацію при 2600 ° С.

Отже, викладений матеріал показує, що вугілля, безумовно, є альтернативною сировиною для органічного синтезу, хімічної, нафтохімічної і інших галузей промисловості. Більше того, в багатьох випадках вугілля - єдине джерело хімічної сировини, яка сьогодні недоступна для отримання синтетичним шляхом з продуктів переробки нафти і газу.

Тому нарівні з впровадженням в промисловість економічних методів отримання хімічних продуктів з вугілля необхідно широко розвивати теоретичні роботи, направлені на детальне вивчення будови вугілля, що відкриє нові можливості для його переробки. Обсяг і рівень наукових досліджень, що виконуються в Україні в галузі вуглехімії, на жаль, не дають можливості отримати найближчим часом принципово нові результати, які могли б лягти в основу нових технологічних розробок.

Фступ

ФПаливно-енергетичний баланс — баланс виробництва, перетворення та використання всіх видів енергії: мінераль­ної, сонячної, вітрової, хвильової, геотермальної тощо.

Структура паливно-енергетичного балансу світу: нафта — 40%, природний газ — 23, вугілля — 31, інші види палива — 1, атомна енергія— 2, гідроенергія — 3%.

Найбільші запаси органічного палива зосереджені у Північній Америці та Азії. У розміщенні всіх основних галузей енергетики світу — нафтової, вугільної, газової про­мисловості, електроенергетики — спостерігаються великі відмінності зумовлені як природними, так і соціально-еко­номічними факторами.

За видобутком вугілля, природного газу, уранових руд перед ведуть економічно розвинуті країни, а за видобут­ком нафти — країни, що розвиваються. Проте переважна частина усіх цих енергоресурсів, кінець кінцем, споживаєть­ся в економічно розвинутих країнах.

Вугільний підкомплекс охоплює: видобування кам'яного і бурого вугілля, їх збагачення і брикетування. Від стану комплексу залежить роз­виток багатьох галузей промисловості країн, особливо чорної мета­лургії, електроенергетики, коксохімії.

Кам'яновугільна промисловістї вплинула на територіальну структуру матеріального виробництва і гео­графію населення України. Вугільний Донбас став важливим районом чорної металургії, машинобудування, хімічної промисловості, теплової електроенергетики, будівельної індустрії тощо. Колись малозаселений край. з розвитком промисловості перетворився в один із найбільш урбанізованих районів Європи.

Вугілля відіграє важливу роль у сучасному світовому господарстві за­вдяки своїм фізико-хімічним властивостям і величезним запасам. За по­ходженням і якістю розрізняють кам'яне та буре вугілля. Світові запаси кам'яного вугілля становлять майже 22 трлн. тонн, а сфера засто­сування його не обмежується енергетикою. Значення вугілля як хімічної сировини зростає. Його запаси в Україні величезні. Тільки підготовлені до експлуатації родовища мають майже 10 млрд. тонн енергетичного вугілля. Загальні ресурси України становлять 100 млрд. тонн. Якщо щорічно видобувати 240 млн. тонн, то запасів вистачить на 300—400 років. За сучасних технологій можна виробляти електроенергію, викорис­товуючи відходи вугільної промисловості — шлами.

1. Вугільна промисловість

На економічно розвинуті країни й країни, що розвива­ються, припадає приблизно 540 млрд. т у. п., 2/3 з них становить вугілля й менше 1/3 — нафтогазове паливо. Переважна частина запасів твердого органічного палива та урану розташована на території промислове розвинутих країн, а ресурси нафти й гідроенергії — передусім у країнах, що розвиваються. Природний газ поділюється рівномірно.

Вугільна промисловість. Серед загальних ресурсів ви­копного органічного палива на вугілля припадає (залежно від оцінки) 65—90%. Історично воно відіграло величез­ну роль у світовому промисловому розвитку. Вугілля за­безпечувало енергетичну основу першої промислової революції, що розпочалася в останній третині XVII ст. у Ве­ликобританії й згодом охопила інші країни. Ще 1913 р. світові потреби в енергії задовольнялися за рахунок вугі­лля майже на 75%, а якщо не рахувати дрова, на які тоді припадало 17—18% світового енергоспоживання, — то май­же 90%.

Протягом останніх десятиріч енергетична система, влас­не — її сировинна база, характеризується нестійкістю. Це виявилось у необґрунтованому приниженні ролі вугілля як найбільш важливої та стабільної за запасами сирови­ни для виробництва енергії, у невиправдано завищеній ролі нафти й газу. Останнім часом в усіх країнах світу знову з'явилася тенденція повернення до вугілля як найнадій­нішої енергосировини на найближче майбутнє.

Для багатьох країн, що розвиваються, вугілля править за єдине джерело одержання потрібної їм електроенергії й тепла, а також сприяє зменшенню їхньої залежності від імпорту нафти.

У промислово розвинутих країнах вугілля є надзвичай­но важливим паливом, що забезпечує зростання економі­ки та замінює нафту в багатьох сферах її теперішнього використання. Найбільшими споживачами вугілля сьо­годні є теплоенергетика, чорна металургія, залізничний транспорт, машинобудування, а також житлово-побутовий сектор.

На початку XX ст. вугілля було основним енергоносієм. Наявність вугільних копалень визначала можливості роз­витку конкурентоздатної великої промисловості, а водно­час і місце у світовому виробництві. Промисловість, що розвивалася на вугільних покладах (як-от у Рурі в Німеч­чині, Йоркширі та Ланкаширі у Великобританії, на півночі Франції, у Пенсільванії в США), відіграла важливу районотвірну роль.

Роль вугілля можна поцінувати за його місцем у струк­турі паливно-енергетичного балансу. Ще 1948 р. частка вугілля у загальному споживанні основних джерел енергії в економічно розвинутих країнах становила 3/5. Проте у 50 й 60-ті роки структура споживання енергоресурсів за' знала істотних змін.

Відкриття та освоєння великих покладів нафти на Бли­зькому Сході викликало приплив дешевого палива на рин­ки таких країн, як США, Японія, держави Західної Європи, і призвело до скорочення вуглевидобутку в цих країнах. Його питома вага у загальному споживанні енергії знизи­лась у Західній Європі до 21—23% у 70-ті роки. Вугільна промисловість у США та Західній Європі почала згорта­тися. Сфери використання вугілля обмежувались тепло­електростанціями та коксохімічною промисловістю.

Група основних країн — експортерів нафти 1973 р. різко підвищила ціни на нафту. Тоді частка нафти у загальному споживанні основних джерел енергії почала скорочуватись, але ще 1981 р. вона становила понад половину. Проте частка вугілля помітно виросла. Сьогодні вугілля — єди­ний енергетичний ресурс, якого за теперішніх технологій видобутку в США, Канаді, Австралії, Росії та деяких інших країнах вистачить на віддалену перспективу.

Розвиток вугільної промисловості у США, Західній Єв­ропі та ще кількох промислових державах гальмується еко­логічними факторами. Зросле забруднення атмосфери про­дуктами згоряння й відкриті виробки, які вилучають чи­малі площі землі, звужують масштаби використання вугі­лля й роблять його менш привабливим порівняно з чисті­шим і калорійнішим паливом.

Ще однією проблемою є транспортування вугілля від місця видобутку — до місця споживання. Віддаленість по­кладів від узбережжя — разом з низькою пропускною здат­ністю залізниць і портів — унеможливлює різке збільшення поставок вугілля на світовий ринок.

Справу стримує також нестача водних ресурсів, потрібних для гідровидобутку вугілля, та зростаючий дефіцит робо­чої сили. Тому абсолютна орієнтація на повсюдне викори­стання вугілля здається малоймовірною, воно відтепер може бути лише доповненням до інших варіантів розвитку енер­гетики.

Найбільше виросте потреба в енергоносіях у країнах, що розвиваються, передусім в Азії, де очікуються найвищі темпи економічного зростання. Експерти передбачають істотне зростання використання газу в електроенергетиці, особливо в Європі. За цей самий період уповільняться тем­пи зростання попиту на вугілля в Організації економіч­ного співробітництва й розвитку (ОЕСР), передусім відби­ваючи зрушення в сталеливарній промисловості. Світовий видобуток вугілля буде зростати до 2010 р. пересічно на 3,5% на рік. До 2000 р. він сягне 4,2 млрд т, у 2010 р. — 5,3. Найбільшим виробником вугілля у 2000 р. стане Китай — 1,5 млрд т. У Європі видобуток вугілля падати­ме в середньому на 3% на рік через збільшення собівар­тості видобутку.

Відкритих покладів вугілля за сучасними темпами спо­живання вистачить на 200—300 років. За загальними за­пасами лідирує Північна Америка (24% світових запасів), по кам'яному вугіллю — Азія (25%), по бурому — Північна Америка (27%) (табл.1).

Серед країн світу за покладами вугілля перше місце займає США (23% світових запасів), на другому місці — Росія (13%), на третьому — Китай (11%).

Буре вугілля в найбільшій кількості є в СПІА (21% світо­вих запасів), Росії (17%) та Індії (13%). Кам'яним вугіл­лям багаті також США (26% світових запасів), Китай (10%) і Австралія (9%).

Вугілля може видобуватися підводним способом, зараз він використовується в Китаї, Канаді, Японії, Великобри­танії та інших країнах.

На сучасну кон'юнктуру світового ринку вугілля дієво впливають його світові запаси (табл.1).

Схарактеризувавши світові запаси вугілля, розгляньмо теперішній рівень його видобутку. Протягом останніх років видобуток вугілля у країнах Західної Європи знижується. Видобуток вугілля підземним способом згортається, а відкритим — зростає. Відкритий вуглевидобу­ток упродовж останніх 30 років виріс більш як у удвоє й становить тепер близько 50%, включно з США та Німеччиною — 60%. За видобутком кам'яного вугілля перед ведуть Китай, США, Індія, ПАР та Австрія, а за видобутком бурого — США, ФРН, Росія.

Таблиця 1. Світові запаси вугілля по регіонах

Регіон

Разом

Кам'яне вугілля

Буре вугілля

млрд т

%

млрд т

%

млрд т

%

Всього

1031,6

100

519,4

100

512,3

100

Європа Азія

156.7 188.5

15

18

59,1 131.9

11 25

97,7 56,6

19 11

Америка

260.6

25

117,5

23

143.1

28

Африка

Австралія і Океанезія

61,7 123,0

6 12

60,4 46,3

12 9

1,3 76.7

0,2 15

снд

241,0

24

104,0

26

137,0

27


Теперішні основні експортери вугілля — Австралія, США, ПАР — і надалі вестимуть перед у цій галузі. На їхню ча­стку припадає 67% обсягу морської торгівлі енергетичним вугіллям. Активізують зусилля щодо збуту вугілля й нові продавці — Індонезія, Колумбія, Китай та, меншою мірою, Венесуела. Вуглевидобуток у цих країнах провадиться відкритим способом за наявності надлишкової дешевої робочої сили. Через це витрати на вуглевидобуток нижчі, ніж у країнах, що е традиційними експортерами. Прогно­зують, що додатковий попит на вугілля у майбутньому задовольнятиметься саме новими його продавцями. Спо­стерігається також істотне зростання пропозиції вугілля з боку України, Польщі, Росії.

За оцінками фахівців, основними експортерами вугілля до країн Європи можуть стати вуглевидобувні підприєм­ства Донбасу й Кузбасу. Східні райони Росії мають дос­татню кількість розвіданих запасів вугілля, що дасть їм змогу в майбутньому сповна задовольнити імпортний по­пит на вугілля для країн Тихоокеанського регіону. Основ­ними експортерами вугілля у цьому напрямі стануть вуг­левидобувні підприємства Якутії, Далекого Сходу та Східно­го Сибіру.

Серед основних імпортерів енергетичного вугілля мож­на виокремити дві групи: країни Західної та Східної Євро­пи, а також Тихоокеанського регіону. Європейські країни розширюють попит на вугілля через скорочення власного видобутку внаслідок високої собівартості та неконкурентоздатності місцевого вугілля порівняно з імпортним (ав­стралійським, американським, південноафриканським), со­бівартість видобутку якого удвоє нижча.

Другий ринок збуту енергетичного вугілля — держави Тихоокеанського регіону: Японія, Тайвань, Республіка Корея, Гонконг. Майже половина попиту припадає на Японію, чому великою мірою сприяє введення до ладу нових ТЕС, що працюють на вугіллі, загальною потужністю 7,5 млн кВт/р, а також скорочення власного видобутку до 10 млн т через високу собівартість. Внаслідок цього до 2000 року Імпортний попит на енергетичне вугілля у країнах Тихо­океанського регіону становитиме близько 220 млн т на рік.

За прогнозами фахівців, обсяг світової морської торгівлі енергетичним вугіллям до кінця поточного сторіччя істот­но зросте, а коксівним — здебільшого залишиться без змін. За оцінками, до 2000 р. світове споживання твердого па­лива зросте у 1,24 разу порівняно з 1990 р. і становити­ме 4395 млн т. Основними передумовами розширення світової торгівлі вугіллям є низький рівень цін та гаран­товане постачання.

2. Розміщення вугільної промисловості за країнами й регіонами.

Світові достовірні та ймовірні запаси кам'яно­го вугілля до глибини 1200 м оцінюються приблизно на 6,7 трлн т. За запасами вугілля перше місце у світі по­сідає Росія, потім ідуть США, Китай, Австралія. Вугілля оцінюється за кількома параметрами:

1. За глибиною залягання. Вугілля видобувають від­критим або закритим (шахтовим) способами: від цього за­лежить собівартість. У США відкритим способом видобу­вають 60% вугілля; загальні витрати на 25—30% нижчі, ніж при підземному видобутку. У Росії відкритим спосо­бом добувається понад 40% вугілля (Кансько-Ачинський, Підмосковний, Південно-Якутський басейни тощо), в Укра­їні — Дніпровський буровугільний басейн, у Казахстані — Екібастузький. Кам'яне вугілля відкритого видобутку належить до найбільш економічно вигідного виду палива 1 його видобуток невпинно зростає.

2. За марочним складом та якістю. Щодо цього вугілля поділяється на кам'яне буре, коксівне, енергетичне. У Росії та Україні на кам'яне вугілля припадає 2/3 запасів. У США та Німеччині переважає буре вугілля, в Китаї та Індії — кам'яне.

Хоча загальні світові запаси кам'яного вугілля великі й воно е у багатьох країнах, на деякі марки високоякісного вугілля — зокрема коксівного — вони бідні. Наприклад, Японія, Франція, Індія мають чималі родовища кам'яного вугілля, але відчувають брак коксівного.

Кам'яновугільна промисловість Великобританії задо­вольняє коксівним вугіллям потреби лише власної краї­ни. Канадська чорна металургія працює на коксі, що над­ходить з США. А канадське коксівне вугілля експортується (переважно —до Японії).

Великі запаси кам'яного вугілля зосереджені в Австралії, Канаді, ПАР, де видобуток неухильно зростає, що пов'яза­но з наявністю в Австралії та Канаді чималих родовищ дефіцитного коксівного вугілля, а у ПАР — розташовано­го близько до поверхні високоякісного низькосірчистого енергетичного вугілля, що поєднується з напрочуд низь­кою собівартістю робочої сили.

З держав Східної Європи постачальниками кам'яного вугілля є Росія, Україна, Польща.

Найбільшими у світі імпортерами кам'яного вугілля й коксу е Японія, Франція, Італія, Канада. Тому основні по­токи експортного вугілля скеровуються до Японії та За­хідної Європи.

За даними Світової економічної конференції, достовірні та ймовірні поклади бурого вугілля на земній кулі оціню­ються на 512 млрд т. Найбагатші на буре вугілля США, Китай, Австралія, ФРН та Росія. Буре вугілля широко ви­користовується як хімічна сировина та в електроенерге­тиці. Наприклад, в ФРН в електроенергетиці використо­вується близько 85% добутого бурого вугілля. На експорт воно надходить виключно у вигляді брикетів.

У Росії переважає видобуток кам'яного вугілля. Понад 10% становить коксівне вугілля. 90% геологічних запасів російського вугілля припадає на східні райони, де розта­шовуються найбільші у світі за своїми запасами басейни, як-от Тунгуський, Ленський, а також Кузнецький.

На території Казахстану є три басейни: Екібастузький, Карагандинський, Майкубенський. Найважливіший — Екі­бастузький басейн, де кам'яне вугілля видобувається від­критим способом. У Карагандинському басейні — покла­ди коксівного вугілля, у Майкубенському — бурого.

Найбільшим басейном в Україні є Донбас із запасами 240 млрд т. Тут є усі марки вугілля: коксівне (половина запасів), антрацит, газове, довгополуменеве. Донецьке вугі­лля має високу теплотвірну здатність і незначну зольність. Проте собівартість його порівняно висока через велику глибину залягання шарів та їхню малу потужність. Це знижує його конкурентоздатність. У 1997 році видобуто 75,9 млн т вугілля, в тому числі — 31,6 млн т — ко­ксівного.

В Україні вугілля видобувається також у Львівсько-Волинському та Дніпровському вугільних басейнах, проте поклади тут невеликі.


назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Женщина скрывает от мужчины свое прошлое, а мужчина от женщины - ее будущее.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100