Рефераты на украинском
Бюджетна система України - Фінанси -на 3.2 млрд. грн. проти 2 млрд. гри. у січні-березні 2005 року, що сприяло зменшенню порівняно з початком року (на 25.4 мли. грн.) залишку простроченої заборгованості (станом на 1.04.2006 він склав 616.3 млн. грн.) проти зростання у аналогічному періоді 2005 року (з 0.015 млрд. грн. станом на 01.01.2005 до 1.6 млрд. грн. станом на 1.04.2005). Хоча рівень виконання від запланованого відшкодування ПДВ платникам податку за І квартал 2006 року становив 92.8 відсотка від бюджетного розпису.

Зростання обсягів виробництва підакцизних товарів та зовнішньої торгівлі сприяли збільшенню надходжень від акцизів (реальний приріст склав 5.8 відсотка) та податків на зовнішню торгівлю (на 2.4 відсотка).

Динаміка податків з доходів суб'єктів економічної діяльності та населення (прямі податки) мали різну траєкторію: надходження від податку на доходи фізичних осіб реально збільшились порівняно з січнем-березнем 2005 року на 22.1 відсотка, надходження від податку на прибуток підприємств зменшились на 14.3 відсотка. Це зумовлено тим, що зростання доходів населення підтримувалось як стимулюванням підприємницької діяльності фізичних осіб, так і державним регулюванням рівня мінімальної заробітної плати. Водночас, збереження динаміки падіння обсягів виробництва відобразилось на зниженні загального рівня його прибутковості виробництва (обсяги прибутку, отримані підприємствами, у січні 2006 року порівняно з січнем 2005 року зменшились на 11.9 відсотка).

При реальному зростанні доходів зведеного бюджету (на 17.5 відсотка) у І кварталі 2006 року спостерігалось реальне зростання видатків на 32.4 відсотка порівняно з січнем-березнем 2005 року. Враховуючи проведення активної соціальної політики найбільші обсяги бюджетних коштів були направлені на підтримку споживання домогосподарств. Хоча, порівняно з січнем-березнем 2005 року соціальна складова бюджету зменшилась з 65.2 відсотка у січні-березні 2005 року до 63.3 відсотка за перші три місяця 2006 року. Це дозволило збільшити видатки інвестиційного спрямування (частка капітальних видатків у структурі видаткової частини зведеного бюджету склала 6.3 проти 6.1 відсотка у січні-березні 2005 року).

Видатки загального фонду державного бюджету за січень-березень виконані в обсязі 85.2% від запланованих призначень (проти 86.4 відсотка за січень-лютий 2005 року). Основні статті видаткової частини бюджету виконанні нижче планових призначень. Платежі за державним боргом відбувались у повному обсязі згідно графіка платежів (додаток 4).

За січень-березень 2006 року спостерігався профіцит зведеного бюджету 379.7 млн. грн. Поряд з цим, видатки державного бюджету перевищили доходи на 1.6 млрд. грн. (у т.ч. загального фонду державного бюджету - 3.2 млрд. грн. проти 5.9 млрд. грн. запланованих на І квартал). Дефіцит бюджету фінансувався за рахунок скорочення коштів на рахунках Уряду і за січень-березень на 4.059 мдрд. грн.) враховуючи, що загальнодержавні запозичення на внутрішньому та зовнішньому ринках не проводились, а обсяг надходжень від приватизації залишався незначним (у І кварталі - 53.1 млн. грн. до зведеного бюджету), їх рівень виконання склав 176.8 відсотка від бюджетного розпису на січень-березень.

Статистичні дані за період січень-липень 2006 можна проглянути в додатку 5.

У 2007 році прогнозується зменшення порівняно з 2006 роком частки доходів зведеного бюджету у ВВП (до 32 відсотків).

Зменшення ставок податків на прибуток підприємств та податку на додану вартість на 1 відсоток кожний, а також застосування ставки 15 відсотків по податку з доходів фізичних осіб з 1 січня 2007 року відповідно до Закону Україні "Про податок з доходів фізичних осіб" вплине на зміну структури доходної частки зведеного бюджету:

збільшення частки прямих податків - до 29.5 відсотка проти 30.4 відсотка у 2006 ропі.

зменшення питомої ваги непрямих податків — до 35,5 відсотка проти 36.8 відсотка відповідно.

Бюджет 2007 року формуватиметься в умовах удосконалення податкового законодавства. зокрема щодо зниження фіскального тиску на фонд оплати праці.

Хоча ставка податку на доходи фізичних осіб підвищиться (зростуть надходження від цього податку до бюджету), це не створюватиме стимулів до ухиляння сплати податку в основному через продовження політики щодо реформування нарахувань на фонд оплати праці.

Зниження ставки податку на прибуток підприємств позначиться на зменшені надходжень від зазначеного податку. Крім того, не очікується швидкого розширення бази оподаткування за рахунок виходу з "тіні" фінансових ресурсів підприємств.

Планується забезпечити скорочення споживання бюджетними установами енергоносіїв шляхом запровадження державної підтримки енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива.

Передбачається поступовий перехід від прямої фінансової підтримки галузей економіки до опосередкованої системи шляхом надання кредитів та часткової компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків з метою забезпечення ефективності використання коштів державного бюджету.

При цьому у 2007 році планується зберегти соціальну спрямованість видатків бюджету з метою забезпечення державних стандартів та соціальних гарантій. Продовження державного регулювання соціальних стандартів (підвищення їх рівня) зумовить зростання порівняно з 2006 роком видатків на оплату праці працівникам бюджетної сфери, фінансування програм із соціального захисту і соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти, культури.

Видаткова частина зведеного бюджету порівняно з 2006 роком зменшиться до 33 відсотків.

Враховуючи можливі обсяги запозичення та погашення державного боргу дефіцит бюджету зменшиться порівняно з 2006 роком до 1 відсотка від ВВП Складовими фінансування дефіциту бюджету будуть

залучення - 8 млрд.грн. (проти 9,6 млрд.грн. у 2006 році). Прогнозується зменшення запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках

надходження від приватизації державного майна -800 млн.грн. (проти 2.1 млрл. грн. у 2006 році).

погашення основної суми державного боргу - 6.9 млрд.грн. (проти 10.1 млрл.грн. у 2006 році).

Висновки.

1. На сьогоднішній день безперечним фактом є те, що однією з головних складових здійснення комплексу економічних реформ в Україні є проведення реформи у сфері державних фінансів. Першим кроком до цього є визначення основних шляхів здійснення такого реформування шляхом розробки і прийняття відповідної концепції.

2. Концепція реформування державних фінансів повинна включати в себе реформи у податковій та бюджетній системі країни, грошово-кредитній системі, визначення статусу державної та комунальної власності.

3. Розбудова державних фінансів за єдиними, чітко визначеними критеріями, з обов’язковим врахуванням взаємозв’язку окремих ланок державних фінансів між собою створить підґрунтя для побудови сучасної системи управління фінансовими потоками як на державному, так і на місцевому рівнях.

4. Однією з головних задач по реформуванню державних фінансів в Україні є реформування бюджетних відносин між державою в особі Кабінету Міністрів України та органами місцевого самоврядування.

Система забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів характеризується значною залежністю місцевих бюджетів від встановлених законом про державний бюджет на відповідний рік нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та обсягів запланованих трансферів. Сьогоднішня практика організації міжбюджетних відносин показує необґрунтовано низький рівень власних і закріплених законом джерел наповнення доходної частини місцевих бюджетів.

5. Законом України “Про бюджетну систему України” закладенні основні принципи побудови бюджетної системи України. Одним із головних принципів побудови бюджетної системи є принцип достовірності, який полягає у необхідності формування бюджету кожної окремої ланки бюджетної системи на основі реальних показників, науково обґрунтованих нормативів з метою збалансування бюджетів за доходами та видатками. При цьому важливим фактором забезпечення виконання цього принципу є обов’язкове врахування інтересів держави через державний бюджет України та інтересів громад через місцеві бюджети.

6. Збалансування державних та місцевих інтересів повинно бути головною метою реформування всього комплексу міжбюджетних відносин та бюджетної системи України взагалі.

Зростання ролі місцевих органів влади в управлінні фінансовими ресурсами держави є запорукою вирішення численних проблем сьогоднішнього життя в Україні, а підвищення ролі і значимості місцевих фінансів в забезпеченні соціального і економічного реформування є визначальним чинником подальшого розвитку України. Забезпечення місцевого самоврядування стабільними та достатніми фінансовими ресурсами є запорукою становлення дієздатної та ефективної місцевої влади.

7. На сьогоднішній день можливо чітко визначити наступні законодавчі дії щодо забезпечення реформування місцевих фінансів та міжбюджетних відносин:

Встановлення нового адміністративно-територіального поділу шляхом прийняття проекту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”;

Проведення земельної реформи, розвиток земельних відносин та створення сучасного ринку землі шляхом прийняття проекту Земельного кодексу України;

Визначення оптимальних шляхів розподілу загальнодержавних податків між окремими рівнями бюджетної системи, впровадження нової трансферної політики та забезпечення місцевих бюджетів відповідними фінансовими ресурсами шляхом прийняття проекту Бюджетного кодексу України;

Визначення сталих та вагомих джерел формування місцевих бюджетів шляхом прийняття проекту Податкового кодексу України;

Створення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування та розмежування державного та комунального майна шляхом прийняття проекту Закону України “Про право комунальної власності”.

Список використаної літератури.

Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 – ВР.//Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 року №2542-III.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”;

Закон України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”;

Закон України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”;

Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”;

Положення про Державне казначейство України від 30 липня 1995р. № 590.

«Бюджет розвитку» як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні: Зб. наук. ст. / Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр антикриз. дослідж., Укр. союз промисловців і підприємців та ін.; [Відп. та наук. ред. Я.А.Жаліло]. — К.: Сатсанга, 2001. — 105, [1] с.: табл.. — (Безпека економічних трансформацій; Вип. 14)

Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році / [Буковинський С.А., Вахненко Т.П., Кораблін С.О. та ін.]; НАН України. Ін-т екон. прогнозування; За ред. І.О.Луніної. — К., 2002. — 95 с.: іл., табл.

Бюджетний і податковий огляд: 4-й квартал 1998 р. Річ. звіт 1998 р.: Аналіт. ст., комент., табл. / Група фіск. аналізу при Ком. Верхов. Ради України з питань бюджету. — К., 1999. — 79, [14] с.: табл.

Формування бюджету України та бюджетно-податкова політика у 1999-2001 рр.: Наук. доп. / [Вахненко Т.П., Кваснюк Б.Є., Луніна І.О. та ін.]; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2000. — 101с.: табл.

Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. — К.: [КНЕУ], 2001. — 186 с.: табл.

Бюджетний кодекс України: [станом на 1 верес. 2001 року: Довідкове вид.]. — [Х.: т. о. в. «Дельта», 2001]. — 111 с.

Фінансово-бюджетні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки / Чугунов І.Я., Лондар С.Л.; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — К.; Львів: Компанія «Аліот», 2002. — 203 с.: іл., табл.

Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Огонь Ц.Г., Масленнікова Т.О. Бюджетна система України: Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — 287с.

Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2000р. – 383 с.

В.Д.Базилевич, Л.О.Баластрик. Державні фінанси. Навч.посібник/ За заг.ред.Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002 р. – 368 с.

Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.

Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. – К.: НІОС. – 2000.

Юрій С.І., Бескид Й.М. Державний бюджет України. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2000.

Бескид Й.М. Державний бюджет України // Методичні рекомендації. – Трернопіль. – 1996.

Єпіфанов А.О., Сало В.І., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка. – 1997.

Кириленко О.П. Фінанси. – Тернопіль: Економічна думка. – 1998.

http://zakon.rada.gov.ua/

http://www.minfin.gov.ua/

http://www.me.gov.ua/

Додаток 1.

Схема можливих значень терміна „бюджет”.

Додаток 2.

Складові зведеного (консолідованого) бюджету України.

Додаток 4.

Рівень виконання від планових призначень видатків загального фонду державного бюджету за І квартал 2006 року.

Додаток 6.

Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні

Стадія

Складові стадії

Виконавці

Контрольні терміни

1

2

3

4

І. Складання проекту бюджету

1. Проект основних засад грошово-кредитної політики

НБУ

До 1 квітня

2.Розроблення основних макроекономічних показників

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції

3.Проект Основних напрямів бюджетної політики

Кабінет Міністрів

За 4 робочих дні до парламентських слухань

4. Парламентські слухання щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики

Прем'єр міністр або міністр фінансів

До 1 червня

5. Постанова Верховної Ради щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики

Верховна Рада

6. Розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів

Головні розпорядники бюджетних коштів

Установлює Міністерство фінансів

7. Підготовка подання проекту бюджету Кабінету Міністрів

Міністерство фінансів

8. Прийняття рішення про схвалення проекту бюджету і його подання на розгляд Верховній Раді

Кабінет Міністрів

До 15 вересня

ІІ. Розгляд та ухвалення закону

1. Подання проекту закону Верховній Раді

Міністр фінансів

Не пізніше ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів

2. Доповідь про відповідність проекту Закону про Державний бюджет України Бюджетному кодексу та іншим юридичним актам

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету

3. Прийняття до розгляду проекту закону в першому читанні

Верховна Рада

До 1 жовтня

4. Можливе повторне прийняття до розгляду проекту закону, якщо бюло доопрацювання Кабінетом Міністрів

Комітет ВР з питань бюджету

До 15 жовтня

5. Прийняття проекту закону в першому читанні

Верховна Рада

До 20 Жовтня (або до 25 жовтня)

6.Подання доопрацьованого проекту бюджету на друге читання Верховній Раді

Кабінет Міністрів

До 3 листопада (або до 8 листопада)

7. Завершення другого читання поекту закону

Верховна Рада

До 20 листопада

8. Винесення проекту бюджету на третє читання

Комітет ВР з питань бюджету

До 25 листопада

9. Прийняття Закону про Державний бюджет України

Верховна Рада

До 1 грудня

10. Підписання закону

Президент України

У двотижневий термін після ухвалення

11. Опублікування закону в "Урядовому кур'єрі" та інших офіційних виданнях

Міністерство фінансів

ІІІ.Виконання бюджету

1.Затвердження розпису відповідно до бюджетних призначень

Міністр фінансів

У місячний термін після набрання чинності законом

2.Виконання Державного бюджету

Кабінет Міністрів

Протягом року

3.Загальна організація та управління виконанням Державного бюджету

Міністерство фінансів

" "

5. Здійснення видатків

Головні розпорядники

" "

6. Внесення змін до закону

Міністерство фінансів, Кабінет Міністрів, Верховна Рада

У разі необхідності

IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету

1. Закриття всіх рахунків, відкритих у поточний період.

Державне казначейство

31 грудня поточного року

2. Зведення, складання та подання звітності про виконання бюджету.

Державне казначейство

3. Складання та подання звітності про виконання кошторисів

Головні розпорядники

4. Подання річного звіту про виконання Закону про Державний бюджет України

Кабінет Міністрів

до 1 травня року, наступного за звітним

5. Висновки щодо використанння коштів Державного бюджету.

Рахункова палата

У двотижневий термін після подання

6. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету.

Верховна Рада

У двотижневий термін після висновків рахункової палати

7. Рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету.

Верховна Рада

8. Опублікування звіту про виконання Державного бюджету.

Міністерство фінансівназад |  4 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Стройуправлению N13 требуются монтеры 3, 4 и 5-го электроразрядов.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100