Рефераты на украинском
Бюджетна система України - Фінанси -windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.75pt">

21,6

46,7

% від ВВП

27,5

25,6

27,4

28,2

26,5

31,6

х

х

х

х

Х

Видатки

48,2

55,5

60,3

75,8

101,4

141,7

15,3

8,6

25,7

33,8

39,7

% від ВВП

28,3

27,2

26,7

28,4

29,4

33,4

х

х

х

х

Х


Джерело: Держказначейства, Держкомстат, розрахунки Мінекономіки

Поряд з цим, номінальні обсяги податкового боргу за 2005 рік збільшились на 543 млн. грн. і станом на 1.01.2006 склали 9.4 млрд. грн. Найбільше зросли обсяги недоїмки по сила податку на додану вартість (на 191 млн. грн.) та акцизних зборів (165 млн. грн.).

За підсумками 2005 року (попередній звіт) реальне зростання економіки склало 2.6 відсотка, а номінальний обсяг - 424.7 млрд. грн. Тобто вироблений валовий внутрішній продукт на 11.3 млрд. грн. нижче, ніж показник, врахований у розрахунках бюджету.

Як видно з рис.4.1, у 2005 році у структурі надходжень до державного бюджету за основними галузями економіки порівняно з 2004 роком дещо зменшилась частка доходів, сплачених галузями, які є основними платниками податків (проми­словість та транспорт). Слід зазначити, що у 2005 році внесок цих галузей у зростання ВВП зменшився: у промисловості з 2.3 до 0.6 відсоткового пункту, у транспорті з 1.5 до 0.7 відсоткового пункту. Тобто, відповідно до уповільнення темпів зростання виробництва, відбулися зміни у надходженнях.

Рис.4.1.1. Структура доходів державного бюджету в розрізі видів економічної діяльності, відсотки

Поряд з цим спостерігалась ситуація, коли у структурі доходів державного бюджету найбільших змін зазнала питома вага надходжень від торгівлі, яка мала від'ємний внесок у зростання ВВП ("мінус" 1.2 відсоткового пункту). Питома вага надходжень від торгівлі збільшилась на 6 відсоткових пункти. Це в основному зумовлено реалізацією адміністративних заходів, направлених на зменшення кількості торговельних посередників.

Таблиця 4.1.2.

Структура доходів зведеного бюджету, відсотки

2004

2005

рік

Податок з доходів фізичних осіб

14,4

12,9

Податок на прибуток підприємств

17,7

17,5

Податок на додану вартість

18,3

25,2

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

6,7

5,5

Акцизний збір із ввезених територію України товарів

0,7

0,4

Ввізне мито

4,4

4,5

Вивізне мито

0,8

0,4

Інші податки

6,2

6,7

Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету

0,7

3,3

Надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ

1,4

0,7

Дивіденди, нараховані на санкції господарських товариств

0,4

1,3

Рентна плата

3,8

3,5

Власні надходження бюджетних установ

12,8

8,2

Інші неподаткові надходження

7,8

6,7

Інші надходження

4,1

3,2

Податкові надходження

69

73,1

Неподаткові надходження

26,8

23,7

Доходи

100

100


Найбільшу частку у структурі доходів зведеного бюджету складали податок на додану вартість (25.2 відсотка у 2005 році проти 18.3 відсотка у 2004 році та податок на прибуток підприємств (17.5 відсотка проти 17.7 відсотка). Слід зазначити, що надходження від ПДВ в основному зросли за рахунок ПДВ із ввезених на територію України товарів, що зумовлено значним зростанням у 2005 році обсягу імпорту товарів та послуг – 20.4 відсотка (за методологією платіжного балансу), у т.ч. імпорту товарів – 21.8 відсотка.

Довідково: Номінальний приріст надходжень до бюджету- від ПДВ за 2005 рік склав 102 відсотка, у т.ч. ПДВ із вироблених в Україні товарів - 42 відсотка, ПДВ із ввезених на територію України товарів - 92 відсотка.

У відповідності з методологією Системи національних рахунків при розрахунку ВВП за категоріями кінцевого використання використовується показник "чистий експорт"(ЧЕ), який розраховується шляхом віднімання імпорту товарів та послуг від експорту. Таким чином, не дивлячись на позитивну дію збільшення імпорту на доходи бюджету, на ВВП він вплинув в бік його зменшення (як загального обсягу, так і реального темпу зростання).

Таблиця 4.1.3.

Видатки зведеного бюджету.

Рівень виконання від річного плану, %

Структура, % від загального обсягу

2004

2005

2004

2005

рік

рік

за функціональною класифікацією

Загальнодержавні функції

95,6

95,7

12,1

10,9

Обслуговування боргу

97,7

97,5

3,2

2,3

Обслуговування внутрішнього боргу

98,9

95,1

1,0

0,7

Обслуговування зовнішнього боргу

97,2

98,6

2,2

1,6

Оборона

95,8

97,8

6,1

4,3

Громадський порядок, безпека та судова влада

96,8

97,6

7,8

7,2

Економічна діяльність

89,4

84,3

18,4

13,5

Охорона навколишнього природнього середовища

86,4

86,2

1,2

0,9

Житлово-комунальне господарство

90,2

98,8

2,6

2,8

Охорона здоров'я

99,3

99,5

12,0

10,9

Духовний і фізичний розвиток

94,2

97,3

2,7

2,4

Освіта

97,3

97,8

18,1

18,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення

98,2

95,1

19,0

28,2

Видатки соціального спрямування

97,9

96,8

51,8

60,5

Видатки на силові структури

96,4

97,7

13,9

11,5

Видатки економічного спрямування

89,4

84,3

18,4

13,5

Загальнодержавні функції (без обслуговування держборгу)

94,9

95,2

9,0

8,6

за економічною класифікацією

Оплата праці працівників бюджетних установ

98,9

99,1

25,3

23,5

Нарахування на заробітну плату

98,1

98,2

7,1

6,6

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

97,5

98,8

10,0

8,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

95,0

94,8

3,5

2,8

Дослідження і розробки, державні програми

86,3

90,9

3,7

7,9

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

98,2

98,5

3,1

2,4

Субсидії і поточні трансферти

97,3

95,5

24,7

34,5

Капітальні видатки

89,7

84,7

20,5

12,9

Видатки

95,4

94,8

100

100,0


Джерело: Держказначейство, розрахунки Мінекономіки

Проведення активної соціальної політики вплинуло на зміну структури видатків зведеного бюджету на користь соціальної складової (у 2005 році вона склала 60.5 відсотка проти 51.8 відсотка у 2004 році). Крім того, співвідношення між капітальними та поточними видатками у 2005 році складало 1:15 проти 1:26 у 2004 році. Боргові платежі проводилися своєчасно. Крім того, на кінець року повністю погашена заборгованість перед НБУ за ПОВДП Річні видатки зведеного бюджету профінансовані реально на 23 відсотка більше, ніж у 2004 році. За рік дефіцит зведеного бюджету становив 7.7 млрд. грн. (11 млрд. грн. за 2004 рік), у т.ч. державного - 7.9 млрд. грн. (10.2 млрд. грн. за 2004 рік). В основному річний дефіцит був сформований у грудні.

Довідково: Упродовж 11 місяців бюджет виконувався без дефіциту (за січень-листопад 2005 року профіцит зведеного бюджету становив 3,2 млрд. грн.), і лише у грудні, після суттєвого фінансування видатків бюджету став дефіцитним.

Внутрішні запозичення за 2005 рік склали 6.9 млрд. грн. ( з них тільки у квітні - 3.6 млрд. грн.) проти 4.1 млрд. грн. у 2004 році, зовнішні - 6.9 млрд. грн. проти 6.2 млрд. грн. За підсумком року надходження від приватизації склали 20.8 млрл. грн. (з них 19.9 млрд. грн. –– кошти від продажу пакету акцій ВАТ "Криворіжсталь"), які і вплинули на зростання в цілому за рік коштів Уряду на єдиному казначейському рахунку (за даними Держказначейства їх рівень на початок року складав 2.7 млрд. грн., а на кінець року –– 14.7 млрд. грн.).

У 2006 році частка перерозподілу ВВП прогнозується на рівні 32-33 відсотка. Передбачаються, що частка непрямих податків дещо збільшиться порівняно з 2005 роком (до 56.3 відсотка у структурі доходів зведеного бюджету): це в основному буде зумовлено тим, що як і у 2005 році економічне зростання відбуватиметься за рахунок розширення внутрішнього попиту. В основному це буде зумовлено збільшенням питомої ваги податку на додану вартість у структурі доходів і на 1 відсотковий пункт). Поряд з цим, прогнозується виконання державних зобов'язань шодо відшкодування ПДВ платникам податків.

Зростання обсягів виробництва підакцизних товарів та зовнішньої торгівлі сприятиме надходженням від акцизів та податків на міжнародну діяльність та зовнішні операціі. Частка акцизних зборів залишиться на рівні 2005 року (5.9 відсотка), питома вага податків на міжнародну діяльність та зовнішні операції дещо зменшиться (до 4.7 відсотка) через помірні темпи зростання зовнішньої торгівлі.

Підвищення доходів населення сприятиме мобілізації більших коштів від податку з доходів фізичних осіб, відповідно прогнозується підвищення частки цього податку з 12.9 відсотка, у 2005 році до 13.2 відсотка у 2006 році. Крім того, поступове впровадження єдиного страхового внеску з одночасним зменшенням ставки (на 2 відсотка), надасть відповідні стимули щодо зменшення ухилень від сплати цього податку. Тобто реформування системи оподаткування фонду оплати праці загальнообов'язковими зборами сприятиме підвищенню надходжень від цього податку.

На надходження від податку на прибуток підприємств впливатиме звуження бази оподаткування через збільшення витрат підприємств на покриття їх втрат в умовах дії підвищеної ціни на природній газ. Відповідно частка податку на прибуток підприємств зменшиться з 17.5 відсотка у 2005 році до 14.6 відсотка у 2006 році.

Через продовження підвищення рівня мінімальної заробітної плати та соціальних гарантій бюджетні ресурси в основному будуть направлені на видатки соціального спрямування, що позначиться на підвищенні їх частки у структурі видатків ( зокрема частка оплати праці працівників бюджетних установ збільшиться на 3 відсоткових пункти). Враховуючи, що підвищення рівня соціальних стандартів буде меншим, ніж у 2005 році, передбачається активізація держзавної інвестиційної політики, хоча частка капітальних видатків залишиться на низькому рівні. Питома вага видатків на загальні функції державного управління та силові структури не зазнає значних змін. Видатки на обстуговування державного боргу у 2006 році дещо збільшаться (з3.3 млрд. грн. у 2005 році до 4.1 млрд. грн.). Передбачається подальше проведення виваженої боргової політики та дотримання графіку платежів за державним боргом.

Видаткова частина зведеного бюджету прогнозується на рівні 34-35 відсотка від ВВП.

Дефіцит бюджету не перевищуватиме 2.6 відсотка від ВВП. Дефіцит бюджету фінансуватиметься в основному за рахунок зменшення залишків коштів на рахунках Уряду. Водночас, передбачається залучення внутрішніх запозичень на суму 4.6 млрд. грн проти 6.9 млрд.грн. у 2005 році. Зовнішні запозичення прогнозуються на рівні 5.1 млрд.грн. (передбачається розмістити ОЗДП у розмірі 500 млн.дол. США та отримати позику від Світового банку в обсязі 500 млн.дол. США). Надходження від приватизації складуть 2.1 млрд. грн.

За січень-березень 2006 року доходи загального фонду державного бюджету були перевиконані від бюджетного розпису на 2.7 відсотка (на 9.9 відсотка за І квартал 2005 року), що зумовлено перевищенням фактичних обсягів над плановими надходженнями від ПДВ (на 17.1 відсотка), від частини прибутку господарських організацій, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, які є у державній власності (на 95.2 відсотка), рентної плати за транзитне транспортування природного газу (на 22.3 відсотка). Найнижчий рівень виконання мали акцизний збір (недовиконання на 0.8 відсотка), податок на прибуток підприємств (на 21.6 відсотка) та податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (на 26.1 відсотка).

Питома вага непрямих податків склала 39.3 відсотка (проти 37.9 відсотка у січні-березні 2005 року) тобто продовжилась тенденція формування бюджету за рахунок непрямих податків. Найбільший приріст мав податок на додану вартість (реальне зростання порівняно з І кварталом 2005 року на 29.6 відсотка). Отже, саме ПДВ стає основним джерелом доходів, що з одного боку може свідчити, про перекладення податкового навантаження на споживачів, але з іншого -про покращення адміністрування цього податку. Мобілізації коштів від ПДВ сприяли продовження розширення споживчого попиту, зміни у законодавстві, внесені у 2005р., удосконалення механізму відшкодування ПДВ з бюджету. Суттєво зросли обсяги ПДВ із імпортованих товарів (на 58 відсотка), що зумовлено значним зростанням обсягу імпорту. Поряд з ним, за І кв. відшкодовано ПДВ

назад |  3  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100