Рефераты на украинском
Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика - Технічні науки -1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

-

-

-

10.

Інші витрати

1541,0

21,4

221,7

3,8

-

-

11.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

-

-

-

-

-

12.

Надзвичайні відрахування

-

-

-

-

-

-

Усього витрат і відрахувань

7204,0

100

5821,9

100

998,5

100

Як бачимо, з поміж витрат у 2000 році найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції – 59,2, у 2001 році – 38,6%.

Якщо інші операційні витрати у 2000 році були рівні 338,0 тис. грн., то у 2001 році – 2483,1 тис. грн., відповідно по відношенню всіх витрат 4,7% і 42,7%.

У 2002 році інші операційні витрати становили 81,1% і є найбільшими витратами у структурі витрат і відрахувань. Ці витрати пов’язані з реалізацією нематеріальних і оборотних активів, сплачених штрафів.

Виходячи з наявних доходів і витрат прибуток підприємства за 2002-2001 рр. має склад, показаний у таблиці 2.1.4.

Таблиця 2.1.4.

Прибуток (збиток) ВАТ “Рахівська картонна фабрика”

за 200-2002 рр, тис. грн.

№ п/п

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.

1.

Прибуток від реалізації, продукції (валовий дохід)

-453,0

-196,8

-

2.

Прибуток від операційної діяльності.

-834,0

-2759,5

-614,8

3.

Прибуток від звичайної діяльності.

-2375,0

-2999,5

1288,4

4.

Всього прибутку до оподаткування

-

-

-

5.

Податок на прибуток

-

-

-

6.

Чистий прибуток

-2375,0

-2999,5

+1288,4

Дані таблиці 2.1.4 свідчать, що за 2000 р. і 2001 р. збиток від реалізації зменшився на 256,2 тис. грн., або на 57%, при цьому збиток від операційної діяльності у 2001 році збільшився у порівнянні з 200 роком у 3,3 рази.

Позитивним у роботі ВАТ “Рухівська картонна фабрика” є те, що у 2001 році не тільки вдалося ліквідувати збитки від операційної діяльності , але і одержати прибуток у сумі 1288,4 тис. грн. Це свідчить, що підприємство виконує намічені санаційним планом заходи, які відновляють платоспроможність і рентабельність даного підприємства.

Щоб розібратися детально у принципах зниження середньої заробітної плати, проведемо аналіз звітів про оплату праці за 2000-2002 рр. (див. додаток).

Звіти являються основним документом, що висвітлює стан організації праці та їх оплати на підприємстві, в них висвітлюються такі питання як чисельність та оплата праці окремих категорій працівників основного, обслуговуючого та інших господарств, склад фонду оплати праці та баланс робочого часу.

Перш за все слід відмітити стабільний спад чисельності персоналу, а саме з 632 осіб у 2000 році до 360 осіб у 2002 році. Слід зазначити, що частка виробничого персоналу у звільнених робітниках має 64%.

Основним показником, що стосується теми роботи є показник середньої заробітної плати. Розраховується він за такою формулою:

ЗП сер. =

ФОП заг. – загальний фонд оплати праці;

ФОП сум. – фонд оплати сумісників;

ФОП дог. – фонд оплати праці працюючих за договорами цивільно-правового характеру;

4 сер – середньо облікова чисельність штатних працівників.

Таким чином, середня заробітна плата по роках складає (рис. 2.2.)

у 2000 році – 65,3 грн.

у 2001 році – 49.7 грн.

у 2002 році – 32,0 грн.

Отже, на підприємстві відбувався помітний спад заробітної плати між 2000-2002 р. У порівнянні із ростом вартості життя, спад заробітної плати для працівників дуже відчутний і доволі сильно відображається на споживчих можливостям працівників підприємства.

У зв’язку із нестачею обігових коштів у 2000-2002 роках певна частина заробітна плата була видана натурою.

Проведемо аналіз основної і додаткової заробітної плати по роках (таблиця 2.1.5).

Таблиця 2.1.5.

Аналіз структури заробітної плати по ВАТ “Рухівська картонна фабрика” за 2000-2002 рр., тис. грн.

№ п/п

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

1.

Основна заробітна плата

271,4

65,8

93,3

33,6

138,1

100

2.

Додаткова заробітна плата

119,2

28,9

159,5

57,5

-

-

3.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

22,0

5,3

24,4

8,9

-

-

4.

Фонд оплати праці всього.

412,6

100

277,2

100

138,1

100

Аналізуючи таблицю 2.1.5 ми можемо зробити висновки. що фонд основної заробітної плати зменшився у 2001 році. А у порівнянні з 2000 роком на 178,1 тис. грн., питома вага його у фонді оплати праці знизилась відповідно з 65,8% у 2000 р. до 33,6% у 2001 році.

Збільшення питомої ваги у структурі оплати праці у 2001 році додаткової заробітної плати на 28,6% пояснюється виплатою компенсаційних виплат і відпускних. У 2000 році компенсаційні виплати були відсутні.

У 2002 році додаткової заробітної плати по підприємству не було, як і не було працівників обслуговуючих та інших господарств.

Таким чином стосовно діяльності аналізую мого підприємства можна зробити ряд висновків, а саме:

підприємство знаходиться на етапі санації і найкращим показником, який свідчить, що вона проходить успішно є одержання чистого прибутку у 2002 році;

на протязі 2000-2001 рр. підприємство було збитковим, по всіх техніко-економічних показниках відбувся спад; тобто скорочення численності, відсутність реалізації у 2002 році, неплатоспроможність, зниження фондовіддачі, продуктивності праці;

для підприємств, які проходять реорганізацію і санацію, показниками виходу з критичного становища є відновлення платоспроможності і кредитоспроможності.

Отже, незважаючи на складні економічні умови підприємство прикладає всіх зусиль для виходу з економічної кризи.


2.2. Сучасний стан організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”

На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” організація оплати праці здійснюється на основі Галузевої угоди між корпорацією “Украпапірвторпром та Центральним комітетом профспілок працівників деревообробної целюлознопаперового комплексу України.

Згідно цієї угоди виплату заробітної плати робітникам та службовцям за попередній місяць проводять не пізніше 10 числа поточного місця.

Заробітна плата забезпечується працівникові при умові виконання ним встановленої норми виробітку (часу), нормативного або іншого завдання, своїх посадових обов’язків. При невиконанні норм праці не з вини працівника оплата праці проводиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому випадку не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому порядку (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата праці проводиться у відповідності з виконаною роботою та із зменшенням розміру премії за невиконання норм виробітку. Оплата часу простою не з вини працівника здійснюється в розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки, встановленого працівнику розряду (окладу).

Основною організації оплати праці на підприємств складають:

нормування праці;

тарифна система;

форми та системи заробітної плати.

Питанням нормування праці на підприємстві займається інженер по праці та заробітній платі. Слід відмітити, що на підприємстві складається календар перегляду норм і нормативів у зв’язку з переходом за планом санації виробництва гофрокартону і тари на технологічній лінії “Мідлайн 924 (Франція) і виготовлення чотриклапанних ящиків методом склеювання на автоматі Т-70 фірми “Ю-ПАК” для продукування штампованих ящиків, що складаються.

Для прикладу наведемо розрахунок норми виробітку на обрізувальний верстат, виходячи з наступних даних: робоча довжина обрізувального верстату ну 50 мм, на роторі закріплені п’ять різальних ножів, частота оборотів ротора 180 хв. Кратність обрізки дорівнює 2, коефіцієнт машинного часу 0,6, довжина картонного полотна 2 м. Середній об’єм картонного полотна 0,02 м2.

Н вир. =

Н вир. = полотен картону.

V = м/хв.

Н вир. = 2835х0,02=56,7 м2

На основі норм виробітку та суми тарифних ставок робітників підрозділу по штату, розраховують відрядні розцінки, шляхом ділення суми денних тарифних ставок на норму виробітку.

Заробітна плата робітників ВАТ “Рухівська картонна фабрика” організується і регулюється тарифною системою. Тарифна система є основою державною регулювання заробітної плати. Елементами тарифної системи є Єдиний тарифноквалфікаційний довідник (ЕТКД), та тарифні ставки і сітки, посадові оклади.

У діючому ЕТКД тарифікується 20 професій робітників, зайнятих в основному виробництві плоскої тари і гофрокартону.

ЕТКД окрім переліку професій містить розряди і характеристики робіт, а також вимоги, що висуваються до кваліфікації робітників.

На основі тарифно-кваліфікаційних характеристик визначаються тарифікація робіт і присвоєння робітникам кваліфікаційного розряду.

Присвоєння тарифних розрядів або їх підвищення проводиться кваліфікаційною комісією, яка призначається директором в складі начальника цеху, головного інженера, начальника відділу кадрів. Рішення кваліфікаційної комісії оформляється відповідним актом, який затверджується керівником фабрики і повідомляється наказом. Розряд присвоєний робітнику, заноситься в трудову книжку.

Важливим елементом тарифної системи є тарифна сітка, що містить тарифні розряди робітників і тарифні коефіцієнти, що встановлює певні співвідношення в оплаті праці робітників різної кваліфікації. Тарифна сітка робітників має вигляд.

Таблиця 2.2.1.

Розряди

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Тарифі коефіцієнти

1,0

1,09

1,2

1,35

1,53

1,8

На ВАТ “Рахівська картонна фабрика” для тарифікації застосовується 6-розрядна сітка з діапазоном 1:18 (див. таблицю 2.2.1).

Поступове наростання тарифних коефіцієнтів і ставок від розряду до розряду стимулює зростання кваліфікації робітників.

Праця окремих професій робітників, що увійшли до типового переліку робітників і робіт, оплачується по тарифним ставкам, встановленим для робітників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, зокрема це стосується робітників, які працюють на гарячому пресуванні картону.

В даний час підприємствам надана можливість самостійно підвищувати рівень тарифних ставок за рахунок власних доходів. Але через складне фінансове становище підприємства “Рухівська картонна фабрика” бажаного росту тарифних ставок скоро не очікується.

Для характеристики кваліфікації не окремих працівників, а середньому всього підприємства, цеху чи бригади визначають такі показники, середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд і середня тарифна ставка. Для аналізу і планування фонду оплати праці на підприємстві необхідно розрахувати показник середнього рівня кваліфікації і середньої складності робіт, тобто середнього розряду робочих і робіт. В ідеалі ці коефіцієнти повинні співпадати.

Для розрахунку вище приведених показників розглянемо дані по пресувально-склеювальному цеху ВАТ “Рахівська картонна фабрика” (див. таблицю 2.2.2.).

Кількість відпрацьованих годин вказана у таблиці, наведена на основі табеля робочого часу.

Проведемо розрахунок показників:

Середній тарифний коефіцієнт групи робітників визначається за формулою:

ТКс= де:

Кі – тарифний коефіцієнт, і-го розряду;

Чі – чисельність робітників і-го розряду;

ТКс = (1,35х3+5х1,20)/8=1,2562.

Таблиця 2.2.2

Штат виробничої бригади пресувально-склеювального цеху ВАТ “Рахівська картонна фабрика”

Назва професії

К-сть чол.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Годинна тарифна ставка

Денна тарифна ставка

Відпрацьовано всього люд./год.

1.Машиніст ТРМ

1

3

1,20

0,575

4,60

145

2.Формувальник пачки

1

4 ш

1,35

0,699

5,59

145

3.Пресувальник

2

4 ш

1,35

0,699

5,59

200

4.Вкладальник

2

3

1,20

0,575

4,60

186

5.Обрізувальник

2

3

1,20

0,575

4,60

162

Всього:

8

39,77

838

Визначимо середній тарифний розряд робітників за формулою:

Рс=Рм+(ТКс-ТКм)/(ТКб-ТКм), де

Рм – тарифний розряд, що відповідає меншому з двох суміжних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий тарифний коефіцієнт.

ТКб-ТКм – більший і менший з них коефіцієнтів, між якими коефіцієнт.

Тоді: Рс. роб. =3+[(1,256-1,2)/(1,35-1,2)]=3,373

Аналогічно розрахуємо ці ж показники для виконуваних робіт.

ТКс =(145ч1,2+145х1,35+200х1,35+186х1,20+162х1,20_/(145+145+200+186+162)=1,2618

Рс. робіт =3+[(1,2618-1,2)/(1,35-1,2)]=3,412

Розрахунки показують, що середній розряд робітників та середній розряд робіт цеху майже співпадають, що говорить про повне використання кваліфікації робітників на даних роботах.

На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” застосовуються дві системи оплати праці: відрядно-преміальна і почасова преміальна:

По відрядно-преміальній системі оплачується – 252 чол., по часовій преміальній – 118 чол.

Діаграма 1

Співвідношення відрядників та почасовиків по підприємстві.

На підприємстві почасова оплата праці представлена у формі почасово-преміальної системи, що відрізняється від почасової простої тим, додатково виплачується премія за виконання робітниками певних кількісних і якісних показників роботи.

Половина загальної суми премій (50%) виплачується за основні результати виробничо-господарської діяльності, за виконання поточних, місячних норм, планів і завдань, що регламентують загальні процеси виробництва. Інша половина виплачується за якість випущеної продукції.

За 2000 рік не було виплачено і нараховано премій по підприємству.

Нарахування заробітної плати по годинно-преміальній системі відбувається на основі даних табельного обліку робочого часу робочих почасовиків та тарифних ставок.

Наприклад, вантажник сировини і матеріалів має тарифну ставку, 0,778, відпрацював за місяць 20 днів по 8 годин. Таким чином його по часовий заробіток складає:

20х8х0,778=124,48 грн.

Разом з премією його почасово-преміальний заробіток складе 273,86 грн.

Нарахування заробітної плати по відрадно-преміальній системі відображається на основі даних табельного обліку часу, норм ви робітнику та тарифних ставок працівників.

В залежності від форм організації праці розрізняють індивідуальну та бригадну (колективну) відрядну оплату праці.

Система індивідуальної відрядної праці використовується в складському господарстві на тарній дільниці та укладці і упаковці жовтої продукції.

Розглянемо, як діє бригадна система оплати праці з використанням КТУ:

Оплата праці робітників виробничої бригади визначається у відповідності з діючими тарифними ставками (нормами праці) відрядними розцінками і положенням про оплату праці і преміювання.

Загальний заробіток бригади складається з основної заробітної плати, доплат за умови праці. Премії на ВАТ “Рухівська меблева фабрика” за 2002 рік не виплачувалась.

У відповідності з присвоєним розрядом і відпрацьованим часом кожному робітнику нараховується тарифний фонд заробітної плати індивідуально. Мінімальний розмір заробітної плати будь-якого з членів бригади не може бути нижче заробітної плати за тарифом за відпрацьований час, за винятком випадків, передбачених трудовим законодавством (при невиконанні норм виробітку, виготовлення браку).

На представленій таблиці 2.2.3 представлений розподіл заробітної плати за місяць. Загальна тарифна зарплата, отримана бригадою за відпрацьований час складає 599,02 грн.

Приробітку на підприємств не було, як і премій, доплат (окрім одного члена бригади).

Тому вся нарахована заробітна плата відрізняється від заробітної плати з врахуванням КТУ на 2 грн. 30 коп.

Всі працівники мають КТУ рівний 1.

На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” з зв’язку з важким фінансовим становищем не проводилась за 2000 рік надбавки за високу професійну майстерність праці і т.д.

Оплата праці керівника підприємства здійснюється у відповідності до умов контракту і у 2002 році становила 480 грн. за місяць, головного інженера – 370 грн.

Оплата інженера – технічних працівників на даному етапі проводиться на основі посади і місячних окладів.

Таким чином, можна відмітити, що основою для організації оплати праці на ВАТ “Рахівська картонна фабрика” складають нормування праці, тарифна система, згідно якої кожному робітнику встановлюються тарифні ставки, форми та системи оплати праці, які є основою для організованих, допоміжних та обслуговуючих цехів підприємства.

Поки підприємство проходить планову санацію виходу з кризи, про преміювання мови не ведеться.


Таблиця 2.2.3

НАРАХУВАННЯ ТАРИФНОГО ЗАРОБІТКУ

Прізвище, ім’я,

по батькові

Тариф-на ставка

План-год.

Відпра-цьо-вано год.

Розмір осн .З.П. (грн..)

КТУ

ЗП з враху-ванням КТУ

Приро-біток

Розмір прем. грн.)

Допл. за нічні

Допл. за неділі

Всього нарахов. ЗП (грн.)

1.Фокош Л.Й.

0,699

175,0

152,0

106,25

1,00

106,25

-

-

-

-

106,25

2.Андріївський Р.П.

0,575

175,0

120,0

69,00

1,00

69,00

-Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Нет более аккуратного водителя, чем тот, что забыл дома документы.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100