Рефераты на украинском
Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика - Технічні науки -1.Техніко-економічна характеристика виробництва – господарської діяльності ВАТ “Рухівська картонна фабрика” .

Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обсягом виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра задоволення внутршіньодержавних потреб у ній коливалася в межах 50-52% [11, 190].

Водночас в Україні (порівняно з індустріально і ринково розвинутими країнами) рівень виробництва картонної і гофрокартонної тари є ще невиправдано малим. У розрахунку на одного жителя України зараз виготовляється 6,2 м2 цього виду тари, що у 7, 10, 15, 17 раз менший, ніж в Англії, Німеччині, Японії та США відповідно [11, 190].

Плоска і гофрокартонна тара є однією з найпрогресивніших і екологічно чистих видів продукції в таропакувальній галузі. Тара з картону й паперу порівняно з іншими її видами, що виготовляються з деревини і пластмас, має істотні переваги. Передовсім вона дешевша для її виготовлення використовується менше сировини та матеріалів, вона легка, гігієнічна, естетична, зручна у користуванні. Поставка тарних ящиків здійснюється у складеному вигляді, що уможливлює отримання великого економічного ефекту за рахунок ефективного використання транспортних засобів і складських приміщень.

Вага (маса) й собівартість гофрокартонної тари відповідно в 4-5 разів і 1,5 –2,5 раза менші, ніж такі самі показники дерев’яної тари такої самої місткості. Істотною перевагою картонно-паперової тари є також і те, що значна частка її може бути використана як вторинна сировина за продукування нових таропакувальних матеріалів, що забезпечить відповідну економію первинної сировини.

Відкрите акціонерне товариство “Рухівська картонна фабрика” є цілісним майновим комплексом із закінченим виробничим циклом.

Вона входить в корпорацію “Укрпапірвторпром, до якої входять Жидачівським і Рубежанський целюлозно-паперові комбінати, Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат, “Дніпроважпапірмаш” ім.. Артема.

ВАТ “Рухівська картонна фабрика” знаходиться в м. Рахів, Закарпатської області, вул.. Хмельницького,70.

Метою діяльності підприємства є:

найбільш повне і якісне задоволення потреб громадян. Підприємств і організацій в продукції, роботах і послугах, що виробляються (надаються) акціонерним товариствам і реалізації на цій основі соціальних і економічних інтересів акціонерів і трудового колективу;

створення конкурентноздатних продукції, робіт, послуг і організації при цьому додаткових робочих місць.

Предметом діяльності є:

виробництво тарного плоского склеєного картону та гофрокартону з подальшою переробкою їх у картонну тару;

виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;

виробництво та реалізації електроенергії;

заготівлі лісу, лісопиляння та виробництво столярних виробів;

металообробка;

випуск виробів з пластмас;

виробництво вапна та хвойних екстрактів;

очистка промислових та господарсько-побутових стічних вод і їх рекуперизація.

Виробнича структура підприємства зображена на рис. 3.

Окрім наведених на рис. 3, на підприємстві функціонують слідуючи підрозділи: компресорно-силова дільниця, бухгалтерія, інженерна служба, адміністрація.

Рис 3.


Характерними рисами виробництва тари є:

висока ступінь неперервності процесу;

тісна залежність між складовими частинами процесу;

відносно невелика тривалість виробничого процесу.

Ці особливості створюються певні умови, з якими необхідно рахуватись.

Особливо це стосується постачанням сировини і матеріалів: силікат-брили, виготовляється Лисичанським склозаводом, полівінілацетата – постачає Черкаське ВО “Азот”; дибутилфталат – Свалявський хімічний завод; фарба флексографська – основний постачальник – завод барвників у м. Ямна, Львівської обл..

Організаційна структура підприємства представлена на Схемі 4.

На підприємстві згідно даних ф. 1-ПВ “Звіт з праці середньо облікова чисельність штатних працівників за 2002 рік становила 360 чол. Середньо облікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості – 26 осіб.

Штат інженерно-технічних і керівних працівників налічує 7 чол. на кінець звітного 2002 року.

Щоб уявити повну картину сучасного стану підприємства ВАТ “Рухівська картонна фабрика, необхідно проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності у їх динаміці (таблиця 2.).

Таблиця 2.1.1.

Основні техніко-економічні показники, тис. грн.

№ п/п

Показники

Од. вим.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

1.

Дохід (виручка) від реалізації (торгів, робіт послуг).

Тис. грн.

4573,0

2463,0

-

2.

Чистий дохід від реалізації

Тис. грн.

3811,0

2053,3

-

3.

Собівартість реалізованої продукції.

Тис. грн.

4264,0

2250,1

-

4.

Обсяг товарної продукції в діючих цінах (без ПДВ)

Тис. грн.

3962,4

3100,3

1442,2

5.

Собівартість товарної продукції

Тис. грн.

3858,0

2955,8

995,6

6.

Валовий збиток

Тис. грн.

-453,0

-196,8

-

7.

Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн.

-2375,0

-299,5

1288,4

8.

Середньо облікова чисельність штатних працівників

Чол.

632

465

360

9.

Середньо облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

Чол.

249

96

26

10.

Фонд оплати праці

Тис. грн.

412,9

277,2

138,1

в т.ч. основної додаткової

Тис. грн.

271,4

93,3

138,1

11.

Відпрацьовано людино-годин працівниками

Людино-годин

447360

127002

24548

12.

Середньомісячна заробітна плата

Тис. грн.

65,3

49,7

32,0

13.

Середньомісячна зарплата (в еквіваленті повної зайнятості)

Тис. грн.

138,2

240,6

442,6

14.

Продуктивність праці

Тис. грн.

6,27

6,67

4,01

15.

Середньорічна вартість основних фондів

Тис. грн.

10630,0

8764,4

4616,0

16.

Середньорічна вартість оборотних засобів

Тис. грн.

1700,0

1349,0

1033,0

17.

Фондовіддача

Тис. грн.

0,37

0,35

0,32

18.

Рентабельність виробництва товарної продукції

%

+32,0

+31,0

+25,5

19.

Чиста рентабельність

%

-

-

16,2

Схема 4


Аналізуючи основні – текінко-економічні показники діяльності ВАТ “Рахівська картонна фабрика” ми бачимо, що на протязі 2000-2001 рр. підприємство є збитковим. Тільки у 2002 році підприємства одержало прибуток у розмірі 1288.4 тис. грн., без реалізації основної продукції.

Щоб прояснити ситуацію, необхідно наголосити, що у 2000 році, ВАТ “Рахівська картонна фабрика” була порушена справа про банкрутство цього підприємства. Господарським судом була винесена ухвала про санацію цього підприємства, який передбачає строк відновлення платоспроможності. План санації містить:

реструктуризацію підприємства;

закриття нерентабельних виробництві;

продаж частини майна;

звільнення працівників підприємства, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації.

Виходячи з основних технічко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства (див. таблицю 2.1.1.) можна зробити детальний аналіз діяльності ВАТ “рухівська картонна фабрика”.

Розпочати слід з того, що на підприємстві за останні три роки відбувся спад виробництва обсягу товарної продукції у діючих цінах. Про це свідчить теми спаду виробництва.

2000 р. 3962.4:4074,2х100% = 97,3

2001 р. 3100,3:3962,4х1000% = 78,2

2002 р. 995,6:3100х100% = 32,1

Іще більшим показником економічного спаду є показник реалізації продукції.

Темпи спаду реалізації продукції

2000 р. 4472:4573,9х100 =97,7%

2001 2463,0:4573,9х100+53,8%

2002 р. реалізації не було –

Чиста рентабельність у 2002 році склала 16,2%. У 2000 р. і 2001 р. підприємство мало відповідно чистих збитків на суму 2375,0 тис. грн. і 299,5 тис. грн.

Темпи росту середньомісячної заробітної плати:

2000 р. 65,3:68,1х100% = 95,9 %

2001 р. 49,7:65,3х100% =76,1%

2002 р. 32,0:49,7 х 100% = 64,4%

Хоч і відбулось скорочення чисельності за планом санації, середньомісячна заробітна плата знижувалась з року в рік.

Середньомісячна заробітна плата у еквіваленті повної зайнятості за 2000-2002 рр. зростала.

Знизилась фондовіддача на підприємстві. По плану санації відбулась продає частини машин, устаткування.

Темпи спаду фондовіддачі.

2000 р. 0,37:0,39х100% = 94,9 %

2001 р. 0,35:0,37х100% =94,6%

2002 р. 0,32:0,35 х 100% = 91,4%

Щоб наглядно побачити спад основних показників побудуємо динаміку їх по рокам (Рис. 2.1).

Як бачимо із рис. 2.1. підприємство, не маючи реалізації одержало прибуток у 2002 р.

Складові доходів і витрат виробництва і аналіз фінансових результатів допоможе нам з’ясувати їх структура.

Таблиця 2.1.2.

Аналіз структури доходів, тис. грн.

Показник

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

1.Дохід (виручка) від реалізації.

4573,0

94,7

2463,9

87,3

-

-

2.Операційні доходи.

256,0

5,3

358,5

12,7

383,1

16,8

3.Дохід від участі в капіталі.

-

-

-

-

-

-

4.Інші фінансові доходи.

-

-

-

-

1903,8

83,2

5. Інші доходи від звичайної діяльності.

-

-

-

-

-

-

6.Надзвичайні доходи

-

-

-

-

-

-

Усього доходів

4829,0

100

2822,4

100

2286,9

100

Із приведеної таблиці 2.1.2. видно, що підприємство за 2000 р. і 2001 р. одержувало найбільшу частку доходів від реалізації продукції, відповідно 94,7% і 87,3%. У 2001 році найбільша частка доходів – 83,2% припадає на інші фінансові доходи, при відсутності доходів від реалізації.

Таблиця 2.1.3.

Аналіз структури витрат і відрахувань дано у таблиці 2.1.3.

№ п/п

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

1.

Податок на додану вартість

762,0

10,6

410,6

7,1

-

-

2.

Акцизний збір

-

-

-

-

-

-

3.

Інші відрахування з доходу.

-

-

-

-

-

-

4.

Собівартість реалізованої продукції

4264,0

59,2

22250,1

38,6

-

-

5.

Адміністративні витрати

299,0

4,1

438,1

7,5

188,2

18,8

6.

Витрати на збут

-

-

-

-

-

-

7.

Інші операційні витрати

338,0

4,7

2483,1

42,7

809,7

81,1

8.

Фінансові витрати

-

-

18,3

0,3

0,6

0,1

9.

Витрати від участі в капіталі

-

-

-

назад |  1  | вперед

Назад