Рефераты на украинском
Планування діяльності підприємства - Підприємництво -1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.75pt">

58,52

14,67

14,67

14,67

14,67

55,59

2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)5559,4

2.1. Готові вироби, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

400,28

4447,5

444,75

444,75

1111,88

111,19

111,19

1111,88

111,19

111,19

1111,88

111,19

111,19

1111,88

127,908

127,908

4225,14

442,51

442,51

2.2. Продукція із давальницької сировини

500,35

555,94

138,99

138,99

138,99

138,99

528,14

2.3. Роботи промислового характеру і послуги на сторону

100,07

111,19

27,8

27,8

27,8

27,8

105,63

2.4. Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію

250,17

277,97

69,49

69,49

69,49

69,49

264,07

2.5. Інші види продукції

155,1

166,78

41,7

41,7

41,7

41,7

158,44

Всього

5266,8

5852

1463

1463

1463

1463

5559,4
Таблиця 4

План виробництва і реалізації продукції у вартісному виразі

Найменування продукції

Кількість продукції в грошовому виразі

В цінах базисного року

В цінах планового року

в т. ч. по кварталах

1

2

3

4

1. Державне замовлення (5% від QВПЛ)

Виробництво профілюючих видів продукції, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

15221,05

1522,11

3044,21

12684,21

1268,42

82536,84

3171,05

317,11

634,21

3171,05

317,11

634,21

3171,05

317,11

634,21

3171,05

317,11

634,21

2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)

2.1. Готові вироби, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

231359,04

28919,88

28919,88

192799,2

24099,9

24099,9

48199,8

6024,98

6024,98

48199,8

6024,98

6024,98

48199,8

6024,98

6024,98

481,99,8

6024,98

6024,98

2.2. Продукція із давальної сировини

28919,88

24099,9

6024,98

6024,98

6024,98

6024,98

Роботи промислового характеру і послуги на сторону

5783,98

4819,98

1205

1205

1205

1205

Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію

14459,94

12049,95

3012,49

3012,49

3012,49

3012,49

Інші види продукції

8675,96

7229,97

1807,49

1807,49

1807,49

1807,49

Всього

304421,04

253684,2

6342,05

6342,05

6342,05

6342,05


При заповненні колонки “Кількість продукції в грошовому виразі в цінах планового року” – дані з табл. 3, колонка “План” перемножуються на ціну (12).

При заповненні колонки “В цінах базисного року” використовується індекс цін, дивись вихідні дані, табл. 1, № 14.

2.2. Планування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства – це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий період при повному використанні обладнання та виробничих площ при заданому режимі роботи, прийнятій технології та організації праці.

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає потенційну здатність виготовити протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом номенклатури.

Діючу потужність характеризують декілька показників: потужність на початок планового періоду (вхідна); потужність на закінчення планового періоду (вихідна); середньорічна потужність.

Середньорічна потужність (МС.Р.) обчислюється як середньозважена величина, додаванням до вхідної потужності середньорічного приросту і відніманням середньорічного вибуття потужностей, тобто за формулою:

, (17);

М С.Р. = 9330+1/12*(570*(12-1)+470*(12-2)+770*(12-3)+970*(12-4)+170*(12-5)+20*(12-6)+470*(12-7)+170(12-8)+420*(12-9)+320*(12-10)+270(12-11)+280*(12-12))=12010,83 од.

де МП – вхідна виробнича потужність, див. вихідні дані, табл. 1, № 11;

∆Мі – приріст (“+”) або вибуття (“–”) виробничих потужностей в і-му місяці, див. вихідні дані, табл. 1, № 12;

і – номер місяця.

При цьому вихідна потужність (яка буде вхідною в наступному році) розраховується за формулою: (18);

Мк = 9330+(570+470+770+970+170+20+470+170+420+320+270-80)= 13870од.

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми

На виробничу програму в основному впливає фонд часу роботи виробничого обладнання, який залежить від режиму роботи підприємства. Планування фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робочих днів (годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником або одиницею обладнання протягом планового року. Визначення планового ФРЧ здійснюється у табличній формі:

Таблиця 5

Баланс робочого часу на _2003_рік

п/п

Показник

Фонд часу

працівника

підприємства

1

2

3

4

1.

Загальна кількість календарних днів

365

365

2.

Кількість неробочих днів:

в т. ч. святкових

вихідних

10

104

10

104

3.

Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)

251

251

4.

Невиходи на роботу, всього:

чергові і додаткові відпустки

відпустки по вагітності

виконання державних обов’язків

через хворобу

навчання

неявка з дозволу адміністрації

прогули

простої

38

26

-

-

12

-

-

-

-

1

1

-

5.

Корисний ФРЧ

213

250


2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання

Після розрахунку цехових планів виробництва визначають ступінь відповідності виробничій програмі кожного робочого місця та його виробничої потужності. Вирішення цієї задачі складається з розрахунку дійсного фонду часу роботи обладнання та часу, необхідного для виконання запланованої для цеху виробничої програми. В результаті порівняння цих величин визначають: коефіцієнт завантаження обладнання; пропускну спроможність обладнання; резерв або дефіцит обладнання.

Для галузей з безперервним процесом виробництва коефіцієнт завантаженості машин, обладнання визначається як відношення річного обсягу випуску продукції до суми добутків добової продуктивності роботи одиниці обладнання на річний фонд часу роботи одиниці обладнання:

(19);

К ЗАВ = 5852/12010,83*0,996 = 0,485

де QВПЛ – виробнича програма по і-му агрегату в натуральних показниках або річний обсяг випуску продукції, див. формула (14);

МС.Р. – середньорічна потужність, див. формула (17);

– коефіцієнт використання фонду робочого часу, розраховується як відношення корисного фонду робочого часу підприємства до номінального, див. табл. 5;

= 250/251=0,996

2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства

2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах

Основне виробництво - потреба в сировині та матеріалах для випуску готової продукції при встановлених нормах їх витрат розраховують методом прямого рахунку. Якщо один і той самий вид матеріалу використовується для виготовлення декількох виробів, то потреба в ньому обчислюється за формулою:

, (20);

де НQi – норма витрати матеріалу на виготовлення одиниці і-ї продукції, див. вихідні дані, табл. 1, № 13;

QВПЛ – обсяг виробництва і-го виду продукції в плановому періоді, див. формула (14);

n – кількість видів продукції, для виготовлення якої використовують даний матеріал.

Незавершене виробництво – потреба в матеріалах для виконання плану незавершеного виробництва розраховується з врахуванням тривалості виробничого циклу і планового випуску продукції визначається за формулою:

, (21);

де QЗ.К.ПЛ – обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду в натуральних показниках;

QЗ.П.ПЛ – очікуваний обсяг незавершеного виробництва на початок планового періоду в натуральних показниках;

n – кількість найменувань продукції незавершеного виробництва.

Щоб отримати значення QЗ.К.ПЛ та QЗ.П.ПЛ потрібно поділити відповідні значення у вихідних даних табл. 1, № 9 на ціну одиниці продукції Ц, див. формула (12).

Потреба в мастильних матеріалах на плановий період обчислюється з врахуванням специфіки їх використання за формулою:

(22);

де Нм – норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину роботи даного обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

Nо – кількість працюючих одиниць обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;

ФРЧКОР.П.ПЛ – корисний фонд робочого часу підприємства в плановому році, днів, див. табл. 5;

kз – коефіцієнт змінності обладнання або кількість змін роботи підприємства, див. вихідні дані, табл. 1, № 29;

tз – тривалість робочої зміни, год., див. вихідні дані, табл. 1, № 16.

При розрахунку потреби в інструменті спочатку визначається їх номенклатура, а потім по кожному виду необхідний час роботи.

Річна потреба в інструменті обчислюється за формулою:

, (23);

де tм – машинний час роботи даним інструментом для виготовлення одиниці продукції, годин, див. вихідні дані, табл. 3;

QВПЛ – річна програма випуску продукції, шт., див. формула (14);

L – довжина робочої частини інструменту, мм, див. вихідні дані, табл. 3;

l – довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм, див. вихідні дані, табл. 3;

tЗАТ – час роботи інструменту між двома заточками, годин, див. вихідні дані, табл. 3.

Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить від виду і кількості обладнання, яке необхідно ремонтувати, та виду ремонтних робіт і обчислюється за формулою:

(24);

де kМ.Р. – коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

Нк – норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;

R1, R2, R3 – сума ремонтних одиниць обладнання, які підлягають капітальному, середньому і малому ремонтам, див. вихідні дані, табл. 4 ;

kс.к – коефіцієнт, що показує співвідношення між нормами витрат матеріалу при середньому та капітальному ремонтах, див. вихідні дані, табл. 4;

kм. к – аналогічно kс.к, тільки при малому та капітальному ремонтах, табл. 4.

Потреба в матеріалах на ремонт будівель на плановий період в натуральних показниках визначається виходячи з питомої ваги матеріальних витрат в загальній вартості ремонтних робіт за формулою:

(25);

де Qрем – обсяг ремонтних робіт, грн., див. вихідні дані, табл. 5 ;

Уз – питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, %, див. вихідні дані, табл. 5;

Ум – питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, %, див. вихідні дані, табл. 5;

ЦМ.Р. – планова ціна одиниці матеріалу, грн., див. вихідні дані, табл. 5.

Розрахунки по плануванню витрат в матеріально-технічних ресурсах рекомендується провести у таких таблицях:

Таблиця 6

Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану основного виробництва

№ пп.

Найменування ресурсу

одиниці виміру

Норма витрат на одиницю продукції

Плановий обсяг виробництва, шт.

Потреба в ресурсі в натуральних показниках

ціна одиниці ресурсу, грн.

витрати на придбання ресурсів, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

матеріал 1

т

670

5852

3920840

0,0021

8233,76

2

матеріал 2

т

134

5852

784168

0,0281

22035,12

3

матеріал 3

т

268

5852

1568336

0,0618

98284,94

4

деталь 1

шт.

335

5852

1960420

0,0226

44305,49

5

деталь 2

шт.

67

5852

392084

0,0532

20858,87

ВСЬОГО

-

-

-

-

193718,18


Таблиця 7

Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану незавершеного виробництва

№ пп.

Найменування ресурсу

одиниці виміру

Норма витрат на одиницю продукції

Сальдо незавершеного виробництва, шт.

Потреба в ресурсі, в натуральних показниках

Ціна одиниці ресурсу, грн.

Витрати на придбання ресурсів, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

матеріал 1

Т

670

99,19

66457

0,0021

139,56

2

матеріал 2

Т

134

99,19

13291

0,0281

373,49

3

матеріал 3

Т

268

99,19

26583

0,0618

1642,83

4

деталь 1

шт.

335

99,19

33229

0,0226

750,98

5

деталь 2

шт.

67

99,19

6646

0,0532

353,57

ВСЬОГО

-

-

-

-

3260,43


Розрахунок потреби в мастильних матеріалах

Таблиця 8

Назва одиниці обладнання

Кількість працюючих одиниць обладнання, шт.

Норма витрат 1-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів

Норма витрат 2-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів

Корисний фонд роботи обладнання, днів

Коефіцієнт змінності обладнання

Тривалість робочої зміни, год.

Потреба в мастильних матеріалах 1-го виду, літрів

Потреба в мастильних матеріалах 2-го виду, літрів

вартість придбанняНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Не всё то манда, что чёрное и мохнатое... - размышлял ежик убегая от гориллы.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100