Рефераты на украинском
Фінансовий менеджмент - Менеджмент -background:white;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:8.8pt">

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

53849,6

48775,7

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

5686,1

7037,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

889,8

992,6

товари

140

52,2

20,5

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

8329,4

5264,5

первісна вартість

161

8329,4

5352,6

резерв сумнівних боргів

162

88,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

4,1

39,9

за виданими авансами

180

2003,1

1440,5

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

484,2

28,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1034,7

3266,6

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти

в національній валюті

230

835,0

631,1

в Іноземній валюті

240

3,0

0,3

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

19323,6

18721,8

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2718,7

373,7

БАЛАНС

280

75891,9

67871,2

Пасив

Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

8788,2

8788,2

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

18734,7

18728,2

Резервний капітал

340

392,4

496,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5920,9

7820,7

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

(7,5)

Усього за розділом І

380

33836,2

35825,6

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

415

416

Цільове фінансування

420

1329,7

1222,7

Усього за розділом II

430

1329,7

1222,7

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

5774,9

4657,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

375,0

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

5774,9

5032,0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

8000,0

5650,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

564,0

282,1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

13494,7

16899,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1331,3

482,5

з бюджетом

550

529,7

876,0

з позабюджетних платежів

560

448,3

100,9

зі страхування

570

107,9

169,8

з оплати праці

580

173,4

474.4

з учасниками

590

2,0

0,3

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

10299,8

853,0

Усього за розділом IV

620

34951,1

25790,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

75891,9

67871,2

Додаток 2

Звіт про фінансові результати ВАТ „Контур”

1. Фінансові результати

Стаття

Код

рядка

За звітний

період

За поперед-

ній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

197779,3

144085,0

Податок на додану вартість

015

31898,8

23132,5

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

14,2

117,1

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

165866,3

120835,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

139270,2

98948,4

Валовий:

прибуток

050

26596,1

21887,0

збиток

055

Інші операційні доходи

060

909,5

947,6

Адміністративні витрати

070

6898,3

9863,3

Витрати на збут

080

9093,1

4374,8

Інші операційні витрати

090

3373,3

5218,5

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

8140,9

3378,0

збиток

105

Доход від участі в капіталі

ПО

Інші фінансові доходи

120

1936,7

1058,5

Інші доходи

130

10195,9

2490,4

Фінансові витрати

140

3836,8

2613,7

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

10931,4

166,8

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Настоящий хомяк в своей жизни должен сделать три вещи: пожрать, поспать и сдохнуть...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100