Рефераты на украинском
Фінансовий менеджмент - Менеджмент -ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗуЕМЬІЕ ДЛЯ ЗКСГфЕСС-АНАЛИЗА фиНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ Й ОЦЕНКИ

ПЛАН

1.

Показники, які використаються для експрес-аналіза фінансового стану підприємства і оцінки кредитоспроможності підприємства ..................... .....................

3

2.

Задача № 7 ....................................................................................

6

3.

Аналіз оборотності активів підприємства

ВАТ „Контур” ...............................................................................

7

4.

Додаток № 1, Баланс ВАТ „Контур” ...........................................

10

5.

Додаток № 2, Звіт про фінансові результати

ВАТ „Контур” ...............................................................................

12

6.

Література ......................................................................................

14

1. ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВИКОРИСТАЮТЬСЯ ДЛЯ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У залежності від конкретних цілей і завдань можливо виконати фінансовий аналіз різної ступіні деталізації. Наприклад, для швидкої оцінки фінансового стану можливо облежатися експрес – аналізом мінімальної кількості найбільш важливих показників або провести поглиблений аналіз, використовуючи десятки фінансових показників. Єдиної методики немає, тому що аналітики використовують різні набори показників. Одна із систем показників для експрес – аналізу представлена у табл. 1.1

Таблиця 1.1

Показники швидкої оцінки фінансового стану підприємства

Направлення аналізу

Показник

1. Оцінка економічного потенціалу

1.1. Оцінка майнового положення

Величина основних засобів та їх доля у загальній сумі активі

Коефіцієнт зносу основних засобів

Загальна сума господарчих засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства

1.2. Оцінка фінансового положення

Величина власних засобів і їх доля в загальній сумі джерел

Коефіцієнт текучої ліквідності

Доля власних оборотних засобів в їх загальній сумі

Доля довгострокових займаних засобів в загальній сумі джерел

Коефіцієнт покриття запасів

1.3. Наявність хворих статей у звітності

Збитки

Позики і займи, не погашені у строк

Прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість Векселя видані (отриманні), прострочені

2. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності

Оцінка прибутковості

Прибуток

Рентабельність загальна

Рентабельність основної діяльності

Оцінка динамічності

Порівнювальні теми росту виручки, прибутку і авансового капіталу

Обертаність активів

Довгочасність операційного і фінансового циклу

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

2.3. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу


Рентабельність авансованого капіталу

Рентабельність власного капіталу

Найбільш важливі фінансові коефіцієнти входять в системи оцінки кредитоспроможності клієнтів, які використовують комерційні банки. Єдиного стандарту тут теж немає, оскільки кожний банк може застосовувати свою систему оцінку кредитоспроможності. Проте можливо перечислити основні показники, які використають більшість кредиторів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Основні показники кредитоспроможності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності)

Тривалість одного обороту, днів:

а) запасів

б) дебіторська

заборгованість

в) кредиторської

заборгованості

Коефіцієнт обертання оборотних засобів

Коефіцієнт фінансового лівериджа

Коефіцієнт маневреності

Рентабельність продаж

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність всього капіталу

Коефіцієнт кратності процентів (показник покриття банківських зобов’язань)

2. ЗАДАЧА № 7

Визначте тривалість фінансового циклу підприємства, якщо про його діяльність у звітному році відомо наступне:

а) середній розмір виробничих запасів – 1 200 тис. грн., готової продукції 2100 тис. гри., кредиторської заборгованості – 1 350 тис. грн.;

б) виручка від реалізації продукції – 42 000 тис. грн.;

в) витрати на виробництво продукції – 3 6000 тис. грн.;

г) період інкасації дебіторської заборгованості – 30 днів.

Фінансовий цикл підприємства розраховується за формулою:

ТФЦ = ТОЦ - ПОКЗ = ПОВЗ + ПОГП + ПОДЗ - ПОКЗ,

де ТФЦ - тривалість фінансового циклу, дні;

ПОКЗ – період обертання кредиторської заборгованості, дні;

ПОВЗ – період обертання виробничих запасів, дні;

ПОГП – період обертання готової продукції, дні;

ПОДЗ – період обертання дебіторської заборгованості, дні.

Тривалість обертання будь-якої частини оборотних активів розраховується за формулою:

Розрахуємо необхідні показники у таблиці.

Показник

Сума, тис. грн.

Тривалість обороту, днів

Виробничі запаси

1200

1200* 360/36000= 12

Готова продукція

2100

2100 * 360/36000 = 2,1

Кредиторська заборгованість

1350

1350 * 360 /36000 = 1,35

Таким чином фінансовий цикл дорівнює:

ТФЦ= 12 + 2,1 +30 - 1,35= 42,75 або 43 дні.

3. АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВАТ „КОНТУР”

Оборотність активів підприємства аналізується за допомогою розрахунку наступних показників:

Коефіцієнт оборотності активів, рази

Тривалість періоду обороту активів, дні

Таблиця 3.1

№ п/п

Стаття активу

На початку року

На кінець року

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Зміна в структурі, %

тис. грн.

Питома вага, %

тис. грн.

Питома вага, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

1.

Виробничі запаси

5686,1

29,4

7037,5

37,6

+1351,4

+8,2

2.

Готова продукція

889,8

4,6

992,6

5,3

+102,8

+0,7

3.

Товари

52,2

0,3

20,5

0,11

-31,7

-31,7

4.

Усього матеріальних оборотних засобів

6628,1

34,3

8050,6

43,01

+1422,5

+8,71

5.

Дебіторська заборгованість

11855,5

61,4

10039,8

43,0

-1815,7

-18,4

6.

Грошові кошти та їх еквіваленти

840,0

4,3

631,4

13,99

-208,6

+9,69

7.

Оборотний капітал

19323,6

100

18721,8

100

-601,8

*

Сума оборотного капіталу зменшилася на 601,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок зменшення суми дебіторської заборгованості на 1815,7 тис. грн., при цьому збільшилися суми усіх матеріальних оборотних засобів на 1422,5 тис. грн. Керівництву треба звернути увагу на підвищення питомої ваги виробничих запасів і перевірити розрахунки щодо їх потреби, а також на зменшення розміру грошових коштів та їх еквівалентів.

Склад і структуру дебіторської заборгованості ВАТ „Контур” наведено у таблиці 3.2

Таблиця 3.2

№ п/п

Розрахунки з дебіторами

2003р.

2004р.

Відхилення (+,-)

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

За питомою вагою, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

1.

За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

8329,4

70,26

5352,6

53,3

-2976,8

-16,96

2.

З бюджетом

4,1

0,03

39,9

0,4

+35,8

+0,37

3.

За виданими авансами

2003,1

16,9

1440,5

17,3

-562,6

+0,4

4.

Із внутрішніх розрахунків

484,2

4,1

28,3

0,3

-455,9

-3,8

5.

Інша поточна дебіторська заборгованість

1034,7

8,71

3266,6

28,7

+2231,9

+19,99

6.

Усього

11855,5

100

10039,8

100

-1815,7

*

За звітний рік загальна величина дебіторської заборгованості збільшилася на 1815,7 тис. грн., тобто на 15,3%. Дане зменшення відбулося за рахунок зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 2976,8 тис. грн., за виданими авансами – на 562,6 тис. грн., із внутрішніх розрахунків – на 455,9 тис. грн. Найбільшу питому ваги у загальній сумі дебіторської заборгованості має дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: на 70,26% на початок року і 53,3% на кінець року – тобто, спостерігається значне зниження питомої ваги, що є позитивною тенденцією. Позитивним також є зменшення заборгованості за виданими авансами та з внутрішніх розрахунків. Негативним моментом є збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості на 2231,9 тис. грн. та значне збільшення її питомої ваги.

Розрахуємо показники ефективності використання оборотних коштів ВАТ „Контур” (таблиця 3.3)

Таблиця 3.3

Показник

У попередньому періоді

У звітному періоді

Відхилення

Оборотність оборотних засобів (Ко), оборотів

6,25

8,86

+2,61

Тривалість одного обороту оборотних засобів (До), днів

57,6

40,6

-17,0

Оборотність виробничих запасів (Коз), оборотів

14,93

17,30

+2,37

Тривалість одного обороту виробничих запасів (Доз), днів

24,1

20,8

-3,3

Оборотність коштів у розрахунках (Кор), оборотів

10,19

16,24

+6,05

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (Дод), днів

35,3

22,2

-13,1

Оборотність кредиторської заборгованості (Ккз), оборотів

3,46

6,43

+2,97

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості (Дкз), днів

104,5

55,99

-48,6

Оборотність фіксованих активів (Коф), оборотів

2,27

3,42

+1,15

Тривалість одного обороту фінансових активів (Доф), днів

158,6

105,3

-53,3

Оборотність усіх активі (Коа), оборотів

1,59

2,44

+0,85

Тривалість одного обороту всіх активів (Доа), днів

226,4

147,5

- 78,9

Аналізуючи дані таблиці 3.3, слід зазначити, що підприємство має низький показник оборотності кредиторської заборгованості. Але надзвичайно позитивним моментом в діяльності ВАТ „Контур” є підвищення (в звітному періоді в порівнянні з попереднім) оборотності всіх без винятку показників оборотності всіх видів оборотних активів. Отже, можна зробити висновок, що завод підвищив ефективність використання оборотних коштів у звітному періоді.

За результатами аналізу оборотності оборотних коштів розраховується сума економії оборотних коштів (абсолютне або відносне відхилення) або сума їх додаткового залучення. Для визначення суми економії оборотних коштів унаслідок прискорення їх оборотності визначають потребу в оборотних коштах за звітний період виходячи з фактичної виручки від реалізації продукції за цей час та швидкості обороту за минулий період. Різниця між встановленою сумою оборотних коштів та сумою коштів, що беруть фактичну участь в обороті, становить економію оборотних коштів. Якщо обертання уповільнене, то одержується сума коштів, додатково залучених в оборот.

Додаток 1

БАЛАНС ВАТ „Контур”

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

528,2

324,8

первісна вартість

011

705,3

886,1

знос

012

177,1

561,3

Незавершене будівництво

020

2960,4

299,2

Основні засоби:

залишкова вартість

030

35794,4

43102,2

первісна вартість

031

52996,3

64755,4

знос

032

17201,9

21653,2

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

61,9

350,7

інші фінансові інвестиції

045

14504,7

4698,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

назад |  1  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Если женщина на тебя не смотрит, это еще не значит, что она тебя не видит.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100