Рефераты на украинском
Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал” - Менеджмент -Зміст Курсової роботи.

1. Місія підприємства, його загальна характеристика та аналіз організаційної структури управління.

3

2. Аналіз основних засобів і використання виробничих потужностей.

7

3. Аналіз собівартості продукції (послуг).

9

4. Аналіз обігу та використання трудових ресурсів.

15

5. Аналіз фінансового стану організації.

17

6. Аналіз функціонування систем управління матеріально-технічними запасами та управління якістю.

20

7. Аналіз маркетингової діяльності та системи збуту продукції (послуг).

25

8. Аналіз і шляхи підвищення ефективності системи менеджменту організації..

34

Висновки і пропзиції.

35

список використаної літератури

36

додатки

Вступ

Найбільш інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення об’ємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів.

У зв’язку з цим збільшилась роль менеджменту організації, який породжує побудову найбільш ефективної структури управління організацією, що бере до уваги направлення її діяльності та специфіку функціонування. Також сучасний менеджер повинен брати до уваги всі зміни у зовнішньому середовищі та адекватно на них реагувати.

Тож стає питання про проведення аналізу системи управління підприємством для виявлення недоліків в цій системі.

Прикладне значіння роботи заключається в узагальненні отриманих знань в ході теоретичних занять та отримання додаткових практичних навиків.

У вивченні проблеми можна виділити слідуючи етапи:

Загальна характеристика підприємства ВАТ “Сумсільмаш”.

Аналіз внутрішнього середовища.

Вивчення зовнішнього середовища та її факторів.

В рамках вище перерахованих етапів можна виділити слідуючи задачі:

проаналізувати структуру управління організації;

зробити опис технологій на підприємстві;

проаналізувати конкурентне середовище;

вивчити законодавчу базу, яка впливає на діяльність підприємства;

охарактеризувати постачальників і споживачів організації.

Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях.

Мета роботи – зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу.

Об’єктом дослідження виступає менеджмент підприємства КП ”Тернопільводоканал”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися.

1. Місія підприємства, його загальна характеристика та аналіз організаційної структури управління.

Метою діяльності комунального підприємства “Тернопільводоканал” на найближчі шість років (2005-2010 рр.) є забезпечення стабільності роботи систем водопостачання і водовідведення та зниження виробничих витрат. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи по таких напрямках як бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент, формування тарифів, експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги та збирання платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень. Для технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об’єктів комунальної інфраструктури підприємство потребує збільшення обсягів капітальних інвестицій.

Загальна інформація про КП “Тернопільводоканал”

Адреса:

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7

Директор:

Кузьма Володимир Антонович

Головний інженер:

Романів Роман Іванович

Головний бухгалтер:

Муляр Леся Петрівна

Основна діяльність:

Надання послуг з водопостачання і водовідведення юридичним та фізичним особам в м. Тернополі; експлуатація, технічне обслуговування і ремонт об’єктів водопостачання і водовідведення

Форма власності:

Міське комунальне підприємство, яке діє на підставі статуту, затвердженого виконкомом міської ради

Підпорядкованість:

Підприємство безпосередньо підпорядковане департаменту житлово-комунального господарства, екології та транспорту Тернопільської міської ради

Середньоспискова чисельність штатних працівників:

641 особи (станом на 01.01.2005 р.)

Кількість абонентів -

В т.ч. з лічильниками -

71 955 (станом на 01.01.2005 р.);

42 326

Чисельність населення, що обслуговується:

213 тис. осіб (водопостачання) (2004 р.);

202,7 тис. осіб (водовідведення) (2004 р.).

Обсяги виробництва води:

74 700 м3 на добу (2004 р.);

336 л/особу на добу (2004 р.)

Комунальне підприємство “Тернопiльводоканал”, надалі “Підприємство”, засноване на комунальній власності i безпосередньо підпорядковане управлінню житлово-комунального господарства Тернопільської міської Ради, у своїй діяльності керується Законом України “Про підприємство”, та іншими нормативними актами з врахуванням особливостей, передбачених даним Статутом .

Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс i статутний фонд, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк зі своїм найменуванням i інші реквізити. Підприємство може від свого імені укладати на всій території України i за межами угоди, інші акти з самостійними суб’єктами підприємницької діяльності.

Підприємство погоджує з міською Радою i іншими установами заходи, які викликають екологічні, соціальні, демографічні зміни i несе матеріальну відповідальність за шкідливі наслідки своєї діяльності.

Підприємство набуває майнові та немайнові права i обов’язки, виступає позивачем i відповідачем в суді, арбітражному, третейському судах, відповідає по своїх зобов’язаннях усім належним йому майном.

Власником Підприємства є Тернопільська міська Рада народних депутатів.

Засновником підприємства є виконавчий комітет Тернопільської міської Ради.

Власник не відповідає за борги i зобов’язання Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями власника засновника.

Місце розташування адмін. корпусу: Україна, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7,

тел.22-52-20.

Підприємство створене з метою проведення робіт i надання послуг по водопостачанню юридичних i фізичних осіб в м. Тернополі, забезпечення належного технічного стану водопровідно-каналізаційних мереж i очисних споруд міста.

Предметом i метою діяльності підприємства є:

водопостачання м. Тернополя шляхом експлуатації артезіанських свердловин i поверхневих джерел водопостачання;

здійснювання робіт по реалізації води, прийманню i очистці стоків;

надання послуг населенню по подачі води i відведенню стоків;

забезпечення сталої роботи мереж водопроводу i каналізації шляхом експлуатації підземних i наземних споруд;

вирішення питань реконструкції i розширення водопровідних i каналізаційних споруд i сіток в поточному році i на перспективу;

здійснення встановлення, ремонту та заміни засобів обліку споживання води.

Підприємство проводить заходи по поліпшенню виробничих процесів, впровадженню у виробництво нової техніки, технології, підвищенню продуктивності праці, зниженню норм використання сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, забезпеченню матеріально-технічної бази потрібними матеріалами, виробничими i складськими приміщеннями.

Підприємство здійснює свої права в питаннях планування, капітального ремонту, удосконалення техніки, технології виробництва, матеріально-технічного постачання та збуту, фінансів, праці, заробітної плати, а також в інших питаннях своєї діяльності.

Підприємство здійснює свою діяльність за виробничо-господарським планом. Підприємство здійснює комерційну i зовнішньоекономічну діяльність. Підприємство здійснює автотранспортом перевезення вантажу i пасажирів в межах України i країн СНД.

Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав засновника щодо господарського використання свого майна i самоврядування трудового колективу.

Органи управління Підприємства: загальні збори трудового колективу, директор.

2. Аналіз основних засобів і використання виробничих потужностей.

Розраховуємо показники структури та динаміки виробничих потужностей підприємства.

Таблиця 1 - Структура та динаміка основних засобів

Показники

2003 рік

2004 рік

Відхилення

тис. грн.

%

Тис. грн.

%

тис. грн.

%

Будинки, споруди

та передавальні пристрої

50669,4

92,82

51206,6

92,32

-537,2

0,50

Машини та обладнання

2726,0

4,99

2829,4

5,1

-103,4

-0,11

Транспортні засоби

794,4

1,46

1002,5

1,81

-208,1

-0,35

Інструменти, прилади, інвентар, (меблі)

79,0

0,15

76,6

0,14

2,4

0,01

Інші основні засоби

191,3

0,35

205,4

0,37

-14,1

-0,02

Малоцінні необоротні матеріальні активи

128,0

0,23

148,1

0,26

-20,1

-0,03

Разом:

54588,1

100

55468,6

100

-880,5

0

Проводимо аналіз вивчення руху та технічного стану основних засобів.

Таблиця 2 – Динаміка показників оновлення, вибуття, зносу, приросту та придатності основних засобів

Показники

2003 рік

2004 рік

Відхилення

+/-

%

Наявність на початок року, тис. грн.

23644,2

22963,5

-680,7

-2,96

Знос, тис. грн.

1273

1304,1

31,1

2,39

Первісна вартість, тис. грн.

592,3

880,5

288,2

32,73

Надійшло за рік, тис. грн.

713,2

1095,4

382,2

34,89

Вибуло за рік, тис. Грн.

120,9

214,9

94

43,74

Наявність на кінець року, тис. грн.

22963,5

22539,9

-423,6

-1,88

Коефіцієнт оновлення

0,031

0,049

0,018

36,7

Коефіцієнт вибуття

0,005

0,009

0,004

44,4

Коефіцієнт зносу

0,0538

0,0568

0,003

5,28

Коефіцієнт приросту

0,0251

0,0383

0,0132

34,46

Коефіцієнт придатності

0,946

0,943

-0,003

-0,32


Таблиця 3 – Динаміка фондовіддачі, фондомісткості та фондоозброєності.

Показники

2003 рік

2004рік

Зміна

+/-

%

1. Фондовіддача основних фондів

0,75

0,87

0,13

15

2. Фондовіддача активної частини основних фондів

0,77

0,88

0,11

13,1

3. Фондомісткість продукції

1,32

1,14

-0,18

-16

4. Фондомісткість продукції по активній частині ОФ.

1,30

1,13

-0,17

-15

5.Фондоозброєність основних фондів

35,43

34,57

-0,86

-2,48

6. Технічна озброєність праці

1,84

1,98

0,14

7,07


Аналіз собівартості продукції.

Структура собівартості по водопостачанню та водовідведенню за 2003 рік по КП “Тернопільводоканал”

Найменування статей витрат

ЗАТВЕРДЖЕНО

ФАКТИЧНО

ВІДХИЛЕННЯ

Водопостачання

Водовідведення

Водопостачання

Водовідведення

Водопостачання

Водовідведення

За 1 м3

(коп.)

Питома вага %

За 1 м3

(коп.)

Питома вага %

За 1 м3

(коп.)

Питома вага %

За 1 м3

(коп.)

Питома вага %

На 1 м3

(коп.)

На 1 м3

(коп.)

1

Матеріали

0,16

0,3

0,34

0,6

0,16

0,2

0,41

0,7

-

+0,07

2

Витрати на оплату праці

4,72

8,8

6,94

12,6

4,72

7,4

8,07

13,5

-

+1,13

3

Відрахування на соц. Заходи

1,79

3,3

2,64

4,8

1,79

2,8

3,07

5,2

-

+0,43

4

Електроенергія

28,12

52,4

27,20

49,5

34,73

54,1

30,14

50,5

+6,61

+2,94

5

Амортизація основних фондів

2,29

4,3

3,5

6,4

2,76

4,3

4,25

7,10

+0,47

+0,75

6

Вивезення мулу

2,5

4,5

1,00

1,7

-1,5

7

Загально-виробничі витрати

4,72

8,8

6,7

12,2

4,71

7,3

6,70

11,2

-0,01

-

8

Податки і збори

8,68

16,2

1,22

2,2

12,35

19,2

1,68

2,8

+3,67

+0,46

9

Біжучий ремонт

1,94

3,6

1,9

3,4

1,84

3,0

2,31

3,9

-0,10

+0,41

10

Паливно-мастильні матеріали

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
По усам текло, а в рот не попало. Загадка. Для геев.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100