Рефераты на украинском
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови - Мовознавство -поодиноких орфо­епічних помилок. Учень демонструє належний рівень розуміння фактич­ного змісту й основного смислу твору

Високий

10

Всі складові навички читання: спосіб, розуміння, правильність, ви­разність, темп мають високий ступінь їх виявлення. Учень самостійно усвідомлює мету читання, основну думку твору. Мають місце окремі ор­фоепічні помилки

11

Навичка читання вголос з урахуван­ням всіх її характеристик сформована на високому рівні. Мають місце поодинокі орфоепічні помилки. Під час читання учень, крім мовленнєвих, ви­користовує позамовні (жести, міміку) засоби виразності. Самостійно усвідо­млює основний смисл твору

12

Свідоме, правильне, виразне читання з використанням основних мовленнєвих і позамовних засобів виразності, з до­помогою яких учень виражає ро­зуміння фактичного змісту і основного смислу твору, своє і авторське ставлен­ня до нього. Виявляє уміння са­мостійно планувати, а потім аналізува­ти свій виступ, коригувати його відповідно до мети висловлювання


1 Оцінювання навички читання мовчки

4 клас

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання і норми читання

Початковий

1

Учень читає напівголосно у темпі, нижчому від нормативного на 20 — ЗО слів. Розуміє окремі події у змісті твору

2-3

Темп та спосіб читання мовчки не відповідають критеріям цього виду читання. Відсутнє цілісне уявлення про фактичний зміст твору. Учень утруднюється пояснити, як пов'язані між собою події у тексті

Середній

4

Учень читає пошепки у темпі, нижчо­му від нормативного на 8—10 слів. Дає правильні відповіді на окремі за­питання, пов'язані з розумінням фак­тичного змісту твору

5

Спосіб читання є перехідним від чи­тання вголос до читання мовчки. Темп читання наближається до нор­мативного. Характер відповідей на за­питання свідчить про часткове ро­зуміння предметного змісту твору

6

Темп читання загалом відповідає нор­мативному. Періодично виникають зовнішні мовленнєві рухи під час чи­тання багатоскладових та важких для розуміння слів. Рівень розуміння фактичного змісту нескладного тексту є загалом задовільним, а основний смисл залишається неосвоєним

Достатній

7

Темп читання відповідає нормативному. Школяр виявляє достатнє розуміння фактичного змісту тексту. Виконуючи завдання, припускається помилок, пов'язаних з розумінням основної думки твору, значення окремих слів, висловів

8

Темп читання перевищує межу нор­ми; спосіб читання є дос­татньо сфор­мованим. Учень усвідомлює фактич­ний зміст будь-якого програмового тексту, але неповно розуміє його ос­новний смисл. Правильно виконує 2/3 частини запропонованих завдань

9

Спосіб читання свідчить про належ­ний рівень сформованості цього виду читання. Рівень розуміння фактично­го змісту й основного смислу є до­статнім. Припускається окремих не­точностей у відповідях на запитання

Високий

10

Темп читання суттєво перевищує нор­мативні показники читання вголос. Спосіб читання — без зовнішніх мов­леннєвих рухів. Відповіді на запитання свідчать про усвідомлення в повному обсязі фактичного змісту та основного смислу твору. Мають місце поодинокі випадки неточного розуміння слів, ужитих у переносному значенні

11

Спосіб читання відповідає критеріям цього виду читання, а темп значно перевищує нормативні показники. Учень у повному обсязі поглиблено усвідомлює фактичний зміст та основний смисл різних за ступенем складності творів. Іноді припускається неточностей щодо розуміння підтексту

12

Темп читання, як правило, в 1,5—2 рази перевищує показники читання вголос. Спосіб читання відповідає критеріям цьо­го виду читання. Воно характеризується повнотою, глибиною, точністю ро­зуміння змісту та основного смислу різних за ступенем складності окреслених навчальною програмою текстів. Учень правильно відповідає на всі запитання


МАТЕМАТИКА

Норми оцінювання письмових робіт

Рівень навчальних досягнень

Бали

Норми оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Робота виконана, але допущено 9 і більше помилок

2

Робота виконана, але допущено 8 гру­бих помилок або правильно виконано 1/3 запропонованих завдань

3

Робота виконана, але допущено 7 гру­бих помилок

Середній

4

Робота в цілому виконана, але допу­щено 6 грубих помилок

5

Робота в цілому виконана, але допу­щено 5 грубих помилок або правильно виконано 1/2 запропонованих завдань

6

Робота в цілому виконана, але допу­щено 4 грубі помилки

Достатній

7

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 3 грубі помилки

8

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 2 грубі помилки або правиль­но виконано 2/3 запропонованих завдань

9

Робота виконана в повному обсязі, охайно, але допущена 1 груба помилка

Високий

10

Робота виконана в повному обсязі з дотриманням усіх визначених вимог, але є 1 не груба помилка або 2—3 охай­них виправлення

11

Робота виконана в повному обсязі, у ній немає помилок, але є 1 охайне ви­правлення

12

Робота виконана в повному обсязі правильно і охайно


Усна перевірка знань, умінь і навичок учнів

Критеріями оцінювання усних відповідей учнів є: правильність відповіді, її повнота, уміння застосову­вати знання, послідовність викладу матеріалу та куль­тура мовлення; рівень сформованості вмінь, рівень самостійності учня під час виконання завдань.

Усні відповіді учнів на уроках математики оціню­ються вчителем за 12-бальною шкалою за такими нормами:

Норми оцінювання усних відповідей учнів

Рівень навчальних досягнень

Бали

Норми оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень розпізнає математичні об'єкти (приклади, вирази, задачі, геометричні фігури, величини тощо); може виділи­ти їх серед інших; вміє читати й запи­сувати числа; без помилок переписує з підручника (дошки) запропоновані вирази, формули; може зобразити геометричні фігури без заданих розмірів

2

Учень здійснює вибір математичного об'єкта за заданими ознаками, але відповідь його фрагментарна; розв'язує з допомогою вчителя найпростіші прикла­ди і задачі, але припускається помилок

3

Учень з допомогою вчителя виконує найпростіші математичні завдання, називає окремі суттєві ознаки запро­понованих математичних об'єктів

Середній

4

Учень з допомогою вчителя відтворює дії з математичними об'єктами; ок­ремі з них може повторити за зраз­ком; припускається помилок та не­точностей, відтворюючи визначення математичних понять

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал; виконує математичні за­вдання в межах вивченого матеріалу за відомими йому алгоритмами з ча­стковою допомогою вчителя; пра­вильно розв'язує більшість матема­тичних завдань, але не вміє пояснити свої дії (наприклад, прий­ом обчислення)

6

Учень з допомогою вчителя аналізує й порівнює математичні об'єкти; ілюст­рує визначення понять прикладами; виконує завдання в межах теми з част­ковим поясненням; правильно читає математичні вирази (формули) та за­писує їх, сприймаючи на слух

Достатній

7

Учень знає визначення математичних понять та їх властивостей; застосовує вивчений матеріал у стандартних ситу­аціях; виправляє помилки, на які вка­зує йому вчитель; частково пояснює виконання завдань

8

Учень добре володіє програмовим ма­теріалом; виконує завдання, які перед­бачені програмою; може частково по­яснити та обґрунтувати математичні твердження й виконання завдань

9

Учень має повні знання; самостійно ви­конує математичні завдання (у знайомих ситуаціях) з достатнім поясненням; лег­ко виправляє допущені помилки; досить повно пояснює та обґрунтовує матема­тичні твердження й виконання завдань

Високий

10

Учень володіє глибокими і міцними знаннями; уміло користується матема­тичною термінологією; виконує мате­матичні завдання з повним пояснен­ням і обґрунтуванням

11

Учень володіє узагальненими знання­ми програмового матеріалу; викорис­товує набуті знання і вміння під час розв'язування завдань творчого харак­теру; правильно висловлює матема­тичні міркування та обґрунтовує їх

12

Учень має системні, дійові знання; для розв'язування математичних завдань використовує раціональні способи й прийоми; застосовує набуті знання в нових ситуаціях та обґрунтовує свої дії; пропонує нові шляхи розв'язання математичних задач; вміє самостійно аналізувати вивчений матеріал


ПРИРОДОЗНАВСТВО

Об'єкти контролю у процесі навчання при­родознавства:

— знання (у формі фактів, уявлень, понять) про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залеж­ності між ними;

— уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інфор­мації про них;

— уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об'єктів природи (дослід, практичну роботу, спостереження);

— уміння виконувати практичні дії з об'єктами природи;

— уміння оцінювати об'єкти природи, а також по­ведінку свою й інших людей у природі.

Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства, виявлених під час пе­ревірки, є:

— якості засвоєння учнями природознавчих уяв­лень і понять та властивості сформованих умінь;

— рівень оперування природознавчими знання­ми: репродуктивний, реконструктивний, творчий, у визначених програмою видах практичної і навчаль­но-пізнавальної діяльності;

— рівень сформованості різних груп умінь: копіювання зразка, виконання способу діяльності за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях;

— рівень оволодіння досвідом творчої діяльності: частково-пошукова, пошукова;

— рівень оволодіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до природи до самого себе і інших людей в природі.

За зазначеними критеріями виділяються чотири інтегровані рівні навчальних досягнень учнів: почат­ковий, середній, достатній, високий.

Кожний рівень характеризується відповідними оцінками в балах та їх нормами, що визначені на ос­нові поданих критеріїв оцінювання.

Рівень навчальних досягнень

Бали

Норми оцінок

Початковий

1-3

Учень засвоїв природознавчі знання у формі одиничних уявлень про окремі об'єкти природи. Відтворює зміст уявлень. Називає конкретні об'єкти і розпізнає серед інших. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні відтворення зразків способів діяльності. Спостереження проводить за окреми­ми знайомими об'єктами природи. Цілеспрямовано виявляє їх ознаки чи властивості. Досліди і практичні роботи виконує за детальною інструкцією. Часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт повторює. Повторює найпростіші оцінні суджен­ня про об'єкти природи, поведінку свою й інших людей у природі. Працює під безпосереднім керів­ництвом учителя, потребує значної йо­го допомоги. Допомогу сприймає не од­разу, а після детального пояснення

1

Називає окремі сталі й більшість ви­падкових ознак одиничних уявлень. 3 допомогою вчителя користується ал­горитмом, планом, інструкцією при відтворенні зразків різних способів діяльності. В окремих діях способу діяльності та послідовності їх вико­нання і при повторенні часткових висновків про результати виконання дослідів і практичних робіт допускає значні помилки. Повторює окремі найпростіші оцінні судження

2

Називає як сталі, так і випадкові оз­наки одиничних уявлень. 3 допомо­гою вчителя користується алгорит­мом, планом, інструкцією при відтворенні зразків різних способів діяльності. Під час виконання окре­мих дій і при повторенні часткових висновків про результати виконання дослідів і практичних робіт допускає помилки. Повторює частину най­простіших оцінних суджень

3

Називає сталі ознаки одиничних уяв­лень. 3 допомогою вчителя правильно відтворює зразок способу діяльності з опорою на алгоритм, план, інструкцію. Повторює часткові вис­новки про результати виконання дослідів і практичних робіт та най­простіші оцінні судження

Середній

4-6

Учень засвоїв знання у формі загаль­них уявлень про об'єкти і явища природи. Відтворює їх зміст. Відповідь ілюструє прикладами з підручника. Встановлює засвоєні на уроках зв'язки між конкретними об'єктами природи. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразків виконання способів діяльності в не­значною мірою змінених умовах. Спостереження проводить за невели­кою групою знайомих подібних об'єктів природи. Цілеспрямовано ви­являє і називає їхні спільні ознаки чи властивості, встановлює прості зв'яз­ки між ними. Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією. Робить часткові виснов­ки про результати виконання дослідів і практичних робіт, а загальні — повто­рює. Називає кілька етапів виконання досліду чи практичної роботи. Пояс­нює призначення окремих приладів. Повторює прості оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших людей у природі. Окремим з них дає найелементарніші пояснення. Потребує допомоги вчителя

4

Називає кілька характерних та випад­кових ознак загального уявлення. Під час відповіді наводить кілька при­кладів з підручника. В окремих діях способу діяльності і в послідовності їх виконання допускає помилки. Цілес­прямовано виявляє і називає окремі спільні ознаки невеликої групи подібних об'єктів та окремі прості зв'язки між ними. У часткових вис­новках про результати виконання дослідів і практичних робіт і при по­вторенні загальних висновків поми­ляється. Повторює окремі прості оцінні судження

5

Називає більшість характерних ознак загального уявлення. Наводить при­клади з підручника. При виконанні окремих дій допускає помилки. Ціле­спрямовано виявляє і називає більшу частину спільних ознак невеликої групи подібних об'єктів і простих зв'язків між ними. В основному правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт, але допускає помилки при повторенні загальних. Повторює більшість простих оцінних суджень, намагається їх елементарно пояснити

6

Називає всі характерні ознаки загальних уявлень. Відповідь ілюструє прикладами з підручника. Правильно застосовує зразки виконання способів діяльності в незначною мірою змінених умовах. Цілеспрямовано виявляє і називає всі спільні ознаки невеликої групи подібних об'єктів і прості зв'язки між ними. Правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт і повторює загальні. Повторює прості оцінні судження, окремим з них дає найелементарніші пояснення

Достатній

7-9

Учень засвоїв природознавчі знання у формі понять. Відповідь ілюструє прикладами як з підручника, так і новими. Розпізнає об'єкти, охоплені окремими поняттями. Встановлює засвоєні на уроках між понятійні зв'язки. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразків виконання способів діяльності в значною мірою змінених умовах. Бере участь у частково-пошуковій діяльності. Спостереження проводить за групою об'єктів природи одного класу. Цілеспрямовано виявляє і називає їхні загальні ознаки чи властивості та зв'язки між ними. Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією. Робить часткові висновки і частину загальних висновків про результати і способи їх виконання. Називає основні етапи виконання дослідів і практичних робіт та називає основні прилади, їх призначення. Висловлює оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших у природі. Для пояснення використовує як засвоєні природничі і нормативні знання, так і знання з життєвого досвіду

7

Називає істотні та неістотні ознаки понять. Приклади переважають із підручника. Називає окремі між понятійні зв'язки. В окремих діях способів діяльності та послідовності їх виконання допускає помилки. Виконує окремі етапи вирішення проблеми із значною допомогою вчителя. Цілеспрямовано виявляє і називає частину загальних ознак групи об'єктів одного класу та зв'язків між ними. При формулюванні часткових і загальних висновків про результати виконання дослідів або практичних робіт допускає помилки. Висловлює оцінні судження. Для пояснення використовує приклади з життєвого досвіду

8

Називає більшість істотних ознак по­нять. Наводить приклади як з підруч­ника, так і нові. Називає основні між понятійні зв'язки і більшість з них пояснює. При виконанні окремих дій способу діяльності допускає помилки. Окремі етапи вирішення проблеми виконує із незначною допомогою вчителя. Цілеспрямовано виділяє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів одного класу та зв'язків між ними. Правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт, а в за­гальних — допускає незначні помил­ки. Висловлює оцінні судження. Для їх пояснення використовує як знання з життєвого досвіду, так і природничі та нормативні знання

9

Називає всі істотні ознаки понять. Наводить переважно нові приклади. Пояснює засвоєні міжпонятійні зв'яз­ки. Правильно застосовує зразки виконання способів діяльності в знач­ною мірою змінених умовах. Самостійно виконує окремі етапи вирішення проблеми. Цілеспрямова­но виявляє і називає всі загальні оз­наки групи об'єктів одного класу та зв'язки між ними. Правильно робить часткові і загальні висновки про ре­зультати виконання дослідів і прак­тичних робіт. Висловлює оцінні суд­ження. Для їх пояснення використовує в основному природничі і нормативні знання

10-12

Учень володіє системою природо­знавчих понять, визначених навчальною програмою. Відповідь ілюструє в основному новими прикладами. Розпізнає об'єкти природи, які охоп­лені поняттями різного рівня узагаль­нення. Розуміє і може встановити ро-до-видові зв'язки між поняттями, які передбачені програмою. Пояснює їх. Навчально-пізнавальними уміннями во­лодіє на рівні застосування зразків спо­собів діяльності в нових умовах. На­вчальні проблеми вирішує за аналогією. Спостереження проводить за групою об'єктів різних класів. Цілеспрямова­но визначає їхні загальні ознаки та зв'язки між ними. Досліди і практичні роботи виконує самостійно за наданою інструкцією або складає її за аналогією. Робить часткові і загальні висновки про результати дослідів і практичних робіт, називає етапи їх виконання, необхідні прилади та їх призначення. Висловлює оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших в природі, пояснює їх, аргу­ментує прикладами

10

Називає більшість понять системи. Розпізнає частину конкретних об'єктів, охоплених цими поняттями. Встановлює основні родоводові зв'язки між поняттями, окремі з них пояснює. Допускає помилки в окре­мих діях способу діяльності і послідо­вності їх виконання. Навчальну про­блему вирішує за аналогією із допомогою вчителя. Цілеспрямовано виявляє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів різних класів та зв'язків між ними. При формулю­ванні загальних висновків про резуль­тати виконання дослідів і практичних робіт допускає помилки. Висловлює оцінні судження, частину із них пояс­нює і аргументує прикладами

11

Називає майже всі поняття системи. Розпізнає більшість конкретних об'єктів, охоплених цими поняттями. Встановлює більшу частину родовидових зв'язків і пояснює їх. При вико­нанні окремих дій способу діяльності допускає незначні помилки. Навчаль­ну проблему вирішує за аналогією із незначною допомогою вчителя. Ціле­спрямовано виявляє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів різних класів і зв'язків між ними. Загальні висновки про резуль­тати виконання дослідів і практичних робіт робить з незначними помилка­ми. Висловлює оцінні судження, значну частину із них пояснює і аргументує прикладами

12

Називає всі поняття програмової си­стеми. Розпізнає відомі і нові об'єкти, охоплені цими поняттями. Встановлює родовидові зв'язки між поняттями. Пояснює їх. Правильно застосовує зразки виконання спо­собів навчально-пізнавальної діяль­ності в нових умовах. Навчальну про­блему вирішує за аналогією са­мостійно. Цілеспрямовано виявляє і називає всі загальні ознаки групи об'єктів різних класів і зв'язки між ними. Спостереження, дослід, прак­тичну роботу може використати як спосіб вирішення проблеми. Часткові і загальні висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт робить без помилок. Висловлює оцінні судження, які пояснює і аргу­ментує власними прикладами

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Каждым осенним вечером я люблю сидеть дома и тупо смотреть на обои. На обои мои волосатые ноги.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100