Рефераты на украинском
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови - Мовознавство -В основі розробки критеріїв і норм оцінювання досягнень молодших школярів з рідної мови лежить функціональний підхід до шкільного мовного курсу, який передбачає таке співвідношення мовної теорії і мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є роз­виток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.

З огляду на зазначене об'єктами перевірки та оцінювання є:

— мовленнєві уміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, чи­тання, письма;

— знання про мову й мовлення, мовні уміння й навички;

— орфографічні та пунктуаційні навички;

— графічні навички письма, техніка письма, куль­тура оформлення робіт.

І. Оцінювання умінь і навичок мовленнєвої діяльності

1. Слухання і розуміння прослуханого (аудіювання)

Перевірка аудіативних умінь здійснюється фрон­тально в 2—4 класах в кінці кожного семестру за до­помогою тестових завдань.

У 2 класі учням пропонують 4 запитання з двома варіантами відповідей, у 3—4 класах — 6 запитань з трьома варіантами відповідей.

У 2 класі за кожну правильну відповідь на запи­тання учень одержує 3 бали, в 3—4 класах — 2 бали.

2. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання)

(Діалогічне мовлення)

Рівень сформованості діалогічного мовлення пе­ревіряється в 2—4 класах у першому семестрі.

Уміння вести діалог оцінюється за такими нормами:

Рівень навчальних досягнень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Початковий

1

Учень спроможний підтримувати діалог, відповідаючи на запитання ли­ше "так" чи "ні"

2

Учень будує діалог лише з однієї еле­ментарної репліки, яка не враховує си­туації спілкування

3

Учень будує діалог з 1 репліки (у 2 класі), 1—2 реплік (у 3—4 класах), але робить довгі паузи, припускається ба­гатьох помилок у мовленні

Середній

4

Учень складає діалог, який за обся­гом наближається до норми, додер­жується правил поведінки в розмові, знає усталені вирази, властиві для ввічливої бесіди, але не завжди до­речно користується ними. При цьому в діалозі трапляються відхилення від теми, репліки потребують більшої зв'язності між собою; інтонація, добір слів, побудова реплік потребу­ють корекції

5

Учень складає діалог, який за обсягом наближається до норми, доречно ко­ристується усталеними виразами, вла­стивими для ввічливої бесіди, додер­жується правил поведінки в розмові. У діалозі можуть бути відхилення від теми, порушення логічного зв'язку між репліками, може не бути вступної та підсумкової реплік. Інтонація, добір слів, побудова речень потребу­ють незначної корекції

6

Учень складає діалог, який за обсягом наближається до норми, додер­жується правил мовленнєвого етике­ту; але в діалозі можуть бути відхи­лення від теми, недоліки в пов'язуванні реплік; інтонація, добір слів, побудова реплік в окремих ви­падках потребують незначної корекції

7

Учень самостійно складає діалог, об­сяг якого відповідає нормам (2 клас — 3—4 репліки, 3 клас — 4—5 реплік, 4 клас — 5—6 реплік); додержується правил мовленнєвого етикету (вис­ловлює схвальну оцінку реплік співрозмовника); вміє доречно по­ставити запитання та відповісти на запитання. При цьому в діалозі можуть бути відхилення від теми, недоліки в пов'язуванні реплік; учень не досить чітко обґрунтовує свої думки; припускається окремих мов­леннєвих помилок

Достатній

8

Школяр самостійно складає діалог, об­сяг якого відповідає нормам; додер­жується правил поведінки в розмові, мовленнєвого етикету в діалозі (вис­ловлює схвальне ставлення до сказано­го або ввічливо не погоджується із співрозмовником); уміє формулювати доречне запитання і коротко, чітко відповідати на запитання. У діалозі мо­жуть траплятися відхилення від теми, порушення логічного зв'язку між дея­кими репліками; в оформленні реплік учень може припускатися окремих мовленнєвих помилок

9

Учень самостійно складає діалог, обсяг якого відповідає нормам, чітко вислов­лює свої думки, виявляє вміння сформу­лювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, уміє дати позитивну оцінку і бути стриманим та коректним у разі незгоди з думкою співрозмовника. У діалозі можуть траплятися окремі відхилення від теми. Мовленнєве оформлення відповідає нормам

Високий

10

Школяр швидко включається в діалог, уважно й доброзичливо слухає співроз­мовника, вживає слова ввічливості, не допускає помилок у мовленні. Обсяг діалогу відповідає нормам

11

Учень швидко включається в діалог, демонструє високу культуру спілкуван­ня, вміння уважно й доброзичливо слу­хати співрозмовника, висловлює свою думку з приводу предмета розмови. Об­сяг відповідає нормам. Мовленнєвих помилок немає

12

Учень швидко включається в діалог, демонструє високу культуру спілкуван­ня, вміння уважно й доброзичливо слу­хати співрозмовника, висловлює не ли­ше свою думку з приводу предмета розмови, а й зіставляє різні погляди на той самий предмет. Обсяг і мовленнєве оформлення діалогу відповідає нормам

Монологічне мовлення

Усний (письмовий) переказ. усний (письмовий) твір

Уміння будувати усний переказ перевіряється в 2 класі в другому семестрі. Перевірка рівня сформованості умінь складати усний твір здійснюється в 3—4 класах в другому семестрі.

Перевірка умінь писати переказ проводиться в 4 класі на кінець кожного семестру. Письмові твори в початковій школі носять навчальний характер і кон­трольній перевірці не підлягають.

За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку — за зміст.

За письмовий переказ виставляється дві оцінки: за зміст і за грамотність. У журнал заноситься тільки оцінка за зміст.

Критерії оцінювання грамотності письмового переказу аналогічні критеріям оцінювання диктанту.

Уміння будувати зв'язне висловлювання оцінюється за такими нормами:

Рівень навчальних досягнень

Бали

Характеристика зв'язних висловлювань

Початковий

1

Учень, спираючись на значну кількість допоміжних матеріалів (слова, сполучення слів, малюнки, план тощо), будує окремі, не пов'язані між собою речення. Лексика висловлювання потребує збагачення, до­пускаються мовленнєві помилки

2

Учень, спираючись на значну кількість допоміжних матеріалів, будує окремі фрагменти висловлювання. Лексика висловлювання потребує збагачення, до­пускаються мовленнєві помилки

3

Учень, спираючись на значну кількість допоміжних матеріалів, будує висловлю­вання, яке не становить завершеного тексту. Послідовність викладу потребує вдосконалення, а лексика — збагачення; трапляються мовленнєві помилки

Середній

4

Учень, спираючись на деякі допоміжні матеріали, будує текст, не розкриваючи при цьому тему (у разі переказу — відтво­рення змісту тексту потребує збагачен­ня); виклад не зовсім послідовний; учень потребує допомоги вчителя у розрізненні основної та другорядної інформації; добір слів потребує вдосконалення; допу­скаються мовленнєві помилки

5

Учень, спираючись на деякий до­поміжний матеріал, будує текст, у ціло­му розкриваючи тему (без урахування співвідношення основної та другорядної інформації). В окремих випадках виклад може потребувати більшої послідовності, а добір слів — вдосконалення; можуть допускатися мовленнєві помилки.

6

Учень, спираючись на допоміжні ма­теріали, будує досить послідовний текст, розкриває тему, хоч і не завжди враховує при цьому співвідношення основної та другорядної інформації; добір слів потребує вдосконалення, мо­жуть допускатися мовленнєві помилки

Достатній

7

Учень, не спираючись на допоміжні ма­теріали, створює достатньо повний текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу). При цьому він може відхиля­тися від теми; є недоліки в структурі та доборі слів, співвідношенні основної та другорядної інформації. Учень вислов­лює основну думку, вдало добирає лек­сичні засоби (у разі переказу — викори­стовує авторські засоби виразності, образності мовлення), припускаючись при цьому мовленнєвих помилок

8

Учень самостійно будує достатньо по­вний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, додержується ви­мог до структури висловлювання. У ро­боті можуть бути відхилення від теми та недоліки у співвідношенні основної та другорядної інформації. Учень вислов­лює головну думку; вдало добирає лек­сичні засоби (у разі переказу — викори­стовує авторські засоби виразності, образності мовлення); може припуска­тися мовленнєвих помилок

9

Учень самостійно будує послідовний, повний текст (у разі переказу — з ураху­ванням виду переказу); розкриває тему, додержується вимог до структури вис­ловлювання. Може стикатися з трудно­щами, пов'язаними з необхідністю вра­ховувати співвідношення основної та другорядної інформації; висловлює го­ловну думку (у разі переказу — авторсь­ку позицію) і переконливо аргументує її; вдало добирає лексичні - засоби (у разі переказу — використовує авторські за­соби виразності, образності мовлення); може припускатися окремих мов­леннєвих помилок

Високий

10

Учень самостійно будує послідовний, повний текст (у разі переказу — з ура­хуванням виду переказу), враховує ко­мунікативне завдання, висловлює власну думку, зіставляє її з іншим поглядом на той самий предмет (у разі переказу — свою позицію з авторсь­кою); робота відзначається багатством словника, комунікативною спрямо­ваністю; учень може припускатись ок­ремих мовленнєвих недоліків

11

Учень відповідно до вимог навчальної програми самостійно будує послідо­вний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, враховує ко­мунікативне завдання; висловлює влас­ну думку; вміє пов'язати предмет, що обговорюється, з власним життєвим досвідом; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слово­вживання, стилістичною єдністю

12

Учень відповідно до вимог навчальної програми самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації та адресата мовлення; аналізує різні по­гляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції; робота відзначається багатством слововживання

3. Читання

1 клас

Перевірка сформованості вміння читати в 1 класі здійснюється індивідуально в кінці року.

Сформованість уміння читати в 1 класі оцінюється за такими нормами:

Рівень навчальних досягнень

Норми оцінювання навички читання

Початковий

Учень читає текст відривними складами, пускаючись багатьох помилок у вимові інтонуванні речень. Швидкість читання 20 слів за хвилину

Середній

Учень читає текст плавно складами, припус­каючись окремих відхилень у вимові слів та інтонуванні речень. Швидкість читання — 20—24 слова за хвилину

Достатній

Учень досить вправно читає текст складами і цілими словами, припускаючись незначних відхилень від норми у вимові слів та інтону­ванні речень. Швидкість читання — 25—29 слів за хвилину

Високий

Учень вправно читає текст цілими словами, чітко вимовляючи їх, дотримується відповідної інтонації. Швидкість читання — ЗО і більше слів за хвилину

II. Знання про мову й мовлення. мовні уміння й навички

Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється тематично в 3—4 класах двічі на семестр (невеликі за обсягом теми об'єднуються, а великі — перевіря­ються за логічно завершеними частинами).

Для перевірки використовують тести, які склада­ються з 6-ти завдань.

За кожне правильно виконане завдання учень одержує 2 бали.

III. Оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант, який проводиться 1 раз наприкінці 2 класу та двічі на семестр у 3—4 класах.

Диктант оцінюється однією оцінкою за такими нормами:

Рівень навчальних досягнень

Бали

Кількість припустимих помилок

Початковий

1

9 і більше

2

8

3

7

Середній

4

6

5

5

6

4

Достатній

7

3

8

2

9

1

Високий

10

1 не груба помилка або 2—3 виправлення

11

1 охайне виправлення

12

Примітка: не грубими вважаються такі помилки: по­вторення тієї самої літери в слові, поодинокі випадки недо­писування літери в кінці слова (не за правилом), двічі підряд написане те саме слово в реченні.

IV. Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт

У 1 класі перевіряються уміння та навички, які викладені у програмі на кінець навчання грамоти.

Контрольна перевірка відбувається один раз на­прикінці навчального року.

Матеріалом для перевірки є списаний друкова­ний текст (невіршований, не діалогічний), за змістом доступний для учнів першого класу, у кількості 15—20 слів.

Рівні сформованості навичок письма визначають за такими нормами.

Рівень навчальних досягнень

Норми

Початковий

Текст списаний, однак читається нелегко. Літери переважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальність, друковані літери замість рукописних, поєднання букв відсутнє чи переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано. Допускається 4 і більше орфографічних та пунктуаційних помилок

Середній

Списаний текст читається. Однак у формі літер зустрічаються ламані, кутовидні елементи; дуже розтягнуті чи стислі поєднання. Допускається З орфографічні та пунктуаційні помилки

Достатній

Списаний текст легко читається. Літери пере­важно пропорційні, з однаковим нахилом, правильними поєднаннями. Однак є незначні відхилення від норми у формі букв та поєднанні, за яких письмо залишається в цілому чітким. Допускається 2 орфографічні та пунктуаційні помилки

Високий

Списаний текст легко читається. Літери про­порційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані. Допускається одне — два незначні відхилення у формі літер чи поєднанні, які візу­ально майже не сприймаються. Немає орфо­графічних та пунктуаційних помилок


ЧИТАННЯ

Оцінювання навички читання вголос

З клас

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання і норми читання

Початковий

1

Учень читає відривними складами, частково розуміє значення більшості слів, словосполучень у тексті. Усвідо­млює зміст окремих речень тексту

2

Учень в основному читає складами у темпі — значно нижчому від норма­тивного. Частково розуміє значення багатьох слів. Фактичний зміст тексту розуміє частково з допомогою вчителя

3

Спосіб читання — словами + складами. Темп читання — на 8—10 і більше слів нижчий від нижньої межі визначених нормативів. Припускається 6 і більше по­милок на перестановку, заміну складів, звуків, слів, помилки у наголошуванні слів. 3 допомогою вчителя розуміє більшу частину предметного змісту твору

Середній

4

Учень читає переважно словами, в окремих випадках — складами. Читання монотонне у темпі, нижчому від нор­мативного на 6 — 8 і більше слів. Часто припускається помилок у вимові і наго­лошуванні слів. Розуміє фактичний зміст твору з частковою допомогою вчителя

5

Читаючи в основному цілими словами, учень помиляється (3—5 помилок) у наголошуванні та вимові слів, утруд­нюється пояснити значення окремих слів, виразів. Швидкість читання дещо нижча від нормативної, потребує суттєвого поліпшення виразність. 3 не­значною допомогою вчителя розуміє фактичний зміст тексту, не усвідомлює його основної думки

6

Учень читає у темпі, близькому до нормативного; припускається 3 — 4 помилок на заміну і перестановку складів, у наголошуванні слів, потре­бує допомоги вчителя у виборі інто­наційних засобів виразності. Загалом розуміє предметну сторону змісту (факти, події), але не завжди усвідо­млює, як вони пов'язані між собою

Достатній

7

Спосіб і темп читання відповідають ета­лону, учень припускається кількох ор­фоепічних помилок, в окремих випад­ках частково розуміє лексичне значення слів, вжитих у переносному значенні. Виразно може прочитати твір з частко­вою допомогою класовода. Самостійно усвідомлює фактичний зміст твору, ос­новну думку — з допомогою вчителя

8

Рівень свідомості, правильності, темпу читання є достатнім, учень іноді не мо­же пояснити значення окремих слів у тексті. Готуючись до виразного читан­ня, потребує незначної допомоги педа­гога. Наявні орфоепічні помилки

9

Читання учня правильне, свідоме, у відповідному темпі, цілими словами. Загалом правильно (самостійно) доби­раючи інтонаційні засоби виразності, не завжди точно голосом передає своє й авторське ставлення до героїв під час читання діалогів. Припускається окре­мих орфоепічних помилок. На достат­ньому рівні розуміє предметний зміст і основну думку тексту

Високий

10

Учень читає правильно, свідомо, у відповідному темпі. Вміє самостійно добирати інтонаційні засоби виразності відповідно до змісту твору. Мають місце окремі випадки неточного застосування логічних наголосів, ритмічних пауз під час декламування віршів

11

Учень читає правильно, усвідомлено, у відповідному темпі, самостійно доби­раючи інтонаційні засоби мовленнєвої виразності. В окремих випадках неточно розуміє підтекст

12

Учень читає правильно, свідомо, цілими словами з дотриманням за­собів виразності усного мовлення та основних норм літературної вимови. Завжди правильно визначає мету сво­го читання


Оцінювання навички читання вголос

4 клас

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання і норми читання

Початковий

1

Учень читає складами переважну більшість слів. Темп читання суттєво нижчий від нормативного. Частково усвідомлює зміст окремих фрагментів твору

2

Учень користується непродуктивним способом читання — словами і склада­ми. Припускається багатьох мов­леннєвих та орфоепічних помилок, усвідомлює зміст окремих частин тексту

3

Спосіб читання в основному зали­шається непродуктивним. Темп читан­ня нижчий від нормативного. Учень читає з тривалими паузами, монотонно, припускаючись мовних та орфоепічних помилок. Користуючись допомогою вчителя, не до кінця усвідо­млює предметний зміст твору, смислові зв'язки між частинами тексту

Середній

4

Учень читає словами, з тривалими па­узами, невиразно. Темп читання ниж­чий від нормативного. Припускається 5 і більше помилок щодо правильності й наголошування слів. Розуміння фак­тичного змісту твору виявляє з частко­вою допомогою вчителя

5

Учень в основному володіє навичка­ми зв'язного читання. Темп читання дещо нижчий від нормативного. При­пускається 3—4 помилок на заміну, перестановку складів, у наголошу­ванні слів. Виразність читання потре­бує суттєвого поліпшення. Предмет­ний зміст усвідомлює з незначною допомогою вчителя. Частково розуміє основну думку твору

6

Учень читає загалом плавно цілими словами у темпі, що відповідає нор­мативному, припускаючись 3—4 мов­леннєвих помилок, а також у наголо­шуванні слів. У виборі інтонаційних засобів виразності користується допо­могою вчителя. Самостійно усвідо­млює фактичний зміст твору, основну думку — з допомогою вчителя

Достатній

7

Продуктивний спосіб читання, пра­вильність, темп сформовані на до­статньому рівні. Учень припускається 1 — 2 орфоепічних помилок та в наго­лошуванні слів. Під час підготовки до виразного читання користується част­ковою допомогою класовода у виборі відповідних інтонаційних засобів ви­разності. Виявляє самостійне ро­зуміння фактичного змісту тексту; в освоєнні основного смислу твору по­требує часткової допомоги вчителя

8

Читання учня є продуктивним, свідо­мим, правильним, у відповідному темпі. В цілому правильно визначає за­гальний емоційний настрій твору, але не завжди правильно інтонує у тексті слова, які відображують емоційний стан героя, стан природи і т. ін. При­пускається неточностей в інтонуванні окремих речень. В освоєнні основного смислу твору користується незначною допомогою вчителя

9

Учень читає правильно, свідомо, у відповідному темпі. Загалом са­мостійно правильно добирає усні мовленнєві засоби виразності і засто­совує їх під час читання. Іноді припу­скається неточностей в інтонуванні тих частин тексту, де є приховані по­чуття, підтекст, динаміка емоцій. Припускається

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
- С тех пор как моя девушка сказала, что у нее было 22 мужчины, я не могу смотреть футбол.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100