Рефераты на украинском
Держава і право ФРН - Правознавство -середовища i

перспективне планування. Планування розвитку мiста, якiсть життєвого

середовища, екологiя, розвиток культури i засобiв комунiкацiї.

5) Громадський порядок. Пожежна служба, полiцiя, служба зв`язку, охорона

навколишнього середовища.

Стосовно влади на місцях, то виділяють декілька типів організації:

1. Магiстратний тип.(Гессен,великi мiста Шлезвiг-Гольштейна та Бременхафен) Громадяни обирають на прямих виборах мiськi збори (представницький орган). Мiськi збори вибирають для керiвництва адмiнiстрацiєю колегіальний орган (магiстрат), який складається з бургомiстра та завiдувачiв вiддiлами (штатних та сумiсникiв). Магiстрат приймає рішення бiльшiстю голосiв. - Бургомiстр - голова магiстрата, i за рівністю голосiв, його голос є вирiшальним.

2. Тип з посиленим бургомiстром(Рейнланд-Пфальц, Саарланд, общини Шлезвiг-Гольштейна до 10000 мешканцiв). Громадяни обирають мунiципальну чи мiську раду, як вищий орган мiсцевого самоврядування. - Рада обирає бургомiстра, а в окремих випадках i завiдувачiв вiддiлами. - Бургомiстр є головою мунiципальної ради(як правило з правом голосу) та керiвником адмiнiстрацiї (виконавчого органу). - В окремих випадках бургомістр та завiдувачi вiддiлами складають президiю, яка готує проекти рішень ради з питань статуту, розвитку та персоналiй.

3. Північно німецький тип самоуправлiння. (Нижня Саксонiя, Пiвнiчний Рейн-Вестфалiя). Громадяни обирають мунiципальну раду, яка iз свого складу вибирає голову як бургомiстра. Вiн є представником общини. – Муніципальна рада обирає мунiципального директора як керiвника виконавчого органу та завiдувачiв вiддiлами. Керiвник адмiнiстрацiї є законним представником общини. Мунiципальна рада може вiдкликати директора, а в окремих випадках взяти на себе повноваження муніципального директора.

4. Пiвденно нiмецький тип самоуправлiння

(Баден-Вюрттенберг, Баварiя). - Громадяни обирають мунiципальну раду

та одночасно прямими виборами обирають бургомiстра. - Бургомiстр є

головою мунiципальної ради та керiвником адмiнiстрацiї. -

Мунiципальна рада обирає завiдувачiв вiддiлами, якi пiдпорядковуються

розпорядженням бургомiстра.

5. Комунальний устрiй нових земель. Громадяни прямими виборами обирають мунiципальну раду. – Муніципальна рада обирає голову, або правлiння, або президiю. В президiю входить i бургомiстр. - Бургомiстра на 5 рокiв обирає мунiципальна рада. 100 000 мешканцiв може бути створено магiстрат як колегiальний орган. - В невеликих общинах за рiшенням

ради почесний бургомiстр може бути одночасно головою мунiципальної

ради, але представницький та виконавчий органи чiтко розрiзняються.

2.2 Представницькі органи місцевого самоврядування.

Представницькі органи мають різні назви, мунiципальна рада, мiська рада чи мунiципальнi збори, є місцевим законодавцем, до головних повноважень якого вiдноситься: 1)Прийняття комунальних статутiв та постанов, якими регулюються основнi правові питання органiзацiї мiсцевого життя.

2) Поставлення завдань перед виконавчими органами самоврядування, по вирiшенню конкретних важливих

питань.

3) Право обрання керiвникiв виконавчого органу.

4) Контроль дiяльностi роботи виконавчого органу.

5) Створення умов громадської пiдтримки дiй i рiшень органу самоврядування.

Крім того, орган самоврядування приймає досить рiзнi статути,

але головним статутом є конституцiйний статут громад, який доповнює

визначене законом про мiсцеве самоврядування комунальне право

специфiчними мiсцевими правилами. Хоча цей статут формально не є

законом, але його виконання на мiсцевому, общинному рiвнi є таким же

обов`язковим як i виконання земельних законiв. До статуту включаються

рiзнi норми, якi не визначаються законом про самоврядування i

вiднесенi до компетенцiї статуту. Це може торкатись: - форми

оповiщення громадян про роботу органiв самоврядування; - рiзнi форми

участi людей в дiяльностi самоврядування; - розподiл общини на бiльш

дрiбнi одиницi з власними представництвами; - затвердження договорiв

мiж рiзними общинами та общиною i членами представницького органу; -

зарплати i компенсацiї для членiв мунiципальних зборiв i комiсiй; -

створення комiсiй; - структура виконавчого органу i кiлькiсть

керiвникiв вiддiлiв; - правила прийняття i звiльнення з роботи

мунiципальних службовцiв та правила оплати їх працi; - право осiб чи

їх груп знайомитись з адмiнiстративними актами самоврядування. Крiм

статутiв загального конституцiйного чи органiзацiйного характеру:

головний статут общини, статут для приватних пiдприємств, статут для

ощадних кас, тощо, представницький орган може схвалювати статути: 1)

Господарський статут общини - особливий статут правового характеру

який встановлює фiнансовi ресурси общини. Важливою частиною цього

статуту є кошторис бюджету який являє собою правову основу видаткiв

на управлiння, але не надходжень. Доходи бюджету не пiддаються

точному плануванню. 2) Статут про пiдключення до загальних мереж(

каналiзацiї). 3) Статут про вiдрахування за користування окремими

послугами (музична школа, басейн, тощо). 4) Статути про мiську

забудову. Основним документом, який регулює дiяльнiсть

представницького органу є регламент. Регламент, як правило має

мiстити вiдповiдi на такi питання: - перiодичнiсть проведення

засiдань мiсцевого представницького органу; - правила пiдготовки i

проведення зборiв, а також порядок обговорення пропозицiй; - правила

створення фракцiй; - форму i термiни подання фракцiями i окремими

депутатами пропозицiй; - регулювання роботи комiсiй; - форма i

порядок голосування; - визначення вiдкритих i закритих засiдань; -

правила проведення роботи з громадськiстю i т. п. Особливо слiд

вiдзначити умову вiдкритостi засiдань i оголошення заздалегiдь про

час i мiсце проведення такого засiдання. Коли у вiдповiдностi до

головного статуту такого оголошення зроблено не було, то всi рiшення

прийнятi на такому засiдання вважаються не дiйсними.

2.3 Виконавчі органи самоврядування.

Виконавчий орган місцевого самоврядування - важливий елемент мiсцевого самоврядування, адже без такого органу самоврядування неможливе. На чолi виконавчого органу, в залежностi вiд типу самоврядування, стоїть бургомiстр або директор. Саме крiвник виконавчого органу вiдповiдальний перед представницьким органом та общиною за виконання покладених на нього завдань: - виконання рiшень представницького органу; - пiдготовку проектiв рiшень для представницького органу; - виконання

державних(делегованих) повноважень; - виконання завдань поточного

управлiння i забезпечення нормального фукцiонування всiєї мiсцевої

адмiнiстративної системи. Структура виконавчих органiв у рiзних

общинах i землях може бути дещо рiзною i визначається, як правило

мiсцевими статутами, проте, виходячи iз спiльностi завдань всiх

виконавчих органiв можна визначити такi основнi управлiння

виконавчого органу: 1. Загальний вiддiл в якому об`єднанi вiддiли

кадрiв, прес-служба, статистика, ревiзiйний вiддiл. 2.Фiнансове

управлiння - мiське казначейство, мiська каса, податкова служба,

вiддiл нерухомостi, служба витрат на охорону. 3. Правове управлiння -

правовий вiддiл, полiцiя, служба громадського порядку, служба

оповiщення, служба страхування, РАЦС, цивiльна оборона. 4. Управлiння

освiти i культури - вiддiл освiти, вiддiл культури. 5. Управлiння

соцiального забезпечення та охорони здоров`я - служба соцiального

забезпечення, вiддiл молодi, вiддiл спорту, вiддiл охорони здоров`я,

вiддiл лiкарень, вiддiл компенсацiй. 6. Будiвельне

управління будівельний вiддiл, вiддiл мiського планування, вiддiл

кадастру, вiддiл будiвельного нагляду, квартирний вiддiл, вiддiл

надземного будiвництва, вiддiл пiдземного будiвництва, вiддiл

зеленого господарства. 7. Управлiння громадських установ - комунальна

служба, бойня, вiддiл ринкiв, ломбард, банi. 8. Управлiння економiки

i транспорту - вiддiл економіки i транспорту, вiддiл пiдриємництва,

служба лiсу. Звичайно в залежностi вiд кiлькостi мешканцiв у общинi

та її фiнансової спроможностi кiлькiсть вiддiлiв i кiлькiсть в них

працюючих є рiзною, проте iснують приблизнi штатнi розписи, що

регулюють цю проблему, а в м. Кьольнi є консультацiйна служба, яка

допомагає общинам визначитись у кiлькостi та структурi персоналу.

Структура служб, персонал та тарифнi ставки є одним з додаткiв до

щорiчного бюджету общини.

2.4 Нагляд за місцевим самоврядуванням

Важливу роль у здійсненні влади на місцях відіграє контроль i нагляд за місцевим самоврядуванням. Його можна поділити на внутрiшiй контроль i зовнiшнiй нагляд. Виконання рiшень виконавчим органом мiсцевого

самоврядування, пiдлягає контролю з боку ревiзiйного вiддiлу. В

деяких общинах i землях ревiзiйний вiддiл пiдпорядковується

безпосередньо представницькому органу i саме вiд нього одержує

завдання контролю. Безпосереднiй контроль i нагляд над виконавчим

органом належить в цiлому представницькому органу, оскiльки саме перед

ним щорiчно звiтує виконавчий орган i саме мунiципальна рада чи збори

затверджують бюджет i звiт про його виконання. Представницький орган

має право у разi неналежного виконання iншим органом делегованих

радою чи зборами функцiй, повернути цi повноваження собi. Державний

нагляд над мiсцевим самоврядуванням здiйснюється мiнiстром внутрiшнiх

справ федеральної землi як мiнiстром контролю над мiсцевим

самоврядуванням, а також державними органами правового та

спецiального контролю. Загальний нагляд здiйснюється в галузi власних

добровiльних завдань(повноважень) самоврядування i обмежується лише

перевiркою на правомiрнiсть здiйснення функцiй. В галузi обов`язкових

завдань(здiйснення державних функцiй) iснує як правовий так i

професiйний нагляд. В цiй галузi держава проводить необмежений нагляд

на правомiрнiсть i доцiльнiсть дiй мiсцевого самоврядування. Органами

нагляду для общин окружного пiдпорядкування є окружний директор чи

окружний радник, а для мiст земельного пiдпорядкування i для округiв

- урядовий президент. Вищою наглядовою iнстанцiєю є мiнiстр

внутрiшнiх справ. При загальному контролi може застосовуватись

превентивний контроль( одержання санкцiї на контроль, право органу

нагляду на одержання в будь-який час i будь-якої iнформацiї вiд

пiдкотрольного органу) та наступний контроль(право опротестувати i

скасувати рiшення, право видати розпорядження i за вiдмови вiд його

виконання право замінити працiвника). Крайнiми заходами контролю є

призначення комiсара як керiвника над мiсцевим органом або розпуск

органу самоврядування, якi можуть застосовуватись в разi, коли

представницький орган вiдмовляється приймати необхiднi рiшення, що

випливають з результатiв нагляду. Заходи нагального нагляду община

може оскаржити в адмiнiстративний суд.

Висновок

Місцеве самоврядування в ФРН є яскравим прикладом реалізації континентальної системи місцевого самоврядування у країні з федеративним устроєм. Саме засади федералізму в поєднанні з деякими історичними особливостями ( поразка у другій світовій війні) зумовили широку компетенцію органів місцевого самоврядування і значну незалежність місцевого самоврядування в цілому.

Особливе місце у забезпеченні самостійності земель відіграють фінансові стосунки з центром та бюджетний процес ФРН. Вони пiдпорядкованi двомпровiдним принципам, якi викладенi в Конституцiї: принципу однаковостi життєвого рiвня в межах федерацiї, та самоврядування на земельному та мiсцевому рiвнях взагалi, i у фiнансовiй галузi зокрема. Протирiччя, що iснує мiж ними, призвело доутворення складної системи фiнансових вiдносин, а також дали федеральному урядовi пiдстави для розширення власних повноважень, що викликало ще бiльшу централiзацiю державних фiнансiв. I хоча ця система залишалась дотепер достатньо мобiльною для того, щоб пристосовуватись до змiн ситуацiї, невiдомо, чи зможе вона вирiшити новi проблеми, що постали пiсля об'єднання Нiмеччини, i чи здатнi властивi їй заходи щодо фiнансового вирiвнювання успiшно подолати величезну рiзницю у рiвнi добробуту, що iснує зараз мiж захiдними та новими схiдними землями.

[1] Хессе Конрад. Основи конституционного права ФРГ: Пер. с нем. Е. А. Сидоров. – М.: Юрид література 1981– ст 115

[2]Шемчушенко Ю. С. Юридична енциклопедія. Т. 6.­­­­­­­– К., 2004.– с.258

[3] Інтернет сайт www.bankreferatov.ru : Конституционные основы федерализма в США и ФРГ (сравнительный анализ).

[4]В. О. Ріяка Конституційне право зарубіжних країн– К.: Юринком Інтер, 2004.–с. 282

[5] Шемчушенко Ю. С. Юридична енциклопедія. Т. 2.­­­­­­­– К., 2004.–с682

[6] Хессе Конрад. Основи конституционного права ФРГ: Пер. с нем. Е. А. Сидоров. – М.: Юрид література 1981– ст 124

[7] Інтернет сайт www.google.com.ua : Аналiтичний матеріал.місцеве самоврядування у ФРН. Огляд./ Вольфанг Гизевиус. Политика местного самоуправления в ФРГ. Фонд Фридриха Эберта. 1995 год.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Надпись в маршрутке: «Кто хлопнет дверью, станет льготником!!!».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100