Рефераты на украинском
Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Макроекономіка -координатах Y та q. Тоді приймається, що постійною і рівною

світовій є ставка процента (графік 2).

 Пояснення до графіка:

q 1. Графік показує рівновагу товарно-

 LM го і грошового ринків за умови, що

 ставка процента незмінна і дорівнює

світовій.

2. Лінія LM побудована як вертикаль-

на, оскільки, за формулою кривої LM,

IS M/P=kY-hi, то курс валюти її не виз-

начає.

Y

Графік 2. 3. Крива IS нахилена вниз зліва нап-

раво, оскільки при збільшенні курсу

валюти чистий експорт, а з ним і всі сукупні витрати змен-

шуються, а при зменшенні, навпаки, збільшуються. Тобто між Y

та q існує обернена залежність.

Модель Манделла-Флемінга в координатах Y та q викорис-

товується для пояснення впливу бюджетно-податкової, грошової

та зовнішньоторгової політики на рівновагу малої відкритої

економіки через дію на курс валюти. Курс національної валюти

q своєрідно реагує на заходи в межах кожної з цих політик.

Характер реакції залежить від того, який обмінний курс зас-

тосовується, - "плаваючий" чи фіксований. Нагадаємо, що при

"плаваючому" (гнучкому) валютному курсі пропорції обміну ва-

лют визначаються взаємодією попиту та пропозиції. При фіксо-

ваному курсі національні банки країн беруть зобов"язання про-

тидіяти змінам у пропорціях обміну валют.

Подальший аналіз моделі Маделла-Флемінга ми розділимо на

дві частини: спочатку будуть розглянуті впливи бюд-

жетно-податкової, грошової та зовнішньоторговельної політики

на рівновагу у відкритій економіці при "плаваючому" валютному

курсі, далі при фіксованому.

Стимулююча бюджетно-податкова політика при "плаваючому"

курсі. Нехай держава стимулює економіку шляхом збільшення

державних витрат та зменшення податків. Як це відобразиться

на кривих у координатах Y та q див. графік 3.

Пояснення до графіка:

1. Виходячи із змісту кривої IS

та її формули q LM

 1

Y = ------------(Cr+Ir+Gr-bi-nq),

1-(c(1-t)-m)

можна зрозуміти, що при зменшені q2 IS2

податків (t ) та при збільшенні

державних закупівель (G ) IS

зсуватиметься праворуч. q1 IS1

2. Лінія LM, у рівнянні якої від-

сутні згадані змінні (M/P=kY-hi), Y Y

залишатиметься на незмінному рівні.

Графік 3.

3. Як наслідок, стимулююча бюд-

жетно-податкова політика залишає на незмінному рівні величину

випуску, але підвищує обмінний курс валюти.

Особливого пояснення потребує те, чому на незмінному

рівні залишається випуск Y. Адже для закритої економіки ми

робили висновок, що стимулююча бюджетно-податкова політика

збільшуватиме випуск.

В умовах відкритої економіки стимулююча бюд-

жетно-податкова політика збільшує ставку процента. Це приваб-

лює іноземні інвестиції. Курс валюти зростає. Чистий експорт

падає. Отже, те, що отримано в результаті збільшення сукуп-

ного попиту як наслідок бюджетно-податкового стимулювання,

"втрачається" в результаті скорочення чистого експорту.

Стимулююча грошова політика при плаваючому курсі.

Нехай центральний банк збільшує пропозицію грошей,

здійснюючи політику "дешевих грошей". Як це відобразиться на

графіку кривих IS та LM:

Пояснення до графіка:

 1. Збільшення пропозиції грошей

q LM1 LM2 не впливає на лінію IS.

 

2. У разі збільшення пропозиції

q1 грошей зростають реальні запаси

 грошових засобів, і лінія LM

 зсувається праворуч.

q2 IS

3. Стимулююча грошова політика

спричиняє зменшення обмінного

 курсу і збільшення випуску.

 Y1 Y2 Y

Потребує тлумачення відмінність між механізмом, який

призводив до зростання випуску у закритій економіці, і тим,

який діє у відкритій. Хоч наслідок, як бачимо, один і той же:

зростання випуску Y , але причини різні. У закритій економіці

збільшення пропозиції грошей спричиняло зменшення ставки про-

цента, збільшення капіталовкладень і зростання випуску:

 S

 (M/P) i I AD Y

У відкритій економіці більша пропозиція грошей, що зни-

жує ставку процента, спричиняє відплив капіталовкладень,

зменшення курсу валют і збільшення експорту:

 s

 (M/P) i Iіноз. q NX Y

Стимулююча зовнішньоторгівельна політика при "плава-

ючому" курсі. Нехай держава намагається збільшити чистий

експорт за рахунок обмеження імпорту. Це досягається встанов-

ленням імпортних квот і тарифів. Як це відобразиться на

графіку IS-LM у координатах Y та q:

 Пояснення до графіка:

1. Щоб пояснити у даному разі зсув q

кривої IS праворуч, треба дещо LM

інакше, ніж це ми робили досі,

записати вираз:

 q2

Y = C + I + G + NX. Врахуємо те,

що: Сa = Сd + Сa, q1 IS2

де Сd - споживання вітчизняних то- IS1

варів;

 Сa - споживання закордонних то-

варів; Y Y

І = Іd + Іa,

де Іd - інвестиційні витрати на вітчизняні товари;

Іa - інвестиційні витрати на закордонні товари;

G = Gd + Ga,

де Gd - державні закупівлі вітчизняних товарів;

Ga - державні закупівлі закордонних товарів.

З урахуванням зазначеного, формула набуває нового вигляду:

Y = Cd + Ca + Id + Ia + Gd + Ga = (Cd + Id + Gd) + (Ca + Ia + Ga)

 

 

Внутрішні витрати на прид- Внутрішні витрати на прид-

бання вітчизняних товарів; бання закордонних товарів


Ca + Ia + Ga = EX, де EX - обсяг експорту;

Y = Cd + Gd + Id + EX

Y = (C – Ca) + (I – Ia) + (G – Ga) + EX

Якщо держава створює перешкоди для імпорту, то елементи

формули Сa, Іa, Ga зменшуються. Отже, лінія ІS має зсуватися

праворуч.

2. У результаті зсуву IS праворуч збільшується курс ва-

люти, але випуск залишається незмінним.

З"ясування вимагає те, чому введення обмежень на імпорт

при "плаваючому" валютному курсі не забезпечує збільшення ви-

пуску.

Пояснення тут може бути таке: зростання NX, яке дося-

гається за рахунок обмеження імпорту (NX= EX-IM), ком-

пенсується зменшенням NX за рахунок зростання курсу нац-

іональної валюти.

2.3. Стимулюча бюджетно-податкова політика при фіксованому

валютному курсі. Нагадаємо, що при фіксованому валютному

курсі центральний банк здійснює заходи, спрямовані на його

стабілізацію. Нехай держава з метою стимулювання витрат змен-

шує податки і збільшує державні закупки. Як це відобразиться

на графіку IS-LM у координатах Y та q.

 Пояснення до графіка:

q LM1 LM2 1. pезультаті стимулюючої бюджетно-

 податкової політики (T ,G )лінія

q2 A IS зсувається праворуч. Це спричи-

 няється до зростання курсу валют

q1 B C q=q* при незмінному випуску (перехід від

точки А до В).

IS2

IS1 2. Оскільки при фіксованому валют-

 ному курсі центральний банк бере

Y1 Y2 Y на себе зобов"язання зберігати йо-

го на незмінному рівні, то як про-

тидіючий засіб застосовується збільшення пропозиції грошей.

Лінія LM зсувається праворуч. Курс відновлюється на попе-

редньому рівні.

На відміну від тих наслідків, що їх стимулююча бюджетно-

податкова політика дає при "плаваючому" валютному курсі, при

фіксованому вона спричиняє зростання випуску. Це можна по-

яснити тим, що збільшення рівня ставки процента під впливом

стимулюючої податкової політики протидіє зменшенню ставки

процента під впливом грошової експансії (збільшення грошової

пропозиції).

Стимулююча грошова політика при фіксованому валютному

курсі. Зазначимо, що в умовах фіксованого валютного курсу са-

мостійна грошова політика є фактично неможливою. Але якби

уряд усе ж захотів застосувати стимулюючу грошову пропозицію,

то це на графіку IS-LM у координатах Y-q мало б такий вигляд:

Пояснення до графіка:

1. Пунктирна лінія на графіку ві-

дображає ймовірну спробу застосу- q LM

вати грошову пропозицію для сти-

мулювання. Наприклад, уряд вику- q2 q=q

пив у населення облігації держав-

ного боргу. Це могло б породити

тенденцію до зменшення обмінного q1

курсу.

2. Оскільки центральний банк вис-

тупає гарантом незмінності курсу, Y Y

то він був би змушений вжити заходів для скорочення грошо-

вої пропозиції.

Стимулююча зовнішньоторговельна політика при фіксованому

валютному курсі. Нехай держава вживає заходів щодо обмеження

імпорту. Який це матиме вигляд на графіку IS-LM у координатах

Y та q:

 LM1 LM2 Пояснення до графіка:

 q 1. У разі обмеження імпорту графік

 IS зсувається праворуч. Це, за

незмінної грошової пропозиції, мог-

q=q* ло б спричинити підвищення курсу.

 

2. Для протидії тенденції до збіль-

IS2 шення курсу здійснюється збільшення

пропозиції грошей. Лінія LM зсу-

IS1 вається праворуч.

 

 Y1 Y2 Y

Як бачимо, наслідки впливу зовнішньоторговельної пол-

ітики при фіксованому курсі є іншими, ніж при плаваючому: тут

відбувається зростання доходу. Те зростання NX, яке дося-

гається за рахунок обмеження імпорту, не зводиться нанівець

за рахунок зростання курсу валюти і, відповідно, обмеження

експорту.

Отже, модель Манделла-Флемінга дала можливість пояснити

наслідки різної політики, до якої може вдатися уряд при "пла-

ваючому" та фіксованому курсах.

"Плаваючий" валютний курс обмежує можливості бюд-

жетно-податкової та зовнішньоторговельної політики впливати

на випуск. У той же час він забезпечує стимулюючий вплив гро-

шової політики.

Фіксований обмінний курс виключає стимулюючий вплив гро-

шової політики і водночас забезпечує такий вплив на випуск з

боку бюджетно-податкової та зовнішньоторговельної політики.

Ця відносна перевага фіксованого валютного курсу виправдовує

і пояснює погляди його прихильників.

3. Різноманітні пояснюючі моделі макроекономічної рівноваги

цікаві для нас тим,що вони дають можливість пояснити супереч-

ливий стан перехідної економіки нашої держави.В сучасній

українській економіці спостерігається безліч відхилень від

норми.Під нормою в даному випадку розуміють такий стан еко-

номіки,який "вписується" у межі розглянутих раніше моделей.

4. Твердження про надзвичайні особливості української еко-

номіки перебільшені.Справді,її сучасний стан можна роз-

глянути,як прояв певної "хвороби",а будь-яка хвороба означає

відхилення від норми.Однак,щоб зрозуміти суть хвороби,а отже,

і знайти спосіб її лікування,треба знати,що собою являє нор-

мальний стан.

Спершу розглянемо особливості сучасного стану нац-

іональної економіки,використовуючи модель AD - AS у її тра-

диційному вигляді,а пізніше - трохи змінивши її.Далі об'єктом

розгляду стане українська економіка в рамках моделі IS - LM,

що також буде подана у дещо незвичному вигляді.

Тлумачення ситуації в межах моделі AD - AS вимагає нага-

дати її вихідні положення:

а) сукупна пропозиція AS у довготерміновому періоді є

функцією наявних ресурсів та застосованих технологій:

YS = F(K,L,T); у короткотерміновому періоді пропозиція є

функцією цін;

б) сукупний попит AD єфункцією цін;

в) коливання цін у кінцевому підсумку гарантує досяг-

нення такого рівноважного стану, за якогосукупний попит

відповідатиме обсягам виробництва.

Зазначені положення мають таке графічне втілення:

 

P YS YS - пропозиція у довготерміновому

 AD AS періоді;

 AS - пропозиція у короткотерміново-

 P2 му періоді;

Ye - рівноважний обсяг продукту,що

Pe забезпечує відповідність су-

 P1 купного попиту та сукупної про-

позиції;

 Ye y Pe - рівноважний стан цін.

 Макроекономічна рівновага на Україні

Спробуємо зобразити макроекономічну рівновагу в Україні

на графіку з координатами Y та Р. Однак попередньо треба дати

певні пояснення.

Перше: ми вважаємо, що головна ідея стосовно лінії AS -

намагання відобразити ту обставину,що за сучасних умов вироб-

ництво(пропозиція) не може досягти потенційного рівня Y=F(K,L).

Що заважає цьому? На наш погляд,тут діють принаймні три причи-

ни: монополізованість виробництва,нераціональна структура

економіки,низька зацікавленність у вкладанні інвес-

тицій.

Тепер пояснимо розміщення лінії сукупного попиту (AD).

Сукупний попит в умовах кризової інфляційної економіки є

передусім функцією зростаючої кількості грошей,що перебувають

в обігу.У врівноваженій економіці,як відомо,витримується

рівність: MV=PY, а AD=AS=Y.

Виходячи з наведеної формули,

M=PY/V.

Цей вираз можна прочитати так: в обігу має перебувати

стільки грошей,скільки їх потрібно для реалізації створеного

продукту PY з урахуванням швидкості обертання грошей V.

Порушення рівноваги виявляється в тому,що у населення на-

прикінці кожного попереднього періоду є більше грошей,ніж

потрібно для реалізації продукту,тобто для здійснення витрат

M>PY/V.Причин тут може бути декілька:грошова емісія,-

пришведшення обертання грошей внаслідок бажання позбутися їх

якомога швидше(з огляду на інфляцію),тощо.При збільшенні гро-

шової пропозиції попит має збільшуватись.Якщо М ,то і YD .

У зв'язку з останнім висновком виникає запитання: чому

збільшення грошової пропозиції не може збалансувати АD та

АS? Принаймі тому, що інфляційне зростання цін обмежує наг-

ромадження та інвестиції, стримуючи пропозицію.

Ми брали до уваги явище інфляції.Дуже вдала ідея по-

яснення динаміки попиту і пропозиції в умовах інфляційної

економіки належить англійському економісту Річарду Лейярду.

Перша особливість моделі полягає в тому,що в ній зміни

попиту і пропозиції розглядаються не у звичайних для нас

координатах Y та Р,а у координатах Y та p (грец.пі),де p - інфляція.

По-друге, при створенні моделі виходять з положення,що

обсяги виробництва у короткотерміновому періоді визначаються

цінами.Тому рівняння ціноутворення стає рівнянням пропозиції.

По-третє,версія динамічної кривої попиту враховує існу-

вання залежності P=MV/Y.

Модель показує,що емісія грошей породжує інфляцію,і в

момент,коли інфляція починає перевищувати емісію,відбувається

скорочення обсягів виробництва.

Зрозуміло,що при застосуванні моделі IS - LM для оцінки

сучасного стану української економіки у самій моделі має бути

здійснено певні зміни.Нагадаємо,що лінія IS трактує рівновагу

товарного ринку як певний набір комбінацій у поєднанні Y та i

(ставки процента),а лінія LM - рівновагу грошового ринку як

набір таких же комбінацій Y та i. Перетин ліній IS та LM дає

ту комбінацію Y та i,яка забезпечує рівновагу товарного і

грошового ринків.

Пояснюючи ситуацію в Україні у межах моделі IS - LM,не-

можливо керуватися номінальною ставкою процента,тобто такою,

яка не враховує змінюваний рівень цін,і абстрагуватись від

інфляції.Адже не потребує особливих доказів той факт,що в

умовах постійного зростання цін інвестори,які позичають гроші,

і ті,що гроші прпонують,керуються не стільки власне величиною

ставки процента,скільки показниками інфляції.

Розмістимо лінії IS та LM в координатах Y та (i - p ),де

i - p - реальна ставка процента,тобто номінальна ставка з

урахуванням існуючої інфляції.

Нагадаємо формулу IS у координатах Y та i:

E-bi

Y = --------- , де E=C+I+G

1-c(1-t)

E-b(i-p)

Y = ----------

1-c(1-t)

Із цієї формули випливає,що коли реальна ставка процента

(i-p)зростає,то реальний обсяг виробництва зменшується.

Тепер звернемося до кривої LM.ЇЇ формула досі записува-

лася так:

k 1

i = ---- Y - ---- (M/P)

h h

Розв'язавши це рівняння відносно Y,матимемо:

h 1

Y = -- i + -- (M/P)

k k

З урахаванням реальної ставки процента,від якої залежить

пропозиція власників грошей,цю формулу можна записати так:

h 1

Y = -- (i - p )+ -- (M/P)

k k


 Якщо i-p Y , коли p <

Якщо зростання грошової маси випереджає зростання цін,

то інфляція зменшується,а обсяг продукту збільшується:

 при ΔM > ΔP p Y

В економіці з часом настає період,коли внаслідок поштов-

ху, отриманого від зростання грошової маси,ціни починають ви-

переджати останню.Рівень інфляції підвищується,обсяг продукту

зменшується:

 при M > P p Y

Подальше збільшення емісії в наступному періоді може

тимчасово збільшити виробництво,але після цього настане його

нове скорочення.Аналіз цього ефекту дає змогу зробити вис-

новок про розміщнння лінії LM паралельно до осі i-p .

i-p

LM Важливою рисою економіки України

 є активна бюджетна політика,що

виявляється у зростанні державних

 витрат.На графіку зсув лінії IS

IS2 вправо,що є цілком зрозумілим.

 IS1 Адже у формулі кривої IS державні

витрати знаходяться у чисельнику.

 Оскільки величина продукту фіксо-

Y

вана грошовою масою(лінія LM),то збільшення державних витрат

втілюється лише у зростанні реальної ставки процента i-p .

Насправді ж в економіці спостерігається інший результат

витіснення інвестицій.Пояснимо цей феномен.

 Зростання державних витрат можливе за двох умов:

а)держава збирає більше податків (T );

 б)держава більше витрачає коштів на придбання товарів та

та послуг (G ).При фіксованому випуску Y це мало б при-

вести до змін двох інших елементів сукупних витрат:

інвестицій I та споживання домогосподарств C.

Якщо уявити,що C незмінне(в умовах кризового стану дося-

гається критично низький рівень C),то збільшення державних

витрат G повинне спричинити зменшення I.Якщо ж уявити,що під

податковим тиском зменшуються доходи домогосподарств,то

останні,намагаючись зберегти рівень C,будуть скорочувати за-

ощадження,що ще більше обмежить інвестиції.Якщо ж податковий

тиск зменшуватиме чистий прибуток підприємців,то з'являється

ще одне джерело скорочення інвестицій.Отже,матимеио три

наслідки при фіксованому Y:


 G I (на величину ΔG)


 Т I (на величину скорочення заощаджень - ΔS)


 T I (на величину скорочення прибутку - ΔP)

В сукупності три зазначені явища і зумовлюють процес

витіснення інвестицій.

Суттєвим для нашої економіки є зв'язок:

 дефіцти бюджету грошова емісія інфляція.

Основні положення і висновки.

Модель IS-LM пояснює рівновагу товарного та грошового

ринків. Її двома частинами є криві IS та LM.

Крива IS показує всі комбінації ставки процента i та випуску Y, при яких товарний випуск перебуває у стані рівноваги, а формування ставки процента відбувається на ринку інвестицій. Крива IS записується формулою: Y = α(E-bi).

Крива LM показує комбінації ставки процента i та випуску Y,коли ставка процента зазнає впливів грошового ринку. Крива відображається формулою:

 k 1

 i = Y M/P

h h

Зміст кривої LM розкривається через теорію надання переваг

ліквідності.

Теорія надання переваг ліквідності виходить з того, що

коливання ставки процента і призводить до зміни структури

розподілу грошей на готівку та банківські депозити та

облігації. Якщо ставка процента і зростає, то попит на

готівку падає, якщо ця ставка зменшується і бажання

перетворювати гроші на депозити і облігації.

5. Графік двох кривих IS-LM демонструє рівновагу,що одночасно

встановлюється на двох ринках: товарному і грошовому.Ця рів-

новага означає відповідність запланованих і фактичних вит-

рат,а також попиту на реальні грошові запаси та їх пропозиції.

6. Модель IS-LM має практичне застосування. Вона викорис-

товується для прогнозування впливів бюджетно-податкової та

грошово-кредитної політики на величину загального випуску в

короткотерміновому періоді.

7. Модель Манделла-Флемінга грунтується на врахуванні трьох

нових(порвняно з моделлю IS-LM) змінних:чистого експорту NX,

світової ставки процента i* та обмінного курсу валют q.

Модель складається з трьох рівнянь:

IS : Y = α(E – bi – nq)

LM : M/P = kY – hi

i = i*

8. Рівновага з урахуванням трьох рівнянь моделі Манделла-

Флемінга може бути продемонстрована на двох різних графіках:

Координатами Y та i і Y та q.

9. Дослідження рівнянь моделі Манделла-Флемінга в координатах

Y та q, тобто з урахуванням змін в обмінному курсі валюти,дає

можливість зробити висновки про наслідки різних варіантів

державної політики:

а)вплив бюджетно-податкової,грошової та зовнішньоторговель-

ної політики залежить від того який у країні запроваджено

обмінний курс:"плаваючий" чи фіксований;

б) у разі "плаваючого" обмінного курсу стимулююча бюджетно-

податкова політика спричиняє підвищення курсу при незмінному

випуску, стимулююча грошова - підвищення курсу і зростання

випуску,стимулююча зовнішньоторговельна- підвищення курсу при

незмінному випуску;

в) у разі фіксованого обмінного курсу стимулююча бюджетно-

податкова плітика спричиняє збільшення випуску, стимулююча

грошова політика виявляється неможливою, стимулююча зов-

нішньоторговельна забезпечує зростання випуску.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Вы думаете, я за вас буду свою работу делать?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100