Рефераты на украинском
Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Макроекономіка -продаж цінних паперів)тимчасово вільних грошо-

вих засобів;2)встановлює ринкову ціну(курс)акцій та інших

цінних паперів;3)здійснює перелив(переміщення)капіталів між

галузями ісекторами ринкової економіки(знову ж таки через

купівлю-продаж акцій);4)служить " барометром" ділової і ви-

робничої активності(через встановлення біржових індек-

сів/індекс Доу-Джонса - Нью-Йорк,індекс Ніккей - Токіо;які є

усередниним показником курсу акцій).

Отже,ринок капіталів є інструментом перетворення грошей

в капітал,інвестування ринкової економіки.

4.3.4. Ринок матеріальних ресурсів(засобів і предметів праці)

є структурним елементом товарного ринку.в якому виділяють ще

один сектор - риноу товарів і послуг(предметів особистого

споживання і особистих послуг).

Ринок засобів і предметів праці виступає регулятором по-

токів матеріальних ресурсів,витрат виробництва і доход-

ів(прибутку від використання засобів виробництва і ренти -

від використання землі).

Ринок матеріальних ресурсів(як і ринок товарів і послуг)

обслуговується торговельним капіталом.Торговельний капітал -

відокремлена частина продуктивного капіталу,що спец-

іалізується на реалізації засобів виробництва,товарів і пос-

луг,здійснює свій оборот виключно в сфері обігу товарів.Він

утворився з товарної форми продуктивного капіталу.Торгівля

стає самостійною сферою господарської діяльності галуззю еко-

номіки,вона стає учасником міжгалузевої конкуренції.Відокрем-

лення торговельного капіталу веде до зростання загальної нор-

ми прибутку(співвідношення між масою одержаного прибутку і

витратами виробництва даного товару.Норма прибутку є виразом

рентабельності(прибутковості)підприємства,а тому це мікро-

економічний показник),адже,коли б промисловці самі ре-

алізовували свій товар,за рахунок більших витрат обігу

уповільнювався б оборот капіталу,що зменшило б і середній

прибуток.

Реалізація товарної продукції набирає форми гуртової(оп-

тової),роздрібної торгівлі і складає зміст взаємодії покупців

і продавців на товарних ринках.(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"

с.42-с.44).

4.3.5. Під ринком продуктів розуміють ринок товарів іпослуг

призначених для особистого споживання.Це ринок роздрібної тор-

гівлі.Покупцями на ньому є безліч окремих осіб і домашніх гос

подарств.

Ринок предметів споживання і послуг знаходиться під

впливом таких факторів:особистого(вік,сімейний стан,фах, здо-

ров'я і спосіб життя покупця); психологічного(мотивація,прий-

няття,засвоєння); соціально-культурного(рівень освіти,світог-

ляд,соціальне становище,національні традиції, рівень культури

тощо).

Слід відзначити,що даний ринок має вирішальне значення

для всієе ринкової системи, адже саме попит на товари і пос-

луги широкого вжитку визначає попит на засоби виробництва,а

через них - на працю і інвестиційні ресурси.Саме на ринку

продуктів знаходиться вузол,у якому "зав'язані" усі умови і

можливості розвитку економічної системи.Він є регулятором по-

токів товарів і послуг,споживчих витрат населення,грошових

доходів підприємств(виручки під продажу товарів і послуг).

4.4. Економічний кругообіг - це поняття макроекономіки,яке ре-

презентує рух суспільного продукту,виробничих ресур-

сів,сукупних витрат і доходів по стадіях суспільного відтво-

рення(виробництво,розподіл,обмін і споживання)в економічній

системі.Економічний кругообіг здійснюється через ринки ресур-

сів і продукту між суб'єктами економічної системи.

4.4.1. Серед суб'єктів е.с. виділяються підприємства(фірми),

домашні господарства,держава.

Фірма як суб'єкт економічної системи формується на базі

підприємства.Підприємство - це елемент,первинна ланка еко-

номіки,в рамках якої безпосередньо здійснюєтьться тех-

нологічне поєднання засобів виробництва і праці.Фірми ведуть

на підприємствах господарську діяльність.Деякі з них волод-

іють лише одним підприємством,іншим належить ряд виробничих

одиниць.Під підприємством розуміється структурна основа

підприємницької діяльності,а фірма - це юридична особа,яка

веде справи даного підприємства.Тобто, фірма - це основна

господарська одиниця сучасної економіки ринкового типу,яка

зареєстрована у відповідній юридичній формі.

Серед фірм,які представлені кількома підприє-

мствами,можна виділити об'єднання,що засновані на вер-

тикальному і горизонтальному комінуванні,а також конгломерати.

Вертикальне комбінування виникає тоді,коли фірми володіють під-

приємствами,що складають єдиний технологічний процес і знахо-

дяться на різних стадіях перетворення вихідної сировини в го-

товий продукт.При горизонтальному комбінуванні підприє-

мства,що належать фірмі,знаходяться на одній із цих стадій.

Конгломерат охоплює підприємства,що технологічно ніяк не по-

в'язані. Групи фірм,що виробляють однорідні товари,утворюють

галузь.Галузь є структуроутворюючим елементом(первинною лан-

кою) макроекономіки.Поникнення фірм-конгломератів в інші га-

лузі характеризується як диверсифікація виробництва.

Домашні господарства - другий основний суб'єкт е.с..Во-

ни займають в економіці ринкового типу двоїсте становище,-

виступаючи в якості,по-перше,власника виробничих ресурсів,і

по-друге,спожівача товарів і послуг.

Як власники домашні господарства є отримувачами доходів.

При цьому слід розрізняти функціональний і особистий розпо

діл доходу.

фунціональний розподіл пов'язаний з роллю отримувача доходу у

виробничому процесі.Зокрема,заробітна плата виплачується без-

посереднім виробникам за виконану роботу,рента і процент за

використані ресурси,що знаходяться у чиїсь власності,а при-

буток залишається власникам засобів виробництва.

Особистий розподіл доходу знаходиться в залежності від

функціонального.Він пов'язаний із способом розподілу сукупно-

го доходу по окремих домашніх господарствах. Основні критерії

і фактори особистого розподілу доходу-відмінності в здібнос-

тях, освіті, професійних якостях,географічний і демографічний

фактор,зрештою,просто фактор удачі,щастя.

Як споживачі товарів і послуг,домашні господарства є роз-

порядниками своїх доходів.Частина з них поступає у вигляді по-

датків державі, а інша частина використовується на особисте

споживання і заощадження. Заощадження домашніх господарств пе-

реводяться на банківські рахунки, у вкладаються у страхові по-

ліси, акції і облігації,а потім використовуються для придбання

житла і дорогих предметів довготривалого користування.

Останнім суб'єктом економічної системи є держава.Вона в еко-

номічній системі виконує такі функції:

-забеспечення правової основи і надання послуг для ефективного

функціонування економіки (захист права власності,регулювання

відносин між виробниками і споживачами,створення грошової сис-

теми);

-вплив на динаміку і структуру національного продукту, рівень

зайнятості та інфляції через податкові ставки,гарантування цін

на сільськогосподарську рподукцію,законодавче визначення міні-

муму заробітної плати,субсидії виробникам і споживачам, здійс-

нення державних закупівель і державне підприємництво;

-перерозподіл доходів з метою зменшення майнової нерівності в

суспільстві (виплата допомоги по безробіттю і малозабеспеченим

сім'ям, стипендії студентам, соціальне страхування, індексація

доходів).

Ці функції держава виконує,використовуючи ресурси,що утво-

рюються із податкових надходжень від фірм і домашніх господарств.

Роль держави як суб'єкта економічної системи в умовах еко-

номіки вільної конкуренції була незначною,але вона значно по-

силюється в змішаній економіці, коли через державу проходять

значні потоки продуктів, ресурсів,витрат і доходів,що дозволяє

державі виконувати регулюючу роль.В умовах планової тоталітар-

ної економіки роль держави як регулятора стає абсолютною,

економіка повністю "поглинається"державою,що кардинально змі-

нює роль і природу усіх суб'єктів економічної системи.

4.4.2. Рух ресурсів і товарів обслуговується грошовими потока-

ми витрат і доходів.Ці потоки в ринковій економіці "прот-

ікають"між її суб'єктами - домашніми господарствами і

фірмами.Вони спрямовуються ринками ресурсів і продуктів і

проходять від сфери виробництва,у якій функціонують фірми,-

через сферу реалізації(розподілу і обміну),репрезентовану

ринком,до сфери споживання,у якій знаходяться домашні гос-

подарства.Економічний кругообіг в системі вільного ринку

представлено на схемі.

Витрати Грошовий доход

РИНОК РЕСУРСІВ

Ресурси Ресурси

1 2 2 1


ФІРМИ ДОМАШНІ

ГОСПОДАРСТВА

3 4 4 3

Товари, послуги Товари,послуги

РИНОК ПРОДУКТІВ

Грошовий доход

(виручка від продаж) Споживчі витрати

Кругообіг ресурсів,продукту і доходів в ринковій економіці

(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"с.49-50).

4.4.3. В системі змішаної економіки держава повністю інтег-

рована в кругообіг матеріальних і грошовихзасобів,утворюють

економічний організм суспільства.Це знайшло відображення на

схемі.

Витрати Грошовий доход


Ресурси РИНОК РЕСУРСІВ Ресурси


Видатки 7 8 Ресурси

10 9

Товари і Товари і

послуги послуги

ДОМАШНІ

ФІРМИ ДЕРЖАВА ГОСПОДАРСТВА

Податки 11 Податки 12

Видатки 5 6 Товари і

послуги

3 4 Товари і послуги Товари і 4 3

послуги

Грошовий доход РИНОК ПРОДУКТІВ Споживчі витрати

Кругообіг ресурсів,продукту і доходів в системі змішаної

економіки(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"с.51-53).

4.4.4. В командно-адміністративній економічній системі,де дер-

жава "замикає на собі"усі функціїї економічного регулювання,

повністю контролює і спрямовує через плановий механізм потоки

продукту,ресурсів і доходу в економічному кругообігу.

Суб'єкти такої е.с. принципово відрізняюються від

суб'єктів ринкової економіки.Домашні господарства не є влас-

никами виробничих ресурсів(окрім праці),їх доходи визнача-

ються лише заробітною платою,яка не є ринковою ціною праці,а

визначається суб'єктивно,через систему планових нормативів.

Підприємства функціонують в системі державної власності,тому

не володіють свободою економічного вибору.Ринок не є регуля-

тором потоків ресурсів і продуктів,адже ціноутворення

здійснюється не у відповідності з попитом і пропозицією,а че-

рез відповідні державні органи.

Таким чином економічна система - це система регулювання

потоків ресурсів,продуктів і доходів,що циркулюють через сфе-

ри виробництва,розподілу,обміну і споживання між суб'єктами

економіки і грунтується на певних відносинах власності,які

визначають технологічну і організаційну структуру суспільного

виробництва.

Основні положення і висновки.

1. Об'єктом вивчення макроекономіки є економічна система.

2. Існують економічні системи різних типів: ринкова,планова,

змішана економіка іперехідні економічні системи.

3. Виробництво,реалізація(розподіл і обмін) і споживання

суспільного продукту - основні сфери економічної системи.

4. Економічна система - саморегульована система,але в сучас-

них умовах вимагає додаткового регулювання з боку

держави.

5. Регулювання ринкової економічної системи відбувається

через ринок. Розрізняють ринок ресурсів і ринок продуктів,

які виконують різні функції в регулюванні потоків

ресурсів,продукту і доходів.

6. Суб'єкти економічної системи - фірми, домашні господарства

і держава. Їх взаємодія на ринку ресурсів і ринку про-

дуктів утворює кругообіг ресурсів,продукту і доходів.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Мужья - это любовники, которым сильно не повезло в жизни.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100