Рефераты на украинском
Маркетингове дослідження - Маркетинг -План

1. Вступ.

2. Маркетингові дослідження: роль, сутність, завдання, структура та процес.

3. Фактори вибору ідеї нового товару.

4. Просування товару: визначення, мета, процес, функції.

5. Практичне завдання.

6. Висновок.

7. Список використаної літератури.

ВСТУП

Серед понять, що стали ознакою сучасного бізнесу, особливе місце посідає маркетинг.Маркетинг – це передбачення, управління та задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї через обмін. Принципи маркетингу – основні положення, обставини, вимоги, які визначають сутність маркетингу та покладені в його основу. До основних принципів можна віднести: орієнтованість на споживача, його потреби і вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів та послуг, а засобів вирішення проблем споживачів; гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього; комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових засад, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначених цілей; спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми. Як бачимо, перший принцип виходить з того, що фірма в центр своєї діяльності ставить споживача на його потреби. Вирішення проблем споживача – єдиний спосіб досягти цілей фірми, найважливішими з яких є отримання прибутку.

Другий принцип наголошує на необхідність дослідження можливих змін у зовнішньому середовищі і розробку механізмів пристосування до неконтрольованих фірмою факторів і, в той же час, підкреслює важливість активної політики, яка передбачає створення нових товарів, технологій, вдосконалення форм стимулювання збуту, каналів товароруху, методів виходу на нові ринки, інших маркетингових заходів.

Актуальність третього принципу визначається неможливістю ефективного впливу на споживачів через використання якогось одного, навіть дуже ефективного, інструменту маркетингу.

Товар – ключовий елемент комплексу маркетингу, складовими якого є характеристики. Товару (дизайн, колір, упаковка, розмір), сервіс, торгова марка та асортимент.

Маркетингові дослідження: роль, сутність, завдання,

структура та процес

Коректні маркетингові рішення (стосується це визначення маркетингової стратегії чи окремих складових маркетингового комплексу – торгової марки, цін, упаковки, реклами) можуть бути прийняті лише на основі достовірної маркетингової інформації.

Потреба в інформації зумовлює проведення маркетингових досліджень – основне завдання яких – уникнути неточних оцінок, ризиків і невиправданих витрат – грошових зусиль, часу при прийнятті маркетингових рішень.

Маркетингові дослідження – це систематичне збирання, оброблення та аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.

Маркетингові дослідження є комплексними і проводяться в трьох напрямах. Наведемо схему напрямів маркетингових досліджень.

Макросередовище представлене п’ятьма групами факторів: економічні; соціально – культурні; політико – правові; технологічні; природно – географічні.

Тенденції зміни макроекономічних факторів – доходу споживачів, демографічної ситуації і соціально – культурних умов, інфраструктури ринку і кліматичних умов; темпи науково – технічного прогресу та рівень розвитку науки і техніки, законодавче регулювання економічної діяльності та вплив суспільних інститутів на процеси, які відбуваються у країні, - ці та інші фактори макросередовища, надають певні можливості або, навпаки, загрожують існуванню фірм – суб’єктів економічної діяльності. Вивчення впливу цих факторів, тенденцій змін макросередовища є передумовою зваженого прийняття рішення про вибір ринків, на яких працюватиме фірма.

Дослідження мікро середовища проводять у таких напрямах: дослідження ринку як такого; вивчення споживачів; вивчення фірмової структури ринку: конкурентів посередників; постачальників.

Дослідження ринку.

Першим напрямом комплексного дослідження ринку є вивчення та прогнозування кон’єктури ринку – стану економіки в цілому, окремої галузі або конкретного товарного ринку, що формується певними факторами і виражається в конкретних показниках.

Об’єктом особливої уваги фахівців – практиків, які займаються виробництвом і реалізацією певного товару, є вивчення кон’єктури конкретного товарного ринку. Розглянемо сутність, етапи кон`юктурних досліджень, кон`юктуроутворювальні фактори та кон`юктури ринку.

Кон`юктурні дослідження – це цілеспрямований безперервний збір, аналіз та оброблення інформації про стан економіки, товарного ринку, аналіз і виявлення особливостей та тенденцій їхнього розвитку, прогнозування основних параметрів і розроблення можливих альтернатив для прийняття рішень.

Таким чином, можна виділити три етапи кон`юктурних досліджень: поточне спостереження – збір, оброблення необхідної інформації; аналіз кон`юктури; прогнозування кон`юктури для прийняття відповідних управлінських рішень.

Оскільки конкретний товарний ринок розвивається не ізольовано, вивченню конюктури товарного ринку передує аналіз загальноекономічної ситуації – стадії циклу, на якому перебуває економіка – криза, депресія, пожвавлення, піднесення. Кон`юнктуроутворювальні фактори можна поділити на дві групи: фактори,, які діють постійно – науково – технічний прогрес, рівень монополізації, державне і міждержавне регулювання, стан інформаційних систем, валютна та кредитно – грошова система, енергетичні та екологічні проблеми; фактори, які діють тимчасово, випадково, - сезонність, політичні та соціальні конфлікти, стихійні лиха.

Кожний з названих факторів не є підконтрольним фірмі, але опосередковано може суттєво вплинути на результати її діяльності. Так, науково – технічний прогрес призводить до розширення товарних ринків, зміни їхньої структури і водночас до загострення конкурентної боротьби. З одного боку, технічні інновації призводять до зростання виробничих можливостей фірми. З іншого, рамки платоспроможного попиту не завжди дають змогу повною мірою скористатися цими можливостями для збільшення обсягів реалізації продукції фірми. Неоднозначні наслідки, як правило, має також вплив інших факторів.

Загальна мета аналізу кон`юктуроутворювальних факторів – спрогнозувати їхній можливий вплив на розвиток конкретного товарного ринку і надалі врахувати під час прийняття відповідних управлінських рішень.

Для монополістичної структури характерною є ситуація, за якої окремий виробник домінує на певному ринку і контролює певний товарний ринок. Серед показників, що характеризують рівень монополізації ринку, найбільше поширення отримав індекс Харфіндела – Хіршмана (ІХХ ) – сума квадратів ринкової частки фірм, що діють на ринку.

Індекс може набирати значення від 0 до 10000. емпірично визначено, що при значенні індексу 1000 і менше ринок є немонополізованим (нормальним для конкуренції), а 1800 і більше – монополізованим (неконкурентним). Монополії, як відомо, дістають можливість підтримувати високий рівень цін на всіх фазах економічного циклу, стримуючи випуск товарів у періоди зниження попиту.

Ринок для підтримання нормальної ринкової конкуренції вважається безпечним, якщо ситуація на певному товарному ринку така:

- на ринку діють 10 і більше фірм;

- одна фірма не займає більше 31% ринку;

- дві фірми не займають більше 44% ринку;

- три фірми не займають більше 54% ринку;

- чотири фірми не займають більше 63% ринку.

Фактори вибору ідеї нового товару

Взагалі, товар – це засіб задоволення певної потреби. Отже, товаром є все, що може задовольнити потребу 9матеріальні вироби, послуги, ідеї, технології).

Шлях товару на ринку починається з розробки та впровадження нової ідеї. Ось чому інноваційна політика є основою товарної політики. Можна виділити кілька типів нових товарів: світові новинки – принципово новий товар, аналогів якому на ринку до його появи не було (ЕОМ, факсимільний, мобільний зв’язок і телевізор, відеомагнітофон, на часі – розробка американськими спеціалістами нового засобу пересування); докорінно вдосконалені товари, що задовольняють потреби, які раніше задовольняли інші товари-аналоги, подібні за способом застосування (транзисторна апаратура щодо лампової, парова турбіна щодо парової машини, відеокамера щодо кінокамери); модифіковані товари, які вже є на ринку, з деякими вдосконаленнями, що не змінюють їхніх характеристик (відеомагнітофони – з цифровою системою запису; фотоапарати – з автоматичною системою визначення відстані й витримки та ін.); товари ринкової новизни – товари, які існують на інших ринках, але є новими для вітчизняного ринку, недавно з’явився на ринку біотелевізор, водяне ліжко); товар нової сфери використання (добре відомий скотч спеціального побутового призначення застосовується для очищення верхнього одягу від пуху та порошинок).

Нові товари, які є результатом вдосконалення та модифікації наявних товарів, становлять 45% всіх нових товарів; товари, які є доповненням до наявної асортиментної групи і забезпечують більшу глибину асортименту, - 25%; нові асортиментні групи, що розширюють товарну номенклатуру компанії, - 20%4 а світові новинки – лише 10%.

Створення принципово нових товарів, як будь-яка інновація, є великим ризиком. Появі одного товару, що має комерційний успіх на ринку, передує розробка 80 – 100 невдалих ідей. Але на цьому ризик лише починається. Статистика свідчить, що збитковим виявляються 40% товарів широкого вжитку, 20% товарів промислового призначення та 18% послуг.

Виведення на ринок нових товарів дає змогу: збільшити обсяг продажу; завоювати певну частину ринку; збільшити прибуток; зменшити залежність від процесу реалізації одного товару або асортиментної групи; ефективніше використовувати існуючу систему товароруху; створити або підтримувати образ інноваційної фірми.

Безпосередньо розробка нового товару складається з восьми етапів. Розглянемо їх.

1.Генерація ідей. Для генерації ідей нових товарів можуть бути використані різні джерела: зовнішні (покупці, конкуренти, посередники); внутрішні0, тобто сама фірма – її керівництво, фахівці з маркетингу, інженери, торговий персонал.

2.Відбір ідей. Мета цього етапу – профільтрувати ідеї для того, аби вже на початковому етапі розробки нового товару відсіяти невдалі ідеї товарів, які не відповідають цілям фірми, для реалізації яких у фірми немає потрібних ресурсів тощо. Для відбору можуть бути використані: чек-листи, що показують, які ризики можуть виникнуть в межах інноваційного процесу товару (технологічний ризик, ризик товару, ризик витрат, ризик часу, ризик збуту тощо); метод оціночної шкали, за яким ідеї оцінюють шляхом зважування їх основних факторів.

3.Розробка та перевірка концепції товару. На цьому етапі здійснюється перехід від ідей, які пройшли попередню оцінку, до концепції товару, яка перевіряється споживачем, і набором вигод, які він обіцяє певній групі споживачів.

Концепція товару – письмовий опис фізичних та інших характеристик товару, які сприймаються споживачем, і набору вигод, які він обіцяє певній групі споживачів. Концепція товару потрібна: керівникам фірм, службі НДДКР, рекламному агентству.

4.Розробка стратегії маркетингу. Результат попереднього етапу – вибір найпривабливішої концепції нового товару. Далі розробляється стратегія маркетингу, яка включає: вивчення цільового ринку, позиціювання товару, заплановані показники обсягу продажу, частки ринку, прибутку на перші 2 – 3 роки, ціни, канали розподілу, бюджет маркетингу на перший рік, а також опис маркетингових стратегій за кожним з елементів комплексу маркетингу.

5.Проведення економічного аналізу. Цей етап процесу розробки нового товару, інша назва якого – бізнес-аналіз, ґрунтується на обраній концепції і стратегії маркетингу і передбачає оцінку щодо: потенційного обсягу продажу товару; витрат; прибутку; ризику.

6.Розробка прототипу товару. На цьому етапі формується другий рівень товару – товару в реальному виконанні. Створюється прототип товару – перші дослідні зразки, споживчі переваги матеріалізуються в конкретному товарі, що потребує прийняття таких рішень: рішення про параметри виробу – функціональні параметри, дизайн, масу, колір та ін.; рішення про упаковку; рішення про торгову марку.

7.Випробування товару в ринкових умовах. Цей етап є імітацією виходу фірми на ринок з новим товаром, мета якого – визначити в реальних умовах шанси товару на успіх.

Просування товару: визначення, мета, процес, функції

Просування – це створення і підтримування постійних зв’язків між фірмою і ринком з метою активізації продажу товарів і формування позитивного іміджу шляхом інформування, переконування та нагадування про свою діяльність.

Просування товару на ринку передбачає ефективні контакти виробника з покупцями. До конкретних форм тут можна віднести: реклама, стимулювання збуту (надання торгових знижок, передання товару у тимчасове користування, торгівля в кредит), персональний продаж, зв’язки з громадськістю (публік рилейшнз) з метою створення позитивного іміджу компанії та її продукції), прямий маркетинг, синтетичні засоби маркетингових комунікацій – виставки, брендинг, спонсорство, інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

Кожен із зазначених елементів комплексу просування за своєю суттю є засобом комунікації. Отже, знання суті процесу комунікації, і в тому числі маркетингових комунікацій, дає змогу зрозуміти, як саме комплекс просування впливає на споживачів.

Останніми роками перелік елементів marketing mix доповнюється ще кількома “Р” – реоріе (люди), personal selling (персональний продаж), package (упаковка) та ін.

Кожен з елементів комплексу маркетингу є формою задоволення потреб споживачів. Успішний бізнес пропонує саме те, що потрібно споживачеві. Не більше, але й не менше. На рис.1.2 представлено модель процесу комунікацій та її основні елементи: відправник; звернення; кодування; канали комунікацій; утримувач інформації декодування; зворотний зв’язок; перешкоди.

Комплекс просування товару – поєднання основних (реклама, стимулювання збуту, публік рилейшнз, персональний продаж, прямий маркетинг) і синтетичних засобів маркетингових комунікацій (виставки, спонсорство, брендинг та інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу) для досягнення рекламних і маркетингових цілей.

Є п’ять етапів процесу просування.

Етап 1. Визначення цілей просування. Можливі цілі просування: інформування споживачів (про фірму, товари, їхню якість, зниження цін, про те, де придбати товар, про новий товар, нагадування про фірму та інші її товари); стимулювання збуту товару; формування сприятливого іміджу торгової марки компанії; формування/підтримування прихильності споживачів; вплив на звички споживачів; мотивування споживачів 9спонукання до певних дій).

Етап 2. Оцінювання факторів, що впливають на комплекс просування. На вибір певного засобу, або, частіше, засобів просування товарів, впливають різні фактори, основними серед яких є: цілі фірми. Вихід фірми на нові ринки, позиціювання або репозиціювання товару на ринку, формування певного іміджу фірми вимагають різних засобів просування; стратегія фірми цільова аудиторія; тип товару; етап життєвого циклу товару; обсяг ринку та його концентрація; наявність ресурсів і вартість засобів просування.

Етап3. Розробка стратегії просування На цьому етапі відповідно до визначених цілей розробляється стратегія просування:

Стратегія зміни реклами/стимулювання збуту. Тактичні прийоми: інтенсифікація реклами товару на окремих ринках; розробка системи матеріального стимулювання дистриб’юторів; проведення нової рекламної кампанії.

Стратегія6 зміни організації персонального продажу . тактичні прийоми: реорганізація торгових представництв в окремих регіонах; впровадження системи преміювання торгових представників відповідно до досягнутих показників; набір додаткової кількості торгових працівників.

Стратегія: збільшити охоплення виставковою діяльністю. Тактичні прийоми: розширити експозиції на основних галузевих виставках; заохотити закордонних дистриб’юторів до участі у виставках і забезпечити їм необхідну підтримку.

Етап 4. Складання та розподіл бюджету просування. Виділяють п’ять методів складання бюджету просування: метод розрахунку бюджету на основі цілей і завдань просування; метод визначення бюджету просування у відсотках від обсягу продажу; метод паритету з конкурентами; метод визначення бюджету з розрахунку на одиницю продукції,

Етап 5. Оцінювання комплексу просування. Оскільки цілі просування підпорядковані маркетинговим цілям, правомірною оцінкою ефективності комплексу просування можна було б вважати збільшення обсягу продажу. Для загальної оцінки комплексу маркетингу оцінюється: наскільки маркетингове повідомлення виявилося адекватним

Практичне завдання

Провести маркетингове дослідження ринку

Мета роботи: дослідити ринок взуття та розробити маркетингову стратегію для жіночого взуття. Об’єкт дослідження: ринок жіночого взуття.

1. Дослідження ринку (призначення, функціональні можливості та сфера використання товару, основні характеристики, та товари, що конкурують з дослідженим товаром і їх порівняльна характеристика).

Споконвіку людство надавало взуттю великого значення, цінуючи спочатку його утилітарні, а пізніше  –  й естетичні властивості. Наші предки шили взуття із добре вичиненої і фарбованої шкіри, вишивали кольоровими нитками, часто золотими. Сучасний ринок взуття також вражає своїм розмаїттям, однак українські виробники поступово втрачають на своему ринку свої позиції: все більше імпортних виробів, нерідко не найкращого ґатунку. взуття, яке виготовляє ВАТ “ТриО”, є товаром широкого вжитку, товар є тривалого використання, повсякденного попиту. Виготовляючи жіноче взуття, ВАТ “ТриО” розробили декілька стадій розвитку товару. Але основними умовами виготовлення взуття були такі:

- товар має задовольнити попит покупців краще, ніж будь-який аналогічний товар. Його показники мають бути вищими, ціна – низькою. Взуття повинно бути більш надійним та мати переваги у конкурентів.

- ВАТ повинно здійснювати всі стадії маркетингу.

Показник призначення: взуття має призначення для жінок різного віку, склад взуття характеризується лише натуральною сировиною (шкіра, замша, натуральне хутро), сфера використання жіночого взуття є різноманітною, взуття має сезонність, алкогольних напоїв та тютюнових виробів отже для кожної пори року для жінок є великий вибір взуття, яке пропонує ВАТ “Еліт”. Взуття поступає у продаж за два місяці до настання нового сезону, постійно змінюється колекція, великий вибір для будь-якої жінки.

ВАТ “Трио” постійно удосконалює конкуренцію та технологію виробництва жіночого взуття

На ринку жіночого взуття основними конкурентами є ВАТ “Еліт”, яке відоме за своєю якістю, цінами і знижками. Все жіноче взуття відкритого акціонерного товариства “Еліт” дуже схоже з відкритим акціонерним товариством “Трио”, і мають майже однакові ціни.

2. Визначення місткості ринку ( ринок реалізації товару, кількість потенційних покупців товару, їх реальна купівельна спроможність, варіанти зміни місткості ринку).

Для того, щоб визначити ринок реалізації жіночого взуття, перш за все треба розглянути країну по регіонах, де більше населення і чисельність платоспроможних, де більше існує жінок, які мають потребу у якісному взутті. При плануванні засідань, які реалізують вибрані моделі жіночого взуття, з метою найбільш повного задоволення потреб різних груп жінок, не дивлячись на їхні розміри і повноту ноги, необхідно провести аналіз структури попиту. Одним із методів структури потенційних покупців являється проведення анкетування. Розроблена анкета з питаннями, які пов’язані з жіночим взуттям, наприклад: який розмір вашої ноги? Якої фірми ви купуєте взуття? Чи задовольняють вас ціни? Які моделі взуття вам більш до вподоби? Та ін. Анкетування проводиться по містам та районним центрам, наприклад візьмемо місто Миргород Полтавської області, де існують заводи, юридичні та фізичні особи, у яких є потреба у взутті. Але ще треба зазначити, що у місті Миргород не має ВАТ, які б займалися виготовленням жіночого взуття.

Отже, зробивши аналіз ринку реалізації товару, треба розробити кількість потенційних покупців товару.

Мотиваційні дослідження на ринку жіночого взуття (місто Миргород) дали змогу визначити основні мотиви купівлі жіночого взуття. Було підраховано, і мали такі дані: 48% жінок міста Миргорода використовують взуття ВАТ “Трио”, 32% ВАТ “Еліт”, та 20% використовують взуття інших фірм. Жінки, які купують взуття “Трио”, відзначили, що його цінність полягає у якості і помірних цінах.

Аналізуючи дані, які характеризують ситуацію, що склалася за останні 4 роки на ринку жіночого взуття, можна зробити наступні висновки, що для даного ринку характерне поступове зниження цін на 3 – 6% та підвищення об’єму продажу на 12 - 18 % Отже, за останніми даними можна зробити висновок, що жіноче взуття мають властивість до зниження ціни та підвищення попиту.

3. Визначення споживачів товару (зробити сегментацію ринку за обраними параметрами, визначити цільовий ринок для товару і базового підприємства).

Вивчення попиту на жіноче взуття та аналіз ринкових можливостей ВАТ “Трио” тісно пов’язані з дослідженням ринкової сегментації. Через політику сегментації ринку, що її приводить ВАТ, втілюється у життя найважливіший принцип маркетингу – орієнтація на споживача.

Сегментація ринку являє розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу. Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.

В основу сегментації було покладено дві характеристики: за географічним принципом та соціально-економічним. Це дає змогу врахувати особливості внутрішнього ринку, оцінювати чисельність населення, особливості транспортної мережі району, структури промисловості району, ступінь насиченості ринку в даному регіоні та динаміку його розвитку, алкогольних напоїв та тютюнових виробів також кліматичні особливості. Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма застосовує таку стратегію охоплення ринку: цільовий маркетинг. Цільовий маркетинг орієнтований на вузьку специфічну групу споживачів через спеціалізований комплекс маркетингу, спрямований на задоволення потреб саме цього сегмена, тобто міста Миргород. На малюнку можна побачити, як вирішила сегментувати ВАТ “Трио” жіноче взуття.

.

Рівень доходів

Вікова категорія

18-25років

26-40років

41-65років

Високий  

+

+

+

Середній

+  

+  

+  

Низький

-

+

-

Унаслідок проведеної сегментації фірми може прийняти рішення, що вона продаватиме жіноче взуття для молодих та середнього віку із усіма рівнями доходу. Позиціонування взуття на ринку являє забезпечення товару чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів. Для того, щоб зрозуміти, чому покупці надають перевагу цьому товару, алкогольних напоїв та тютюнових виробів не іншому, треба порівняти ці властивості. Результати порівнянь подано у таблиці.

У таблиці видно, що залишається незадоволеною потреба у високій потребі дорогого взуття, тому що вони не задовольняють споживачів м. Миргород у ціні якості взуття.

Потреба у

Жіночому взутті

Взуття для

Масового

споживання

Дороге

взуття

 

Висока  

+-

-+

Незадоволена

Споживацька

потреба

Середня

-+

+-  

Позиції взуття

Фірм конкурен-

тів

Низька

+-

-+

Якісні характери-

стики

4. Розробка маркетингової стратегії (проаналізувати можливі альтернативи розвитку товару ринків, обрати найбільш сприятливу маркетингову стратегію).

На ринку жіночого взуття стабільні тенденції падіння цін та одночасно росту об’єму продажу. Ціна на товар впала на 0,8 разів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів об’єм продаж зріс більш ніж у 4 рази. Для об’єму продажів характерно більш неймовірні зміни, ніж для ціни.

І з цього можемо сказати, що для ВАТ “Трио” характерна поточна ситуація, коли ріст об’єму продажу перекриває падіння ціни, але зниження цін можливо лише до деякої межі, яка визначається витратами на одиницю виробу. Аналіз кон’єктури ринку показує, що ринок знаходиться на етапі росту, хоча її темпи росту у 2003 році знизилися по відношенню до 2001 і 2000роках. Аналіз циклічності показує, що об’єми продажу у І та ІІ кварталах розрізняються не значною, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у ІІІ та ІV кварталах спостерігається швидкий ріст.

Жіноче взуття “Трио” займає більшу, ніж у кожного з конкурентів, долю ринку, а також найбільшу долю своїх покупців. Ціна на жіноче взуття досить еластичне, тому вона як економічний показник має найбільшу перевагу. Навіть якщо змінити ціну на кілька відсотків, то можливо, що в короткий термін добитися значного збільшення об’ємів продажу. Структура показників, які визначають чи надає інструментарій для маркетингових засідань, які направлені на реалізацію вибраної маркетингової стратегії. Вибір маркетингової стратегії: побудова матриці фактичної ситуації являється оправним моментом розробці стратегії поведінки фірми на ринку. При цьому одна з головних стратегій: наступальна стратегія; оборона стратегія; відступальна стратегія.

При виборі стратегії орієнтиром може слугувати класична матриця з дев’яти полів. Виходячи з розрахункових значеннях координат фактичної стратегії, фірмі необхідно слідувати наступальній стратегії, яка виражається у додатковому інвестуванні. Для реалізації вибраної стратегії поведінки ВАТ “Трио” на ринку розробляється засідання у області: політики маркетингу, політики виробництва та його забезпечення.

Якщо знизити ціну і додати ще більше якості, то фірма зможе досягти підвищення конкуренції. Підтримуючи обрану стратегію фірма повинна інвестувати додаткові можливості у виробництво, а це означає, що використовувати зменшення цін як основний спосіб підвищення конкурентоспроможності. Підвищення конкурентоспроможності дасть також маніпулювання якістю у більш широких межах, тобто використовувати якість більш ефективніше. З метою залучення нових покупців фірмі необхідно проводити рекламну компанію. Найбільш вигіднішим видом реклами у розрахунок на один контракт являється телеграма, але цей вид реклами являється також самим дорогим по затратам.

5. Ціноутворення (описати оптимальні методи ціноутворення для товару, обґрунтування зазначене).

Діяльність ВАТ “Трио” пов’язана з метою збільшенням прибутку. Ціна на жіноче взуття була визначена методом економічної цінності товару для споживача. Завдяки цьому методу з’являється можливість визначити цінність товару для споживачів, отримавши від них під час опитування, яку максимальну ціну вони згодні заплатити за взуття. Це пояснює іншу назву методу – метод купівельної реакції. Цей метод дозволяє спочатку визначити в межах визначеного діапазону – обмежену кількість цін, за яких споживачі або купують товар, або відмовляються від нього. Цей підхід ґрунтується на визначенні цінової еластичності попиту, і саме цьому було обрано цей метод цінування. Можна визначити методи цінування для товару. А це: вибір цін, характерних для жіночого взуття. Фірма становила такі ціни: від 120 до 260 грн. за пару; визначення ціни на взуття, яку споживачі згодні заплатити, ця ціна залежить від моделі та від розміру; визначення відсотка респондентів, згодних купити взуття за певною ціною:

Від 120 до 150 грн – згодні купити 48%;

Від 150 до 200 грн - згодні купити 26%;

Від 200 до 260 грн. – згодні купити 19%.

Найоптимальніша ціна за яку готові заплатити 7% респондентів становить 95 грн.; визначення діапазону цін і цінових точок. Попередні кроки дають можливість визначити діапазон ціни – її верхню та нижню межу. Верхня межа становить 260 грн. за пару, нижня 95 грн. Визначення нижньої межі ціни дає змогу продати взуття у більшому об’ємі. Можемо побудувати графік, на якому буде зображено ціноутворення товару.

6. Формування каналів збуту (описати можливості системи збуту товару, описати канал збуту, обґрунтувати вибір).

Фірма “Трио” виготовляє взуття, яке є якісним з помірними цінами. Для реалізації взуття фірма пропонує дві форми системи каналів збуту: посередницьку та дистриб’юторську. Основою роботи посередника є договір для укладання якого необхідно знайти покупців на партію товару від 1 до 5 пар взуття. Надання дистриб’юторських повноважень передбачає такі умови: мінімальний обсяг реалізації від 5 до 45 пар взуття на місяць у даному місті. Попередня оплата становить 100%. Якщо партія взуття становить більше 45 пар, то доставка товару на території м, Миргород здійснюється за рахунок фірми “Трио”. За дистриб’ютором закріплюється місто Миргород, у межах якого він володіє ексклюзивними правами на продаж взуття. При цьому йому надається знижка 8%.

Фірма “Трио” вибрала два канали збуту тому що, посередник вибирає право власності на взуття, а також він може діяти від імені фірм – реалізаторів взуття. Також обрано дистриб’ютора тому що це посередник, який отримує право збувати взуття фірми – виробника на певній території визначений термін. Дистриб’ютор не є власником взуття, алкогольних напоїв та тютюнових виробів лише отримує право продажу. Це дає фірмі “Трио” підвищення рівня обслуговування споживачів на основі досвіду обслуговування цільового ринку, можливість забезпечити оптимальні для споживача масштаби поставок, зменшити витрати завдяки економії на масштабі, враховуючи великий обсяг виконання певних функцій посередників.

7. Розробка рекламної програми ( розробити рекламні звернення, обрати та обґрунтувати засоби реклами, розробити бюджет реклами).

Рекламне звернення.

Повне найменування: жіноче взуття.

Основні цілі: інформування споживачів про товар, налагодження співпраці з посередниками.

Сфера застосування: взуття для жінок всіх вікових груп.

Види взуття: туфлі, босоніжки і взуття для зими.

Основні характеристики рекламної продукції: модель взуття, її якість і ціна.

Вас
задовольняє ваше взуття?

Якщо ні, то заходьте до нас і придбайте те, що вам

подобається за малі гроші!

ви отримуєте
знижку на взуття?

Ми вам її дамо!

Засобами реклами обрано наступне: друкована реклама.

Одним з альтернативних варіантів рекламної кампанії передбачає рекламу у місцевій газеті “Наш Миргород” та рекламно – інформаційній газеті “Новини у місті”.

Реклама у газеті “Наш Миргород” 6 разів на місяць (650 грн.)

Бюджет реклами у пресі

Характеристика рекламного матеріалу

Обсяг

Кількість публікацій

Ціна грн.

Мінімальний чорно-білий блок у тематичній рубриці

Рядки у прайс- листках

56Х25

12 рядків

6

6

480

70

всього

-

12

650

Публікації в регіональній газеті “Наш Миргород” (загальний наклад 100 тис. прим.) – 600 грн.

Отже, було обрано друковану рекламу та рекламу у регіональному доході та малого влучення коштів на рекламу, оскільки саме місто, яке обрано для дослідження є середнім за розміром. Тому вважається, що саме така реклама може дати необхідну кількість споживачів, які віддадуть перевагу жіночому взутті від фірми “Трио”.

Висновки.

Отже, маркетингові дослідження – це систематичне збирання, оброблення та аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.

Загальна мета аналізу кон`юктуроутворювальних факторів – спрогнозувати їхній можливий вплив на розвиток конкретного товарного ринку і надалі врахувати під час прийняття відповідних управлінських рішень.

Створення принципово нових товарів, як будь-яка інновація, є великим ризиком. Появі одного товару, що має комерційний успіх на ринку, передує розробка 80 – 100 невдалих ідей. Але на цьому ризик лише починається. Статистика свідчить, що збитковим виявляються 40% товарів широкого вжитку, 20% товарів промислового призначення та 18% послуг.

Виведення на ринок нових товарів дає змогу: збільшити обсяг продажу; завоювати певну частину ринку; збільшити прибуток; зменшити залежність від процесу реалізації одного товару або асортиментної групи; ефективніше використовувати існуючу систему товароруху; створити або підтримувати образ інноваційної фірми

Просування – це створення і підтримування постійних зв’язків між фірмою і ринком з метою активізації продажу товарів і формування позитивного іміджу шляхом інформування, переконування та нагадування про свою діяльність.

Список використаної літератури:

1. Гаркавенко С.С. маркетинг. Підручник. – 4-те вид. доп. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.

2. Павленко А,Ф., Вовчак А,В. маркетингові стратегії фірми. Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.

3. Щербак В.Г. маркетингова політика розподілу: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2004. – 176 с.

4. Фатхундинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Маркетинг, 2002. – 892 с.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
- Мне тут открытку подарили. Мятую такую, зелененькую… «Сто лет Бенджамину Франклину».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100