Рефераты на украинском
Менеджмент банківської системи на прикладі - Банківська справа -padding:0cm 3.55pt 0cm 3.55pt">

11560

31

8

4

Комісійна винагорода від організацій

15366

14082

10

9

5

Комісійна винагорода від населення

5620

5347

4

4

6

Інші доходи

5775

29509

4

20

7

Всього доходу

150061

147690

100

100

8

Проценти по вкладах населення

10974

13311

7

9

9

Амортизаційні відрахування

7946

4394

5

3

10

Адмінгосподарські і операційні витрати

96307

96497

64

67

11

Інші витрати

27777

30230

18

21

12

Прибуток

7057

3257

5

2

13

Платежі до бюджету

2815

-

-

-

14

Прибуток, що залишається у розпорядженні банку

4242

3257

3

2

15

Податок на прибуток

-

-

-

-


Таблиця 3.

Структура витрат Ощадного банку

Путильського відділення № 6799 за 1999 рік

№ п/п

Показники

Сума (грн.)

В % до підсумку

1

2

3

4

1

Витрати банку:

проценти, сплачені по вкладах населення

13311

9,2

2

Витрати на утримання персоналу

67042

46,5

3

Господарські витрати

33849

23,4

4

Інші витрати

30230

20,9

5

Всього витрат:

144432

100

3257 грн. (прибуток)

P= ------------------------------ * 100% = 2,26 %

144432 грн. (витрати)

Цей показник свідчить про те, що банк мало рентабельний. Тому необхідно в майбутньому ефективніше використовувати ресурси банку на кредитування фізичних та юридичним осіб та забезпечення своїх поточних потреб.

Аналіз доходів ми проводимо на основі даних рахунків, згрупованих в розділі балансу “Доходи та витрати банку”, а також форми звітування №2 “Звіт про доходи та витрати”. В процесі аналізу ми використовуємо такі методи:

- економічно обгрунтовані групування доходних та витратних аналітичних рахунків балансу банку

- структурний аналіз;

- оцінка динамічних рядів показників по кварталах та роках;

- виявлення ступеня залежності показників від окремих факторів та їх зміст.

Мета аналізу — виявлення резервів росту прибутковості банківської діяльності, формування рекомендацій на цій основі.

Ми здійснюємо групування валових доходів по наступній схемі:

а) процентні доходи

б) непроцентні доходи.

При аналізі банківських доходів ми визначаємо питому вагу кожного виду доходу в їх загальній сумі. Найбільшу питому вагу в статті доходів складають доходи за надані позики юридичним особам, що становлять — 45,13%, доходи від операцій державними цінними паперами — 13,90%, і доходи та комісійні за надані послуги — 13,16%.

Таблиця 4.

Структура доходів Ощадного банку

Путильського відділення № 6799 за 1999 рік.

№ п/п

Показники

Сума (грн.)

Питома вага у загальній сумі доходів, %

1

1.1.Процентні доходи.

Доходи за надання процентних послуг всього:

в тому числі:

а)за кредити, надані юр. особам

б) за кредити, надані фіз. особам

78223

66663

11560

52,96

45,13

7,83

2

Доходи від операцій з цінними паперами, всього:

- доходи за операціями з державними цінними паперами

20529

20529

13,90

13,90

3

Доходи і комісійні за надані послуги

19429

13,16

4

Доходи від операцій з іноземною валютою

8163

3,29

5

Інші операційні доходи

21346

14,45

6

Всього доходів

147690

100,00

Зріст процентних доходів в цілому міг здійснюватись за рахунок впливу двох факторів: зросту середніх залишків за виданими кредитами; зросту середнього рівня процентної ставки за кредит, стягується.

Аналізуючи процентні доходи, потрібно дослідити їх структуру.

Таблиця 5.

Структура процентних доходів від наданих кредитів

по Ощадному банку

Путильського відділення № 6799 за 1998- 1999 рр.

п/п

Основні канали надходження процентних доходів

1998 рік

1999 рік

Сума, гривні.

Питома

вага -%

Сума, гривні.

Питома

вага -%

1

2

3

4

Нараховані і одержані проценти:

за короткостроковими позиками;

за довгостроковими позиками;

за міжбанківськими кредитами;

46912

9515

22100

60

12

28

14090

9133

55000

18

12

70

5

Процентні доходи – всього

78527

100

78223

100

Зріст надходжень процентів за короткостроковими позиками в порівнянні з довгостроковими в умовах інфляції потрібно розцінювати позитивно, оскільки тільки короткострокові вкладення можуть виявитися ефективними.

З точки зору перспективи не можна повністю відмовитися від довгострокових позик, які в найбільшій мірі підвладні інфляції. Участь банку в довгострокових проектах може в майбутньому принести значний прибуток, який окупить сьогоднішні витрати. По довгострокових позиках доцільно встановлювати плаваючу процентну ставку. Оптимальна частка процентів, що надходять по довгострокових позиках, у загальному об’ємі процентних доходів не повинна перевищувати 15 % для банків, які не займаються інвестиційною діяльністю.

Висока питома вага доходів від міжбанківських кредитів свідчить про спеціалізацію банку на таких операціях.

Міжбанківські позики — стабільне джерело надходжень процентів, але менш прибуткове, ніж короткострокові позики комерційним структурам, які одночасно є більш ризикованими.

Найбільшу питому вагу в процентних доходах займають проценти, отримані за міжбанківськими кредитами, що становлять — 209%, банку необхідно зосередити увагу на найбільш прибуткових кредитах, але не за рахунок ліквідності свого банку.

В умовах інфляції можливості зросту доходів за рахунок процентів за наданими кредитами зменшується. Наскільки банк активно використовує інші джерела доходів, ми покажемо за допомогою аналізу структури непроцентних доходів.

Узагальненим показником дохідності банку є середня величина доходу на одного робітника, яка обчислюється діленням валового доходу на фактичну чисельність робітників.


Таблиця 6.

Кредитні доходи Ощадного банку

Путильського відділення № 6799

за 1999 рік. (гривні)

№ п/п

Показники

Рівень доходності, %

1

Процентні доходи (валові)

------------------------------------

залишки за позичк. рахунками

78223

---------- х 100%=298

26292

2

Проценти за короткотерм. поз.

---------------------------------------

залишки за позичк. рахунками

14090

---------- х 100%=54

26292

3

Проценти за міжбан. кред.

------------------------------------

залишки за позичк. рахунками

55000

---------- х 100%=209

26292

4

Проценти за довгостр. кред.

------------------------------------

залишки за позичк. рахунками

9133

------- х 100% =35

26292

Таблиця 7.

Доходність некредитних операцій по Ощадному банку

Путильського відділення № 6799 за 1999 рік.

№ п/п

Основні канали одержання непроц. доходів

Сума грн.

Питома вага елементів, %

1

Доходи від операцій з держ. цінними паперами

20529

29,5

2

Доходи і комісія за надані послуги

19429

29,0

3

Доходи від операцій з іноземною валютою

8163

11,8

4

Інші операційні доходи

21346

30,7

5

Всього

69467

100

В 1999 році середня величина дохідності на одного робітника становила:

І997 рік – 150061 : 50 = 3001,22 грн.;

1999 рік – 147690 : 44 = 3356,59 грн.

Отже, ми можемо зробити висновок, що на зріст валових доходів банку впливають:

підвищення рівня дохідності кредитних операцій (процентні доходи);

збільшення частки “працюючих” активів, тобто активів, які приносять доход. До них відносяться: короткострокові позики, довгострокові кредити іншим банкам, цінні папери, паї, акції, заборгованість по факторингу, кошти, перераховані підприємствам для проведення спільної діяльності;

зріст дохідності кредитних операцій.

На основі цього ми можемо зробити деякі рекомендації, які сприяють росту непроцентних доходів. Банкові рекомендується розширювати спектр платних послуг та інших нетрадиційних операцій, таких як:

надання консультаційної допомоги;

посередництва в розміщенні цінних паперів своїх клієнтів;

надання гарантій, поручительств;

участь у прибутках.

Аналіз витрат ми здійснюємо за такою ж схемою, що й аналіз доходів: витрати всього = процентні витрати + непроцентні витрати.

Процентні витрати за 1999 рік склали: 13311 гривень, а непроцентні витрати: 131121 гривню.

До непроцентних витрат відносять:

1. Операційні витрати за цей період відповідно включають:

поштові і телеграфні витрати за операціями клієнтів — 10721 гривню;

комісійні витрати за послугами і кореспондентськими відношеннями -

2. Витрати по забезпеченню функціонування банку:

на утримання апарату управління — 67042 гривень;

господарські витрати (амортизаційні відрахування, орендна плата та інші) — 23128 гривень.

3. Інші витрати — 30230 гривень.

Таблиця 8.

Структура витрат Ощадного банку

Путильського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.

п/п

Група витрат

1998 рік

1999 рік

Сума

гривні.

Питома

вага -%

Сума

гривні.

Питома

вага -%

1

Процентні витрати

10974

7,67

13311

9,22

2

Непроцентні витрати

132030

92,33

131121

90,78

3

Витрати всього:

143004

100

144432

100

З таблиці видно що непроцентні витрати займають значну частину в сумарних витратах. Частково це виправдано. Існує ряд причин, які носять об’єктивний характер, тобто не залежать від банку. Наприклад, оплата за канали електронного зв’язку. Існують і інші фактори, які банк на може сам ліквідувати: зменшити непроцентні витрати, що відразу відобразиться на рості його прибутку.

Процентні витрати залежать від середньої процентної ставки по вкладах населення.


Таблиця 9.

Залишки по вкладах по Ощадному банку

Путильського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.

№ п/п

Показники

1998 рік

1999 рік

Сума,

гривні.

Питома

вага -%

Сума,

гривні.

Питома

вага -%

1

Розрахункові поточні та інші рахунки клієнтів

10485

5,84

19293

10,23

2

Внески громадян

168929

94,16

169245

89,77

3

Залучені кошти всього

179414

100

188538

100

Затрати на обслуговування розрахункових рахунків найменші. Це найбільш дешевий ресурс для банку. Збільшення частки вказаного компонента в ресурсній базі зменшує процентні втрати банку. Однак розрахункові рахунки — це найбільш не передбачений. інструмент тому висока їх частка послаблює ліквідність банку.

Збільшення об’єму залучення коштів на вклади громадян є позитивним моментом, незважаючи на ріст процентних витрат. Строкові вклади виявляються найбільш стабільною частиною залучених коштів, що дозволяє здійснювати кредитування на більш тривалі строки і, отже, під більш високий процент.

Таблиця 10.

Структура непроцентних витрат Ощадного банку

Путильського відділення № 6799 за 1999 рік.

№ п/п

Статті витрат

Сума (грн.)Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Господа в Германии и Японии! Вы там аккуратней на своих машинах… Нам еще на них ездить…
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100