Рефераты на украинском
Роль НБУ на ринку цінних паперів - Банківська справа -2.0pt; height:16.0pt">

33,7

01.02.2000

0,0

0,0

0,0

Але в зв'язку з тим, що формування фондо­вого ринку державних цінних паперів відбува­лося без достатнього аналізу можливостей за­лучення коштів через розміщення ОВДП та за­безпечення їхнього повернення, ейфорія фондо­вого ринку державних цінних паперів, яка була в 1996 р. таї половині 1997 р., змінилася песи­містичними настроями учасників (інвесторів) ринку державних цінних паперів. Якщо в пе­ріод започаткування фондового ринку держав­них цінних паперів необхідні були відповідні преференції для комерційних банків, то в 1996— 1997 рр., у зв'язку зі значною дохідністю за цінними паперами, активність на фондовому ринку з боку як вітчизняних, так й іноземних інвесторів була досить високою.

З кінця 1997 р., в період інтенсивного достро­кового виведення із внутрішнього ринку Украї­ни коштів, вкладених у державні цінні папери іноземними інвесторами, основним учасником ринку державних цінних паперів став Націо­нальний банк України, що в цілому негативно вплинуло на розвиток грошово-кредитного рин­ку. Особливо погіршилася ситуація при прове­денні Міністерством фінансів у серпні 1998 р. конверсії погашення ОВДП, які належали ко­мерційним банкам та Національному банку, із зобов'язанням сплатити їх у 2001—2004 рр. Із оперативного управління грошово-кредитним ринком практично було вилучено суму коштів, яка належала комерційним банкам, в обсязі, 9,1 млрд. грн.

У 1998—1999 рр. Національний банк Украї­ни самостійно забезпечував фінансування бюд­жетних витрат на основі купівлі державних цінних паперів, а тому весь приріст грошової маси здійснювався за рахунок випуску Націо­нальним банком коштів через первинний фондовий ринок.

Після прийняття Закону України "Про На­ціональний банк України", яким визначено, що Національний банк не може бути учасником первинних аукціонів державних цінних паперів, а може купляти їх лише на вторинному ринку, роль Національного банку в цьому процесі сут­тєво зміниться, а ефективність грошово-кредит­ної політики підвищиться.

Тому відновлення розвитку та функціонуван­ня фондового ринку державних цінних паперів як механізму залучення на короткий період коштів до державного бюджету та фінансового інструмента регулювання грошово-кредитного ринку через перерозподіл грошових коштів, а також визначення вартості кредитних коштів на нинішньому етапі є надзвичайно актуальним.

У квітні 2000 р. Кабінет Міністрів України оголосив про відновлення випуску облігацій внутрішньої державної позики. Передбачено, що в 2000 р. емісія облігацій складе 5170,869 млн. грн., із яких 1 млрд. призначено для кредиторів, які не погодилися на реструктуризацію єврооблігацій.

За умовами випуску облігації надійдуть в обіг у безготівковій формі на пред'явника з тер­мінами погашення 28, 63, 91,182, 273 дні, 12,18, 24 і 36 місяців, а також на визначену дату. Но­мінальна вартість однієї облігації складе 100 гривень, а реалізація їх буде здійснюватися з дисконтом.

Таблиця суми погашення ОВДП окремими учасниками ринку в 1998-2000 рр., млн. грн.

Дата

Учасники ринку

НБУ

Нерези­денти

Клієнти банків

Комерційні банки

01.02.98

250,1

233,9

65,1

148,0

01.03.98

554,9

239,3

51,1

240,1

01.04.98

456,2

241,9

39,8

190,1

01.05.98

205,7

253,2

41,1

343,7

01.06.98

107,1

302,6

17,5

320,0

01.07.98

158,0

507,3

20,4

393,8

01.08.98

133,2

520,1

17,9

277,0

01.09.98

238,7

97,0

49,3

627,6

01.10.98

36,3

457,5

50,2

85,3

01.11.98

0,0

10,8

56,5

140,8

01.12.98

0,0

9,6

117,8

300.1

01.01.99

0,0

18,1

35,9

105,6

01.02.99.

0,0

2,6

46,6

232,9

01.03.99

0,0

39,4

24,6

7,8

01.04.99

363,0

0,2

31,1

245,0

01.05.99

0,0

0,0

3.4

28,3

01.06.99

258,4

0,4

17,2

99,1

01.07.99

258,7

0,0

2,4

27,6

01.08.99

117,6

0,0

3,3

69,3

01.09.99

72,6

0,0

5,2

132,7

01.10.99

120,7

639,9

33,2

24,9

01.11.99

0,0

0.0

0.0

0,1

01.12.99

255,6

0,0

28,8

11,5

01.01.2000

197,0

0,0

22,5

0,05

У державному бюджеті на 2000 р. передбачено внутрішнє фінансування в обсязі 3895,9 млн. грн., тобто можна прогнозувати, що дисконт скла­де ЗО—35 % від номінальної вартості облігацій. Обов'язки генерального агента з обслуговуван­ня, випуску й погашення облігацій внутрішньої державної позики покладено на Національний

банк України.

На початку травня 2000 р. у зв'язку зі зни­женням нормативу обов'язкового резервування до 15 %, низьким попитом на кредити з боку позичальників і досить стабільною ситуацією на валютному ринку комерційні банки накопичи­ли значні гривневі ресурси, внаслідок чого зни­зили свою активність щодо залучення депозитів.

За таких умов найбільш привабливими для комерційних банків стають операції на валютно­му ринку, а це може загрожувати стабільності національної грошової одиниці. Тому відроджен­ня випуску облігацій внутрішньої державної позики можна вважати засобом впливу на валют­ний ринок і курсову політику, який буде здійсню­ватися шляхом переміщення вільних гривневих ресурсів з валютного на фондовий ринок. При цьому слід зазначити, що така зміна ринків буде досить привабливою та ефективною для комер­ційних банків, зросте їхня активність щодо залу­чення депозитів, а уряд одержить додаткові ре­сурси для фінансування державного бюджету.

Паралельно з емісією ОВДП уряд прийняв рішення про випуск облігацій зовнішньої дер­жавної позики, що пов'язано передусім з ре­структуризацією зовнішнього боргу та обміном єврооблігацій з терміном погашення в 2000— 2001 рр. на цінні папери з довшими термінами погашення. З цією метою Міністерство фінансів України здійснило дві емісії облігацій зовніш­ньої державної позики. Перша - випуск облі­гацій, номінованих у євро, на суму 1133,331 млн. євро зі щоквартальним купоном за ставкою 10 % річних. Друга емісія - випуск облігацій, номінованих у доларах США на загальну суму 1129,329 млн. доларів зі щоквартальним купо­ном заставкою 11% річних.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Даже самые красивые ножки растут из задницы.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100