Рефераты на украинском
Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків - Банківська справа -покупка за іноземну валюту цінних паперів, використаних у національній і іноземній валюті).

8. Валютні операції на міжнародних грошових ринках. До них відносяться депозитні і конверсійні операції (у тому числі і ф'ючерсні, якщо це не заборонено законодавством відповідних країн), особами з комерційними банками і міжнародними фінансовими організаціями - нерезидентами України.

9. Операції з монетарними металами на внутрішньому ринку. Покупка і продаж (у тому числі на термін), прийняття в депозити, відповідальне збереження, використання на умовах застави по виданий кредит монетарних металів або цінних паперів, номінал яких виражений у монетарних металах, якщо ці операції здійснюються на території України з резидентами України.

10. Операції з монетарними металами на міжнародному ринку. Покупка і продаж (у тому числі на термін), прийняття в депозити, відповідальне збереження, використання на умовах застави під виданий кредит монетарних металів або кримінальну відповідальність, відповідно до діючого законодавства України.

Дані про кількість банків, що одержали ліцензії на проведення різних операцій приведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Кількість банків, що одержали ліцензію

на проведення операцій у 1999 році.

№ операції

Назва операції

Кількість банків, що одержали ліцензію

1

Касове обслуговування клієнтів

174

2

Перевезення грошово-валютних цінностей і інкасація коштів

46

3

Відповідальна схоронність цінностей клієнтів банку

107

4

Ведення рахунків клієнтів у грошовій одиниці України

180

5

Ведення рахунків банків-кореспондентів у грошовій одиниці України

101

6

Операції по касовому виконанню державного бюджету

6

7

Операції по касовому виконанню місцевих бюджетів

36

8

Кредитування юридичних і фізичних осіб

178

9

Видача/одержання кредитів на МР

179

10

Факторинг

163

11

Вкладення засобів у статутні фонди інших юридичних осіб

140

12

Залучення депозитів юридичних осіб

180

13

Залучення депозитів фізичних осіб

141

14

Емісія цінних паперів

111

15

Ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті і клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України

159

16

Неторгові операції з валютними цінностями

156

17

Ведення кореспондентських рахунків в іноземній валюті

134

18

Ведення кореспондентських рахунків у грошовій одиниці України

134

19

Відкриття кореспондентських рахунків у банках України в іноземній валюті

160

Продовження таблиці 1.3.

20

Відкриття кореспондентських рахунків у банках України в грошовій одиниці України

135

21

Залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України

129

22

Залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках

102

23

Валютні операції на міжнародних ринках

67

24

Операції з банківськими металами на валютному ринку України

1

25

Операції з банківськими металами на міжнародних ринках

0

26

Фінансування капітальних вкладень

150

27

Видача поручительств, гарантій і т.д.

114

28

Покупка, продаж цінних паперів

128

29

Управління коштами з доручення клієнтів

160

30

Покупка, продаж державних, цінних паперів і операції з ними

174

Спеціальні санкції, що застосовуються до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення ними законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності, установлені ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959.

За порушення сьогодення або зв'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані наступні спеціальні санкції:

- накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності своїх обов'язків згідно із сьогоденням або зв'язаним з ним законом України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України або рішеннями судових органів України;

- застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами положень дійсного Закону щодо зазначених у ньому положень, що установлюють визначені заборони, обмеження або режиму здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави;

- тимчасове припинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення дійсного Закону або зв'язаних з ним законів України, проведення дій, що можуть нашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Спеціальні санкції можуть застосовуватися як до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, так і до іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Однак на практиці фактично застосовуються дві з них – індивідуальний режим ліцензування і тимчасова зупинка зовнішньоекономічної діяльності, хоча до спеціальних санкцій відноситься ще і така санкція, як накладення штрафів.

На сьогоднішній день у законах України не передбачені конкретні випадки застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності штрафів як спеціальної санкції. Тому на практиці ця спеціальна санкція практично не застосовується, як така.

1.4. Укрексімбанк у системі банків України.

Для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності в Україні значне місце приділяється Державному Експортно-Імпортному банку.

Державний експортно-імпортний банк України заснований 3 січня 1992 року у відповідність з Указом Президента України "Про створення Державного експортно-імпортного банку України" від 3.01.1992 р.

Державний експортно-імпортний банк України створений на базі Банку для зовнішньої торгівлі СРСР (Внешторгбанк) - комерційної кредитної установи, що здійснював кредитування зовнішньої торгівлі СРСР, валютні операції, розрахунки по експорту й імпорту товарів і наданню послуг, що почали свою діяльність ще в 1924 році на базі перетвореного Російського комерційного банку. Внешторгбанк СРСР протягом тривалого часу залишався єдиним акціонерним товариством на території СРСР. Внешторгбанк СРСР діяв на підставі статуту і до складу його акціонерів входили:

- Держбанк СРСР

- Міністерство фінансів СРСР

- Міністерство зовнішньої торгівлі СРСР

- Комітет Ради Міністрів СРСР по зовнішньоекономічних зв'язках

- Ингосстрах СРСР

- Міністерство морського флоту СРСР

- Стройбанк СРСР

Зовнішньоторговельні організації:

- "Експортліс"

- "Союзпромекспорт"

- "Техпромімпорт"

- "Союзпушнина" і ін.

Банк заснований для організації банківського обслуговування українських і іноземних юридичних і фізичних осіб, проведення міжнародних і внутрішніх розрахунків, кредитування експортно-імпортних операцій, обслуговування державного зовнішнього боргу України й інших операцій відповідно до чинного законодавства України.

Таким чином, завдяки специфіці своєї діяльності (обслуговування зовнішньої торгівлі), Внешторгбанк СРСР був однією з найбільш наближених до західних стандартів комерційною структурою. Внешторгбанк СРСР за станом на 1 січня 1969 року мав близько 1200 банків-кореспондентів у більш ніж 90 країнах світу. Акціонерний капітал на 1.01.1969 склав 300 млн.руб., валюта балансу - 6,308 млн.руб. На 1.01.1969 року кредитний портфель Внешторгбанка СРСР склав 4.815 млн.руб.; притягнуті кошти – 4.625 млн. руб. Чистий прибуток Внешторгбанка СРСР у 1968 році склав 29,9 млн.руб.

З вищенаведених фактів видно, Укрексімбанк створювався на дуже солідній базі, більш того, у тільки утвореної державі Україна, що орієнтується на розширення зовнішньоторговельних зв'язків, Укрексімбанк, як своєрідний спадкоємець Внешторгбанка виявився єдиним банком, що знали за межами України, і з яким працювали західні банки. Укрексімбанку дісталася в "спадщину" і багата клієнтура, що експортує, від Внешторгбанка. Тому закономірними можна вважати результати перших років роботи банку в Україні: у 1992-1994 роках активи банку виросли приблизно в 9 разів, фонди - у 11 разів, балансовий прибуток - у 12 разів. До кінця 1994 року Укрексімбанк мав 22 філії в найбільших обласних і промислових центрах України, а число кореспондентів дорівнювало 300 у 70 країнах світу.

У 1996 р. банк продовжував удосконалення своєї кореспондентської мережі, що було викликано необхідністю поліпшення і прискорення процесу проведення розрахунків. Установлено кореспондентські відносини більш ніж з 345 банками світу. Міжнародні розрахунки банк проводив через 51 рахунок «Ностро» у вільно конвертованих валютах, відкритих у ведучих західних банках, а також через 6 рахунків у російських і білоруських карбованцях з використанням системи S.W.I.F.T.

У 1996 р. велика увага була приділена роботі з відкриття і ведення рахунків у вільно й обмежено конвертованих валютах для банків України і країн СНД. У результаті проведеної роботи загальна кількість банків-кореспондентів по рахунках «Лоро» зросло до 19, а кількість відкритих ними рахунків до 90. Широка кореспондентська мережа забезпечує Укрексімбанку гнучкість при здійсненні платежів як на Україні, так і за її межами, дозволяє проводити їх оперативно з використанням усіх форм розрахункових операцій - акредитивів, інкасо, переказів. Збільшилася кількість звертань банків країн ближнього і далекого зарубіжжя з проханням відкрити рахунки в національній валюті України.

Існуюча мережа банків-кореспондентів дозволяє банку в найкоротший термін і з найбільшою ефективністю здійснювати банківські операції не тільки з традиційними регіонами співробітництва - країнами Східної Європи, країнами СНД, але і з країнами Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Південної Америки.

Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку з банками світу представлені на малюнку 1.1.


Мал. 1.1. Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку зі світом.

Банк у своїй діяльності керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими законодавчими актами України, нормативними актами НБУ і власним статутом.

Банк є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює свою діяльність на комерційній основі.

Банк здійснює операції на території України і за кордоном у відповідності з цілями своєї діяльності і Статутом .

Банк відповідає за своїми обов'язками, що належать йому майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути спрямоване стягнення . Банк, є державним, однак не відповідає по зобов'язаннях держави, також, як і держава Україна не відповідає по зобов'язаннях банку, за винятком окремо обумовлених випадків.

Банк може відкривати філії і представництва, як на території України, так і за кордоном, і наділяти їх правами в рамках положень Статуту.

Власні кошти банку складаються зі статутного і резервного фондів, основних фондів, амортизаційного фонду й інших фондів, створюваних за рахунок прибутку банку. Положення про порядок формування і використання фондів затверджується правлінням Укрексімбанку.

Гривневий еквівалент статутного фонду банку на 01.01.1999 р. склав 107,3 млн. грн., а на 01.01.2000 р. – 107,35 млн. грн.

В даний час це один з найбільших статутних фондів серед зареєстрованих в Україні комерційних банків. Так, наприклад, найближчими конкурентами по величині статутного фонду за станом на 01.01.2000 р. є:

АКБ "Промінвестбанк" України – 200,18 млн. грн., «Ощадний банк» - 158,00 млн. грн., КБ "Приватбанк" – 140,00 млн. грн., АПБ "Україна" – 70, 34 млн. грн., АППБ «Аваль» – 63,00 млн. грн.

На 01.01.2000 р. капітал банку (власні засоби) склав 139,08 млн. грн., доходи – 218,20 млн. грн. (9 місце серед банків України), витрати – 189,73 млн. грн. (10 місце).

Банк створює резервний фонд для забезпечення зобов'язань банку і покриття можливих збитків по своїх операціях у розмірі 25 % статутного фонду. Щорічні відрахування в резервний фонд складають не менш 5 % від суми чистого прибутку банку.

Основні фонди складаються з приналежних банку будинків, споруджень, устаткування й іншого майна, що відноситься до основних фондів.

Амортизаційний фонд створюється і використовується відповідно до законодавства України.

Інші фонди формуються за рішенням Правління Банку.

Банк здійснює операції відповідно до отриманої ліцензії НБУ.

23.06.1998 року Державний експортно-імпортний банк України одержав нову Генеральну ліцензію НБУ, на здійснення операцій, що включає наступні пункти: 1-6, 8-23, 26-30.

№ операції

Назва операції

1

Касове обслуговування клієнтів

2

Перевезення грошово-валютних цінностей і інкасація коштів

3

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку

4

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України

5

Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України

6

Здійснення операцій по касовому виконанню державного бюджету України, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і рахунків державних позабюджетних фондів

7

Здійснення операцій по касовому виконанню місцевого бюджету, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і рахунків місцевих позабюджетних фондів

8

Видача й одержання кредитів на міжбанківському ринку

9

Кредитування юридичних і фізичних осіб, фінансовий лізинг

10

Факторинг

11

Вкладення засобів у статутні фонди інших юридичних осіб

12

Залучення депозитів юридичних осіб

13

Залучення депозитів фізичних осіб

14

Емісія цінних паперів

15

Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті

16

Неторгові операції з валютними цінностями

17

Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті

18

Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України

19

Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті і здійснення операцій по них

20

Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій по них

21

Залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України

Продовження.

22

Залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках

23

Валютні операції на міжнародних ринках

24

Операції з банківськими металами на валютному ринку України

25

Операції з банківськими металами на міжнародних ринках

26

Фінансування капітальних вкладень з доручення власників або розпорядників інвестуємих засобів

27

Видача поручительств, гарантій і інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їхнє виконання в грошовій формі

28

Покупка, продаж цінних паперів і операції з ними

29

Управління коштами і цінними паперами з доручення клієнтів

30

Покупка, продаж державних цінних паперів і операції з ними

Таким чином, Укрексімбанк у даний час має право на здійснення самого широкого кола операцій. Але, що ще важливіше, банк не тільки має право, але і має необхідний фінансовий і кадровий потенціал для здійснення самого широкого кола операцій і надання спектра послуг.

Правління Банку організовує і здійснює управління діяльністю Банку і несе відповідальність за виконання його статутних цілей.

Правління складається з Глави Правління, призначуваного на посаду Президентом України, першого заступника Глави Правління, заступників Глави й інших членів Правління, призначуваних Главою Правління.

У систему Укрексімбанку входить Головний банк, 27 балансових установ і 22 безбалансових відділення, що розташовані майже у всіх регіонах України.

Відділення має право вести переговори з питань, що входять у його компетенцію з українськими й іноземними організаціями, фірмами, і представниками, а також з українськими й іноземними громадянами.

Відділення приступає до здійснення своєї діяльності після рішення Правління Банку і його реєстрації в НБУ. Діяльність відділення припиняється за рішенням Банку й в інших випадках, передбачених чинним законодавством, а також у випадку збиткової діяльності відділення Правління Банку може прийняти рішення про припинення діяльності відділення.

Одеське відділення Внешторгбанка СРСР почав свою роботу 18 лютого 1974 року. Завдяки своєму місцеві розташування (один з найбільших морських портів СРСР із величезним вантажообігом), одеське відділення Внешторгбанка СРСР, незабаром стало одним з найбільших і прибуткових у всій системі Внешторгбанка. З утворенням Укрексімбанку, одеське відділення згодом утратило той ступінь самостійності, якою воно володіло в часи Внешторгбанка . Це пояснюється відсутністю прямих кореспондентських відносин з іноземними банками - усі проходить через Головний банк.

Але і в даний час відділення Укрексімбанку в м. Одесі залишається одним з найбільших і найбільш прибуткових у системі. На сьогоднішній день у банку обслуговується близько 1000 клієнтів - юридичних осіб, з них більш 500 – активно працюючі підприємства й організації.

Таким чином, Укрексімбанк є одним із самих могутніх і одним з найбільш перспективних банків України, що здійснює повний спектр банківських послуг, завоював репутацію надійного ділового партнера, як на Україні, так і за її межами. З ним підтримують відносини багато великих банків світу, а також міжнародні фінансові установи.

Широке визнання міжнародними фінансовими колами професійних підходів у діяльності Укрексімбанку сприяло активному залученню іноземних кредитних ресурсів в економіку України.

Загальна мрія всієї діяльності банку полягає у виведенні на ринок сучасних, якісних, орієнтовані на пріоритетних клієнтів банківських продуктів і послуг, досягненні постійних конкурентних переваг.

Необхідно акцентувати увагу на подальше акціонування Укрексімбанку.


Розділ 2. Міжнародні розрахунки їхнє оформлення, облік, контроль і аналіз в Укрексімбанку.

2.1. Характеристика міжнародних розрахунків по експортно-імпортним операціях.

Значне місце в процесі створення реальних ринкових умов господарювання в Україні приділяється питанням удосконалення механізму проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Форми зовнішньоторговельних розрахунків, що вироблені міжнародною практикою, є свого роду захисними засобами від валютних ризиків і розділяються між собою по механізму, ступеню гарантованості і форми участі в розрахунках банків.

Цивільно-правове регулювання цих розрахунків ґрунтується на правових нормах як національного законодавства (Указ Президента України “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності” № 556/94 від 04.10.1994р. Інструкція НБУ “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”), так і міжнародного, до яких відносять Уніфіковані норми, створювані в порядку міжнародно-договірної уніфікації права або шляхом розробки і кодификації міжнародних порядків. До них відносяться видання Міжнародної Торговельної Палати, а саме «Уніфіковані правила по інкасо» і «Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів». Ці правила широко поширилися в діловій практиці завдяки уніфікації банківських і договірних стандартів, що сприяють полегшенню світової торгівлі.

Основними формами міжнародних розрахунків є акредитив, інкасо і банківський переказ.

Найбільша питома вага серед використовуваних форм розрахунків займає банківський переказ. Структура операцій по експорту й імпорту приведена в таблицях 2.1. і 2.2.

Таблиця 2.1.

Структура міжнародних розрахунків по експортних операціях

організацій відділення Укрексімбанку в м. Одесі за 1998-2000р.

(шт., %)

Показники

1998 рік

1999 рік

2000 рік

Кіл.

Пт. вага

Кіл.

Пт. вага

Кіл.

Пт. вага

Експорт усього,

у тому числі:

7926

100,00

6426

100

назад |  2  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Красивая женщина радует мужской взгляд, некрасивая – женский.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100