Рефераты на украинском
Релігієзнавство - Релігія -border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Іудаїзм

Тип релігії

Священне писання

Церковна організація

Основні обряди

Іудаїзм: Старий Заповіт

П’ятикнижжя Мойсея: склад

Історичні книги

Книги мудрості (поетичні)

Пророчі книги

Секти в іудаїзмі

Особливості віровчення і культу

Караїмство

Хасидизм

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М, 1980.

Валаев Р.Ч. Тайны египетских пирамид. – М., 1991.

Васильев А.С. История религий Востока. – М., 1988.

Гече Г. Библейские истории. – М.,1998.

Жак Кристиан Египет великих фараонов. – М., 1992.

Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. – М., 1999.

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.

Крамер С. история начинается в шумере. – М., 1991.

Крывелев И.А. Библия: Историко-критический анализ. – М., 1983.

Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М., 1989.

Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М., 1999.

Мифологический словарь./ Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1991.

Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1995.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001.

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1998.

Широкова Г. Древние кельты. – Л., 1986.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Релігія в системі культури.

Філософія релігії: витоки і сучасний стан.

Духовна сутність релігії.

Езоторизм як спосіб духовного освоєння світу.

Філософські форми усвідомлення Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм.

Релігія та наука.

Релігія та мораль.

Місце релігії в суспільній свідомості.

Психологія релігії про природу релігійного феномена (3. Фрейд, К. Юнг).

Релігійні організації. Типи релігійних організацій.

Основні підходи вирішення проблеми походження релігії.

Шаманство та знахарство: факти і домисли.

Магічне світосприйняття.

Знахарство та лікувальна магія.

Вірування у культи Стародавнього Єгипту.

Релігії Стародавньої Месопотамії.

Релігія Стародавньої Греції.

Релігія Стародавнього Риму.

Вплив давньогрецької міфології на розвиток Європейської культури.

Життєві цілі та моральні норми індуїзму.

Роль конфуціанства у розвитку релігії, культури та держави в Китаї.

Життя в гармонії з природою по-даоські.

Релігійно-філософська основа далекосхідних бойових мистецтв.

Вплив синтоїзму на світосприйняття японців.

Давньослов’янський пантеон.

“Нижча міфологія” слов’ян.

Основні ідеї Старого Завіту.

Значення морального закону Мойсея в історії людства.

Свята і обряди іудаїзму.

Історичні умови виникнення буддизму.

Основні форми медитації та їх значення у буддизмі.

Космологія буддизму.

Причини росту популярності буддизму у світі.

Відмітні особливості ріндзай-дзен і сото-дзен.

Історична оцінка буддизму.

Особливості буддійської культової архітектури та мистецтва

Основні течії і напрямки буддизму.

Ламаїзм та його особливості.

Взаємовідносини ісламу з соціальними інститутами.

Духовно-політичний портрет Мухаммеда.

Відносини між християнським світом та мусульманами.

Ісламський фундаменталізм.

Значення Корану для мусульман та його зміст.

Трактування понять “Бог”, “закон”, “істина” в ісламі.

Основні обов’язки мусульман перед Аллахом, людьми та суспільством.

Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення християнства.

Значення Біблії у християнстві, історії релігійної і філософської думки, історії світової культури.

Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях.

Головні ідеї Нового Завіту.

Перетворення християнства у державну релігію Римської імперії.

Перші єресі всередині християнської церкви.

Особливості католицького віровчення.

Роль католицьких чернечих орденів у історії католицької церкви.

Основні віхи історії католицької церкви у Нову добу.

Політика Ватикану у сучасному світі.

Соціальна доктрина Католицької церкви.

Миротворча діяльність Івана Павла ІІ.

Вплив християнства на культуру, мистецтво, освіту Русі-України.

Роль українського православ’я в національно-визвольній боротьбі українського народу.

Особливості українського православ’я.

Основні етапи історії Української православної церкви.

УАПЦ у сучасній Україні.

Сучасний стан православ’я в Україні.

Основні етапи історії Української греко-католицької церкви.

Роль Української греко-католицької церкви у національно-визвольній боротьбі українського народу.

Подвижницька діяльність митрополита Андрія Шептицького та Йосипа Сліпого.

Виникнення протестантизму.

Лютеранство і кальвінізм як два основні різновиди протестантизму.

Особливості церковного упорядкування пізньопротестантських конфесій.

Своєрідність віросповідних засад протестантизму.

Особливості культової практики протестантизму.

Історичні умови виникнення та існування пізнього протестантизму.

Протестантські конфесії в Україні.

Особливості нетрадиційних культів.

Різновиди нетрадиційних культів.

Небезпека тоталітарних культів.

Астрологія і її сьогоднішній ренесанс.

Неоязичництво на Україні.

Сутність оккультно-містичних вчень.

Пропагандистська діяльність релігійних сект та її наслідки.


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття, об'єкт і предмет релігієзнавства.

2. Об'єктивно-ідеалістична та суб'єктивна концепції релігії.

3. Натуралістична та соціологічна концепції релігії.

4. Поняття, структура та функції релігії.

5. Класифікація релігій.

6. Первісні форми релігії: анімізм - віра в одухотвореність світу.

7. Первісні форми релігії: фетишизм.

8. Первісні форми релігії: анімалізм та тотемізм.

Первісні форми релігії: магія.

Первісні форми релігії: шаманство як форма первісної релігії.

Язичество прадавніх слов’ян.

12. Брахманізм.

Індуїзм та джайнізм.

Основні риси конфуціанства.

Сутність даосизму.

Зороастризм.

Синтоїзм.

Основи віровчення та історії іудаїзму.

Світові релігії: поняття та ознаки.

Історія виникнення буддизму.

Віровчення та культ у буддизмі.

Ламаїзм і дзен-буддизм - як форми буддизму.

Основні течії буддизму.

Історичні умови виникнення ісламу.

Основи віровчення та культу ісламу.

Основні напрямки ісламу.

Ісламський фундаменталізм.

Виникнення християнства.

Символ християнської віри.

Становлення християнства на Русі.

Віровчення та культ католицизму.

Система організації та управління католицизму.

Католицизм на Україні.

Віровчення та культ православ’я.

Українська греко-католицька церква.

Сучасні проблеми українського православ’я.

Особливості віровчення та культу протестантизму.

Основні напрямки протестантизму. Загальна характеристика.

Православ'я й католицизм: загальне й особливе.

Реформація - причини, головні ідеї, форми.

Положення релігійних конфесій у сучасній Українській державі.

Класифікація сучасних нетрадиційних конфесій.

Функції та роль релігії у суспільстві.

Причини виникнення розповсюдження нетрадиційних релігій.

Основні напрями нетрадиційних релігій. Загальна характеристика.

Релігія як явище культури.

Народна релігійна культура.

Культура відношення до релігії: свобода совісті.

Релігія та мистецтво.

Роль християнства у процесі становлення української культури.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Амусин И.Д. Кумранская община. – М., 1983.

Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. – М., 1967.

Апокрифы древних христиан. – М., 1989.

Аширов Н. Ислам и нация. – М., 1975.

Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М, 1980.

Бондаренко В.Д. Современное православие: тенденции эволюции – Симферополь, 1989.

Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1991.

Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов – СПб, 1997.

Булгаков С.Н. Христианский социализм – Новосибирск, 1991.

Бурунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

Валаев Р.Ч. Тайны египетских пирамид. – М., 1991.

Васильев А.С. История религий Востока. – М., 1988.

Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т.2.

Ватиканський собор. Документи Другого ватиканського собору: Конституції, декрети, декларації – Львів, 1996.

Вебер М. Избранное. Образ общества – М., 1994.

Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1999.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. – М., 1985.

Волконский А. Католичество и священное предание Востока. – М., 1992.

Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1973.

Герье В. Западное монашество и папство. – М., 1997.

Гече Г. Библейские истории. – М.,1998.

Горський В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. – К., 1987.

Григулевич И.Р. История инквизиции. – М., 1970.

Григулевич Й.Р. Папство. Століття ХХ. Пер. з рос. – К., 1988.

Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М., 1995.

Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1999.

Джексон П. Доктрины и устройство баптистских церквей. – Одесса, 1993.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

Жак Кристиан Египет великих фараонов. – М., 1992.

Зоц В.А. Православие и культура: факты против домыслов – К., 1986.

Иоанн Павел ІІ Искупитель человека; Бог, богатый милосердием; Совершая труд – Рoznań: Simvol, 1991.

Иоанн Павел ІІ Окружное послание Centesimus Annus – Сотый Год Его Святейшества Папы Иоанна Павла ІІ – Нью-Йорк: ООН, 1991.

Иоанн Павел ІІ Энциклики его Священства Папы Римского 1981-1991 годов о труде и человеческой жизнедеятельности, нравственности и морали – К., 1993.

История баптизма. – Одесса, 1996.

Ідеологія руського православ’я: Критич. аналіз / Б.О. Лобовик, М.С. Гордієнко, М.П. Красиков, М.П. Новиков, В.К. Танчер та ін. – К., 1986.

Історія релігії в Україні: В 10 т. – К., 1997. – Т.2: Українське православ’я.

Історія християнської церкви на Україні. – К., 1992.

Калинин Ю.А. Модернизм русского православия – К., 1988.

Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. – М., 1999.

Климович Л.И. Ислам. – М., 1973.

Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1983.

Коран. – М.,1997.

Корнев В.И. Буддизм – религия востока. – М., 1990.

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.

Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973

Крамер С. История начинается в шумере. – М., 1991.

Красников Н.П. Православная этика: прошлое и настоящее – М., 1981.

Крывелев И.А. Библия: Историко-критический анализ. – М., 1983.

Крывелев И.А.История религий. Т.2. – М., 1976.

Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М., 1989.

Кураев А. Соблазн неоязычества. – М., 1994.

Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М., 1999.

Лапицкий М.И. Труд и бизнес в зеркале религий – М., 1998.

Лобье, Патрик де. Три града. Социальное учение христианства – СПб., 2001.

Лозинский С.Г. История папства – М., 1986.

Любащенко В.І. Історія протестантизму в україні. – К., 1996.

Лялина Г.С. Баптизм. – М., 1977.

Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

Малиновский Б. Магия, наука и ерлигия // Религия и общество. – М., 1996. – Ч. І, ІІ.

Марусяк М. (протоієрей) Моральне богослов’я. Навч. посіб. для дух-х навч. закл. – Снятин, 2000.

Мельник В.И. Эволюция современного пятидесятничества. – Львов, 1985.

Мельник В.Історія протестантизму. Курс лекцій. – К., 1996.

Мень А. Сын человеческий. – М., 1992.

Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. СПб., 1997.

Митрохин Л.Н. Религии «нового века». – М., 1994.

Мифологический словарь./ Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1991.

Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1995.

Моральне Богослов’я католицької Церкви – Львів, 1995.

Мориак Фр. Жизнь Иисуса. – М., 1991.

Мчедлов М.П. Католицизм – М., 1974.

Новителли Дж. Туринская плащаница: вопрос остается открытым. – М., 2000.

Обер Жан-Мари Моральне богослов’я – Львів, 1997.

Овсиенко Ф.Г. Социально-этическое учение современного католицизма. (Критический анализ) – М., 1987.

Овсиенко Ф.Г. Эволюция социального учения католицизма – М., 1987.

Панова В.Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.

Пастирське послання “Економічна справедливість для всіх: Католицьке соціальне вчення та економіка США” // Наука та релігія 1986, №7, С.54-57.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Покликання і місія мирян: післясинодальне апостольське повчання Святійшого Отця Івана Павла ІІ – Львів, 1998.

Поснов М. История христианской церкви – К., 1991.

Рейан 3. История первых веков христианства: Жизнь Иисуса. Апостолы. – М., 1991.

Ренан Э. Апостол Павел. – К., 1991.

Ренан Э. Жизнь Иисуса. – К., 1991.

Рерих Н. Шамбала сияющая. – М., 1990.

Свенцицкая И.С. От общины к церкви – М., 1985.

Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан – М., 1981.

Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К., 1994.

Тейлор В Первобытная культура. – М., 1989.

Токарев Д. Ранние формы религии. – М., 1996.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001.

Українська греко-католицька церква – Львів, 1994.

Українська церква між Сходом і Заходом. – К., 1996.

Фаррар Ф. Жизнь Иисуса Христа. – М., 1991.

Филарет (митрополит Московский) Православный катехизис – СПб., 1995.

Филиппович Л. Философско-этический анализ православно-богословской концепции нравственных качеств человека: науч. докл. – К., 1989.

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1998.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Чанышев А.Н. Протестантизм. – М., 1969.

Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви – Львів, 1994.

Чобич С. Історія християнської церкви. – Львів, 1998.

Широкова Г. Древние кельты. – Л., 1986.

Штернберг Л.Я. Первобытнай религия. – М., 1936.

Штраус Д. Ф. Жизнь Иисуса.— М., 1992.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1989.

Эрикер К. Буддизм. – М., 2000.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
О женах: Есть только миг между прошлой и будущей. Именно он называется жизнь.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100