Рефераты на украинском
Енергозберігаючі технології - Розміщення продуктивних сил -стічної води, обробки комунальних відходів, а також організації обліку та контролю за знищенням токсичних та небезпечних ядерних відходів.

безпрограшні інвестиції, які виправдовуються економічно і дають значні прибутки в сфері охорони довкілля. Економія енергії, низьковитратні технології - все це стосується другої категорії.

Крім того до пріоритетних категорій витрат належать:

термінові інвестиції у сферу охорони здоров¢я. У регіонах з високим рівнем забрудненості повітря пріоритети повинні віддаватися заходам щодо поліпшення системи контролю за пилом від підприємств кольорової металургії та сталеплавильних заводів, а також заходам, пов¢язаним із заміною вугілля на газ для використання на районних ТЕС та в будинках. Щодо забруднення водних ресурсів в першу чергу увагу слід звернути на попередню обробку промислових стічних вод із великим вмістом вапжких металів та токсичних хімічних речовин, а також заходам, які б знизили надмірний вміст нітратів у джерелах питної води в сільській місцевості. Щодо небезпечних відходів, особливу увагу варто звернути надійному захисту джерел грунтових та поверхневих вод від забруднюючих речовин, що вимиваються із звалищ. Слід також підтримувати охорону навколишнього середовища з боку підприємств (зменшення викидів засолених вод шахтами, очищення промислових витоків целюлозних, текстильних та хімічних підприємств. Необхідно заохочувати і зменшення викидів токсичних речовин хімічними та нафтохімічними підприємствами.

Ефективні інвестиції на вирішення специфічних проблем різних країн. До цих заходів відносять очищення стічних вод для охорони цінних прибережних, туристичних та екологічних ресурсів, поетапне закінчення будівництва очисних споруд, особливо там, де це впливає на якість води, а також виконання програм, які запобігають пошкодженню найважливіших екосистем.

-Заходи, що не потребують великих витрат і стосуються довгострокових екологічних пріоритетів у тих випадках, коли своєчасні дії допоможуть уникнути більших витрат у майбутньому. До них можна віднести поступову заборону використання бензину високим вмістом свинцю; фінансування прикладних досліджень в галузі охорони екосистем, а також розвиток систем збору, обробки та поширення екологічної інформації про стан довкілля.

Промисловість країн Центральної та Східної Європи використовує технології та виробляє продукцію, що була характерна для промилової ринкової економіки інших європейських країн тридцять та більше років тому. Протягом останніх двадцяти років західні держави інвестували кошти у поглиблення основних виробничих фондів та почали використовувати менш енергомісткі та менш шкідливі для довкілля технології. В країнах, де панувала централізована планова економіка, пріоритетним напрямком став екстенсивний розвиток основних фондів,при якому високого рівня виробництва досягають через будівництво нових більших підприємств, а не шляхом модернізації вже існуючих. Нові технології вводилися безсистемно, часом шляхом ліцензування або копіювання західних ноу-хау.Серед економічних показників не зростали ні ті, що пов¢язані із навчанням на досвіді, ні ті, що стосувалися інвестування у невеликі вдосконалення фізичного та людського факторів. А саме вони стали лейтмотивами економічного росту у країнах з ринковою економікою.

З того часу як збільшилося занепокоєння щодо погіршення здоров¢я людей внаслідок шкідливого впливу промислових викидів, почалися розробки та реалізація нових технологій та ефективних методів контролю. Але у багатьох випадках не відомо чи зможуть економічні прибутки зацікавлених галузей промисловості виправдати сподівання. В зв¢яязку з цим краще більшу увагу приділити не таким масштабним, легнко контрольованим акціям. Це може значно поліпшити ситуацію особливо в найбільш забруднюючих галузях промисловості.

Установка термостатів та інших найпростіших засобів контролю підвищить ефективність використання палива, зменшить втрати сировини.

Схема 1. Порівняння екології, економіки та екологічної економіки.

Традиційна економіка

Традиційна екологія

Екологічна економіка

Світовий погляд

Механістична,статична, атомістична

Рушійна сила – індивідуальні смаки та вподобання

Ресурси розглядаються як практично невичерпні, завдяки технічному прогресу.

Еволюційна, атомістична

Рушійною силою є еволюція

Ресурси розглядаються як дуже обмежені, люди розглядають як вид, але рідко вивчаються.

Динамічна, системна, еволюційна

Людські уподобання, уявлення,технології та рівень організації розвиваються паралельно

Часові рамки

Невеликі: максимально – 50 років, зазвичай – 1-4 роки

Масштабні: весь період існування життя

Масштабні: вічність

Просторові рамки

Від місцевого до міжнародного

Складові одиниці варіюють від фірм до країн

Від місцевих до регіональних

Більшість досліджень зосереджено на малих ділянках, всередині одної екосистеми.

Від місцевих до глобальних.

Видові рамки

Лише люди.

Тварини і рослини інколи розглядаються, але лише як засоби існування людини.

Усі, крім людини. Тривають спроби знайти екосистеми, незаймані людиною.

Екосистеми включно з людиною. Досліджуються взаємозв¢язки між людиною та рештою живого світу.

Першочергові мікрозавдання

Максимальні прибутки для фірми, максимальна вигода для людини.

Максимальна репродуктивність.

Залежить від мети системи.

Першочергові макрозавдання

Розвиток національної економіки.

Виживання видів.

Стійкий розвиток еколого-економічних систем.

Думки щодо технічного прогресу

Дуже оптимістичні.

Песимістичні або відсутні.

Завбачливо скептичні.

Академічний статус

Дисципліна.

Моністична, основана на математичних операціях.

Дисципліна.

Більш плюралістична, але також зосереджена на засобах та технологіях.

Міждисциплінарний науковий напрямок. Плюралістична. Розглядає екологічні проблеми сучасності з боку їх впливу на людину.

сировину або введення плати за забруднення навколишнього середовища – для підприємств це стимул, щоб вкласти кошти у потрібне обладнання та підготовку кадрів.

Модернізація технологій на підприємстві чи організація контролю за викидами може значно знизити їх концентрацію і об¢єм. Особливо перспективні усі низьковитратні та маловідходні технології. Гарні приклади застосування цих заходів можна знайти в такій галузі як очистка питних вод. Звичайна хімічна або біологічна очистка дає можливість у багато разів збільшити об¢єм води для її повторного використання на підприємстві. При цьому знижується кількість витоків, а також кількість твердих та органічних частинок, що потрапляють разом із стічними водами у річки.

Технологія регенерації може застосовуватися і для твердих відходів металургійних підприємств, електростанцій та шахт.

Контроль в кінці технологічного циклу при помірних витратах. Стандартним прикладом подібних заходів є встановлення більш ефективних пилових фільтрів на металургійних та металообробних заводах з метою зменшення викидів металічного пилу разом з топковими газами. Велика кількість підприємств кольорової металургії в Центральній та Східній Європі – джерела шкідливих викидів свинцевого, цинкового, нікелевого, кадмієвого та інших видів металічного пилу, який завдає суттєвої шкоди здоров¢ю людей, що живуть поблизу. На відміну від цього, пилові фільтри та інші засоби, що застосовуються в США на підприємствах із виплавлення свинцю, настільки ефективні, що у тих, хто живе на віддалі 1 км від підприємства, кількість свинцю у крові не вища за ту, що мають мешканці інших штатів. Подібну картину можна бачити при аналізі аналогічних проблем, пов¢язаних з викидами бензолу та інших токсичних органічних відходів від підприємств нафтопереробної та хімічної промисловості. Неможливо радикально скоротити об¢єм шкідливих викидів, але значних змін на краще можна досягти, як правило, за рахунок невеликих витрат.

Таким чином, інвестиції в основні фонди лише один із способів поліпшення стану довкілля економічними новаціями. Але жодні внески в більш досконале виробництво чи екологічний контроль не вирішать проблеми охорони довкілля у країнах Центральної та Східної Європи, якщо вони не будуть доповнені ефективним керівництвом та експлуатацією.

З іншого боку, можна досягнути значного прогресу при мінімальних витратах ресурсів, якщо просто забезпечити належне керівництво підприємством, ефективну експлуатацію його обладнання, функціонування заходів екологічного контролю відповідно з технічними умовами та швидку ліквідацію наслідків шкідливих викидів. Значною мірою цей процес залежить від ступеню відповідальності за доручену справу та бажання досягти кращих показників у справі охорони довкілля.

Так, наприклад, такі загалом тривіальні кроки, як донесення до широкого загалу досягнень підприємств або робочих колективів сфері поліпшення стану довкілля можуть принести великі прибутки. Все сказане вище означає, що інвестиції мають підсилюватися видатками на організацію правильної управлінської діяльності, навчання персоналу тощо.

7. Проблеми та перспективи функціонування .

Застосування попередньоізольованих труб як відомо, забезпечує значну економію паливно –енергетичних ресурсів , суттєво зближує капітальні та матерільні витрати на ремонт та прокладання нових мереж , вирішує соціальні проблеми , пов’язані з відключенням тепла та гарячої води. Використання при цьому труб вітчизняного виробництва – додатковий зиск державного маштабу ( значно нижча ціна , нові робочі місця , надходження до державного бюджету ). При позитивному вирішенні цієї проблеми в нашій державі протягом найближчих 2-3 років річна економія могла б оцінювати сотнями мільйонів доларів США . Ще на початкуминулого року нами відзначалось, що Україна по використанню попередньоізольованих труб суттєво випереджує всі країни СНД. Вже тоді існували потенційні можливості почати виробництво принаймні у 7-9 вітчизняних підприємст . Більшість потенційних споживачів цієї продукції розуміли її значні переваги і вишукували кошти для проведення ремонтів та будівництва теплових мереж по новій технології .Однак економічна ситуація та фінансовий стан як підприємств-споживачів попередньоізольованих труб . так і країни в цілому протягом року швидкими пемпами погіршувались . В результаті більшість з них знову була змушена “зекономити” і провести теплоізоляцію з використанням мінвати або інших теплоізоляційних матеріалів , а то й взагалі прнокласти теплові мережі без жодної ізоляції .Тут можна знову нарікати на відсутність економічних важелів чи приватного власника , але тим з місця не зрушиш . На нарадах й офіційних зусрічах керівники та фахівці різно рівня не раз вже висловлювались , що в першу чергу потрібно зробити , щоб забезпечити позитивні зрушення в цьому питанні . Потрібно прийняти за участю Міненерго , Держбуду , Держкоменергозбереження та Держстандарту відповідне рішення про виключне застосування при прокладці чи ремонтах теплових мереж попередньоізольованих ППУ труб .Необхідні передумови для прийняття такого рішення в нашій країні в основному забезпечені : обсяги планового виробництва попередньоізольованих труб переважають фінансові можливості споживачів , більше того , можуть бути за короткий час нарощені; розробка нормативно-технічної документації завершується ; функціонують структури для проведення атестації та сертифікації продукції . Підготовку відповідних матеріалів щодо методів прокладки теплових мереж повинна взяти на себе Асоціація українських виробників теплоізольованиз труб .

Що стосується можливостей нарощування обсягів виробництва , то 2001 рік можна вважати втраченим . Разом з тим наша бідність призвела до появи ще однієї негативної тенденції в практичному використанні попернедньоізольованих труб , а саме до появи так званих “гаражних технлогій “ їх виробництва .Деякі виробництва , створені чи наближені до підприємств теплової комунальної енергетики , займаються теплоізоляцією виробів для теплових мереж , так би мовити , для власних потреб з порушенням багатьох технологічних та нормативних принципів .На виробництві закуповується і встановлюється устаткування , яке не забезпечує технологічних параметрів при формуванні ППУ , через відсутність досвіду і необхідного устаткування не проводиться вхідний контроль сировини та матеріалів і відповідно , контроль готової продукції . Як правило , сировина та матеріали купуються найдешевші , сумнівного походження і якості , виробництво не атестоване , продукція не має відповідних сертифікатів , відсутня технологічна документація . З досвіду екслуатації попередньоізольованих труб в європейських країнах відомо , що недотримання належної якості будь-якого з елементів теплової мережі наносять значну шкоду .

До позитивних ознак ринку можна віднести зняття пільг для щакордонних фірм ( зокрема , по сплаті ПДВ ) , внаслідок чого значно вищі ціни зробили їх неконкурентноздатними .Показовим є ряд внутрішніх тендерів , які виграло ТзОВ “ ІТЕКО “ на початку 2000 р. у фірми АВВ . Серед таких об’єктів , в першу чергу , слід відзначити магістральну тепломережу Д530 мм довжиною 1500 м для підприємства “ Коломиятеплоенерго “ ; комплектні поставки для прокладки теплових мереж діаметром від 219 мм до 720 мм зальною довжиною понад 2 км для підприємства “Психоневрологічної та онкологічної лікарні “ м. Івано-Франківськ ; крупні поставки труб і комплектуючих для теплових мереж і , що найважливіше , теплоізрольованих поліпропіленових труб для гарячого водопостачання для підприємства “ Косівтеплоенерго “ .На початку 2000 р. ТзОВ “ІТЕКО ” вввело в експлуатацію виробничі потужності , що дозволяють теплоізолювати труби , фасонні вироби , арматуру та компенсатори діаметром до 1020 мм . Для теплоізоляції стиків використовуються переважно термоусадкові муфти виробництва кращих європейських фірм , надійні в експуатації , з дуже просою технологією монтажу , відносно дешеві .

Однак , попри ці здобутки необхідо звернути увагу на ще одне важливе досягнення ТзОВ”ІТЕКО” , яке полягає в освлєнні технології теплоізоляції поліетиленових і поліпропіленових труб . Зокрема , поліпропіленові труби з наступними характеристиками : тепмпература експлуатації до 95°С ; робочий тиск до 2,0 МПа ; фізіологічна нецтральність ; відсутність солевідкладень на поверхні ; асортамент від Ду 20 до Ду 325 є в значній мірі “ новинкою “ для наших еслуатаційників і можуть успішо викорисовуватись для прокладки та ремонту магістралей гарячої води , довжина яких в Україні у зв’язку з надмірнем рівнем централізації теплопостачання є однією із найбільших в Європі . Нова технологія має ряд переваг емалювання , зокрема набагато вища ( не менше 30 років ) довговічність ( при емалюванні сталевих труб існує небезпека інтенсивних процесів локальної корозії в місцях сколів та тріщин , зумовлених транспортуванням , зваркою стиків і т.п.) простота і технологічність монтажу при прокладуі теплопроводів ( дешеве пересування устаткування ) . При приблизно рівних цінах на емальовані і поліпропіленові труби , останні найближчим часом витіснять сталеві при будівництві трубопроводів гарячого водопостачання . До речі , всі розвинуті країни світу пішли у цій галузі саме по шляху використання пластмасових труб , винятком сьогодні є Росія і Україна , де залишилися виробничі потужності емалювання з часів СРСР .

ТзОВ “ ІТЕКО “ було створене і продовжує розвиватися в результаті виконання державного інноваційного проекту “ Регіональний центр теплогідроізольованих труб “ . На початку 2001 року всі організації і підприємства , причинені до створення першого в Україні виробництва попередньоізольованих труб , об’єдналися в корпорацію “ ЕНЕРГОРЕСУРС “ наведено в таблиці. №

Таблиця №

1.

Фізико-механічний інститут НАН України як автор вищезгаданого інноваційного проекту , розробник нових технологій , стандартів , конструкторсько-технологічної документації ;

2.

Львівський монтажно-заготівельний завод ( МЗЗ ) , який має великі потужності для монтажу трубопроводів , виготовлення деяких комплектуючих для виробництва теплоізольованих труб , володіє незадіяним виробничим потенціалом ;

3.

НВП “ Енергокомплект “ , яке на виробничій базі МЗЗ вже в минулому році налагодило виробництво повної номенклатури сталевих частин фасонних деталей теплових мереж , сильфонних компенсаторів , а найважливішим його завданням у 2000 році є освоєння виробництва оболонкових поліетиленових труб великого діаметру.

4.

НВП “ Енергоцентр “ , яке займається еспертизою ринку і постачання для виробництва теплоізольованих труб тих комплектуючих ,

Фасонних деталей та їх монтажу , що не виготовляються в Україні , розробляє документацію та допомагає у створенні подібних до підприємств виробництва в інших регіонах України , готує бартерні схеми розрахунків за кінцеву продукцію.

ТзОВ “ІТЕКО “ бере на себе функції роботи з замовниками , укладання угод , координації виконання окремих робіт по створенню кінцевого продукту суміжними підприємствами , контролю якості , сертифікації кінцевого продукту і його складових , забезпечення своєчасного постачання продукції і виконання замовленнь . Крім завдань , пов’язаних з безпосереднім випуском продукції ТзОВ “ ІТЕКО “ буде займатись розвитком і розширенням діяльності її засновників шляхом інвестування всіх отриманих прибутків , підтримкою успішного завершення реалізації інноваційного проекту .

Георафічне положення підприємства відносно об’єктів навколишнього середовища.

ТзОВ “ ІТЕКО “ розташоване в південно – західній частині України , територію якої перетинають Українські Карпати . Економіко – георафічне положення ТзОВ “ ІТЕКО “ дуже вигідне. Сприятливим чинником для економіки є сусідство з багатою на природні ресурси та індустріальною Львівщиною . Густа сітка шосейних і залізничних шляхів дає можливість налагоджувати широкі вирбничі з’язки з іншими областями України. .

Чисельність та склад працівників

Найменування

Всього осіб

Із зальної чисельності

робітники

жінки

Чисельність штатних працівників облікового складу на кінець року

10

2

3

Чисельність працівників , які закінчили вищі заклади освіти :

1-2 рівня акредитації

3

1

3-4 рівня акредитації

4

1

Чисельність працівників у віці :

50-54 роки

2

15-28 років

1

1

36-50 років

7

2

Чисельність працівників , які постійно проживпають у сільській місцевості , а зайняті у міській місцевості .

3

2

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Девиз холостяка - лучше молоко из холодильника, чем корова на кухне.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100