Менеджмент: Планування в аграрних формуваннях, Контрольная работа

Тести на державний екзамен для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» з дисципліни «Планування в аграрних формуваннях»


1.      Термін „організація" перекладається з французької мови як:

а)      властивість, сукупність;

б)      побудова, функціональність;

в) гармонійний вигляд, упорядкованість;

г) призначення, створення;

2.      Організації як системі притаманні такі ознаки:

а) організованість, наявність певного порядку;

б) цілісність, подільність;

в)      не стаціонарність, стахостичність;

г)       створення, удосконалення;

3.      Організація як стан системи передбачає:

а)      необхідність погодження цілей;

б)      поліпшення стану колишньої системи;

в)      створення нової системи;

г) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

4.      Організація як процес це:

а) співвідношення між частинами цілого;

б) створення нових і удосконалення функціонуючих систем;

в)      наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

г)       взаємодія елементів системи у просторі й у часі;


5.      Будь-які дії органів державної влади спрямовані на послаблення економічних функцій держави і посилення господарської самостійності всіх суб'єктів економіки - це:

а) реорганізація;

б) роздержавлення;

в)      реструктуризація;

г)       приватизація;

6.      Відчуження майна, яке знаходиться в державній і комунальній власності на користь фізичних і недержавних юридичних осіб це:

а)      реструктуризація;

б)      реорганізація;

в) приватизація;

г) роздержавлення;

7.      Перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, щорічно затверджуються:

а)      Кабінетом Міністрів України;

б)      Міністерством аграрної політики;

в)      Фондом державного майна;

г) Верховною Радою України;

8.      Державну політику в сфері приватизації підприємств здійснює:

а)      Міністерство аграрної політики;

б)      Верховна Рада України;

в)      Міністерство економіки України;

г) Фонд державного майна;

9 Зміна відносин власності в рамках однієї форми власності, тобто від колективно неподільної форми власності до колективно дольової це:

а) поділ;

б) паювання;

в)      реорганізація;

г)       приватизація;

10.    Визначення фонду паювання майна (03 - основні засоби, ВЗ - виробничі запаси, ДЗ - дебіторська заборгованість, КЗ - кредиторська заборгованість, МСІ - майно соціальної інфраструктури):

а)      ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ + КЗ + МСІ

б)      ФПМ = 03- ВЗ + ДЗ + КЗ - МСІ

в)      ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ - КЗ + МСІ

В Фпм = 03 + В3 +ДЗ-КЗ-МСІ

11.    Кількісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:

а) стаж роботи;

б)      посада;

в)      розмір його заробітної плати;

г)       кількість років проживання в даному селі;


12.    Якісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:

а) посада;

б) розмір його заробітної плати;

в)      кількість років проживання в даному селі;

г)       стаж роботи;

13.    Розрахунок сукупної заробітної плати за період паювання майна:

а)      складається із множення всіх індивідуальних заробітних плат працівників;

б)      складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників за рік;

в) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників;

г) складається із суми всіх працівників;

14.    Розрахунок пайової ставки при паюванні майна:

а) фонд паювання майна поділити на сукупну заробітну плату;

б)      фонд паювання майна поділити на кількість працівників;

в)      фонд паювання майна поділити на індивідуальну заробітну плату;

г)       фонд паювання майна поділити на грошову оцінку одного гектара;

15.    Розрахунок індивідуального майнового паю:

а)      заробітна плата всіх робітників помножити на пайову ставку;

б) індивідуальну заробітну плату (за роки взяті для паювання) помножити на пайову ставку;

в)      кількість робітників помножити на пайову ставку;

г)       кількість років взятих для розрахунку помножити на пайову ставку;

16.    Для кожного працівника конкретного підприємства розмір майнового паю:

а) різний;

б)      залежить від посади;

в)      залежить від кількості членів сім'ї;

г)       однаковий;

17 Розмір майнового паю залежить від:

а)      кількості членів родини;

б)      заробітної плати;

в) стажу роботи і заробітної плати;

г) стажу роботи;

18.    Розрахунок грошової оцінки землі (Рдд - рентний дохід диференціальний; Рда - рентний дохід абсолютний; Пк - період капіталізації рентного доходу; Ц- ціна 1 ц зерна):

а) Гоз = (Рдд - Рда) * Пк : Ц;

б) Гоз = (Рдд + Рда) * Пк * Ц;

в)      Гоз = (Рдд * Рда) + Пк + Ц;

г)       Гоз = (Рдд : Рда) * Пк * Ц;


19.    Розрахунок вартості земельного паю:

а)      Взп = Грошова оцінка землі + Кількість працівників;

б)      Взп = Грошова оцінка землі * Кількість працівників;

в)      Взп = Грошова оцінка землі - Кількість працівників;

г) Взп = Грошова оцінка землі: Кількість працівників;

20.    Розрахунок розміру земельного паю:

а) вартість земельного паю помножити на грошову оцінку 1 га;

б) вартість земельного паю розділити на грошову оцінку 1 га;

в)      грошову оцінку землі поділите на кількість працівників;

г)       грошову оцінку землі помножити на кількість працівників;

21.    Для кожного працівника конкретного підприємства розмір земельного паю:

а)      різний;

б)      залежить від стажу роботи і заробітної плати;

в)      залежить від кількості членів родини;

г) однаковий;

22.    Одиниці виміру земельного паю:

а)      фізичні гектари;

б)      метри;

в) умовні кадастрові гектари;

г)       кілометри;


23.    При паюванні землі дотримуються принципу:

а) членства працівників;

б) рівності розмірів земельних паїв;

в)      соціального захисту працівників;

г)       не рівності розмірів земельних паїв;

24.    Планування річної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах (О - Обсяг робіт; Д - кількість днів роботи; Нв - норма виробітку; Кз - коефіцієнт змінності; Кг - коефіцієнт технічної готовності):

а) Кт = О/ Д+Нв+Кз+Кг;

б) Кт = О/Д*Нв*Кз*Кг;

в)      Кт = О/ Д-Нв+Кз-Кг;

г)       Кт = О/ Д-Нв-Кз-Кг;

25.    Планування обсягу вантажоперевезень по кожній марці автомобілів (Ва - вантажопідйомність автомобіля; Па - річний пробіг; Кв - коефіцієнт використання вантажопідйомності; Кп - коефіцієнт використання пробігу:

а) Ов = Ва / Па * Кв * Кп:

б)      Ов = Ва + Па + Кв+Кп;

в)      Ов = Ва * Па / Кв * Кп;

г) Ов = Ва * Па * Кв * Кп;

26.    Системи утримання великої рогатої худоби:

а)      на глибокій незмінній підстилці;

б)      прив'язна і безприв'язна;

в)      безприв'язно-боксова;

г) стійлова та стійлово-пасовищна;

27.    Способи утримання великої рогатої худоби:

а)      стійловий та стійлово-пасовищний;

б) прив'язний і безприв'язний;

в)      на глибокій незмінній підстилці;

г)       безприв'язно-боксовий;

28.    Спосіб утримання ремонтних телиць до 3 місяців:

а) в індивідуальних клітках;

б)      на пасовищі;

в)      в групових станках;

г)       в стійлах;

29.    Спосіб утримання ремонтних телиць від 3 до 9 місяців:

а)      на пасовищі;

б)      в індивідуальних клітках;

в)      в стійлах;

г) в групових станках;

30.    Норма витрат кормів на 1 ц молока:

а)      8 - 9 ц кормових одиниць;

б)      4 - 5 ц кормових одиниць;

в)      0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;

г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;

31.    Розрахунок валового приросту статево-вікової групи тварин:

а)      середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;

б)      середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;

в) середньодобовий приріст помножити на кількість кормо-днів;

г)       середньодобовий приріст помножити на 365 днів;

32.    Розрахунок кількості кормо-днів:

а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;

б)      середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;

в)      норму витрат кормів на 1 голову помножити на середньорічне поголів'я;

г)       середньодобовий приріст помножити на 365 днів;

33.    Норма витрат кормів на 1 ц приросту великої рогатої худоби:

а)      1,1- 1,3 ц кормових одиниць;

б)      4 - 5 ц кормових одиниць;

в)      0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;

г) 18 - 19 ц кормових одиниць;

34. Планування сухостійного періоду у корів:

а)      період від запліднення до отелення;

б)      період від запліднення до 7 місяців тільності;

в) період від 7 місяців тільності до отелення;

г) період від отелення до запліднення;

35.    Планування сервіс періоду у корів:

а)      період від запліднення до отелення;

б)      період від запліднення до 7 місяців тільності;

в)      період від 7 місяців тільності до отелення;

г) період від отелення до запліднення;

36.    Планування періоду тільності у корів:

а) 4 місяці;

б) 9 місяців;

в)      7 місяців;

г)       12 місяців;

37.    Планування періоду лактації у корів:

а) 9 місяці;

б) 10 місяців;

в)      7 місяців;

г)       12 місяців;

38.    Норма витрат кормів на 1 ц приросту свиней:

а)      8- 9 ц кормових одиниць;

б)      4 - 5 ц кормових одиниць;

в) 6 - 7 ц кормових одиниць;

г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;


39.    Планування періоду супоросності у свиней:

а) 4 місяці;

б)      9 місяців;

в)      5 місяців;

г)       12 місяців;

40.    Планування опоросів у свиноматок за рік:

а)      4 опороси;

б)      1 опорос;

в) 2 опороси;

г) 3 опороси;

41.    Планування середньої тривалості використання основних свиноматок:

а) 5 - 6 років;

б) 3 - 4 роки;

в)      1 - 2 роки;

г) 4 - 5 років;

42.    Способи утримання овець:

а)      прив'язний, безприв'язний;

б)      стійловий, стійлово-пасовищний;

в)      в групових станках;

г) пасовищний, пасовищно-стійловий;


43.    Планування періоду суягності вівцематок:

а)      9 місяців;

б)      3 місяці;

в)      5 місяців;

г) 4 місяця;

44.    Планування виходу приплоду на 100 вівцематок:

а)      90-95 голів;

б)      180-200 голів;

в) 120-140 голів;

г)       60-80 голів;

45.    Батьківське стадо у птахівництві використовується для виробництва:

а)      харчового яйця;

б)      дієтичного яйця;

в)      технічного яйця;

г) інкубаційного яйця;

46.    Промислове стадо у птахівництві використовується для виробництва:

а) технічного яйця;

б) харчового яйця;

в)      інкубаційного яйця;

г)       екологічного яйця;


47.    Планування отримання яєць від однієї курки-несучки за рік:

а) 350-365 яєць;

б) 250-270 яєць;

в)      140-150 яєць;

г)       410-420 яєць;

48.    Планування першої яйцекладки курей:

а) в 2-3 місяці;

б) в 4,5-5 місяців;

в)      в 8-9 місяців;

г)       в 6-7 місяців;

49.    Планування інкубації курячих яєць:

а)      27 діб;

б)      30 діб;

в)      35 діб;

г) 21 доба;

50.    Планування інкубації гусячих яєць:

а) 30 діб;

б)21  доба;

в)      28 діб;

г)       25 діб;


51.    Планування інкубації індичиних яєць:

а) 32 доби;

б) 28 діб;

в)      30 діб;

г)       21 доба;

52.    Планування інкубації качиних ЯЄІІЬ:

а)      21 доба;

б)      30 діб;

в) 28 діб;

г) 24 доби;

53.    Планування маси добового курча:

а) 80-90% від маси яйця;

б) 60-70% від маси яйця;

в)      110-120% від маси яйця;

г)       30-40% від маси яйця;

54.    Розрахунок кількості нормо-змін в технологічній карті:

а) фізичний обсяг робіт поділити на кількість робітників;

б) фізичний обсяг робіт поділити на змінну норму виробітку агрегату;

в)      фізичний обсяг робіт поділити на затрати праці;

г)       фізичний обсяг робіт поділити на кількість агрегатів;


55.    Переведення фізичного обсягу робіт, який виконується тракторами в умовні гектари у технологічній карті:

а) фізичний обсяг робіт помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

б) кількість нормо-змін помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні і на тривалість зміни в годинах;

в)      фізичний обсяг робіт поділити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

г)       кількість нормо-змін помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

56.    Потреба в кормах планується на два періоди:

а)      на календарний і майбутній рік;

б)      від урожаю планового року до урожаю майбутнього року;

в)      на господарський і майбутній рік;

г) на календарний, господарський рік і від початку року до врожаю;

57.    При плануванні собівартості 1 голови приплоду в молочному скотарстві вона оцінюється як:

а)      собівартість 60 кормових одиниць утримання корови;

б)      собівартість ЗО кормо-днів утримання корови;

в)      собівартість 30 кормових одиниць утримання корови;

г) собівартість 60 кормо-днів утримання корови;


58.    При плануванні собівартості 1 ц молока необхідно:

а) всього витрат на виробництво молока поділити на кількість отриманого молока;

б) всього витрат на виробництво молока мінус вартість гною мінус витрати на приплід поділити на кількість отриманого молока;

в)      всього витрат на виробництво молока мінус витрати на утримання приплоду поділити на кількість отриманого молока;

г)       всього витрат на виробництво молока мінус витрати на прибирання гною поділити на кількість отриманого молока;

59.    При плануванні собівартості 1 коне-дня необхідно:

а) всього витрат на утримання коней поділити на кількість коне-днів;

б) всього витрат на утримання коней мінус вартість гною мінус витрати на приплід поділити на кількість коне-днів;

в) всього витрат на утримання коней мінус витрати на утримання приплоду поділити на кількість коне-днів;

г) всього витрат на утримання коней мінус витрати на прибирання гною поділити на кількість коне-днів;

60.    При плануванні кількості автомобіле-днів в роботі необхідно:

а) середньорічну кількість автомобілів помножити на кількість робочих днів у році;

б)      середньорічну кількість автомобілів помножити на 365 днів;

в)      середньорічну кількість автомобілів мінус кількість святкових і вихідних днів у році;

г)       середньорічну кількість автомобілів помножити на середньорічну кількість водіїв;

61.    При плануванні собівартості 1 ц зерна необхідно:

а) всього витрат на виробництво зерна поділити на кількість отриманого зерна;

б) всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на солому поділити на кількість повноцінного зерна;

в)      всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на солому поділити на кількість зерновідходів;

г)       всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на зерновідходи поділити на кількість повноцінного зерна;

62.    При плануванні собівартості 1 т-км необхідно:

а) всього витрат на утримання автопарку поділити на загальний пробіг автомобілів;

б) всього витрат на утримання автопарку мінус витрати на перевезення робітників підприємства поділити на обсяг вантажоперевезень;

в)      всього витрат на утримання автопарку поділити на кількість автомобіле-днів у роботі;

г)       всього витрат на утримання автопарку мінус витрати на автомобіле-дні у роботі поділити на обсяг вантажоперевезень;

63.    При плануванні собівартості 1 кВт-год. електроенергії необхідно:

а)      всього витрат на утримання електромережі поділити на кількість необхідної електроенергії;

б)      всього витрат на утримання електромережі додати вартість електроенергії за рік за державною ціною;

в) всього витрат на утримання електромережі додати вартість електроенергії за рік за державною ціною поділити на кількість необхідної електроенергії;

г) всього витрат на утримання електромережі поділити на вартість електроенергії за рік за державною ціною;

64.    Вид діяльності органів управління підприємства по передбаченню майбутнього стану його економіки:

а)      господарська діяльність;

б)      екологічна діяльність;

в)      соціальна діяльність;

г) планувальна діяльність;

65. Складання планів, тобто прийняття рішень їх досягнення:

а) процес дослідження;

б) процес планування;

в) процес відтворення;

г)       процес контролю;

про майбутні цілі підприємства і способи

66.    Результат планової діяльності:

а)      звіт;

б)      баланс;

в) план;

г) завдання;


67.    Системи планування, які діють в повністю визначеному середовищі і не мають обмежень в інформації:

а) інактивні;

б) детерміновані;

в)      преактивні;

г)       ймовірнісні;

68.    Системи планування, які не дають повної передбачуваності результатів:

а)      детерміновані;

б)      преактивні;

в) ймовірнісні;

г) інтерактивні;

69.    Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в теперішній час:

а)      реактивне;

б)      преактивне;

в)      інтерактивне;

г) інактивне;

70.    Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані на найкращі ідеї минулого, сьогодення та майбутнього:

а) інактивне;

б) інтерактивне;

в)      преактивне;

г)       реактивне;

71.    Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в минуле:

а)      преактивне;

б) реактивне;

в)      інтерактивне;

г)       інактивне;

72.    Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в майбутнє:

а) преактивне;

б)      інактивне;

в)      реактивне;

г)       інтерактивне;

73.    Принцип планування, який передбачає взаємозв'язок між підрозділами на основі координації та інтеграції планової діяльності:

а) єдності;

б)      точності;

в)      гнучкості;

г)       участі;

74.    Пшнішп планування, який передбачає взаємопогодження довго середньо - та короткотермінового планування:

а) пріоритетності;

б) безперервності;

в)      участі;

г)       єдності;

75.    Принцип планування, при якому плани необхідно розробляти з врахуванням можливостей внесення змін:

а)      безперервності;

б)      точності;

в) гнучкості;

г) участі;

76.    Принцип планування, який передбачає врахування при складанні планів певного ступеня точності розрахунків і передбачень:

а) участі;

б) точності;

в)      єдності;

г)       гнучкості;

77.    Принцип планування, який означає, що кожний працівник підприємства стає учасником планувальної діяльності незалежно від посади і функцій:

а) пріоритетності;

б) участі;

в)      єдності;

г)       точності;


78.    Принцип планування, який передбачає ранжування об'єктів планування за їх важливістю для підприємства:

а)      єдності;

б)      участі;

в)      безперервності;

г) пріоритетності;

79.    Метод планування, який полягає в складанні планів на базі наявних внутрішніх ресурсів підприємства - трудових, матеріальних, технічних:

а)      цільовий;

б)      нормативний;

в) ресурсний;

г)       екстраполяційний;

80.    Метод планування, при якому планування діяльності підприємства зводиться до вибору мети та заходів її реалізації:

а)      інтерполяційний;

б)      ресурсний;

в)      екстраполяційний;

г) цільовий;

81.    Метод планування, який базується на визначенні динаміки показників у минулому, вважаючи, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану, будуть збережені і в майбутньому:

а)      цільовий;

б)      інтерполяційний;

в) екстраполяційний;

г) ресурсний;

82.    Метод планування, який передбачає зворотній рух від визначеної мети та відповідного кінцевого значення планових показників:

а)      екстраполяційний;

б)      статистичний;

в)      цільовий;

г) інтерполяційний;

83.    Метод планування, при якому планові показники розраховуються з використанням прогресивних норм витрачання ресурсів підприємства:

а) ресурсний;

б) нормативний;

в)      цільовий;

г)       статистичний;

84.    Метод планування, який передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки та середніх величин при встановленні планових показників:

а)      нормативний;

б)      ресурсний;

в)      цільовий;

г) статистичний;


85.    План, який відображає основну мету розвитку підприємства і носить концептуальний характер:

а)      оперативний план;

б) стратегічний план;

в)      тактичний план;

г)       річний план;

86.    План, який передбачає конкретні способи використання ресурсів підприємства, необхідних для досягнення довготермінових цілей:

планування стратегія паювання майно

а) тактичний план;

б)      річний план;

в)      оперативний план;

г)       стратегічний план;

87.    План, який передбачає здійснення завдань в календарному році:

а) стратегічний план;

б) річний план;

в)      оперативний план;

г)       тактичний план;

88.    План, який передбачає здійснення окремих операцій в короткі терміни (день, тиждень, місяць):

а) стратегічний план;

б) оперативний план;

в)      річний план;

г)       тактичний план;

89.    Мета, для якої підприємство існує і яка повинна бути виконана у плановому періоді:

а)      стратегія;

б) тактика;

в)      бачення;

г) місія;

90.    Стратегічний план - це місія, задачі підприємства і...:

а)      виробнича, фінансова та маркетингова стратегії;

б)      загальна, маркетингова та функціональні стратегії;

в)      конкурентна, загальна та фінансова стратегії;

г) загальна, конкурентна та функціональні стратегії;

91.    План, в якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації:

а)      стратегічний план;

б)      річний план;

в) бізнес-план;

г)       оперативний план;

92.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти узагальнено ключові положення:

а)      виробничий план;

б)      маркетинговий план;

в)      організаційний план;

г) резюме;

93.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти поточну ситуацію і тенденції розвитку галузі, опис продукції (послуг):

а)      виробничий план;

б)      маркетинговий план;

в)      організаційний план;

г) галузь, підприємство та його продукція;

94.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти загальну характеристику ринку продукту, цільовий ринок, покупці, конкуренти:

а)      маркетинговий план;

б)      оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г)       фінансовий план;

95.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти політику ціноутворення, торгову політику, рекламу:

а) маркетинговий план;

б)      оцінка ризиків;

в)      дослідження ринку;

г)       фінансовий план; 

96.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти технологічний процес, машини і обладнання, сировина і матеріали:

а) галузь, підприємство та його продукція;

б)      маркетинговий план;

в)      організаційний план;

г) виробничий план;

97.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти форму організації бізнесу, потребу в персоналі, керівний склад підприємства, консультанти і радники:

а)      галузь, підприємство та його продукція;

б)      маркетинговий план;

в) організаційний план;

г)       виробничий план;

98.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти типи можливих ризиків, способи реагування на загрози для бізнесу:

а) маркетинговий план;

б) оцінка ризиків;

в)      дослідження ринку;

г)       фінансовий план;

99.    Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти план доходів і витрат, план руху грошових коштів, плановий баланс:

а)      виробничий план;

б)      маркетинговий план;

в)      організаційний план;

г) фінансовий план;


100.  Визначення в бізнес-плані мінімально допустимого рівня виробництва, за якого проект залишається беззбитковим, тобто не дає ні прибутку ні збитку:

а)      маржинальний дохід;

б)      запас фінансової міцності;

в) фінансова стійкість;

г) точка беззбитковості;

 


Еще из раздела Менеджмент:


 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Секс - это наследственное. Если ваши родители сексом не занимались, то ваши шансы заняться им ничтожны.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100