Экономика: Аналіз фінансового стану підприємства, Контрольная работа

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Криворізький економічний інститут

ОЕФ

Кафедра обліку і аудиту


Індивідуальна робота

З дисципліни:

Аналіз господарської діяльності

Кривий Ріг 2011 р.


Таблиця 1

Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства за 2009 рік

Види активів На початок періоду На кінець періоду Відхилення
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
1.  Всього активів, в т.ч. 13879 100,0 21575 100,0 7696 *
1.1. Необоротні активи 5551 39,99 5682 26,34 131 2,36
1.2. Оборотні активи, з них: 8066 58,12 15882 73,61 7816 96,9
- запаси 1956 14,09 1804 8,36 -152 -7,77
- векселі одержані 0 0 0 0 0 0
- дебіторська заборгованість 4372 31,5 13573 62,91 9201 210,45
- поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0
- грошові кошти та їх еквіваленти 216 1,56 424 1,96 208 96,3
- інші оборотні активи 0 0 0 0 0 0
1.3. Витрати майбутніх періодів 262 1,89 11 0,05 -251 -95,8

1)  Розрахуємо показники у % на початок року:

НА = 5551:13879*100%=39,99%

ОА = 8066:13879*100%=58,12%

Запаси=1956:13879*100%=14,09%

ВО = 0

ДЗ = 4372:13879*100%=31,5%

ПФІ = 0

ГК = 216:13879*100%=1,56%

ВМП = 262:13879*100%=1,89%

2)  Розрахуємо показники у % на кінець року:

НА = 5682:21575*100%=26,34%

ОА = 15882:21575*100%=73,61%

Запаси=1804:21575*100%=8,36%

ВО = 0

ДЗ = 13573:21575*100%=62,91%

ПФІ = 0

ГК = 424:21575*100%=1,96%

ВМП = 11:21575*100%=0,05%

3)  Розрахуємо відхилення показників, тис. грн..:

Всього А=21575-13879=7696

НА = 5682-5551=131

ОА = 15882-8066=7816

Запаси=1804-1956=-152

ВО = 0

ДЗ = 13573-4372=9201

ПФІ = 0

ГК = 424-216=208

ВМП = 11-262=-251

4)  Розрахуємо відхилення показників, %.:

НА = 5682:5551*100-100=2,36%

ОА = 15882:8066*100-100=96,9%

Запаси=1804:1956*100-100=-7,77%

ВО = 0

ДЗ = 13573:4372*100-100=210,45%

ПФІ = 0

ГК = 424:216*100-100=96,3%

ВМП = 11:262*100-100=-95,8%


Висновок: Отже, на підприємстві у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшилося активів на 7696 тис. грн. Причиною цього стало незначне збільшення необоротних активів на 131 тис. грн. або на 2,36% та значне збільшення оборотних активів на 7816 тис. грн. або на 210,45%. Позитивним є збільшення грошових коштів в обороті на 208 тис. грн. або на 96,3%, а також зменшення витрат майбутніх періодів на 251 тис. грн. або на 95,8%.

Таблиця 2

Аналіз складу, структури та динаміки пасивів підприємства у 2009 році

Види пасивів На початок періоду На кінець періоду Відхилення
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
1.  Всього пасивів, в т.ч. 13879 100,0 21575 100,0 7696 *
1.1.  Власний капітал 3614 26,04 4727 21,91 1113 30,8
1.2.  Забезпечення наступних витрат і платежів 0 0 0 0 0 0
1.3.  Довгострокові зобов’язання 3225 23,24 3365 15,6 140 4,34
1.4.  Поточні зобов’язання, з них: 7040 50,27 13483 62,49 6443 91,52
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6266 45,15 12113 56,14 5847 93,31
1.5.  Доходи майбутніх періодів 0 0 0 0 0 0

1)  Розрахуємо показники у % на початок року:

ВК = 3614:13879*100%=26,04%

ЗНВіП=0

ДЗ=3225:13879*100%=23,24%

ПЗ = 7040:13879*100%=50,72%

КЗ= 6266:13879*100%=45,15%

ДМП=0


2)  Розрахуємо показники у % на кінець року:

ВК = 4727:21575*100%=21,91%

ЗНВіП = 0

ДЗ=3365:21575*100%=15,6%

ПЗ = 13483:21575*100%=62,49%

КЗ = 12113:21575*100%=56,14%

ДМП= 0

3)  Розрахуємо відхилення показників, тис. грн..:

ВП = 21575-13879=7696

ВК = 4727-3614=1113

ЗНВіП=0

ДЗ=3365-3225=140

ПЗ = 13483-7040=6443

КЗ= 12113-6266=5847

ДМП=0

4)  Розрахуємо відхилення показників, %.:

ВК = 4727:3614*100%-100=30,8%

ЗНВіП=0

ДЗ=3365:3225*100%-100=4,34%

ПЗ = 13483:7040*100%-100=91,52%

КЗ= 12113:6266*100%-100=93,31%

ДМП=0

Висновок: Отже, на підприємстві у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшилося пасивів на 7696 тис. грн.. Переважно це пов’язано зі збільшенням поточних зобов’язань на 6443 тис. грн. або на 91,52%, а саме збільшення кредиторської заборгованості на 5847 тис. грн. або на 93,31%, що є негативним для підприємства. Також збільшився власний капітал на 1113 тис. грн. або на 30,8%. Спостерігається незначне збільшення довгострокових зобов’язань, а саме на 140 тис. грн. або на 4,34.

Таблиця 3

Аналіз фінансової стійкості підприємства у 2009 році

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
1.  Коефіцієнт незалежності (автономії) 26,04 19,23 -6,81
2.  Коефіцієнт фінансової залежності 3,84 4,56 +0,72
3.  Коефіцієнт фінансового ризику 1,95 2,85 0,9
4.  Власні оборотні активи 1026 2399 1373
5.  Коефіцієнт маневрування власним капіталом 0,28 0,51 0,23
6.  Коефіцієнт нагромадження амортизації 0,51 0,51 0

1)  Розрахуємо показники на початок періоду:

Кавт=ВК/ВБ, де ВК – власний капітал, ВБ – валюта балансу [Чумаченко М.Г.]

Кавт=3614/13879*100%=26,04%

Кф.залеж.=ВБ/ВК, де ВК – власний капітал, ВБ – валюта балансу [Чумаченко М.Г.]

Кф.залеж.=13879/3614=3,84

Кфін.ризику=ПЗ/ВК, де ПЗ – поточні зобов’язання, ВК - власний капітал

Кфін.ризику=7040/3614=1,95

ВОА = ПА-ПЗ, де ПА – поточні активи, ПЗ - – поточні зобов’язання

ВОА = 8066-7040=1026

Кманевр.ВК=ВКо/ВК, де ВКо- власні кошти, ВК – власний капітал [Чумаченко М.Г.]

Кманевр.ВК=1026/3614=0,28

Кнагромад. А= (Зозна) / (ПВоз+ ПВна), де Зоз та Зна – знос ОЗ та НА відповідно, ПВоз та ПВна – первісна вартість ОЗ та НА.

Кнагромад. А= (5216+30) / (10295+ 33)=0,51

2)  Розрахуємо показники на кінець періоду:

Кавт=4727/21575*100%=19,23%

Кф.залеж.=21575/4727=4,56

Кфін.ризику=13483/4727=2,85

ВОА =15882-13483=2399

Кманевр.ВК=2399/4727=0,51

Кнагромад. А= (5865+36) / (11452+ 58)=0,51

3)  Розрахуємо відхилення:

Кавт=19,23 -26,04=-6,81%

Кф.залеж.=4,56- 3,84 = 0,72

Кфін.ризику=2,85-1,95 = 0,9

ВОА =2399-1026 = 1373

Кманевр.ВК=0,51-0,28=0,23

Кнагромад. А= 0,51-0,51=0

Висновок: Отже, на підприємстві у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігається зменшення коефіцієнта автономності (незалежності) на 6,81%, що є негативним для підприємства. Зростання коефіцієнта фінансової залежності на 0,72 говорить нам про те, що у фінансуванні підприємства збільшилась саме частка позичених коштів. Коефіцієнт фінансового ризику збільшився на 0,9, що говорить нам про збільшення показника фінансової стійкості підприємства. Збільшення власних оборотних активів на 1373 тис. грн. є позитивним. Коефіцієнт маневреності показує нам скільки власного капіталу вкладено в оборот, в нашому випадку ця частка зросла у порівнянні з минулим роком на 0,23. Коефіцієнт нагромадження амортизації не змінився, навіть не змінився не дивлячись на збільшення активів.

Таблиця 4

Аналіз платоспроможності підприємства у 2009 році

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
1.  Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,031 0,032 +0,001
2.  Коефіцієнт проміжної ліквідності 0,7243 2,2135 +1,4892
3.  Коефіцієнт загальної ліквідності 1,32 2,52 +1,2

1)  Розрахуємо показники на початок періоду:

Кал=найбільш ліквідні активи/(негайні пасиви+короткострокові пасиви), [Чумаченко М.Г.]

Кал=197/(42+6266)=0,031

Кпл= (найбільш ліквідні активи + активи, що швидко реалізуються) /(негайні пасиви+короткострокові пасиви), [Чумаченко М.Г.]

Кпл= (197+4168+20+184)/(42+6266)=0,7243

Кзл=(найбільш ліквідні активи + активи, що швидко реалізуються + активи, що реалізуються повільно) / (негайні пасиви+короткострокові пасиви), [Чумаченко М.Г.]

Кзл = (197+4168+20+184+1965+92+1449+262)/(42+6266)=1,32

2)  Розрахуємо показники на кінець періоду:

Кал =390/(66+12113)=0,032

Кпл= (390+13321+10+242)/(42+6266)=2,2135

Кзл =(390+13321+10+242+1804+30+85+11)/(42+6266)=2,52


3)  Розрахуємо відхилення:

Кал = 0,032-0,031= 0,001

Кпл=2,2135-0,7243=1,4892

Кзл = 2,52-1,32=1,2

Висновок: Отже, коефіцієнт абсолютної ліквідності майже не змінився ( 0,001), це означає, що частка короткострокових позикових зобов’язань, які можна погасити негайно не змінилась. Зростання коефіцієнту проміжної ліквідності є позитивним для підприємства (зріс на 1,4892). Збільшення коефіцієнта загальної ліквідності на 1,2 є позитивним для підприємства, оскільки визначено, що поточні активи повинні вдвічі перевищувати короткострокові зобов’язання ( 2,52).

актив пасив платоспроможність фінансовий стійкість


Додаток А

Коди
Дата 01.01.2010
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ N 1» за ЄДРПОУ 00381516
Територія Україна Дніпропетровська ДЗЕРЖИНСЬКИЙ 50051 м. Кривий Рiг вул. Вокзальна, 1 за КОАТУУ 1211036300
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Виробництво хліба та хлібобулочних виробів за КВЕД 15.81.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса Україна Дніпропетровська ДЗЕРЖИНСЬКИЙ 50051 м. Кривий Рiг вул. Вокзальна, 1

Баланс станом на 2009 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 3 22
- первісна вартість 011 33 58
- накопичена амортизація 012 ( 30 ) ( 36 )
Незавершене будівництво 020 469 73
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5079 5587
- первісна вартість 031 10295 11452
- знос 032 ( 5216 ) ( 5865 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 5551 5682
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1956 1804
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 92 30
Товари 140 1449 85
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4168 13321
- первісна вартість 161 4168 13321
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 20 10
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 184 242
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 197 390
- у т.ч. в касі 231 19 34
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 8066 15882
III. Витрати майбутніх періодів 270 262 11
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 13879 21575

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4000 4000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1829 2394
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2215 -1667
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3614 4727
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 3225 3365
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 3225 3365
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 800
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6266 12113
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 98 69
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 212 139
- з оплати праці 580 422 296
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 42 66
Усього за розділом IV 620 7040 13483
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 13879 21575

Примітки Товариство склало Баланс дотримуючись Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 червня 1999 р. N 87 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 1999 р. за N 396/3689).

КерівникКушнiренко Руслан Володимирович

Головний бухгалтер Добринiна Раїса Костянтинiвна


Еще из раздела Экономика:


 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Почему, когда ты разговариваешь с Богом - это названо молитвой, а когда Бог с тобой - шизофренией?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100